úvodní stránka

Latinské citace od B

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ba  

Bacchus et argentum mutant mores sapientum

Víno a peníze mění i mravy mudrce
Víno a peníze mění mravy tech, jichž moudrost se cení

Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit Koktavý má rád koktavého, protože jeho slovům rozumí
Svůj k svému
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Balbus melius balbi verba cognoscit Koktavý lépe rozumí slovům koktavého
Svůj k svému
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Jeroným, Dopisy
Barba non facit philosophum Vousy nedělají filosofa
Není každý filosof, kdo má vousy
Není všechno zlato, co se třpytí
Barbam  vellere mortuo leoni Tahat mrtvého lva za vousy
Martialis, Epigramy; smysl: troufat si na bezbranného
Barbam video, sed philosophum non video Vousy vidím, ale filozofa nevidím
A, Gellius, Attické noci
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli Barbarem tu totiž jsem, když mi nikdo nerozumí
Ovidius, Listy z Pontu
Be  
Beata est vita conveniens naturae suae Šťastný je život, který je v souladu s vlastní přirozeností
Seneca mladší, O blaženém životě
Beata simplicitas Blažená prostota.
Beata solitudo, sola beatitudo Blažená samota, jediná blaženost
Častý nápis ve starých poustevnách (ermitážích)
Beata tranquillitas Blažený klid
Beata Virgo Maria Blažená Panno Maria
Beatae memoriae Blahé paměti
Beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus Blažený život nacházíme v duševním klidu a v oproštění od všech povinností
Cicero, O přirozenosti bohů
Beati pacifici, quia filii Dei vocabuntur

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou nazýváni Božími syny
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími
NZ, Mt 5,9; Ježíšova slova horského kázání

Beati hispani apud quos (quibus) vivere est bibere Blažení Španělé, u nichž žít znamené pít
Ve španělštině slovní hříčka: slova vivir (žít) a beber (pít) znějí skoro stejně, protože samohlásky b a v se stejně vyslovují 
Beati monoculi in terra caecorum Blažení jednoocí v zemi slepých
Mezi slepými jednooký králem
Beati mortui qui in Domino moriuntur Blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu
NZ, Zj 14,13
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské
NZ, Mt 5,3; z Ježíšova horského kázání

Beati possidentes

Šťastní, kteří něco mají
Šťastní vlastníci
Bismarckův výrok v říšském sněmu, ospravedlňující nárok na dobyté cizí území

Beatos puto quibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut scribere legenda, beatissimos vero quibus utrumque Za šťastné pokládám ty, jimž bozi dopřáli buď vykonat, co je hodné zaznamenání, nebo zaznamenat, co je hodné přečtení, nejšťastnější jsou ovšem ti, jimž bylo dopřáno obojí
Plinius Mladší, Dopisy
Beatus dici nemo potest extra veritatem proiectus Za šťastného nemůže být pokládán ten, kdo se rozchází s pravdou
Seneca Mladší, O blaženém životě
Beatus ille, qui procul negotiis paterna rura bobus exercet suis  Blažený ten, kdo vzdálen všeho ruchu se svými býčky orá otcova pole
Horatius, Epódy
Beatus ille homo, qui sedet in sua domo Blažený život má, kdo sedí doma

Beatus non est, qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet

Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá

Beatus qui semper est pavidus Blaze člověku, který se stále bojí Boha
SZ, Př 28,14
Beatus vir qui habitat cum muliere sensata  Šťastný, jenž bydlí se ženou rozumnou
Blaze tomu, kdo bydlí s rozumnou ženou
SZ,, Sír 25,8 
Beatus vir qui non est lapsus verbo ex ore suo Blaze člověku, který neklesl slovem z úst svých
Blaze člověku, který se neprohřešil svými ústy
SZ, Sír 14,1
Beatus vir qui timet Dominum Blaze tomu, kdo se bojí Hospodina
SZ, Ž 111 (112),1

Bella gerant alii, tu felix Austria nube! Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus 

Války ať vedou jiní, ty, Rakousko, v sňatcích se raduj, jim vládu bůh války svěří, Rakousku Venuše zas
Parafráze Ovidiova verše z Listů heroin: Bella gerant alii, Protesilaus amet - Války ať vedou jiní, ty, Protesiale, miluj. Narážka na úspěšnou rakouskou politiku dynastických sňatků. Výrok se připisuje uherskému králi Matyáši I. Korvínovi

