úvodní stránka

D etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Daniela

hebr.pův. daniel = Bůh je můj soudce

de-

(z latinské předpony a předložky de) = od;

definice

definio,ire = určovat, omezovat; definitio, onis = výměr pojmů

degradace

"sesazení, zbavení funkce, znehodnocení" z latinského degredarede- + gradus – stupeň (gradi – kráčet);

dehumanizace

"odlidšťování, odlidštění" z latinského de- + humanus - lidský (homo – člověk)

delta

delta, n…….podle tvaru a jména řec. písmene

di- , dis-

(z latinské předpony dis-) = roz-, ne-, opak-, ;

di-

(z řeckého di- = dvoj – dya- = dva) ;

dia- , di-

(z řecké předložky a předpony dia) = skrze, mezi;

dialog

z latinského dialogos, z řeckého dialegein – rozprávět

Diana

lat.pův. dius = božská

diftongy

"dvojhlásky" z latinského diphthongi

dioda

diodus,i,n…….di + odus = dvou elektronka

diplom

"panovnická listina o záležitostech týkajících se státu či občanů" z latinského diploma, atos – "listina nadvakrát složená" z řeckého diplún – "zdvojovat" (v antice byly diplomy jako 2 či více  destiček s jedním textem spojovány);

dispozice

"vlohy, předpoklady, sklony k určitým chorobám" z latinského dispositio - ppp. dispositus, disponererozestavovat, rozhodovat

distance

"vzdálenost, odstup" z latinského distantia – ppa. distans, tisdistare – být daleko;

Dominik/a

lat.pův. dominus = pánův

draslík, K

Kalium……. (arab) al-qali = popel

dubnium, Db

Dubnium…….podle ruského města Dubna

dusík, N

Nitrogenium……. (řeč) nitron = ledek, geinomai = tvořit

dysprosium, Dy

Dysprosium……. (řeč) dysprositos = těžce sehnatelný

 

 

 

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB