úvodní stránka

I etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

i. C. n.

in Christi nomine – ve jménu Krista

i. e.

id est – tj. (to jest)

I. H. S.

začátek Ježíšova jména psaný řeckými písmeny- Ies(us), později psaný jako I(esus) h(ominum) s(alvator) – J(ežíš) h(říšníků) s(pasitel) = Ježíš, spasitel lidí

I. N. R. I.

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Ježíš Nazaretský, král Židů  (Nový Zákon)

Ignác

lat.pův. ignitus = oheň, ohňový, rozpálený, horlivý, později zrozený

Ilja

hebr.pův. Elí-jjahu = můj pán je Bůh = Eliáš

impr.

imprimatur – nechť je vytištěno; schvalovací formule, kterou většinou dává autor; svolení k tisku díla

in- , im- , i-

(z latinské předpony in- zápor, předložky in – do, na, v);

indium, In

Indium……. (lat) indicum, n. = barvivo indigo

individium

"jedinec, jednotlivec" z latinského individuus = nerozlučný, nerozdílný (in- + dividere)

inhalovat

inhalo,are = dýchat (na něco)….in + halare(=vanout)

inspirace

"podnět, nápad, popud k tvorbě" z latinského inspiratio- ppp. inspiratus, rare – (in- + spirare vdechnout)

intelekt

"soubor rozumových schopností" z latinského intelectus – ppp. intellectus, lligere – rozeznávat, poznávat (inter- + legere)

intenzita

intensio,nis,f = napětí, síla

inter- , intel-

(z latinské předpony a předložky inter) = mezi, mezi-

interregnum

"mezivládí" z latinského inter- + regnum   

interval

intervallum,i,n = prostor mezi valy na opevnění

intro-

(z latinského intro- ) = dovnitř

introvert

"osoba, soustřeďující veškerý zájem na sebe, uzavírá se do sebe, klade na první místo svůj vnitřní život" z latinského intro- + vertere – obracet

iridium, Ir

Iridium……. (řeč) iris = Bohyně duhy

Ivana

slov.pův. Jana/Jan

Ivo

neznámého pův. 1. Ivan, Jan; 2. staroněm. pův. Iwo = tis,tisový luk, válečník ozbrojený tisovým lukem...

 

 

 

 

Googlepage rank
CMS PRO-WEB