Bella, horrida bella Války, strašné války
Vergilius
Bella matribus detestata Války, jež matky proklínají
Horatius
Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur Válku je třeba začínat tak, aby se zdálo, že neusiluje o nic jiného než o mír
Cicero, O povinnostech
Bellum est enim sua vitia nosse Vždyť je to boj, poznat své chyby
Cicero, dopisy Attikovi
Bellum omnium contra omnes Válka všech proti všem
Parafráze věty z Platónových Zákonů u anglického filosofa Thomase Hobbese v knize Leviathan
Bellum se ipsum alet Válka se bude živit sama
Cato starší
Bene Dobře
Bene ambula Jdi v dobrém 
Šťastnou cestu
Bene cogitata si excidunt, non occidunt Dobré myšlenky ani potlačeny nezapadnou
Bene docuit, qui bene distinguit Dobře učil, kdo dobře rozlišoval
Scholastická zásada
Bene ferre magnam disce fortunam Nauč se dobře snášet velké štěstí
Horatius, Ódy
Bene meritus Po zásluze
Plaketa Ministerstva spravedlnosti ČR za přínos pro justici, za celoživotní přínos pro justici nebo za mimořádný počin
Bene philosophatur, qui discit bene mori Dobrý filozof je ten, kdo se učí dobře zemřít
Bene qui latuit, bene vixit  Kdo v skrytu žil, žil šťastně
Ovidius, Žalozpěvy
Bene valeas Měj se dobře
Bene veniatis Buďte vítáni
Bene vertat Ať to dobře dopadne
Bene vixit, qui bene latuit Dobře žil, kdo se dobře skryl
Benedicite omnia opera Všechna (jeho) díla ať chválí (Hospodina)
Žalm 103,22
Benedictio patris firmat domos filiorum, maledictio autem matris eradicat fundamenta Požehnání otcovo utvrzuje domy synů, ale kletba matčina vyvrací základy Otcovo požehnání upevňuje domy dětí, matčino prokletí je vyvrací ze základů
SZ, Sír 3,9 (11)
Benedictus, qui venit in nomine Domini  Blahoslavený, jenž přichází ve jménu Páně
Slova bohoslužebného obřadu
Benefac iusto, et invenies retributionem magnam Čiň dobře spravedlivci, i dojdeš odplaty veliké.
Prokazuj dobro zbožnému a dočkáš se odměny
SZ, Sír 12,2
Bene facta male locata malefacta arbitror Dobrodiní prokázané špatnému člověku považuji za špatný čin
Cicero, O povinnostech
Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exolvi posse, ubi multum antevenere, pro gratia odium reditur Dobrodiní je tehdy milé, když je naděje na brzkou odplatu, tam, kde přesáhne míru, bude místo díku splaceno nenávistí
Tacitius, Letopisy
Beneficia in commune collata omnes accipiunt et nemini gratificantur Dobrodiní prokázaná ke společnému prospěchu všichni přijímají a nejsou nikomu vděčni
Beneficia non obtruduntur Dobrodiní se nikomu nevnucuje
Beneficia plura recipit, qui scit reddere  Mnohá dobrodiní budou prokázána tomu, kdo je umí splácet
Publilius Syrus, Myšlenky
Beneficium accipere libertatem est vendere Přijmout dobrodiní znamená prodat svou svobodu
Publius Syrus, Myšlenky 
Beneficium beneficio provocatur Dobrodiní působí dobrodiní
Jedno dobrodiní plodí druhé
Beneficium dando accepit qui digno dedit Dobrodiní se dostalo člověku, který je sám prokázal tomu, kdo si je zaslouží
Publilius Syrus, Myšlenky
Beneficium dare est Deum imitari Prokazovat dobrodiní znamená napodobovat Boha
Benevole lector Laskavý čtenáři
Bestiarum more Po způsobu zvířat
Jako dobytek
Bi  
Bibant si edere nolunt  Ať pijí, když nechtějí žrát
Výrok pronesl Appius Claudius Pulcher, římský vojevůdce v 1. punské válce, když mu věštci sdělili, že posvátná kuřata nechtějí žrát, dal je po těchto slovech naházet do vody 
Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui Pij vodu z cisterny, jež patří tobě, pij, co se pramení ze studny, jež tvá jest
Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice
SZ, Př 5,15
Bibere more Graeco Pít po řeckém způsobu
V Řecku se připíjelo tolika číšemi, kolik mělo jméno oslavence písmen 
Biblia pauperum Bible chudých
Obrázková bible, též výzdoba kostelů
Bis ad eundem lapidem offendere Dvakrát zakopnout o tentýž kámen
Dvakrát udělat stejnou chybu
Cicero, Dopisy přátelům 

Bis dat, qui cito (celeriter) dat

Dvakrát dává, kdo rychle dává
Publilius Syrus, Myšlenky

Bis de eadem re ne sit actio Ať se dvakrát nesoudí táž věc
Zásada římského práva
Bis emori est alterius arbitrio mori Zemřít z cizí vůle znamená zemřít dvakrát
Publilius Syrus, Myšlenky
Bis idem non est idem Dvakrát totéž není totéž
Bis peccare in bello non licet Ve válce nelze udělat chybu dvakrát
Bis peccas cum peccanti obsequium commodas Dvakrát chybuješ, když vyhovíš chybujícímu
Publilius Syrus, Myšlenky
Bis pueri senes Starci jsou dvakrát dětmi
Bis repetita placent Co se opakuje, to se líbí
Bis vincit, qui se vincit in victoria Dvakrát zvítězí, kdo zvítězí nad sebou
Publilius Syrus, Myšlenky
Bis vivit, qui bene vivit Dvakrát žil, kdo dobře žil
Bo  
Bona facile mutantur in peius Dobrá věc se snadno změní v horší
Quintilianus, Základy rétoriky

Bona fide

V dobré víře

Bona fides exigit, ut quod convenit, fiat Poctivost vyžaduje, aby se uskutečnilo, co bylo dohodnuto
Digesta
Bona fides non patitur ut bis idem exigatur Poctivost nedovoluje, aby se táž věc vyžadovala dvakrát
Digesta
Bona fides praesumitur Dobrá víra se předpokládá
Bona fides semper praesumitur nisi mala adesse Vždy se předpokládá poctivé jednání, neprokáže-li se jednání nepoctivé
Digesta
Bona officia Dobré služby (zejména pomoc proti nepřátelům)
Bona opinio hominum tutior pecunia est Dobrá pověst u lidí je jistější než peníze
Publilius Syrus, Myšlenky
Bona res quies Odpočinek je dobrá věc
Bona vincula nuptiarum, sed tamen vincula Dobrá jsou manželská pouta, ale přece jen pouta
Bonae leges malis ex moribus procreantur Dobré zákony vznikají ze špatných mravů
Macrobius, Saturnálie

Bonae mentis soror est paupertas

Sestrou poctivé mysli je chudoba 
Pro dobrotu na žebrotu

Boni mores constant voluntate Dobré mravy se zakládají na vůli
Quintilianus, Deklamace
Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere Dobrý pastýř má ovce stříhat a ne je stahovat z kůže
Suetonis, Tiberius. Odpověď císaře Tiberia na naléhání rádců, aby provinciím uložil další daně
Bonis auspiciis Za příznivých znamení, za příznivých okolností
Auspicia byla původně znamení, která věštci vysuzovali z letu ptáků, z vnitřností zvířat apod.
Bonis nocet, quisquis malis pepercit Dobrým škodí, kdo šetrně nakládá se špatnými
Bonitas sine disciplina mater delictorum est Dobrota bez kázně je matkou zločinů
Bonos corrumpunt mores congressus mali Špatné styky kazí dobré mravy
Tertullianus, Manželce
Bonum ad virum cito moritur iracundia V dobrém člověku hněv rychle odpadá
Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval
NZ, 2 Tm 4,7; slova sv. Pavla na rozloučenou
Bonum commune Společné, obecné dobré
Bonum est faciendum, malum est vitandum Je třeba konat dobro, zlu se vyhýbat
Bonum magis carendo quam fruendo cernitur Dobrého si člověk víc všímá, když mu chybí než když je má
Bonum principium facit bonum finem Dobrý začátek vede k dobrému konci
Bonum vinum laetificat cor hominis Dobré víno obveseluje srdce
SZ, Sír 40,20
Bonus animus in mala re dimidium est mali Dobrá mysl v neštěstí je polovičním neštěstím
Plautus, Pseudolus
Bonus cum bonis est, malus cum malis Dobrý se drží dobrých, špatný špatných
Vrána k vráně sedá, rovný, rovného si hledá
Svůj k svému
Platus, Bakchantky
Bonus vir semper tiro Dobrý muž je vždycky v učení
Martialis
Bos bos dicitur terris ubicumque videtur Vůl zůstane volem, ať se objeví kdakoliv
Husa přeletěla moře a zůstala husou
Z vola nikdy nebude pernikář
Bos cornu capitur, homines sermone ligantur Býka chytneš za rohy, člověka za slovo
Bos hic non comedat, qui iam iuga ferre recusat Vůl, který nechce nést jho, ať nežere
Bez práce nejsou koláče
Kdo nepracuje, ať nejí
Bos Mutus Tichý býk
Tak nazývali Tomáše Akvinského jeho žáci. Jeho učitel Albert Veliký  k tomu přízvisku poznamenal: Ano, ale když tenhle býk ale promluví, slyší to celý svět
Br  
Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum Náš život má krátké trvání, je však dostatečně dlouhý k tomu, abychom žili mravně a čestně
Cicero, Cato Starší O stáří
Breve et irreparabile tempus / omnibus est vitae Náš život proletí v mžiku a zpět nelze jít
Vergilius, Aenesis
Brevi manu  Krátkou rukou - Rychle
Brevis esse laboro, obscurus fio Snažím se být stručný a přestávám být srozumitelný
Horatius, Listy
Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior Život sám je krátký, ale neštěstí jej dělá delším
Publilius Syrus, Myšlenky
Brevis a natura vita nobis data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna Od přírody je nám dán život krátký, ale paměť života dobře prožitého je věčná
Cicero, Řeč proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Brevis oratio et longa manducatio  Motlitba krátká, hostina dlouhá
Pořekadlo ze středověké básné
Brevis oratio penetrat caelos Krátká modlitba proniká nebesa
Brevissima ad divitias per contemptum divitiarum via est Nejkratší cectou k získání bohatství je bohatstvím pohrdat
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Bu  

Bursa vacans aere vetat inter vina sedere

Prázdný měšec zakazuje pít víno
S měšcem, v němž má vítr skrýš, stěží u vína posedíš
Měšec chudý na úbytě, do hospody nepustí tě
Bez peněz do hospody nelez

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme! 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB