úvodní stránka

E etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

e. g.

exempli gratia – například

einsteinium, Es

Einsteinium…….na počest Alberta Einsteina

ek- , eks-

(z řecké předpony a předložky ek = latinskému ex) = z, ze, vy- , od-

eklekticismus

"ve filosofii a umění přístup, který nestaví na vlastním přínosu, ale vybírá si to, co mu vyhovuje z různých předloh, a tyto prvky spojuje do celku" z řeckého eklektosek- + legeinvybírat

ekliptika (oběžná rovina Země)

eclípsis, is, f…….z řec ekleiptikos týkající se zatmění…….od řec. ekleipo= ustupuji

ekvivalent, ekvivalentní

aequivalens,entis; aequivalere = mít stejnou cenu

element

elementum,i,n = živel, prvek, základ

em.

emeritus – emeritní, vysloužilý

Emilie

lat.pův. aemulus = horlivý,pracovitý,soutěžící

empirie

"zkušenost" ze středověké latiny – empiria, řecky – empeiria = empeiros – zkušený (em- + peirein - zkoumat)

en- , em- , endo-

(z řecké předpony a předložky en) = v(e), na, do, uvnitř, mezi

endogenní

"vnitřní, uvnitř" z řeckého endo- + genos = rod, (gignesthai = vznikat)

energie

energia, ae, f…….složené z en- a ergon(dílo)

epi- , ef-

(z řecké předpony a předložky epi) = nad, při, u, před

epigram

"krátká satirická báseň"………….. z řeč. epigramma – "velmi kratičká báseň"

erbium, Er

Erbium…….podle města Ytterby

etc.

et cetera – atd. (a tak dále)

europium, Eu

Europium……. (řeč) Eurōpè = dcera foiníckého krále Agénora

ex- , e-

(z latinské předložky ex) = z (místně), od (časově), vy- , z-

exil

"vyhnanství" z latinského exsilium (ex- + silire – vyhostit)

exo-

(z řeckého exó) = vně, mimo

exogenní

"vnější, venkovní" z řeckého exo- + genos = rod, (gignesthai = vznikat)

expozice

"soubor vystavovaných předmětů, část sbírky" z latinského expositio – ppp. expositus, -nere (ex - + ponere-klást)

 

 

 

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB