úvodní stránka

Latinské citace od A

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

A  
A barba stulti discit tonsor Na vousu hlupáka se lazebník zaučuje
A bove maiore (maiori) discit arare minor Od starého vola se mladý učí orat
A cane non magno saepe tenetur aper I malý pes často chytí kance
Ovidius, Léky proti lásce
A capillis usque ad ungues Od vlasů až k nehtům
Od hlavy až k patě
Plautus, Epidicus; Petronius, Satirikon
A capite usque ad calcem Od hlavy k patě, Od hlavy až k nehtům
A contrario sensu V opačném smyslu
A cruce salus Z kříže přichází spása
A Deo rex, a rege lex Ob Boha král, od krále zákon
A Deo vocatus rite paratus Bohem povolán - řádně připraven
Komu dal Bůh úřad, tomu dal i rozum 
Komu Pánbůh, tomu všichni svatí
A die insinuationis recepti Ode dne doručení
A fortiore (a fortiori) Doslova „od silnějšího“, znamená obvykle „což teprve“, „tím spíše“ nebo naopak „tím méně“
A fructibus eorum cognoscetis eos Po jejich ovoci poznáte je
NZ, Mt 7,16
A limine Od prahu
Od počátku - Veskrze
A magnis maxima Velké příčiny mívají obrovské důsledky
A maiore ad minus Od většího k menšímu
Logický postup od silnějšího, obecnějšího
A mari usque ad mare Od moře k moři
Nápis ve státním znaku Kanady
A mensa et toro Od stolu a od lože
V římském právu formule rušící manželské soužití, nikoliv rozvod v dnešním slova smyslu
A minore ad maius Od menšího k většímu
Logický postup od slabšího k silnějšímu
A muliere initium factum est peccati U ženy jest počátek hříchu
Míněn prvotní hřích Evy v ráji: ochutnala zakázané ovoce ze stromu poznání (Apokryfy, Sírachovec 25,33)
A mundo condito Od stvoření světa
A nihilo Z ničeho
A pedibus usque ad caput Od nohou až k hlavě
České „od hlavy k patě“
A porta inferi (erue, Domine, animam eius) Od brány pekelné (Odvrať, Pane, duši jeho)
Slova motlitby za zemřelé

A priori

Předem bez důkazů (usuzovat)

A (de) profundis (clamavi ad te, Domine) 

Z hlubin bezedných (tě volám, Hospodine)
Z hlubokosti své tě volám k Tobě
SZ, Ž 130,1 

A recta conscientia transversum unguem non oportet discedere Není radno zpronevěřit se čistému svědomí, ani co by se za nehet vešlo
Cicero, Dopisy Attikovi
A solis ortu usque ad occasum Od východu slunce až na západ
A solis occasu, non ab ortu, describe diem Od Slunce západu, ne od východu popisuj den
Srv. české: Nechval den před večerem
A superbia initium sumpsit omnis perditio V povyšování je zkáza
SZ, Tób 4,13
A. D. (Ante diem) Přede dnem
A. D. (Anno Domini) Léta páně
A. H. (Ad honorem) K poctě
A. Chr. N. (Ante Christum natum) Před Kristem
A. M. (Ante meridiem) Před polednem
Dopoledne
Tato zkratka se dochovala a běžně se používá v anglosaském světě
A verbis legis non est recendum Od slov zákona nelze ustoupit
Ab  
Ab aeterno Od věčnosti, odjakživa
Ab alio Z jiného (ve filosofii označení pro to, co nevzniklo  samo  od sebe)
Ab altero exspectes, alteri quod feceris Od druhého očekávej to, co sám jsi mu učinil
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Jak ty mně, tak já tobě
Publilius Syrus, Myšlenky
Ab amico reconciliato cave Dej si pozor na přítele, s nímž ses usmířil
Ab antiquo Odedávna
Ab asinis ad boves transcedere Z oslů přesednout na voly
Plautus, Komedie o hrnci" smysl polepšit si
Ab asino lanam quaerere Chtít na oslovi vlnu
Hledat na dlani chlup
Ab equis ad asinos Od desíti k pěti doslova Od kobyly k oslu
Ab equo ad asinum Z koně na osla 
Ab extra Zvenčí, ne ze sebe sama
Ab haedis segregare oves Oddělit ovce od koz
Z Ježíšových slov o Posledním soudu (Mt 25,32), kdy oddělí spravedlivé od hříšníků
Ab hins Od nynějška, od této chvíle
Ab hoc et ab hac Páté přes deváté
Ab homine et flumine taciturno cave Chraň se mlčenlivého člověka a proudu
Ab homine homini cotidianum periculum Člověk člověku každodenním nebezpečím
Ab igne ignem Od ohně oheň
Ab illo tempore Od onoho času
Ab imo pectore Z hloubi srdce, z celého srdce, z hloubi duše
Lucretius, O přírodě 
Ab imo Hectore Z hloubi srdce, z celého srdce, z hloubi duše
Lucretius, O přírodě 
Ab improbo debitore quidvis accipe Od nespolehlivého dlužníka přijmi cokoliv
Darovanému koni na zuby nekoukej
Ab incunabulis Od plenek
Od kolébky
Ab initio Od (samého) počátku
Ab instanitia absolutio Osvobození pro nedostatek důkazů
Ab intestato (Dědictví) od zemřelého bez závěti
Ab intra Zevnitř, ze sebe sama
Ab Iove principium Počátkem je Jupiter
Začít od Adama
Ab Iove principium generis Původ rodu sahá až k Bohu samému
Vergilius, Aeneis VII.
Ab ipso lare incipe Začni nejdřív u vlastního krbu
Zametej před vlastním prahem
Larové byli římští bůžkové domácího krbu
Ab irato Od hněvivého
V hněvu, v afektu
Ab omnibus sua perspici probus cupit Poctiví se s ničím netají
Ab ore ad aurem Od úst k uchu
Smysl: důvěrně, šeptem
Ab origine Od počátku
Ab ovo Od vejce
Od samého začátku
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům). Ve starém Římě bylo zvykem začínat hostinu vajíčkem a končit ji jablky
Ab ovo usque ad mala Od vajíčka k jablkům
Od začátku do konce
Horatius, Satiry 
Ab uno disce omnes Z jedné věci se nauč všemu
Ab urbe condita (A.U.C.) Od založení města
Název spisu Tita Livia, v němž se líčí dějiny města Říma od jeho založení prý v roce 753 př. Kr, do roku 9 př. Kr., často jen zkratka A.U.C.
Ab utraque parte Z obou stran
Abiit ad plures Přešel k většině
Abiit, non obiit Odešel, nezemřel
Citát z Cicerona, užíval se na náhrobcích
Abiecit hastas Odhodit kopí, hodit flintu do žita
Cicero, Na obranu Mureny
Abiturus Ten, kdo se chystá odejít. Odtud abiturient
Ablue peccata non solum faciem Očisti od hříchů nejen svou tvář, ale i sebe
Nápis na chrámu sv. Žofie (Hagia Sofia) v Istambulu
Abrenuntio Zříkám se
Křestní formule, již se křtěnec zříká ducha zla a jeho atributů
Absens carens Není, nedostane. Kdo není přítomen, nedostane.
Absens heres non erit Nepřítomný nebude dědicem
Právní zásada
Absente cadavere Pohřeb bez mrtvoly
Absente reo Proces bez obžalovaného
Absiste moveri Přestaň se znepokojovat
Absit! Jen to ne!
Absit iniuria verbis Ať řeč nikoho neurazí
Absit invidia verbo Ať je slovo prosto zloby
Beze zloby
Absit violentia rebus

Násilí budiž vzdáleno všem

(J.A. Komenský)
Absolvere nocentem satius est quam condemnare innocentem Je lépe osvobodit viníka než odsoudit nevinného
Právní zásada
Absolvo (Ego te absolvo a peccatis tuis) Odpouštím (ti tvé hříchy)
Formule pronášená knězem na závěr zpovědi
Absque argento omnia vana Bez peněz ničeho nedocílíš
Bez peněz do hospody nelez
Abstinere debet aeger Nemocný se má omezovat
Abstrahe  ligna foco, si vis extinguere flamen Odstraň z ohně dřevo, chceš-li uhasit plamen
Abundans cautela non nocet Přílišná péče není na škodu
Abusus digitorum Zneužití prstů
Abusus non tollit usum Zneužívání neruší užívání (věci)
Abyssus abyssum invocat (in voce cataractarum tuarum) Vlna tvá (s hukotem padajíc) na vlnu volá
Propastná tůně na tůni volá (v hukotu peřejí tvých)
SZ, Ž 41 (42), 8 Smysl: Neštěstí nepřichází samo
Ac  
Accepto damno ianuam claudo  Po vyloupení zavírám dveře
Pozdě bycha honiti
Accessit latinitas, recessit pietas Nastoupila latina, ustoupila zbožnost
Satirické pořekadlo namířené proti jazykovým reformám papeže Urbana VIII. v liturgii
Accessorium sequitur principale Vedlejší následuje za hlavním
Právní zásada
Accidit in puncto quod non speratur in anno V mžiku se stane to, v co nedoufáš léta
Heslo císaře Ferdinanda I.
Accingunt omnes operi Všichni se chystají do práce
Accipe quam primum, brevis est occasio lucri Neváhej a hned ber, zisk ti kyne jen krátce
Martialis, Epigramy
Accipe quod tuum alterique da suum Přijmi, co je tvé, a druhému dej, co jeho je
Accipe anulum discretionis et honoris, fidei signum, ut quae signanda sunt signes et quae aperienda sunt prodas Přijmi prsten moudrosti a důstojnosti, znamení přísahy, abys pečetil, co má být pečetěno, a vyjevil, co má být vyjeveno
Formule, s níž biskupové přijímali pečetní prsten jako symbol moudrosti a důstojnosti
Accipe pileum pro corona Přijmi baret místo koruny
Středověká formule při udělování doktorské hodnosti
Accipere humanum est, inopi donare dekorum Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské
Accipere praestat quam facere iniuriam Je lepší bezpráví trpět než je páchat
Cicero, Tuskulské hovory
Accipere quam facere praestat iniuriam Je lepší bezpráví trpět než je páchat
Cicero, Tuskulské hovory
Accusare nemo se debet nisi coram Deo Nikdo nemá obviňovat sám sebe, leda před Bohem
Acerbum est, pro benefactis cum mali messem metas Je trpké, když za dobrotu sklízíš špatnou odměnu. Pro dobrotu na žebrotu
Plautus, Epidius
Acta deos nunquam mortalia fallunt

Činy lidské nikdy nejsou tajny bohům

Acta diurna - Acta publica

Denní události
Denní noviny
V době Iulia Caesara denní zprávy ze senátu o událostech v Římě 

Acta est fabula Hra končí
Slova, jimiž byl oznamován konec divadelního představení, zároveň poslední slova, která pronesl umírající císař Augustus 
Acta est fabula, plaudite Hra končí, tleskejte
Acta non verba Činy, ne slova
Acta sanctorum Skutky světců
Obrovský soubor životopisů svatých (dosud 65 svazků), v němž už od r. 1643 v abecedním pořadí pokračují belgičtí jezuité-bollandisté. Založil jej vlámský jezuita Johann Bolland
Actam rem agere Dělat udělanou věc, dělat něco zbytečného, mlátit prázdnou slámu
Plautus, Komedie o skříňce
Acti labores iucundi Vědomí vykonané práce těší
Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas Jednání není dobré, pokud není z dobré vůle
Actio–sacrificium–caritas Práce–oběť–láska
Biskupské heslo Štěpána Maria kardinála Trochty
Actio semel extincta non reviviscit Jednou vyhaslý (právní) nárok neobživne
Actioni nondum natae non praescribitur Nevzniklá žaloba se nepromlčuje
Actor et reus idem esse non potest Nikdo nemůže být zároveň žalobcem a obviněným
Právní zásada
Actum est Je vykonáno, dokonáno jest
Actus reus Zločin, čin, který vytvořil vinu
Acu rem tetigisti Hrotem ses dotkl věci
Uhodit hřebík na hlavičku
Trefit do černého
Plautus, Komedie o laně
Acutus ut Poenus Vychytralý jako Pun
Punové (Kartháginci) byli ve středověku pověstní svou lstivostí a vychytralostí 
Ad  

Ad absurdum

Až k nesmyslnosti

Ad acta

Do spisů
Ke spisům
odložit spisy jako vyřízené

Ad alta 

K výšinám!

Ad analogia Podle analogie, analogicky
Ad aram confugere Utéci se k oltáři, kde platí právo asylu
Ad arma! Ke zbraním!, odtud italské „all´arme!“ a naše alarm
Ad astra Ke hvězdám
Ad astra per aspera Trnitou cestou ke hvězdám
Heslo státu Kansas (překládáno většinou jako "Přes překážky (útrapy) ke hvězdám
Ad audiendum verbum K slyšení slova
Ad augusta per angusta Přes nesnáze k vrcholům
Ad balneum Ke koupeli (na lékařských předpisech)
Ad bestias K šelmám
Formule vyslovující v antickém Římě vedle ukřižování jeden z nejvyšších trestů: roztrhání šelmami v cirku. Byli jím v dobách pronásledování postihováni i křesťané
Ad calendas Greacas O řeckých kalendách
Až pes na lísku vleze
Na svatého Dyndy
Až naprší a uschne
Suetonius, Augustus; prý oblíbené rčení císaře Augusta. Smysl: nikdy, protože Řekové kalendy (pojmenování každého 1. dne v měsíci) neměli
Ad capsulas Do tobolek, do kapslí (na lékařských předpisech)
Ad capsulas amylaceas

Do oplatek

(na na lékařských předpisech)
Ad capsulas gelationsas

Do želatinových tobolek

(na na lékařských předpisech)
Ad captandam benevolentiam K získání přízně
Ad captandum vulgus

Aby na to chytil lid
O demagogovi a demagogii

Ad chartam, ad chartas Do váčku, do váčků (na na lékařských předpisech)
Ad coetum geniti sumus Narodili jsme se pro společenství
Seneca Mladší, O hněvu
Ad consummationem saeculi Až do skonání věků
Ad deliberandum K úvaze
Ad Deum K Bohu
Ad discendum quod opus est nulla mihi aetas sera videri potest K tomu, aby se člověk naučil, co je třeba, mi v žádném věku nepřipadá pozdě
Augustinus, Dopisy
Ad disputandum K projednání
Ad exemplum Podle příkladu
Ad extra Navenek
Ad fictile

Do kelímku

(na na lékařských předpisech)
Ad finem Na konec, koncem
Ad finem saeculorum Do konce věků
Až do konce věků
Ad flentem flens numquam bene veniet consolator Plačícímu nikdy nepomůže utěšitel, který sám pláče
Ennodius, Život Epifaniův
Ad fontes K pramenům
Direktiva pro vědeckou práci: vycházet z původních pramenů, ne z jejich pozdějšího zpracování
Ad fontes redeunt longo post tempore lymphae Vody se po dlouhém čase vracejí k pramenům svým
Ad fores fortuna venit, cui propitia est Štěstí přijde až ke dveřím toho, komu je nakloněno
Ad fundum Do dna
Ad futuram memoriam Na památku
Ad gloriam Dei Ke slávě Boží
Ag graecas, bone rex, fiant mandata calendas  Tvé příkazy se, milý králi, splní o řeckýck kalendách
Smysl: nikdy se nesplní
Ad hominem Ke člověku;
Argument ad hominem využívá něčeho, co se týká osoby protivníka
Ad honorem Ke člověku;
Argument ad hominem využívá něčeho, co se týká osoby protivníka
Ad illustrandum Pro ilustraci, pro názornost, na dokreslení, praktický příklad
Ad impossibilia nemo teneatur Nikdo nemá být poután nesplnitelnými závazky
Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem
Ad inferos Do podsvětí, do světa mrtvých   
Ad infinitum Do nekonečna
Ad informandum Pro informaci, na vědomí
Ad informationem medici K informaci lékaře (na lékařských předpisech)
Ad inquirendum K vyšetření
Právnický obrat
Ad interim Na přechodnou dobu“, provizorně
Ad Kalendas Graecas Do řeckých Kalend, tj. odložit do nekonečna, neboť Řekové žádné Kalendy neměli
Ad leones                             Ke lvům
Obrat stejného významu jako Ad bestias
Ad libitum Podle libosti 
Ad limina (apostolorum) K hrobům (apoštolů)
Do Říma
Takto je označována cesta biskupů, kteří musí pravidelně každých 5 let podat zprávu o své diecésii  
Ad litem K procesu, o přizvaných osobách
Ad litteram Do písmene, doslova
Ad lucem Ke světlu
Motto lisabonské univerzity
Ad maiorem Dei gloriam (A.M.D.G.) K větší slávě Boží
Heslo, které přijal za své jezuitský řád, Tovaryšstvo Ježíšovo
Ad mala facta malus socius socium trahit Špatný společník svádí svého druha k špatnostem
Ad manum Do vlastních rukou
Do ruky
Ad manus medici K rukám lékaře
Ad manus proprias Do vlastních rukou
Ad marginem Na okraji, poznámka na okraj
Ad memorandum Pro zapamatování
Ad mensam sicut ad crucem, ad crucem sicut ad mensam Ke stolu jako ke kříži, ke kříži jako ke stolu
Jak k jídlu tak k dílu
Častý nápis v klášterech bosých karmelitánů
Ad modum Na způsob
Ad multos annos Na mnohá léta (přípitek)
Ad nauseam (Opakovat něco) „až ke zvracení“
Ad notam nebo ad notitiam Na vědomí, na vědomost
Ad oculus Před oči, očividně, názorně
Ad omnia paratus Na všechno připraven
Ad paenitendum properat, cito qui iudicat Kdo zbrkle soudí, je na nejrychlejší cestě k lítosti
Publilius Syrus, Myšlenky
Ad patres  K otcům, zemřít odejít k Abrahamu
Ad perpetuam memoriam

Na věčnou paměť 

Ad perpetuam rei memoriam

Na věčnou paměť té věci 

Ad persónám

 K osobě

Ad petendam pluviam K prosbě o déšť
Tak označovány motlitby za déšť
Ad Petri cathedram Ke stolci Petrovu
Název první encykliky papeže Jana XXIII. o nutnosti hájit pravdu a zachovat mír
Ad pias causa Na zbožné účely

Ad praesens ova cras pullis sunt meliora

Mít hned vejce je lepší, než mít zítra kuřata
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše

Ad primum arbor non corruit ictum Strom se neskácí po první ráně
Ad publicandum K uveřejnění, ke zveřejnění, k publikaci
Ad rationem Na účet
Ad referendum O čem třeba podat zprávu (kvalifikovanou informaci), věcně porefereovat
Ad rem K věci
Ad sanitatem Na zdraví
Ad spectatores K publiku, k divákům
Ad superos K bohům
K nebešťanům
Ad te, Domine, levavi animam meam K tobě pozdvihuji mysl svoji, Hospodine
K tobě, Hospodině, pozvedám svou duši
SZ, Ž 24 (25),1
Ad tempus concessa post tempus censetur denegata Co se připustilo na čas, je po jeho uplynutí automaticky odepřeno
Codex Justiniani, 10,61,1
Ad usum K užití
Ad usum delphini Pro potřebu delfína (dauphina)
Takto označovány knihy a pomůcky pro výchovu dauphina, francouzského korunniho prince, následníka trůnu, k tomuto účelu vybírané a eventualně i upravované
Ad usum proprium K vlastní potřebě
Ad valorem Podle hodnoty, dle ceny, za cenu
Ad verbum audiendum K domluvě, k napomenutí, vyslechnutí pokynů, dle ústní domluvy, podle ústního přání
Ad virtutem una et ardua via est Ke ctnosti vede jediná, strmá cesta
Sallustius, Dopisy Caesarovi o státu
Ad vitam aeternam K věčnému životu
Ad vitrum Do lahvičky (na na lékařských předpisech)
Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior  Lépe žije i plave ten, koho netíží břemeno
Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví
Ad vocem Stran něčeho, týkající se něčeho

Ad vocem populi

K hlasu lidu, k veřejnému mínění (se obracet), s ohledem na vůli lidu, veřejné mínění

Adaequatio intellectus et rei Připodobnění mysli a věci
definice pravdy (Tomáš Akvinský)
Adamante durior Tvrdší než ocel
(o bezcitném, zatvrzelém člověku)
Adde parum parvo, magnáš acervus erit Přidej trochu k troše a vznikne veliká hromada
Addenda To, co je třeba přidat
Addiscunt iuvenes, quod cecinere senes Mládí se učí tomu, co zpívají staří
Addito salis grano Když se přidá zrnko soli
Adeste fideles Pojďte věřící
Titul a začátek slavné středořecké vánoční písně
Adhibenda est in iocando moderatio K žertování je třeba znát míru
Cicero, O řečníku
Adhuc flagranti crimine (CHytit) „přímo při činu“
Adhuc sub iudice lis est Dosud je spor v rukou soudce
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Adhuc tua messis in herba est Tvá žeň dosud neuzrála
Ovidius, Listy heroin
Aditum nocendi perfido praestat fides Možnost škodit dopřává zrádci důvěra
Seneca Mladší, Oidipús
Adiuro te per eum, qui venturus est iudicare vivos et mortuos Zapřísahám tě při tom, který přijde soudit živé i mrtvé
Středověká zaklínací formule
Admiror, paries, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum taedia sustineas Divím se, zdi, že ses nezřítila pod tíhou tolika nechutností, které na tebe napsali
Stará graffiti nalezené na mnoha zdech v Pompejích
Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem asperrime patitur Dobrého člověka rada těší, mizera přetěžko snáší rádce
Seneca Mladší, O hněvu
Adora quod incendisti, incende quod adorasti Modli se za to, co jsi roznítil, rozněcuj to, za co ses modlil
Slova remešského biskupa Remigia, když r. 496 křtil 30letého francouzského krále Chlodvíka I.
Adveniat regnum tuum Přijď království tvé
verš z modlitby Otče náš
Adulatio perpetuum malum regum Pochlebování je věčnou zhoubou králů
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Adulatio quam similis est amicitiae Jak je lichocení podobné přátelství
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Advenam et pupillum et viduam nolite contristare, neque opprimatis inique Cizince, sirotka a vdovy nezarmucujte, neutiskujte jich
Netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí
SZ, Jr 22,3 
Adversa fortuna Za nepřízně osudu
Adversae res admonuerunt religionum Neštěstí upomělo na povinnou úctu k bohům
Livius, Dějiny 
Adversarum impetus rerum viri fortis non vertit animum Nápor neštěstí nezlomí ducha statečného člověka
Seneca Mladší, O prozřetelnosti
Adversum stimulum calces  Ostnu nastavit patu
Terentius, Formio
Advocatus a potentiore discede: ex hoc enim magis te advocabit Povolán jsa od mocnějšího zdráhej se, i bude tím více volati tebe k sobě
Když tě k sobě zve vladař, dělej okolky, a s tím větším naléháním tě bude zvát
SZ, Sír 13,12 (9)  
Advocatus diaboli Advokát ďábla
Osoba určená papežskou kurií, aby v procesu svatořečení (kanonizace) dělala oponenta
Ae  
Aedificia et lites pauperiem faciunt Domy a spory způsobují chudobu
Aegre reprehendas, quod sinis consuescere  Těžko se zbavíš toho, čemu jsi přivykl
Jeroným, Dopisy
Aegrescit medento Onemocněl léčením
Vergilius, Aeneis
Aegri somnia Sny nemocného
Horatius, Ars poetica 7.
Aegrotanti omnia amara Nemocnému je vše hořké

Aequa durant semper

Spravedlivé věci trvají věčně

Aegua tellus / pauperi recluditur / regumque pueris Stejná zem se otvírá chudákovi i synům králů
Horatius, Ódy
Aequa lege necessitas / sortitur insignes et imos / omne capax movet urna nomen Rovným právem si nutnost vybírá vznešené i chudé a objemné osudí mísí všechna jména
Horatius, Ódy
Aequalis aequalem delectat Stejný stejného těší, rovný rovného si hledá
Aequalitas non parit bellum Rovnost nevyvolává válku
Výrok připisovaný řeckému zákonodárci Solónovi
Aequam memento rebus in arduis / servare mentem Dbej, abys i v časech zlých si klidnou zachoval mysl
Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl
Aequat omnes cinis, impares nascimur, pares morimur Smrt vše srovná, nejsme si rovni rodem, ve smrti jsme si rovni
Seneca Mladší, Listy Luciliovi 
Aequitas tollitur omnis, si habere suum cuique non licet Všechna rovnost mizí, když každý nemůže mít to, co mu náleží
Cicero, O povinnostech
Aequo pulsat pede Měří steným krokem
Horatius, Ódy; o smrti, která všem lidem měří stejně
Aequum est, ut cuius participavit lucrum, participet et damnum Je spravedlivé, aby ten, kdo se podílel na zisku, podílel se i na ztrátě
Digesta
Aer natalis, medicina universalis Vzduch rodného kraje je nejúčinnější lék
Středověký lékařský aforismus
Aere perennius Kovu trvalejší
Horatius, Ódy; básník o nesmrtelnosti svých básní
Aes debitorem leve, gravius inimicum facit Malé peníze dělají dlužníka, velké nepřítele
Aes alienum Dluh
Aes sonans aut cymbalum tinniens Byl bych jen jako zvučící měď a jako znějící zvonec
Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon
NZ, 1 K13,1; těmito sv. Pavel říká, co by byl, kdyby mluvil jazyky andělskými, ale neměl lásku
Aesopi graculus Ezopova kavka
Metaforické označení lidí, kteří využívají snažení nebo zásluh druhých jako kafka v Ezopově bajce
Aetas nulla ad discendum sera V žádném věku není na učení pozdě 
Aetas parentum peior avis, tulit /nos nequiores, mox daturos / progeniem vitiosiorem Pokolení našich rodičů, horší než dědů, zplodilo nás ještě horší, a my brzy zplodíme potomstvo ještě zkaženější
Horatius, Ódy
Aetas prima canat Veneres, extrema tumultus Mládí ať o lásce zpívá a stáří o válečné vřavě
Aetas provecta Pokročilý věk
Propertius, Elegie
Aetas senilis mala merx Stáří je špatné zboží
Aetas volat Věk (čas) letí
Aetate fruere: mobili cursu fugit Užívej života, pádí jak zběsilý
Seneca Mladší, Faidra
Aetate provecta balnea vitabis V pokročilém věku se vyhýbej lázním
Aetate rectius sapimus S věkem chápeme bystřeji
Terentius, Bratři
Aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores Je třeba, abys zaznamenával mravy každého věku
Horatius, O umění básnickém (List Pisonův)

Aeterna urbs

Věčné město (Řím)
Tibullus, Básně

Aeternum vale Sbohem navěky
Poslední sbohem
Ovidius, Proměny; poslední Eurydičina slova, když se loučí s Orfeem a navždy se vrací do podsvětí
Aethiopem dealbare Bělit Etiopana
Omývat černocha
Af  
Affidavit Odpřisáhl, potvrdil

Affirmanti, non neganti, incumbit probatio

Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá
Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba
Právní zásada

Afflavit Deus et dissipati sunt Zadul Bůh, a byli rozprášeni
Nápis na anglických pamětních mincích připomínajících porážku španělské flotily (Neporazitelná armáda) r. 1588 u anglických břehů.
Afflictis lentae, celeres gaudentibus horae Zarmouceným se hodiny vlečou, radujícím letí
Častý nápis na hodinách
Ag  
Age eamus, amici, quo nos fata vocant Pojďme, přátelé, tam, kam volá nás osudu hlas
Upravený citát z Vergília
Age quod agis Dělej, co děláš
Smysl: nerozptyluj se
Agenda Věci k udělání, agenda
Agens et consentiens eadem poena digni Ten, kdo čin vykonal, i ten, kdo jej schvalovat, zaslouží si stejný trest
Právní zásada
Agnosto consentiens eadam poena digni Ten, kdo čin vykonal, i ten, kdo jej schvaloval, zaslouží si stejný trest
Právní zásada 
Agnosco fortunam Carthaginis Poznávám osud Karthága
Livius, Dějiny. Hannibalův výkřik, když spatřil useknutou hlavu svého bratra Hasdrubala; smysl: nějaký čin neblaze skončí
Agnosco veretis vestigia flammae Poznávám stopy dávného ohně
Vergilius, Aeneis; výrok Didonin, že pociťuje k Aeneovi stejnou lásku jako k svému prvnímu manželovi
Agnus Dei Beránek boží
V podobě Beránku Boží název části mše
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
 (součást katolické mše svaté)
Ah  
Ah nimium faciles qui tristia crimina caedis / fluminea tolli posse putetis aqua Ó, vy pošetilci, co míní, že zločiny strašné vodou, již přináší řeka, je možné nadobro smýt
Ovidius, Kalendář
Ach  
Acheruntis pabulum Sousto acherontu
Plautus, hry Casina a Kupec; v římské komedi míněni lidé, kteří brzy přijdou do podsvětí, říše mrtvých 
Ai  
Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse Věštím, že ty, potomku Aiákův, porazíš Římany. Nebo naopak:
Věštím, že ty, potomku Aiákův, budeš poražen Římany
Dvojznačná odpověď delfské věštírny épeirskému králi Pyrrhovi
Al  
Alba decent fuscas Bílá barva sluší tmavovláskám
Ovidius, Umění milovat
Albo dies notanda lapillo Den, který je třeba označit bílým kamínkem
Ve starém Římě bylo zvykem označovat šťastné dny bílým kamínkem

Alea iacta est

Kostky jsou vrženy 
Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“. Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově tragédii Julius Caesar. 

Alere luporum catulos Živit mláďata vlků, hřát si hada na prsou
Alia terra alios mores postulat Jiná země si žádá jiné mravy
Jiný kraj, jiný mrav
Alia est aestimatio possessionis, alia proprietatis Jinak se hodnotí užívání a jinak vlastnění věcí
Alia res sceptrum, alia plectrum Žezlo je něco jiného než loutna
Aliam aetatem alia decent Pro každý věk je vhodné něco jiného
Plautus, Kupec

Alias

Jinak, jindy

Alibi

Na jiném místě, jinde, u jiného
V právnictví jeden z důkazů neviny: podezřelý v době činu pobýval jinde

Aliena capella gerit distentius uber Cizí koza má plnější vemeno
Sousedova kráva víc dojí
Horatius, Satiry
Aliena ne cures O cizí věci se nestarej, co tě nepálí nehas, zametej nejdřív před svým prahem
Terentius, Sebetrapič
Aliena nobis, nostra plus aliis placent Nám se víc líbí cizí, naše zas jinému
Publilius Syrus, Myšlenky
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt Cizí chyby máme na očích, vlastní chyby za zády
Seneca Mladší, O hněvu
Alieni appetens, sui profusus Toužil po cizím, vlastní promrhal
Sallustus, Spiknutí Catilinovo
Alieni iuris Osoba „cizího práva“, o nesvéprávných osobách (žena, děti), jejichž právní postavení se odvozuje od statutu otce
Alieno splendore nitescit Skví se cizím leskem
Nápis na Accademia degli Spiritosi v italské Piacenze
Alienum aes homini ingenuo acerba est servitus Dluh je pro svobodného člověka trpkým otroctvím
Publilius Syrus, Myšlenky
Aliis temporibus alia conveniunt Jiná doba, jiné mravy
Aliis alia placent Každému se líbí něco jiného
Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere Jiným pomohl, ale sám sobě pomoci nemůže
Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže
NZ, Mt 27,42 Mk 15,31, 23,35; výsměšná slova farizejů a zákoníků před křížem na Kalvárii
Aliquando bonus dormitat Homerus I dobrý Homér si někdy zdřímne
I mistr tesař se utne
Aliquando et insanire iucundum est Někdy je milé udělat něco bláznivého
Seneca Mladší, O klidu duševním
Aliquid crastinus dies ad cogitandum dabit Zítra bude o čem přemýšlet
Cicero, Dopisy Attikovi
Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim
tzv. Zlaté pravidlo
Aliquid esse et non esse non potest simul Žádná věc nemůže zároveň být i nebýt
Formulace principu kontrastu ve filosofii
Aliquid haeret Něco přece uvízne, např. z pomluvy, i když je vyvrácena
Aliquid mali est propter vicinum malum  Blízko jednoho zla vzniká druhé
 Plautus, Kupec
Alis volat propriis Létá na vlastních křídlech
Smysl: je úspěšný vlastní zásluhou
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit Četba posiluje ducha a občerstvuje, když je člověk znaven studiem 
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Alit aemulatio ingenia Soupeření povzbuzuje nadání
Alitur vitium vivitque tegendo Ve skrytu hřích žije a bují
Vergilius, Aeneis
Aliud ex alio malum gignitur Jedno zlo plodí druhé
Terentius, Kleštěnec
Alma mater Matka živitelka
Původně název bohyně úrody Ceres a Venuše, nejdříve bohyně přírody, později lásky a krásy;od středověku označení univerzity
Alpha et omega Alfa a omega
Začátek a konec
První a poslední písmeno řecké abecedy. Symbolické křesťanské označení Boha a Krista jako počátku a konce všeho stvoření
Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore Láska povznáší nízké, nenávist výšiny boří
Catonova dvojverší
Alter alterius auxilio eget Každý potřebuje pomoc druhého

Alter ego

Druhé já

Alter frenis eget, alter calcaribus Jednomu schází uzda, druhému ostruhy
Cicero, Dopisy Attikovi
Altera manu fert lapidem, panem ostentat altera V jedné ruce nese kámen, v druhé ukazuje chléb
Plautus, Komedie o hrnci
Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis Čeho nechceš, by od jiného dálo se tobě, hleď, bys to nikdy nečinil jinému
Co sám nenávidíš, nikomu nečiň
SZ, Tób 4,15 
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere Chceš-li žít svůj život, musíš žít pro druhé
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Alterius contractu nemo obligatur Smlouva jiného člověka tě nezavazuje
Alterius lucra dolet invidus ut sua damna Cizí zisk závistivce souží jako vlastní škoda
Alterius veste nemo vestitur honeste Kdo cizím šatem se honosí, nikdy jej se ctí nenosí
Chlubit se cizím peřím
Alterum pedem in cumbe Charontis habet Jednu nohu má v Cháronově člunu
Je už jednou nohou v hrobě
Cháron byl v řecké mytologii převozník duší zemřelých do podsvětí
Altior e terra provenit herba mala Plevel roste výš
Altiora peto Směřuji výš
Toužím po vyšších věcech
Heslo janovského dóžete Andrea Dorii
Altissima quaeque flumina minimo labuntur sono Nejhlubší řeky plynou neslyšně
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Altius praecepta descendunt quae teneris imprimuntur aetatibus Hlouběji se vtisknou rady, jichž se člověku dostane v mládí
Altum silentium Hluboké mlčení
Upravený citát z Vergilia
Alumnus  Žák, chovanec, v USA bývalý student (absolvent)
Am  
Ama et fac, quod vis Miluj, a pak dělej co chceš
Augustinus
Amabilis insania Roztomilá ztřeštěnost
Horatius, Ódy
Amans iratus multa mentitur sibi Rozhněvaný milenec si mnohé nalhává
Publiulius Syrus, Myšlenky
Amant alterna Camenae Kamény (bohyně zpěvu a hudby) milují střídavý zpěv
Vergilius, Zpěvy pastýřské; Kamény bylo bohyně zpěvu a hudby
Amantes amentes Zamilovaní rozumu zbavení
Milenci šílenci - Milenci zmýlenci
Plauts, Kupec
Amanti nihil difficile Milujícímu nic nepřijde zatěžko
Amantium irae amoris integratio est Hněv milenců je obnovou lásky
Terentius, Dívka z Adru
Amare nihil est aliud nisi eum ipsum diligere quem ames nulla indigentia, nulla utilitate quaesita Milovat není nic jiného než mít rád toho, koho bys miloval bez nároků a zištnosti
Cicero, Laelius o přátelství
Amare et sapere vix Deo conceditur Milovat a neztratit soudnost nemůže ani bůh
Publilius Syrus, Myšlenky
Amata inquinant, possessa onerant, amissa cruciant Láska plodí svár, majetek je břemenem, ztráta je příčinou žalu
Názor sv. Augustina na pozemské věci
Amatores amant flores Milovníci zbožňují květiny.
Muž. který miluje, v květech si libuje 
Amice, ad quod venisti? Příteli, proč jsi přišel?
Příteli, konej svůj úkol
NZ, Mt 26,50; Kristova slova na Olivová (Olivetské) hoře k Jidášovi, který ho zradil
Amici fures  temporum Přátelé jsou zloději času
Výrok anglického filosofa Francise Bacona
Amici, diem perdidi Přátelé, promarnil jsem den
Suetonius, Titus; výrok císaře Tita
Amici vitia si feras, facis tua Snášíš-li chyby přítele, sám chybuješ
Publilius Syrus, Myšlenky
Amicis omnia sunt communia Přátelé mají vše společné
Terentius, Dívka z Adru
Amicitia inter pocula contracta plerumque est vitrea Přátelství uzavřené nad sklenkami bývá často ze skla
Amicitia  nisi inter bonos esse non potest Přátelství může vzniknout jen mezi dobrými lidmi
Cicero, Laelius o přátelství
Amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet                 Přátelství vždy prospívá, láska někdy i škodí
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

Amicitia vera in calamitate agnoscitur

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství

Amicitia,quae desinere potuit, numquam vera fuit  Přátelství, které mohlo skončit, nikdy nebylo opravdové
Jeronym, Dopisy 
Amicitiae immortales, mortales inimicitiae esse debent Přátelství mají být nesmrtelná, nepřátelství smrtelná
Livius, Dějiny
Amicitiam trahit amor Láska za sebou vede přátelství
Amico laudanti credendum non est, sicut nec inimico detrahenti  Není radno věřit příteli, když chválí, ani nepříteli, když pomlouvá
Amico firmo nihil emi melius potest Není nic lepšího než získat věrného přítele
Publilius Syrus, Myšlenky
Amicos secundae res parant, adversae probant Ve štěstí přátele získáš, v neštěstí vyzkoušíš
Seneca Mladší, Kniha mravních naučení
Amicos esse fures temporis (monere solebant) Říká se, že přátelé jsou zloději času
Amictus corporis et risus dentium et ingressus hominis enuntiant de illo Oděv těla a smích zubů a chod člověka vypravují o něm
Oděv člověka, jeho úsměv a chůze ukáží, jaký je
SZ, Sír 19,27 (30)
Amicum in secreto mone, palam lauda Přítele kárej v ústraní, ale chval veřejně
Seneca Mladší, Kniha mravních naučení
Amicum perdere est damnorum maximum Ztratit přítele je největší škoda
Publilius Syrus, Myšlenky
Amicum proba, probatum ama  Přítele vyzkoušej, až ho vyzkoušíš, měj ho rád
Amicus certus in re incerta cernitur Jistý přítel se pozná v nejistotě
V nouzi poznáš přítele
Cicero, Laelius o přátelství
Amicus cognoscitur amore, more, ore, re Přítele poznáš podle lásky, mravů, řeči, činů
Středověká slovní hříčka
Amicus curiae Přítel soudu
V anglosaském právu přizvaná osoba
Amicus est tamquam alter idem Přítel je jakoby druhé já
Cicero, Laileus o přátelství
Amicus omnibus, amicus nemini Přítel všech není přítelem nikoho
Amicus Plato (Socrates), sed magis amica veritas Mým přítelem je Platón (Sókrates), ale více se přátelím s pravdou
Amicus usque ad aras Přítel až k oltáři.
Až za hrob.
Amittit merito proprium, qui alienum appetit Právem ztratí to, co mu patří, kdo usiluje o cizí
Phaedrus, Ezopské bajky
Amor amara dat tibi satis Láska ti přinese dostatek hořkosti
Amor amore complectatur Láska se spojuje s láskou 
Amor caesus Slepá láska
Láska je slepá
Amor est conatus amicitiae faciandae ex pulchritudinis specie Láska je snaha uzavřít přátelství na základě krásy
Cicero, Tuskulské hovory
Amor et melle et felle est fecundissimus Láska oplývá medem i žlučí
Plautus, Komedie o skříňce
Amor fati Osudová láska
Amor gignit amorem Láska plodí lásku
Amor ingenii neminem umquam divitem facit Láskou k umění nikdo nikdy nezbohatne
Petronius, Satirikon
Amor magister est optimus Láska je nejlepším učitelem
Plinius Mladší, Dopisy
Amor non est sanabilis herbis Lásku bylinami nevyléčíš
Ovidius, Listy heroin
Amor otiosae causa est sollicitudinis Láska je příčinou bezstarostného klidu
Publilius Syrus, Myšlenky
Amor patriae Láska k vlasti
Amor sapientiae Láska k moudrosti
Amor scereratus habendi Zločinná touha po majetku
Ovidius, Proměny
Amor tollit timorem láska zbavuje strachu
Bernard z Clairaux
Amor tussisque non celatur Láska a kašel se neutají
Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce
Publilius Syrus, Myšlenky
Amor vincit omnia Láska všechno přemáhá
Vergilius, Zpěvy pastýřské 10,69
Amore et timore Láskou a strachem (chci vládnout)
Heslo německého císaře Josefa I.
Amorem (Veneres) canat aetas prima O lásce mládí zpívá
Propertius, Elegie
Amoris vulnus idem sanat qui facit Ránu v lásce vyléčí ten, kdo ji zasadí
Amplector (teneo) te, Africa Objímám tě Afriko
Suetonius, Caesar; Ceasarův výrok, když při vylodění v Africe klopýtl a upadl 
An  
An dives, omnes quaerimus, nemo, an bonus Všichni se tážeme, zda je někdo bohatý, nikdo se neptá, je-li dobrý
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
An nescis longas regibus esse manus? Nevíš snad, že vládcové mají dlouhé ruce?
Anacharsis leges aranearum telis comparabat, nam ut illias infirmiora animalia retinere, valentiora transmittere, ita his humiles et pauperes constringi, divites et praepotentes non alligari Anacharsis srovnával zákony s pavučinami, neboť zákony slouží k tomu, aby chytaly slabší tvory a propustily silnější, tedy aby nepatrné a slabé spoutaly a bohaté a mocné nezadržovaly. Pamětihodné činy a výroky - Valerius Maximus
Anathema sit Budiž proklet
V církvi formule prokletí vycházející ze slov sv. Pavla např. v 1. listu Korintských (16,22): Kdo miluje Pána, ať je proklet
Ancilla theologiae Služka teologie
Tak středověcí theologové charakterizovali filozofii; Martin Luther tak nazýval vědu
Anguem in sinu fovet Chová v náručí hada. Hřát hada na prsou
Anima Mundi Duše světa
Anima naturaliter Christiana Duše od přírody křesťanská
Anima vegetativa, sensitiva, cogitativa Duše rostlinná, vnímající a myslící
Rozdělení duší u Aristotela
Animae dimidium meae Polovina mé duše
Horatius, Ódy
Animal laborans Pracující živočich
Hannah Arendtová
Animal rationale Rozumný živočich
Ciceronův překlad řeckého zóon logon echon
Animal symbolicum symbolický živočich
Ernst Cassirer
Animama debet Dluží duši
Terentius, Formio; smysl: je velice zadlužený
Animarum dies Den dušiček 2. listopad
Animi est enim omnis actio et imago animi vultus, indices oculi Z duše totiž vychází veškerá činnost a obrazem duše je tvář, prozratovateli jsou oči
Cicero, O řečníku
Animo cupienty nihil satis festinatur Roztoužené duši nic neubíhá dost rychle
Sallastius, Válka s Iugurthou
Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quae nunc abibis in loca, pallidula rigida nudula? Nec ut soles dabis iocos Dušičko, bludičko běloučká, hoste a průvodce těla, kampak bys dostat se chtěla, sinalá, ztuhlá a nahoučká? Šprýmovat nebudeš, jak ve zvyku jsi měla 

Aelius Spartianus, Historia Augusta (Dějiny císařů); autorem této poetické hříčky je podle Aelia umírající císař Hadrianus
Animus aequus optimum est aerumnae condimentum Klidná mysl je nejlepším kořením pro útrapy
Plautus, Komedie o laně
Animus facit nobilem Duch dělá člověka urozeným
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Animus gaudens aetatem floridam facit Mysl veselá činí, že člověk kvete
Radostné srdce hojí rány
SZ, Př 17,22
Animus in consulendo liber Duch se může svobodně rozhodnout
Sallustius, Spiknutí Catilinovo; tato slova, jež Sallustius vložil do úst Catonovi, když mluvil v senátu, přijala za své heslo OSN pro své sídlo v Bruselu
Animus iniurandi Záměr urážet
Animus meminisse horret  Duch se bojí vzpomínat
Vergilius, Aenesis. Těmito slovy začíná Aeneas své vyprávění o trójské válce
Animus quod perdidit optat atque in praeterita se totus imagine versat Duch touží po tom, co ztratil, a ve vzpomínkách se zcela vrací do minulosti
Petronius, Satirikon
Animus rem sibi habendi Záměr mít věc pro sebe
Animus sevocatus a contagione corporis meminit praeteritorum, praesentia cernit, futura praevidet Duše odloučená od těla si vzpomíná na minulost, pozoruje přítomnost a předvídá budoucnost
Cicero, O věštění
Anni currentis (A.C.) Tohoto roku
Anni futuri (A.F.) Příštího roku
Anno aetatis suae XX V XX roce svého věku
Častý nápis u portrétů
Anno ante Christum (natum) (A.A.Chr.) Roku před Kristem (př. Kr)
Anno Domini (A. D.) Léta Páně (L. P.)
Anno post Christum (natum) (A.P.Chr.) Roku po Kristu (po Kr.)
Anno salutis Léta naší spásy
Křesťanského letopočtu
Annosa vulpes haud capitur laqueo Stará liška se do oka nechytí
Jedna ze sentencí Erasma Rotterdamského
Annosum vinum, socius vetus et vetus aurum Staré víno, starý přítel a staré zlato
Věci, jejichž cena stoupá stářím 
Annus civilis Občanský rok
Annuit coeptis (Deus) (Bůh) svolil k započetí díla
Vergilius, Zpěvy rolnické; jedno ze tří latinských hesel na znaku Organizace spojených národů
Annus mirabilis Zázračný rok
Annus novus faustus felixque tibi sit Kéž je pro tebe nový rok příznivý a šťastný
Annus producit, non ager Úrodu dává rok, ne pole
Ante amicitiam iudicandum, post amicitiam credendum Než se spřátelíš, rozvažuj, když ses spřátelil, důvěřuj.
Dobrý přítel nad zlato
Ante bellum Před válkou
Ante cibum (a. c.) Před jídlem
na lékařském předpisu
Ante Christum natum Před narozením Krista, před Kristem, př. n. l.
Ante circumspiciendum est cum quibus edas et bibas, quam quid edas et bibas Je třeba se dřív rozhlédnout, s kým jíš a piješ, než co jíš a piješ
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Ante diem mortis nullus laudabilis exstat Žádný den před smrtí si nezaslouží chválu.
Nechval dne před večerem.
Ante faciem populi Před tváří lidu
Ante Christum Před Kristem
Ante litteram Než se tak říkalo, Ikaros byl pilot ante litteram
Ante meridiem Před polednem
Dopoledne
Zkratka a. m. se dnes běžně užívá v anglosaském světě
Ante mortim ne laudes hominem quemquam Před smrtí nechval žádného člověka
Neprohlašuj nikoho za blaženého, dokud nevydechne naposledy
SZ., Sír 11,28 (30)
Ante regem move pedem, ante reginam noli movere pedinam Před králem táhni pěšcem, před královnou pionem netáhni
Rada šachistům
Ante senectutem curavi ut bene viverem; in senectute ut bene moriar Než jsem zestárl, staral jsem se, abych dobře žil, ve stáří se starám, abych v klidu zemřel
Seneca Mladší,  Listy Luciliovi
Ante victoriam ne canas triumphum Dokud nezvítězíš, neohlašuj triumf
Nechval dne před večerem
Antica expulsum postica recipere Toho, koho jsi vyhodil předním vchodem, vpouštíš zadním
Ten, koho vyhodíš dveřmi, vleze oknem 
Anulus piscatorius Rybářský prsten římských papežů
Ap  
Apage, satanas Odejdi, satane!
Jdi z cesty, satane!
NZ, Mt 4,10; Kristova odpověď ďáblu na hoře při třetím pokušení
Apes debemus imitari Máme napodobovat včely
Pilný jako včela
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Apex senectutis est auctoritas Korunou stáří je důstojnost
Cicero, Cato Starší O stáří
Apollini et Musis (Věnováno) „Apollónovi a múzám“
Nápis na muzeích, divadlech a koncertních síních
Apparent rari nantes in gurgite vasto Osamělí plavci jsou vidět na širém moři
Vergilius Aeneis; užívá se i humorně, např. o řídké polévce
Apparet id etiam caeco To vidí i slepý
Appetitus rationi pareat Ať touha poslouchá rozum
Cicero, O povinnostech
Aprilis fluvius, ventosusque maius copiam indicant Deštivý duben a větrný máj předpovídají bohatou úrodu
Studený máj, v stodole ráj
Apud novercam quaerere (quaeri) Postěžuj si maceše
Plakat na špatném hrobě
Plautus, Pseudolus 
Apud creditorem maior quam apud debitorem debiti memoria Věřitel si dluh lépe pamatuje než dlužník
Právnický aforismus
Aq  
Aqua et panis est vita canis Voda a kus chleba jsou k psímu životu třeba
Aqua mihi haeret Dochází mi voda
Cicero, O povinostech. Při projevu během soudního jednání byl řečníkovi v Římě měřen čas vodními hodinami, klepsydrou
Aqua vitae Živá voda
Aquae et ignis interdictio Zákaz užívat vody a ohně
Římská právnická formule pro ztrátu občanských práv a následné vyhnanství
Aquae furtivae dulciores sunt, et panis absconditus suavis Voda kradená je sladší a chléb schovaný lépe chutná
Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží
SZ, Př 9,17
Aquam perdere Ztrácet vodu
Mrhat časem
Mluvit zbytečně
Řečníkům u římských soudů odměřovaly čas vodní hodiny
Aquam ex pumice postulas Chceš z kamene dostat vodu
Vymámit z jalové krávy tele
Aquam terramque petere Žádat vodu a zemi
V římské diplomacii žádost o dobrovolné podrobení jednoho státu druhému, má-li se předejít válce
Aquila non captat muscas Orel nelapá mouchy
Smysl: Vysoce postavený člověk se nestará o maličkosti
Aquila alba Bílý orel
Bílá vrána
Ar  
Arare bove et asino Orat s volem a oslem
Smysl: Dělat něco špatně
Arator nisi incurvus praevaricatur Jen sehnutý oráč vyorá rovnou brázdu
Bez práce nejsou koláče
Plinius Starší, Přírodověda
Arbiter elegantiarum Rozhodčí ve věcech vkusu
Tacitius, Letopisy; největší autoritou ve věcech vkusu byl Petronius u dvora císaře Nerona
Arbiter (magister) convivii Předseda hostiny
Arbor honoretur cuius nos umbra tuetur Sláva stromu, jehož stín nás chrání
Arbor ex fructu cognoscitur Strom se pozná po ovoci
Arcanum boni tenoris animae Tajemství dobré nálady
Heslo pivovaru Starobrno
Arcem facere ex cloaca Dělat ze stoky tvrz
Dělat z komára velblouda
Cicero, Na obranu Plancia
Arcum intentio frangit, animum remissio   Luk láme napětí, ducha a ochablost
Arcus triumphalis Vítězný oblouk
Útvar římské architektury; Římané stavěli vítězné (triumfální) oblouky na počest svých vítězství
Arcus qui nimis intenditur rumpitur Luk, který se příliš napíná, praskne
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
Ardua mollimur, sed nulla nisi ardua virtus Nesnadný cíl jsme si vytkli, leč zdatnost jen z nesnází roste
Ovidius, Umění milovat
Ardua enim res fanam praecipitatem retrovertere Je těžké napravit pošramocenou pověst
Ardua res est regi simul carum esse et gregi Je těžké líbit se zároveň králi i davu
Je těžké se zalíbit pánu i kmánu
Arduum est eodem loco potentiam et concordiam esse Těžko se spolu snáší moc se svorností
Tacitus, Letopisy
Argenteis pugna telis atque omnia vinces Bojuj zbraněmi ze stříbra a vše přemůžeš
Smysl: zbraněmi ze stříbra rozuměj peníze
Argentum accepi dote, imperium vendidi Věnem jsem dostal stříbro, prodal jsem svou moc
Plautus, Komedie oslovská
Argumenta ponderantur, non numerantur Důkazy se zvažují, nepočítají se
Argumentum ad hominem (personam) Důkaz zaměřený na člověka (osobu)
Tj. nikoliv na věc, o kterou běží
Argumentum ad misericordiam Důkaz zaměřený na milosrdenství
Tj. na vzbuzení soucitu
Argumentum ad crumenam Důkaz podaný s ohledem na peněženku
Tj. vypořádat se s protistranou penězi
Argumentum ad ignorantiam Důkaz počítající s neznalostí
Argumentum ad oculos Důkaz pro oči.
Očividný důkaz
Argumentum ad rem Důkaz zaměřený na věc
Opak argumentu ad hominem
Argumentum ad veritatem Důkaz postavený na uznávané pravdě
Argumentum Achilleum Důkaz o Achillovi a želvě
Sofisma Zénóna z Eleje: Achiles nedohoní želvu
Argumentum baculinum Důkaz holí
Argumentum e contrario Důkaz podaný na základě opaku
Argumentum e(x) silentio Důkaz na základě mlčení
Tj. podle zásady Kdo mlčí, souhlasí
Arma non servant modum Zbraně neznají míru
Seneca Mladší, Šílící Herkules
Arma sunt membra militis Zbraně jsou údy vojáka
Cicero, Tusculské hovory
Arma virumque cano O válce a o muži zpívám
Vergilius, Aeneis; začátek díla
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit. O válce zpívám a reku, jenž první z krajiny trójské připlul k italské zemi, hnán osudem, k lavinským břehům.
Vergilius - Aeneis: 1, I-II
Armaque in armatos sumere iura sinunt V právu je, kdo zbraní ozbrojenému čelí
Ovidius, Umění milovat
Armiger in castris non curat, quid sit in astris  Zbrojnoš v táboře nedbá, svítí-li na nebi hvězda
Arrige aures Nastav uši
Poslouchej dobře
Terentitus, Dívka z Andru
Ars hominem format nec sinit esse malum Umění člověka šlechtí a nedovoluje, aby byl špatný
Ars aemula natuare Umění je sokem přírody
Apuleus, Zlatý osel
Ars amandi Umění milovat
Ars gratia artis Umění pro umění
V 19. století označení neangažovaného umění; též heslo americké filmové společnosti Metro Goldwyn Mayer
Ars longa, vita brevis

Umění je dlouhé, život je krátký
Seneca Mladší, O krátkosti života. Původně výrok Hypokratův, míněno vědění

Ars moriendi Umění (dobře) umírat
Ars non habet inimicum nisi ignorantem Umění nemá jiného nepřítele než hlupáka
Ars prima regni est posse invidiam pati Hlavním uměním vladaře je schopnost snášet nenávist
Seneca Mladší, Šílící Herkules
Ars sine arte, cuius principium est mentiri, medium laborare et finis mendicare Umění bez umění, jehož počátkem je lež, středem námaha a koncem žebrota
Starý kritický soud o alchymii
Ars vivendi Umění (dobře) žít
Ars una, species mille Umění jedno, podob tisíc
Artem qui sequitur, raro pauper reperitur Kdo si hledí řemesla, málokdy skončí jako chudák
Artes discuntur peccando Dovednosti se učíme chybováním
Chybami se člověk učí. 
Artes serviunt vitae, sapientia imperat Umění životu slouží, moudrost mu vládne
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Articulus stantis et cadentis ecclesiae Článek, s nímž církev stojí a padá
Míněn Kristův spásný čin (ukřižování a zmrtvýchvstání)
Artificem commendat opus Dílo doporučuje svého tvůrce
Dílo chválí svého tvůrce
Artificia nova docuit fames Hlad naučil lidi novým pokrmům
Nouze naučila Dalibora housti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Artis Bohemiae Amicis

Přátelé českého umění
Medaile Ministerstva kultury ČR k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí

Artis maxime proprium est creare et gignere Nejvlastnějším rysem umění je tvořit a plodit
Cicero, O přirozenosti bohů
As  
Asini exiguo pabulo vivunt Oslům stačí k životu jen málo píce
Narážka na lidskou hloupost
Asinus ad lyram Osel naslouchající hře na lyru. Rozumět něčemu jak koza petrželi
Asinus asino et sus sui pulcher Ocel se líbí oslu a svině svini
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Asinus asinum fricat Osel osla drbe
Vrána k vráně sedá
Užíváno zejména ve smyslu: dvě osoby se navzájem přehnaně chválí
Asinus Buridani inter duo prata

Buridanův osel mezi dvěma otýpkami sena
Jeanu Buridanovi (franc. filosof 14. stol.) je připisován (neprávem, asi je to dílo jeho odpůrců) příběh o oslu, který si nemůže vybrat mezi dvěma otýpkami sena a pojde hlady

Asinus in Cathedra Osel za katedrou
Kozel zahradníkem
Asinus in paleas incidit Osel padl do plev
Má víc štěstí než rozumu
Asinus in tegulis Osel na střeše
Petronius, Satirikon; rčení označující nemožnou věc či událost nebo neschopného člověka, který to dotáhl daleko
Asinus manebis in saecula saeculorum Zůstaneš oslem na věky věkův
Aspicere oportet quidquid possis perdere Je třeba mít na mysli to, co můžeš ztratit
Publilius Syrus, Myšlenky
Assidua ei sunt tormenta, qui se ipsum timet Kdo se sám sebe bojí, prožívá neustálá muka
Publilius Syrus, Myšlenky
Assidua eminentis fortunae comes est invidia Neustálým průvodcem vyjimečného štěstí je závist
Velleius Paterculus, Římské dějiny
Assidue addiscens ad senium venio Přicházím do věku starců a jsem stále učedníkem
Původně verš athénského státníka Solóna
Astute dum celatur, aetas se indicat  Ačkoliv je chytře utajován, věk se sám hlásí
Publilius Syrus, Myšlenky
At  
Atlas Pohoří v Mauretánii
Obr nesoucí klenbu nebes
Atria regum hominibus plena sunt, amicis vacua V královských palácích je plno lidí, ale přátelé žádní
Attingere caelum digito Dotknout se prstem nebes
Cicero, Dopisy Attikovi; výrok označující, že se někomu vrchovatě splnilo jeho přání 
Au  
Audaces cogimur esse metu K odvaze nutí nás strach
Ovidius, Žalozpěvy
Audaces (audentes) fortuna iuvat Odvážnému štěstí přeje
Vergilius, Aeneis
Audacia pro muro habetur Odvaha slouží jako zeď
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Audemus jura nostra defendere Nebojíme se bránit svá práva
Heslo státu Alabama
Audendo magnus tegitur timor Veliký strach lze zakrýt odvahou
Lucanus, Farsalské pole

Audendo virtus crescit, tardando timor

Odvahou roste statečnost, váháním strach
Publilius Syrus, Myšlenky

Audet et lepus exanimo insultare leoni

I zajíc má odvahu posmívat se mrtvému lvu

Audi Slyš!
Audiatur et altera pars Vyslechněte i druhou stranu
Audio, video, disco Slyším, vidím, učím se
Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace

Poslouchej, dívej se, mlč, chceš-li žít v míru
Chceš-li klid v životě mít, poslouchej, dívej se, přestaň mluvit
1.Středověké pořekadlo
2.Heslo Bezpečnostní informační služby ČR, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet

Aurea mediocritas Zlatý střed
Horatius, Odae
Audi multa, loquere pauca, et non errabis Hodně poslouchej, málo mluv a neprohloupíš

Audiatur et altera pars

Nechť je slyšena i druhá strana
Právní zásada

Audit, quod non vult, qui pergit dicere, quod vult  Kdo spěchá, aby řekl, co chce, uslyší, co nechce
 
Auditorium benevolentia crescit dicentium facultas Přízní posluchačů roste schopnost řečníků mluvit
Priscianus Caesariensis
Augiae cloacas purgare Vyčistit Augiášovy stoky
Vyčistit Augiášův chlév
Seneca Mladší, Ztykvění božského Claudia
Aurea mediocritas Zlatá průměrnost
Zlatá střední cesta
Horatius, Ódy
Aures habent et non audiunt Uši mají, a nemohu slyšet
Mají uši a neslyší
SZ, Ž 113 (115), 6; o pohanských modlách
Aures hominum novitate laetantur Lidské uši mají radost z novinek
Lidé rádi slyší něco nového
Plinius Mladší, Dopisy
Auri sacra fames Prokleté touha po penězích
Vergilius, Aeneis
Auribus teneo lupum Držím vlka za uši
Terentius, Formio; antické pořekadlo pro svízelnou situaci, vlka nelze udržet ani pustit
Auribus surdis campana muta Máš-li hluché uši, i zvon je němý
Auro clausa patent Zlatem se otvírají zavřené brány
Auro loquente omnis sermo inanis est Promluví-li zlato, je každá řeč marná
Auro patent cunta, atque Ditis ianuae Zlatem se otevírá vše, i brány podsvětí
Auro solent adamantinae etiam perfringi fores Zlatem se obvykle vyrazí i ocelové brány
Apuleius, Zlatý osel
Aurora Musis amica Jitřenka je přítelkyní múz
Ráno moudřejší večera
Aurum summi materies mali Zlato je příčinou největšího zla
Horatius, Ódy
Aurum et opes praecipuae bellorum causae Zlato a bohatství jsou hlavní příčiny válek
Tacitus, Letopisy
Aurum monedulae committere  Svěřit zlato kavce
Krade jako straka
Straka zlodějka
Cicero, Na obranu Flacca; kavka je v antice považována za zlodějku, kradoucí a do nového hnízda odnášející lesklé předměty, jako v nové době straka
Ausculta, fili Slyš synu
První slova buly papeže Bonifáce VIII., adresované franc. králi Filipu Sličnému a potvrzující nadřazenost moci duchovní nad mocí světskou 
Auscultare disce, si nescis loqui Uč se poslouchat, neumíš-li mluvit
Auspicia sunt fausta Znamení jsou příznivá
Předpověď je dobrá
Formule římských augurů (ptakopravců), kteří podle letu ptáků předpovídali budoucnost
Austriae est imperare orbi universo (A. E. I. O. U.) Rakousku je dáno vládnout celému světu
Staré heslo rakouské monarchie; začátek slov latinského textu tvoří všech pět samohlásek abecedy právě tak jako v jeho německém znění (Alles Erdreich ist Österreich untertan)
Aut - aut Buď - anebo
Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium Žena buď miluje, anebo nenávidí, nic třetího nezná
Publilius Syrus, Myšlenky
Aut bibat aut abeat Ať pije, nebo ať jde pryč
Heslo spolků sdružující pijáky vína, inspirované pijáckými písněmi středověkých vagantů
Aut Ceasar aut nihil Buď Caesarem, anebo ničím
Heslo ctižádostivého, ani zločinů se neštítícího italského renesančního šlechtice Cesara Borgii
Aut cum scuto aut in scuto Buď se štítem, nebo na štítě
Slova spartských matek k synům odcházejícím do války
Aut numquam temptes, aut perfice Buď se do ničeho nepouštěj, nebo dokonči, co jsi začal
Za autora sentence je považován Cheilón, jeden ze sedmi mudrců
Aut prodesse volunt aut delectare poetae Básníci chtějí buď prospět, nebo pobavit
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Aut vincere aut mori Buď zvítězit, nebo zemřít
Heslo pruského pluku černých husarů
Auxilia humilia firma consensus facit Shoda učiní ze slabé podpory silnou
Publilius Syrus, Myšlenky
Av  
Avaritia est radix omnium malorum Kořen všeho zla je chtivost peněz
Kořen všeho toho zla je láska k penězůn
NZ, 1 Tm, 6,10
Avaritia et adrogantia praecipua validiorum vitia Lakota a zpupnost jsou hlavními chybami mocných
Tacitus, Dějiny
Avaritia vehementissima generis humani pestis Lakomství je nejsilnější zhoubou lidského rodu
Seneca Mladší, Útěcha pro matku Helvii
Avaritiam si tollere vultus, mater eius est tollenda luxuries Chcete-li odstranit lakotu, je třeba odstranit i její matku, přepych
Cicero, O řečníku
Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil Lakomci chybí vše, chudákovi málo, moudrému nic
Avarus ipse miseriae causa suae Lakomec je sám příčinou své bídy
Publilius Syrus, Myšlenky
Avarus animus nullo satiatur lucro Hrabivý duch se nespokojí se žádným ziskem
Publilius Syrus, Myšlenky
Avarus nisi cum moritur, nihil recte facit Lakomec činí dobře jen tehdy, když umírá
Publilius Syrus, Myšlenky
Ave atque vale Buď zdráv a sbohem
Catullus na hrobě svého bratra

Ave, Caesar (Imperator), morituri te salutant

Buď zdráv Caesare (císaři), jdoucí na smrt tě zdraví
Podle Suetonia pozdrav římských gladiátorů císaři Claudiovi a jeho následovníkům při vstupu do arény

Ave Maria Zdrávas, Maria
Andělské pozdravení (NZ, L 1,28); anděl Gabriel zvěstuje Panně Marii, že porodí syna a dá mu jméno Ježíš. Též název vynikajících hudebních skladeb (Franz Schubert, Charles Gounod)
Avida est periculi virtus Statečnost touží po nebezpečí
Seneca Mladší, O prozřetelnosti

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB