úvodní stránka

A etymologie

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Za-, ab-, abs-

(z latinské předpony a předložky a, ab) = od-, ne-

a-, an-

(z řecké částice a-) = zápor, bez, opak, ne- ;

A. D.

anno Domini – léta Páně

a. ch.

ante Christum – před Kristem

a. m.

ante meridiem – dopoledne (běžně užívané ve vyjádření času v anglofonních zemích)

aberace

z lat. aberrare = odchýlit se

ablativ

z latinského casus ablativus – ppp. ablatus, auferre - odjímat

absorpce

z lat. absorbere = pohlcovat

ad-, ak-

(z latinské předpony a předložky ad) = k, při

adaptace

z lat. adaptare = přizpůsobovat

Adéla

germánský původ .Adelheid(is) = bytost ušlechtilá, vznešených způsobů, postavy........Šlechtislava

adiabata

z řec. adiabatos = neprůchodný

aditivní

z lat. addere = přidávat

admirál

Přes něm. z fr., a to z arab. amir-ar-rahl (=dozorce nad vodami), velitel loďstva ; fr. amiral, lat. admirari (´dozírati)

admitance

z lat. předložky ad- =   k a lat. slovesa –mittó = posílám

Adrian/a

lat.pův. Hadrianus =od more, z ital.města (h)adrie

Afra

lat.pův. = Afričanka

aglomerace

agglomeratio…….z lat. agglomerare-dávat do klubka

akceptor

z lat. accipere = přijímat

akomodace

z lat. accomodare = přizpůsobit

aktinium, Ac

Actinium……. (řeč) aktis = paprsek

akustika

z lat. akuó = slyším

albedo

z lat. albedo = běloba

Albín/a

lat.pův albus = bělavý,bílý...

Alice

neznámý pův. možná shodné s Adelheid.

Amadeus/a

lat.pův. = boží láska,milý bohu...

Amanda

lat.pův. = milovaná,milováníschopná

americium, Am

Americium…….na počest Amerického kontinentu

Amir

neznámého pův. 1. íran.pův. Amír; 2. arab.pův. Ámir

amplituda

z lat. amplitudo = šířka, velikost

anarchie

z latinského, popř. řeckého, anarchia (an- + arché – vláda)

Aneta

fr.pův. ……….. zdrobnělina Anny

Angelika

lat.pův. angelicus = andělská

Anna

hebrejský původ  channán = milostivá, milostiplná, líbezná, milá...

anomálie

z řec. anomos = nezákonný

anorexie

an- + orexis – chuť

ante-, anti-

(z latinské předpony a předložky ante) = (v)před, dopředu, dříve

anténa

z rom. (fr. antenne = ráhno, it. antenna – též lodní lanoví), asi k lat. tendo = napínám

anticipace

"předem vytvořená představa" z latinského anticipatio ppp. anticipatus, are - brát napřed (ante- + capere)

anticyklóna

z řec. anti = proti a kyklos = kruh

antimon, Sb

Stibium……. (řeč) stibi = kosmetický prášek

antivertex

z lat. vertex = vír

Antonín/Antonie

lat.pův. antonius = jméno řím.šlecht.rodu,pův.-přední,celní,vynikající

apač

z mexické indián. Zobecnělo v pařížské spodině 

apastron

z řec. apo = pryč a astron = hvězda

apertura

z lat. aperere = otvírat

apex

z lat. apex = vrchol

aplanát

z řec. záporky a- a lat. planus = rovný

apsidy

z řec. apsis = spojení, oblouk

arabeska

skrze něm. z fr. arabesque = arbský ornament, v literatuře drobná povídka

aréna

z lat. písek, pův. zápasiště posypané pískem, pak nekryté divadlo

arest

ze střed. lat. arrestum k lat. arrestare = zatknouti

aretace

z franc. arreter = zastavit, zarazit

argon, Ar

Argon……. (řeč) argos = netečný, nereaktivní

argument

z lat. argumentum = důkaz

archa

z lat. arca = rakev, v liturgii křídlový oltář, posvátná skříňka

archiv

z řec. archaios = starý, arche = vláda; sbírka státních, úředních vůbec důležitých listin

armáda

ze špan. armada k lat. armatus = ozbrojený, arma = zbraň, vojsko

Arsen

lat.pův. = mužný

arsen, As

Arsenicum……. (arab) al-zarnīkh = zlatá barva

arsenál

z řec. arsenales, a to z arab-pers. ve významu zbrojnice

arzenál

viz arsenál

asbest

z řec. hasiti

asfalt

z řec. asfaltos = smůla, a to z orient. jazyků arab. tafil = bláto, usazenina

asistent

z latinského ppp. assistens, tis - assistere  (a- + sistere);

asociace

z lat. sociare = spojovat

astat, At

Astatium……. (řeč) astatos = nestálý

astigmatismus

z lat. stigma = znak

astronomie

z řec., a to k sumer. Istar (Ištar) = Venuše, jejíž symbolem byla hvězda Večernice: řec. aster, armén. astl = hvězda, lat. stella

ataxit

z řec. ataxia = nepořádek

atlantský oceán

atlas, antis…….z řec. atlantikos (Platón tak nazval moře za pohořím Atlasem známým tak podle obra Atlanta

atlas (sbírka map)

atlas, atlantis…….z ital. atlante, protože první sbírka map flanderského zeměpisce Mercatora(1595) měla frontispis s mýtickým obrem Atlantem držícím na ramenou zeměkouli, i první obratel krční protože nese celou páteř

atlet

z řec. athletes = závodník

atmosféra

z řec. atmo-sfaira = vzdušná koule (atmos = výpar, vzduch, sfaira = koule), nyní vzdušný obal kolem zeměkoule, též jednotka napětí

atom

z řec. atomos = nedělitelný, mezinár. termín pro nejmenší částečky prvků

atrakce

z fr. attraction = přitažlivost k lat. trahere = táhnouti

atribut

z latinského attributum – ppp. attributus, uere přidělovat

August

lat.pův. =vznešený,majestátný

aureola

z lat. aureolus = zlatý

auto

(z řeckého autos) = sám, samo;

autobiografie

"vlastní životopis" z řeckého auto- + biografie (řecky bios – život + grafie);

automobil

umělé mezin. slovo z řec. autos = sám a lat. mobilis = pohyblivý

autor

z lat. auctor = zakladatel, původce

autoremedura

"vlastní oprava, zrušení či změna" z řeckého auto- + mederi

axiální

z lat. axis = osa

azbest

viz asbest

azimut (směrový úhel počítaný od magnetického poledníku)

as-simulo, are…….z arab. As simút (=cesta slunce)

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB