úvodní stránka

Latinské citace od C

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

C  
C. E. B. Q. (Cineres eius bene quiescant) Ať jeho popel odpočívá v pokoji
C. F. C. (Coniunx faciendum curavit) Dala postavit manželka
Nápis na antických stavbách
C. S. P. E. (Curavit sua pecunia erigendum) Nechal postavit z vlastních prostředků
Ca  
Cacatio matutina est tamquam medicina Raní stolice je jako lék
Stolice v ranní době jako lék pomůže tobě
Středovéké přísloví

Cacatum non est pictum

Naděláno není malováno
O falešném umění, pokrytectví ap.

Cacoëthes carpendi Posedlost sbíráním
Cacoëthes regnandi Posedlost vládnout
Cacoëthes scribendi Posedlost psaním, grafomanie
Juvenalis, Satirae 7
Cadit quaestio Otázka padá
Smysl: Není o čem diskutovat
Cadmea victoria Kadmovo vítězství
Podobné jako Pyrrhovo vítězství, vítězství za vysokou cenu: Při obraně Théb padli v bratrovražedném souboji dva vládci Théb, Eteoklés  a Polyneikés. Kadmos byl bájný zakladatel Théb 
Caeca est temeritas, quae petit casum ducem  Slepá je odvaha, která si volí náhodu jako vůdce
Seneca Mladší, Agamemnón
Caeca invidia est Závist je slepá
Ceaci hoc vident To vidí i slepí
Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit Oči nevidí, když se duch zabývá něčím jiným
Publilius Syrus, Myšlenky
Caecior Tiresia Víc slepý než (Homérův) Teiresias
Caecus non iudicat de coloribus Slepý nemůže posuzovat barvy
Mluvit slepému o barvách
Caelavit Do kovu vytepat
Součást signatury uměleckého díla
Caelestem ergo admirabilem ordinem incredibilemque constantiam, ex qua conservatio et salus omnium omnis oritur, qui vacare mente putat is ipse mentis expers habendus est Kdo by tedy úžasný řád nebes a jeho neuvěřitelnou stálost, na níž závisí zachování a záchrana všech, považoval za bezduchý, toho pokládáme za bezduchého
Cicero, De natura deorum
Caelesti sumus omnes semine oriundi Všichni jsme vzešli z božského semene
Lucretius, O přírodě
Caeli enarrant gloriam Dei Nebesa vypravují slávu Boží
Nebesa vypravují o Boží slávě
SZ, Ž 18 (19), 2
Caeli sicut fumus liquescent et terra sicut vestimentum atteretur, et habitatores eius sicut haec interibunt Nebesa jako dým se rozplynou, země jako roucho se rozpadne a obyvatelé její taktéž zahynou.
Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou
SZ, Iz 51,6 
Caelo tegitur qui non habet urnam Nebesa přikryjí toho, kde nemá hrob
Lacanus, Farsalské pole
Caelo tonantem credidimus Iovem regnare Věřili jsme, že na nebi panuje Jupiter hromovládce
Horatius, Ódy
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt Nebesa a země pominou, ale slova má nepominou
NZ, Mt 24,35; L 21,33
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt Ti, kdo se plaví přes moře, mění vzduch, ne ducha
Husa přeletěla moře a byla zas husou
Horatius, Listy
Caesar ad Rubiconem Ceasar před Rubikonem
Překročení řeky Rubikon bylo pro Ceasara závažným rozhodnutím, znamenalo počátek občanské války. Rčení označuje závažné rozhodnutí
Caesar, non supra grammaticos Císaři, nevyvyšuj se nad znalce gramatiky
Když císař Tiberius nechtěl uznat gramatickou chybu, kterou udělal, a chtěl ji učinit pravidlem, pronesl jeden z přítomných uvedený výrok 
Caesarem decet stantem mori Sluší se, aby císař zemřel vestoje
Caesarem appelasti? Ad Caesarem ibis K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš
NZ, Sk 25,12; slova římského místodržitele v Judsku Festa (Festus), když mu apoštol Pavel řekl, že se proti falešnému nařčení odvolal k císaři
Caesarem vehis eiusque fortunam (Neboj se,) „vezeš císaře s jeho Štěstěnou“;
César podle Plutarcha lodníkovi, který se v bouři bál vyplout
Caesari quoque ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent I samotnému císaři, kterému je dovoleno vše, není právě proto mnohé dovoleno
Seneca Mladší, Útěšný list Polybiovi
Caesaribus censum solvite, vota Deo Císařům odvádějte daně, Bohu sliby
Středověká parafráze Kristovy odpovědi farizeům (Mt 22,21): Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu
Caesaribus fas est ferre Deoque sua Císařům a Bohu se patří dávat to, co jim náleží
Parafráze Kristových slov z NZ, Mt 22,21

Calamitas virtutis occasio est

Neštěstí je příležitost k prokázání statečnosti
Seneca Mladší, O prozřetelnosti

Calamitosus est animus futuri anxius Nešťastný je člověk, který má strach z budoucnosti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Calcanda semel via leti Stezkou smrti jednou půjdem
Horatius, Ódy
Callidus opprimittur, cum callidior reperitur Chytrý dostane za vyučenou, najde-li se chytřejší
Calumnia conturbat sapientem, et perdet robur cordis illius Nátlak může i moudrého poblázniti, a dar zmařit sílu srdce jeho
Útlak i z moudrého udělá ztřeštěnce a dar ničí srdce
SZ, Kaz 7,7
Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium Pleš není vadou, ale znamením moudrosti
Pleš jíž hlava blýská se, není vadou na kráse, naopak se cení co moudrosti znamení
Camelus cornu desiderans etiam auriculas amisit Velbloud si přál roh a přišel i o uši
Campus habet oculos, silva aures Pole má oči, les uši.
I stěny mají uši
Smysl: je třeba se mít na pozoru, když jde o uchování tajemství

Candida candidis

Čistým čisté

Candida pax homines, trux decet ira feras  Šlechetný mír sluší lidem, divoký hněv zvěři
Ovidius, Umění milovat
Canes mordent ultimum Psi koušou toho posledního

Canes plurimum latrantes raro mordent

Psi, kteří nejvíce štěkají, zřídka koušou
Pes, který štěká, nekouše

Canes timidi vehementius latrant Bázliví psi víc štěkají
Canis a non canendo Pes (se nazývá canis), protože nezpívá (canó)
Canimus surdis Zpíváme hluchým
Házet hrách na stěnu
Mluvit slepému o barvách
Parafráze Vergiliova verše Ze zpěvů pastýřských
Caninae nuptiae Psí oddavky
Žít na psí knížku
Canis a corio numquam absterrebitur uncto Psa od mastné kůže nikdy neodženeš
Zvyk je železná košile
Okolo močidla chodě neujdeš nádchy
Horatius, Satiry
Canis allatrat lunam, non laedit Pes na měsíc štěká, neukousne ho
Pes, který štěká, nekouše
Canis caninam non est Pes psí maso nežere
Vrána vráně oči nevyklove
Varro, O jazyku latinském
Canis canistri malus est custos Pes špatně hlídá spíž
Kozel zahradníkem
Cantabit vacuus coram latrone viator Poutník s prázdnou kapsou si před lupičem bude zpívat
Kde nic není ani smrt nebere
Vezmi chlup na dlani, když tam není
Iuvenalis, Satiry
Cantat avis quaevis, sicut rostrum sibi crevit Zpívá každý pták, jak mu narostl zobák  
Mluv, jak ti zobák narost
Cantilenam eandem canis Zpíváš stále stejnou písničku
Mele si svou
Terentius, Formio
Cantus cygneus Labutí zpěv
Labutí píseň
Cicero, Tuskulské hovory. Už v antice se tradovalo, že labuť před smrtí zpívá, odtud metaforické označení pro něčí poslední projev nebo čin před smrtí
Capiat qui capere possit Ber (chop se toho), kdo můžeš
Capiat qui capere potest Kdo může chápati, chápej
Kdo to může pochopit, pochop to
NZ, Mt 19,12
Capita aut navem Hlava nebo loď
Panna nebo orel
Orli nebo páni
Vyobrazení na rubu a líci římských mincí
Capiti nihil prodest atque aqua frigida Nic nepomůže hlavě tolik jako studená voda
Rada Aula Cornelia Celsa, římského autora knih o lékařství z doby Augustovy, později zvaného Cicero medicíny
Capiunt vitium ni moveantur aquae Stojaté vody se kazí
Capta avis est melior quam mille in gramine ruris Lepší pták zavřený v kleci než volných na poli tisíc
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
Captatio benevolentiae Získávání přízně
Vynucený projev přízně
Quintilianus, Základy rétoriky
Captiosae quaestiones Záludné otázky
Chytáky
Caput mundi Hlava světa
Označení Říma, centra Římské říše, později křesťanského světa
Caput Nili quaerere Hledat prameny Nilu
Pokoušet se o nemožnou věc
Ve středověku se soudilo, že pramen Nilu nelze nalézt
Caput regni Hlava království
Hlavní město království
Mimo jiné označení Prahy v nápisu na Staroměstské radnici, ovšem za použití němčiny můžeme dospět i k překladu: Praha deštěm zničená
Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet Nebezpečí nehrozí tomu, kdo se i v bezpečí má na pozoru
Publilius Syrus, Myšlenky
Carior haud est res, quam quae fuit empta precando Není nic dražšího než to, co sis vykoupil prosbami
Carpamus dulcia: nostrum est / quod vivis: cinis et manes et fabula fies Užívejme sladkého života, naše je to, co žijeme, zbude z nás popel, stín a vzpomínka
Persius, Satiry

Carpe diem

Užívej dne
Horatius, Ódy

Carpe diem et noli oblivisci eos qui in propinquo tuo sunt Užívej dne a nezapomeň na ty, kteří jsou ti nablízku
Carpe vertum Využij větru
Carpent tua poma nepotes Potomci sklidí tvé plody
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Carpite florem / qui, nisi carptus erit, turpiter ipse cadet Utrhněte květ - nebude-li utržen, zbytečně sám opadá
Ovidius, Umění milovat

Carthago delenda est

Kartágo musí být zničeno
Často užívaná část Catonova výroku: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam

Carum est, quod rarum est Drahé je to, co je vzácné
Carum nemo putet, cuius praesentia putet Nikdo si příliš necení toho, kdo mu nevoní
Ryba a host třetí den smrdí
Carus erit minime, qui quid scit, ventilat omne Nikomu se nezavděčí, kdo všechno, co ví, vyslepičí
Co neví, to nepoví
Caseus et panis sunt optima fercula sanis Sýr a chléb jsou to pravé pochutnání pro zdravé
Středověké pořekadlo
Caseus ille sanus quem dat avara manus Zdravý je ten sýr, jejž dává lakomá ruka
Sýr je tehdy dobrá věc, když jej dává lakomec
Podle antické salernské školy je zdravé jíst sýr jen v malém množství
Casus belli To, kvůli čemu bude válka; dostatečný důvod pro válku
Casus foederis Situace, kdy se uplatní smluvní závazek pomoci spojenci
Casus magister alius et paene numerosior Náhoda je jiný a skoro častější učitel
Plinius
Casta ad virum matrona parendo imperat Počestná žena vládne svému muži poslušností
Publilius Syrus, Myšlenky

Casta est, quam nemo rogavit

Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl
V básni říká kuplířka: Panna je jen ta, o níž nikdo neměl zájem, nehezká, nepřitažlivá

Casta fuit, domum servavit, lanam fecit Byla cnostná, pečovala o dům, předla vlnu
Jeden z charakteristických římských náhrobních nápisů
Castigat ridendo mores Smíchem kárá mravy
Nápis na pařížské Komické opeře
Castigo te, non quod odio habeam, sed quod amem  Nekárám tě proto, že tě nenávidím, ale proto, že tě mám rád

Casus belli

Důvod k válce, příčina sporu

Casus dementis correctio fit sapientis Neštěstí pošetilého člověka se moudrému stává návodem k nápravě
Casus obliquus Šikmý pád
Neobvyklé použití gramatického pádu
Cattorum nati sunt mures prendere nati Koťata se rodí proto, aby chytala myši
Středověké pořekadlo
Cattus piscari non vult, sed pisces cibari  Kočka nechce ryby lovit, ale žrát

Causa

Důvod, příčina, případ

Causa aequat efectum Příčina je úměrná následku
Zásada logiky
Causa causarum Příčina příčin
Prapříčina
Causa criminalis non praeiudicat civili Trestní rozsudek (např. za krádež)
Neurčuje výsledek občanského sporu (např. o náhradu škody)
Causa later Příčina je skryta
Ovidius, Proměny
Causa paupertatis plerisque probitas est Příčina chudoby mnoha lidí je poctivost
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Causa perit iusta, si dextera non sit onusta Spravedlivá věc přichází vniveč, když pravice nesvírá měšec
Středověká průpovídka o úplatnosti soudců
Causae perduntur, quae paupertate geruntur Spory, které vede chudoba, bývají prohrané
Causam peccandi nimis aspere dogmata praebent Důvodem provinění bývají příliš tvrdá nařízení
Caute si non caste Obezřetně, když ne čestně
Cave canem Dej pozor na psa
Pozor zlý pes!
Varovný nápis ve vestibulech římských domů, nalezen i v Pompejích
Causa finita Případ je uzavřen
Roma locuta, causa finita – „Řím promluvil a věc je (tím) uzavřena (Augustus)
Cave cavem Pozor na psa
Nápis na mozaice v Pompejích

Cave multos, si non times singulos

Jestliže se nebojíš jednoho, střez se mnohých
Mnoho psů, zajícova smrt

Cave tibi a cane muto et aqua silente

Střez se němého psa a tiché vody
Pes, který štěká nekouše
Tichá voda břehy mele

Cave tibi ab aquis silentibus Měj se na pozoru před tichou vodou
Tichá voda břehy mele
Caveant (videant) consules, ne quid detrimenti res publica capiat Ať konzulové dbají, aby stát neutrpěl škodu
Právnická formule pro nejzávažnější rozhodnutí římského senátu
Caveat emptor Ať se stará příjemce
Riziko nese kupující
Caveat lector Čtenáři, dej si pozor
Autor neručí za správnost napsaného
Caveat venditor Ať se stará prodejce
Riziko nese prodávající
Cavendum est ne maior poena quam culpa sit Je třeba vyvarovat se toho, aby trest byl větší než vina
Cicero, O povinnostech
Ce  
Cedant arma togae Zbraně ať ustoupí soudcovskému rouchu
Mírovému jednání a rozsouzení
Cedendo victor abibis Ustup a odejdeš jako vítěz
Moudřejší ustoupí
Ovidius, Umění milovat
Cedite Romani scriptores, cedite Grai nescio quid maius nascitur Illiade Ztichněte, básníci římští, Řekové ustupte z cesty, rodí se báseň, jež možná překoná Iliadu
Propertius, Elegie; ocenění právě vznikajícího Vergiliova eposu Aeneis 
Cedo maiori Ustupuji většímu (mocnějšímu, silnějšímu)
Martialis, Epigramy
Cedo nulli Neustoupím nikomu
Cena comessa venire Přijít po hostině
Přijít s křížkem po funuse
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
Varro, O zemědělství
Centesinus annus

Sté výročí (vyhlášení encykliky Rerum novarum)
Sedmá encyklika papeže Jana Pavla II. z r. 1991, vydaná k 100. výročí sociální encykliky Rerum novarum. Obsahuje obhajobu demokracie, soukromého vlastnictví, svobodného trhu, práv chudých a staví se proti nárůstu byrokracie a proti válkám

Centum sunt causae, cur ego semper amem Je sto důvodů, abych vždycky miloval
Ovidius, Ars amatoria
Centum viri unum pauperem spoliare non possunt Sto lidí nedokáže oloupit chudého
Cernitur in mundo nullus, qui dicat "abundo" Nenajde se na světě člověk, který by řekl: "Mám hojnost všeho"
Certa amittimus, dum incerta petimus V honbě za nejistým ztrácíme to, co je jisté
Vyměnit jisté za nejisté
Plautus, Pseudolus
Certa praestant incertis Jisté má přednost před nejistým
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše
Certa viriliter, sustine patienter Bojuj mužně, utrpení snášej trpělivě
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Certamen festinatum incendit ignem, et lis festinans effundit sanguiem Svár překotný roznítí oheň a hádka překotná vylije krev
Ukvapená hádka roznítí oheň, náhlý svár vede ke krveprolití
SZ, Sír 28,11(13)
Certaminis gaudia Potěšení z boje
Podle kronikáře výrok hunského vládce Attily v bitvě na Katalaunských polích, v níž byl Attila koalicí Římanů a germánských kmenů poražen
Certius est quam mors, quam mors incertius nihil est Není nic jistějšího ani nejistějšího než smrt
Certum, quia impossibile est Je to jisté. protože to je nemožné
Tertullianus, O těle Kristově
Cessante causa, cessat effectus Ustává-li příčina, ustává i následek
Cessante iure cessat lex ipsa   Když padne právo, padne i zákon
Cetera desunt Zbytek (např. textu) chybí
Ceteris paribus S tím, že ostatní věci (podmínky) zůstávají stejné
Ceterum (autem) censeo Cartaginem esse delendam Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo
Opakovaný výrok římského politika M. Porcia Catona po každé své veřejné řeči, požadujícího zničení Karthága, tehdejšího největšího soka starověkého Říma  
Ch  
Character indelebilis Nesmazatelné znamení
V katolické církvi účinek svěcení, který nelze zrušit
Charta non erubescit Papír se nečervená (nestydí)
Christi ipsissima verba Nejvlastnější slova Kristova
Christianos ad leones Křesťany lvům
Zavedené spojení říká, že tímto krvelačným pokřikem je odpovědnost za všechna neštěstí neprávem svalována na křesťany
Christum diligere melius est omnibus scire Milovat Krista je lepší než všechno vědět
Christus mansionem benedicat
K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †
(nebo † C † M † B ) jako formule požehnání
Kristus ať obydlí žehná
Ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet)
Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami
Christus mihi vita, mors lucrum Kristus je pro mne život a smrt je tedy zisk
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne
Heslo středověkého královského rodu Carpetovců; také počátek duchovní písně
Ci  
Cibi condimentum fames est Kořením jídla je hlad
Hlad je nejlepší kuchař
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Cibi, potus, somni, Venus, omnia moderata sint V jídle, pití, ve spánku i v lásce - ve všem se má zachovávat míra
Cicatrix conscientiae pro vulnere est Jizva na svědomí je živá jako rána
Publilius Syrus, Myšlenky
Cineri gloria sera venit Po smrti přichází sláva pozdě
S křížkem po funuse
Martialis, Epigramy
Cinerum dies Popeleční středa
Circa (cca.) Asi, kolem, přibližně
Circa regna tonat Kolem trůnu hřmí
Seneca Mladší, Faidra
Circa eversos solitudo est Ty, kdo přišli na mizinu, obklopuje samota
Circuit quaerens quem devoreret (Ďábel) obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil
NZ, 1 P 5,8
Circulus in demonstrando Kruh v důkazu, důkaz kruhem, který už předpokládá, co by měl dokázat
Circulus vitiosus Bludný kruh
Začarovaný kruh
více zde:
Circumveniunt incommoda multa senem Mnohé obtíže doléhají na starce
Cistercium mater nostra Citeaux je naší matkou
Heslo Cisterciáckého řádu vyjadřující pevný vztah všech klášterů ke kolébce řádu prostřednictvím filiačních vazeb
Cita mors Rychlá smrt
Horatius, Satiry
Citius, altius, fortius  Rychleji, výše, silněji
Heslo novodobých olympijských her, přijaté r. 1913 na návrh francouzského pedagoga a iniciátora obnovení olympijských her Pierra de Coubertin
Citius venit periculum, cum contemnitur Nebezpečí, které podceňuješ, přichází rychleji
Publilius Syrus, Myšlenky
Cito! Rychle, expresní zásilka
Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malis Slzy rychle uschnou, zvlášť nad cizím neštěstím
Cito maturum, cito putridum Rychle uzrálo, rychle se zkazí
Cito, tuto et iucunde Rychle, bezpečně a příjemně
Slova Aula Cornelia Celsa, římského autora knih o lékařství, o tom, jak se mají provádět chirurgické zákroky
Cito fit, quod di volunt Co chtějí bohové, děje se rychle
Petronius, Satirikon
Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris Budeš-li mít luk stále napjatý, rychle jej zlomíš
Stokrát nic umořilo osla
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
Phaedrus, Ezopské bajky
Citrus vincit pathos Citron vítězí nad nemocí
Staré lékařské pořekadlo
Civilitas successit barbarum Občanství nahradilo barbarství
Heslo státu Minnesota
Civis Romanus sum Jsem římský občan
Cicero, Řeč proti Verrovi. Formule, jíž římský občan uplatňoval nárok na respektování svých práv

Civitas in civitate

Stát ve státě
Obec v obci

Civitas sibi faciat civem Stát si dělá občana, rozhoduje, kdo je občanem
Cl  
Clara pacta - boni amici Jasné dohody - dobří přátelé
Dobré účty dělají dobré přátele. 
Clara est, et quae numquam marcescit, sapientia; et facile videtur ab his qui diligunt eam, et invenitur ab his qui quaerunt illam Moudrost září a nevadne, ochotně se dá spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají
SZ, Mdr 6,12
Clarior est solito post maxima nubila phoebus, /post inimicitias clarior est et amor Za těžkými mraky časem tím jasnější vysvitne slunce, láska po rozporech zlých zahoří vášnivěji
Wiliam Langland, Vidění o Petru Oráči
Clarior ex tenebris Jasněji z temnot
Šlechtické heslo
Claris verbis Jasnými slovy
Claude os, aperi oculos Zavři ústa a otevři oči
Claudi vicinus claudicat ipse brevi Soused kulhavého začne zakrátko kulhat sám
Příklady táhnou.
Claudicat alterius nemo dolore pedis Nikdo nekulhá, když druhého bolí noha
Clausae sunt aures obstrepente ira Zacpané jsou uši ohlušené hněvem
Clausis oculis (auribus) Se zavřenýma očima
Se zacpanýma ušima
Dělá, že nevidí (neslyší)
Clausula rebus sic stantibus Za předpokladu, že věci zůstanou jak jsou
Claves sancti Petri Klíč svatého Petra
Symbol papežského úřadu, též ve znaku vatikánského státu
Clavis regni Klíč království
Vstup do (nebeského) království
Clavus clavo eicitur Hřeb se vyráží hřebem
Vytloukat klín klínem
Vyhánět čerta ďáblem
Vyhánět ďábla belzebubem
Cicero, Tuskulské hovory
Clericus clericum non decimat Klerik od klerika nevyžaduje desátek (daň)
Clipeum post vulnera sumo Již zraněn beru do rukou štít
Pozdě bycha honiti
Ovidius, Žalozpěvy
Co  
Cocus domini debet habere gulam Kuchař musí mít pánovu chuť
Martialis, Epigramy
Cogente necessitate Pod tlakem nutnosti
Cogere volentem Nutit toho, kde chce sám
Dělat zbytečnouu práci
Cogitatio stulti peccatum est Čím se blázem obírá v mysli, hřích jest
Vymýšlet pošetilost je hřích
SZ, Př 24,9
Cogitationis poenam nemo patitur Nikdo nesmí být trestán za to, jak smýšlí
Zásada římského práva 

Cogito, ergo sum

Myslím, tedy jsem
René Descartes, Úvahy o první filosofii

Coincidentia oppositorum Splývání protikladů
Mikuláš Kusánský, Vědoucí nevědění; v jeho filosofii je Bůh chápán jako splývání protikladů, jako jednota všech protikladných věcí tvořících svět
Collige, virgo, rosas Sbírej dívko růže (dokud je květ čerstvý a čerstvé je mládí)
Začátek dvojverší pozdního římského lyrika  Decima Magna Ausonia. Obdoba Carpet diem
Colubra restem non parit Hadu se nenarodí provaz
Jablko nepadá daleko od stromu
Petronius, Satirikon
Comes facundus in via pro vehiculo est  Pouť s výmluvným přítelem se rovná cestě povozem
Publilius Syrus, Myšlenky
Comitatus levat malum Společnost zmírňuje utrpení
Commoditas omnis sua fert incommoda secum Každá výhoda s sebou nese i nevýhody
Není kouře bez ohně
Commoditas sequitur metuentem incommoda numquam Prospěch nikdy nekyne tomu, kdo se bojí ztráty
Risk je zisk
Kdo nevsadí - nevyhraje
Commune naufragium omnibus solacium Společné neštěstí je pro všechny útěchou
Commune periculum concordiam parat Společné nebezpečí vytváří svornost
Communia esse amicorum inter se omnia Přátelé mají vše společné
Terentius, Bratři
Communis opinio Obecné mínění
Veřejné mínění
Compedes, quas ipse fecit, ipse gestabit faber Okovy, jež ukoval, bude sám kovář nosit
Compedes in pedibus stulto doctrina, et quasi vincula manuum super manum dextram Pouta na nohou je bláznu kázeň a okovy ruční na pravé ruce
Výchova je pošetilci jako okovy na nohou a jako pouta na jeho pravici
SZ, Sír 21,22
Compelle intrare Přinuť vejíti
Přinuť je, ať přijdou
Přinuť je, ať vstoupí
NZ, L 14,23.Slova z podobenství o hostině, na niž se pozvaní hosté omluvili, a tak pán domu nařídil služebníkovi, aby přivedl chudé, zmrzačené, slepé a kulhavé, Věta často citovaná ve středověku při obracení na víru
Compendia sunt dispendia Zisk je i ztrátou
Compesce linguam Drž jazyk za zuby
Plautus, Karthágiňan
Compos mentis Při plném vědomí, při zdravém rozumu
Compulsus feci Jednal jsem z donucení
Výrok připisovaný papeži Klementu XIV., vyjadřující lítost nad tím, že roku 1773 byl donucen císařem Josefem II. zrušit jezuitský řád
Conantia frangere franguntur Snaží se je přemoci, ale jsou přemoženy(i)
Heslo italské básnířky Vittorie Colonny, která po smrti manžela, vévody  pescarského , vystavena závisti a pomluvám. Jako ilustraci svého hesla měla ve znaku skalisko, o něž se lámou vlny
Conceptus pro iam nato habetur Počatý (plod) se pokládá za již narozeného
Conclude eleemosynam in corde pauperis et haec pro te exorabit ab omni malo Zavírej almužnu do srdce chudého, a ona vyprostí tebe ze všeho zlého
Do svých pokladnic si uzavírej milosrdenství, to tě vytrhne z každého neštěstí
SZ, Sír 29,12 (15)
Concocta  medicari oportet Je třeba, aby lékař dohlížel na vařené pokrmy
výrok Hippokratův
Concordia civium murus urbium Svornost občanů je hradbou měst
Concordia cum veritate Souhlas, svornost s pravdou
Concordia discors Nesvorná svornost
Horatius, Listy; tak je označován vztah předstíraného přátelství, zakrývajícího vnitřní rozpory   
Concordia domi, foris pax V domě soulad, navenek mír
Concordia nutrit amorem Svornost posiluje lásku
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur Svorností malé věci rostou, nesvorností se i ty největší rozpadají
Sallustius, Válka Iugurthou
Concordia res parvae crescunt Svorností i malé věci rostou“ (heslo města Emden)
Condicio illicita habetur pro non adiecta Nedovolená podmínka jako kdyby nebyla

Condicio sine qua non

Podmínka, bez níž nelze.
Podmínka, bez jejíhož splnění se něco nemůže stát

Conditio sine qua non Podmínka, bez níž ne(platí), podmínka nutná
Confer (CF.) Srovnej
Zkratka označující v odborných publikacích odkaz
Confessio est non probatio Přiznání není důkaz
Confessio est regina probationis Přiznání je královnou důkazů
Právní zásada
Confessio fidei Vyznání víry
Confiteor (Deo omnipotenti) Vyznávám se (Bohu všemohoucímu)
Vyznání hříchů na počátku mše
Confiteor, laudant illa, sed ista legunt Uznávám, že ono (tebe) chválí, toto (mne) ale čtou
Martialis proti Horatiovi
Confoederatio Helvetica (C.H.) Švýcarská konfederace
Oficiální název Švýcarska
Confusio linguarum Zmatení jazyků
Confusione extinguitur obligatio Spojením se ruší závazky
Digesta 34.3.21
Coniugium absque prole est quasi dies sine sole Manželství bez dětí je jak den, kdy slunce nesvítí
Coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio Spojení ženy a muže a společné sdílení celého života, sloučení božského a lidského práva
Definice manželství podle historického práva 
Constantiae et patriae amori Vytrvalosti a lásce k vlasti (nápis na medaili, kterou vydal císař František Josef I. k 60. výročí své vlády. více zde)
Consuetudinis magna vis est Zvyk je veliká síla
Consuetudo (quasi) altera natura zvyk je (jako) druhá přirozenost
Cicero
Consuetudo est optima legum interpres Obyčej je nejlepší vykladač zákonů
Consummatum est Dokonáno jest
Poslední Kristovo slovo na kříži, J 19,30
Contentus paucis lectoribus Spokojím se s málo čtenáři
Horatius
Contemptus saeculi Pohrdání tímto světem (tohoto světa)

Contra

Proti

Contra receptam opinionem Proti (obecně) přijatému mínění
Contra torrentem Proti proudu
Contra verbosos noli / contendere verbis mnohomluvným lidem neodporuj slovy
Cato
Contra vim mortis non est medicamen in hortis Proti síle smrti nepomohou žádné byliny
Contra vim non valet ius Proti násilí se právo neprosadí
Conubium est uxoris iure ducendae facultas Manželství je možnost právoplatně pojmout ženu za manželku
Definice manželství od římského právníka Domitia Ulpiana
Consanguineus leti sopor Spánek je rodný bratr smrti
Vergilius, Aenesis
Conscia mens recti famae mendacia ridet Mysl znalá pravdy se vysmívá lžím pomluvy
Ovidius, Kalendář
Conscientia animi nullas invenit linguae preces Svědomí nehledá přímluvy jazyka
Publilius Syrus, Myšlenky
Conscientia bene actae vitae iucundissima est Nejradostnější je vědomí dobře prožitého života
Cicero, Cato Starší o stáří
Conscientia mille testes Svědomí je jako tisíc svědků
Quintilianus, Základy rétoriky
Consecutio temporum Souslednost časů
Gramatické pravidlo upravující v některých jazycích vztahy slovesných časů
Consensus facit legem Shoda tvoří zákon
Consensus omnium Všeobecná shoda
Consensus sapientium Shoda moudrých
Souhlas moudrých
Consequitur quodcumque petit Dosáhne všeho, co chce
Heslo Diany z Poitiers, milenky francouzského krále Jindřicha II.
Consilia qui dant prava cautis hominibus / et perdunt operam et deriduntur turpiter Ti, kdo špatně radí obezřetným lidem, neuspějí a spustí pustý posměch 
Phaerdus, Ezopské bajky
Consilio factum non paenitet esse peractum Činu vykonaného po zralé úvaze není třeba litovat
Co se dalo po úvaze vykonat, toho není třeba litovat
Consilio et industria S rozmyslem a pílí
Heslo rakouského císaře Leopolda I.
Consilio melius vincas quam iracundia Rozmyslem dosáhneš svého lépe než hněvem
Publilius Syrus, Myšlenky
Consilio pollet, cui vim natura negavit Důvtipem mnoho zmůže ten, komu příroda odepřela sílu
Consilium abeundi Rozhodnutí o odchodu
Consilium in dubiis remedium prodentis est V pochybnostech je lékem moudrého rozvaha
Publilius Syrus, Myšlenky
Consilium inveniunt multi, sed docti explicant  Úmysl mají mnozí, ale moudří jej uskuteční 
Publilius Syrus, Myšlenky
Consonans (consonus) esto lupis, cum quibus esse cupis Chceš-li s vlky býti, musíš s nimi výti
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
Consortium omnis vitae Společné sdílení celého života
Definice manželství v římském právu
Constantia et fortitudine Vytrvalostí a silou
Heslo rakouského císaře  Karla VI.
Constat amicitias regum non esse perennes Je známo, že přátelství králů nejsou věčná
Constitutiones tempore posteriores potiores prioribus Ustanovení vydaná později nahrazují platnost předchozích
Zásada římského práva
Consueta vitia ferimus, nova reprendimus Zakořeněné chyby snášíme, nové káráme
Publilius Syrus, Myšlenky
Consuetudine levior fit labor Zvyk ulehčuje námahu
Livius, Dějiny
Consuetudinis magna  vis est Síla zvyku je veliká
Zvyk je železná košile
Cicero, Tusculské hovory
Consuetudo quasi altera natura Zvyk je takřka druhá přirozenost
Zvyk je železná košile 
Zvyk je druhá přirozenost
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu 
Consuetudo adsentiendi periculosa esse videtur et lubrica Zvyk se vším souhlasit se zdá nebezpečný a povážlivý
Cicero, Výklady o Akademii
Consuetudo concinnat amorem Důvěrný styk vede k lásce
Lucretius, O přírodě
Consuetudo consuetudine vincitur Zvyk se přemáhá zvykem
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Consuetudo est altera lex Zvyk je druhý zákon
Zvyk je železná košile
Zvyk je druhá přirozenost
Consuetudo natura potentior Zvyk je silnější než přirozenost
Zvyk je železná košile
Consuetudo ultra territorium non disponit Zvyk se nevyskytuje mimo určité území
Consuetudo vincit legem Zvyk je silnější než zákon
Zvyk je železná košile
Zvyk je druhá přirozenost
Consultor homini tempus utilissimus Nejužitečnějším rádcem člověka je čas
Consummatum est Dokonáno jest
NZ, J 19,30; poslední slova Ježíže na kříži
Contemnere aliquis omnia potest, omnia habere nemo potest Někdo může vším pohrdat, mít všechno však nemůže nikdo
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Contemnet rivulos, cum coeperit haurire de fontibus Pohrdne potůčky, když začne pít z pramenů
Jeroným, O svatém Duchu
Contemni gravius est sapienti quam percuti Být v opovržení je pro moudrého horší než být usmrcen
Publilius Syrus, Myšlenky
Contemptum periculorum assiduitas periclitandi dabit Ustavičná přítomnost nebezpečí naučí nebezpečím pohrdat
Seneca Mladší, O prozřetelnosti
Contemptus mundi Pohrdání světem
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Conticuere omnes, intentique ora tenebant Rázem umlkli všichni a napjatě hleděli na něj
Vergilius, Aeneis
Continua messe senescit ager Neustálým sklízením se pole vyčerpává
Ovidius, Umění milovat
Contra bonos mores Proti dobrým mravům
Contra bonum morem Proti dobrému mravu
Contra factum non datur argumentum Proti faktu není důkazu
Contra felicem vix deus vires habet Proti šťastnému člověku ani bůh nic nezmůže
Publilius Syrus, Myšlenky
Contra hostem aut fortem oportet esse aut suplicem S nepřítelem je třeba buď bojovat, nebo jej prosit
Publilius Syrus, Myšlenky
Contra impudentem stulta est nimia ingenuitas Je hloupost jednat s nestoudníkem příliš velkoryse
Na hrubý pytel hrubá záplata
Publilius Syrus, Myšlenky
Contra potentes nemo est munitas satis Před mocnými není nikdo dostatečně chráněn
Phaedrus, Ezopské bajky
Contra verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis S výmluvným nebojuj slovy: jazyk je dán všem, moudrost ducha málokomu
Catonova dvojverší
Contra vim mortis non nascitur herba in hortis Proti síle smrti neroste v zahradách bylina
Proti síle smrti nenajdeš léčivé kvítí
Contradictio in adiecto Rozpor v definici
Logická chyba, spojení dvou pojmů, které si odporují. Obrat užit ve Svodu občanského práva
Contradictio per se Protimluv sám o sobě
Contraria contrariis curantur Opak se léčí opakem“, zásada allopatické medicíny
Contumax confitetur Kdo zmeškal (při), uznává (nárok protivníka)
Contumax non appellat Kdo zmeškal (při), nebude se odvolávat
Contumeliam si dices, audies Jestliže pomlouváš, pomluvu uslyšíš
Budeš-li pomlouvat jiné, i tebe pomluva stihne
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Plautus, Pseudolus
Conturbat domum suam qui sectatur avaritiam Boří svůj dům, kdo se žene za lakotou
Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům
SZ, Př 15,27
Convoco arma, signo dies, noto horas, campello fulgura, concino festa, ploro rogos Svolávám do zbraně, značím dny, zaznamenávám hodiny, zaháním blesky, zpívám o svátcích, lkám při pohřbech
Nápis na zvonech
Cooperatores veritatis spolupracovníci pravdy
Heslo papeže Benedikta XIV.
Copia ciborum subtilitas animi impeditur Přemíra jídla je na škodu bystrosti ducha
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Plný břicM rád leží tich
Komenský
Copia verborum Slovní zásoba
Cor cordium Srdce srdcí
Náhrobní nápis básníka Shelleyho
Cor sapiens in pectore habet, sed stultus in ore

Moudrý člověk má srdce v hrudi, ale hlupák v ústech

Cor fatui quasi vas confractum, et omnem sapientiam non tenebit Srdce pošetilcovo je jako rozbitý hrnec: žádné moudrosti nepodrží
Nitro hlupáka je jako roztříštěná nádoba, žádné vědomosti neudrží
Sz, Sír 21,14 (17) 
Cor gaudens exhilarat faciem Srdce radostné vyjasňuje líce
Radostným srdcem zkrásní tvář
Cor meum, beatum miraculum Mé srdce, blažený zázrak
Z Vánočního oratoria J. S. Bacha
Cor plumbeum Srdce z olova, bez citu
Cor primum vivens et ultimum moriens Srdce první ožívá a poslední umírá
Cor sapit, pulmo loquitur, fel commovet iram, splen ridere facit, cogit amare iecur Srdce chápe, plíce mluví, žluč vyvolává hněv, slezina smích, játra nutí k lásce 
Maxima středověké salernské lékařské školy
Cor unum et anima una Jedno srdce a jedna duše
NZ, Sk 4,32; tak je líčena situace prvních křesťanů po návratu apoštolů Petra a Jana z vězení 
Coram notario et testibus Před notářem a svědky
Coram populo (publico) Před lidmi (veřejně)
Corcillum est quod homines facit, cetera quisquilia omnia Srdce je to, co dělá lidi lidmi, vše ostatní je smetí
Petronius, Satirikon
Cornix cornici numquam effodit ocellum Vrána vráně oči nevyklove
Macrobius, Saturnálie
Cornu copiae Roh hojnosti
Topos antické mytologie: roh, v němž je vše, co si člověk může přát
Cornua qui fecit, ne cornua ferre recuset Kdo nasadil parohy, ať se sám nebrání je nosit
Corona sapientium divitiae eorum, fatuitas stultorum imprudentia Koruna lidí moudrých je bohatství jejich, šílenství je nerozum hloupých
Korunou moudrých je jejich bohatství, ale pošetilost hlupáků zůstává pošetilostí
SZ, Př 14,24
Corona senum filii filiorum, et gloria filiorum patres eorum Koruna starců synové synů a sláva synů otcové jejich
Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové
SZ, Př 17,6
Corpus delicti Tělo provinění
Usvědčující důkaz
Corpus Christi Tělo Kristovo
Boží tělo
Též Boží tělo, svátek
Corpus sine anima Tělo bez duše
Correxit (corr.) Opravil
Korigoval
Corrigenda Je třeba opravit
Corrumpunt mores bonos colloquia prava Špatná společnost kazí dobré mravy
Neslušné rozhovory kazí dobré mravy
NZ, 1 K 15,33
Corruptio optimi pessima Zkáza nejlepšího je nejhorší
Výrok připisovaný sv. Jeronýmovi
Corrige praeteritum, praesens rege, discerne futurum Napravuj minulost, vládni přítomnému, rozpoznej budoucí
(Na slunečních hodinách)
Corruptio unius est generatio alterius Zkáza jednoho je vznikem druhého
Tím, že se zkazí jedno, vzniká druhé
Antická filosofická sentence
Corruptissima re publica plurimae leges Nejzkaženější stát má nejvíc zákonů
Tacitus, Letopisy
Corruptus iudex nescit discernere verum Podplacený soudce nedovede rozeznat pravdu
Corvo rarior albo Vzácnější než bílá vrána
Iuvenalis, Satiry
Cotidie multatur qui semper timet Denně je trestán, kdo se stále bojí
Publilius Syrus, Myšlenky
Cottidie est deterior posterior dies Každý den se zdá horší než ten předchozí
Publilius Syrus, Myšlenky
Cr  
Crabrones non sunt irritandi Není radno dráždit sršně
Píchat do vosího hnízda
Cras, cras, semper cras. At sic elabitur aetas. Zítra, zítra, vždycky zítra. Tak uplyne věčnost
Zítra, zítra, dnes jsem nemoh / říká každý hloupý lenoch
Cras crastinando nescio quando Zítřekem se oháním, kdy co udělám, nevím
Co můžeme udělati dnes, neodkládej na zítřek
Cras legam Zítra si (to) přečtu
S těmito slovy prý César odložil varovný dopis před svým zavražděním
Creatio continua Stálé, trvající tvoření
Proti představě jednorázového stvoření
Creatio ex nihilo Stvoření z ničeho
Crebris tristitiis annihilatur homo Častý smutek člověka ničí
Crede experto Věř zkušenému
Credere nil vitium est, vitium est quoque credere omnia Je chybou nevěřit ničemu, je také chybou věřit všemu
Credite: mentiri non didicere ferae! Věřte, že zvířata se nenaučila lhát
Martialis
Credite posteri Věřte (mi), potomci!
Credo, quia absurdum Věřím, protože je to nesmyslné (nemyslitelné)
Tertullianus, O tělě Kristově. Zásada scholastického myšlení, založená na protikladnosti víry v božskou nadpřirozenost (zmrtvýchstání) a racionálního myšlení
Credo Věřím
Úvodní slovo Creda, křesťanského Vyznání víry
Credo, ut intelligam Věřím, abych pochopil
Výrok přisuzovaný ranému scholastikovi Anselmovi z Canterbury
Credula res amor est Láska je důvěřivá
Ovidius
Credula vitam / spes fovet et fore cras semper ait melius Důvěřivá naděje pomáhá žít a stále říká, že zítra bude líp
Tibullus, Básně
Crescentem sequitur cura pecuniam Rostoucí majetek provází starost
Horatius, Ódy
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit S přibývajícími penězi roste i láska k nim
Iuvenalis, Satiry
Crescit animus, quoties coepti magnitudinem attendit Odvaha roste pokaždé, když pozoruje velikost započatého díla
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Crescit caput Hlava roste
Narostl mu hřebínek
Nosí nos vzhůru
Augustin, Dopisy
Crescit cum amplitudine rerum vis ingenii S velikostí činů roste i síla nadání
Tacitus, Rozprava o řečnících
Crescit edendo fames S jídlem roste hlad
S jídlem roste chuť
Crescit eundo Roste cestou“, za pochodu
Lucretius
Crescit ex metu alieno audacia S cizím strachem roste vlastní odvaha
Crescit occulto, velut arbor aevo, /fama Pokradmu roste, jak strom během času, pomluva
Horatius, Ódy
Crescit sub pondere virtus Se zátěží rosle síla (odvaha)
Crescite et multiplicamini Rosťte a množte se...
Bible, Gn 1,28
Crescite terramque replete Množte se a naplňte zemi
SZ, Gn 1,28
Crescunt sermones, ubi conveniunt mulieres Kde se scházejí ženy, tam se množí řeči.
Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety
Komenský
Crescunt anni, decrescunt vires Přibývá let, ubývá sil
Creta notare Zapsat křídou
Schválit
Cretenses semper mendaces Kréťané vždycky lžou
paradox lháře, citát z Bible, Tit 1,12
Crimen laesae maiestatis Zločin urážky majestátu
Pojem římského práva, trestem bylo vyhnanství nebo i smrt
Crimen sacrilegii Svatokrádež
Zneuctění něčeho, co je zasvědceno Bohu.
Crimen vini nullum est, sed culpa bibentis Ve vínu vina není, ale vinen je piják
Ve vínu chyba nebývá, ale v tom, kdo si rád přihýbá
Catonovo dvojverší
Critica facilis, ars difficilis Kritika je lehká, umění těžké
Crocodili lacrimae Krokodýlí slzy
Smysl: falešné slzy; když krokodýl požírá svou oběť, tečou mu slzy
Croeso divitior Bohatší než Kroisos (Croesus)
Martialis, Epigramy
Cruci fixus Přibitý na kříž
Ukřižovaný
V zobecnělé podobě krucifix, kříž s ukřižovaným Kristem
Crucifige eum Ukřižuj ho
NZ, Mk 15,14 (15); L 23,21; J 19,6. Volal dav na Piláta, aby byl Kristus usmrcen
Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur Zlý se na slzách pase, ale nepohnou jím
Publilius Syrus, Myšlenky
Crudelis est in re adversa obiurgatio Je kruté vytýkat něco tomu, koho potkalo neštěstí
Crudelius est quam mori semper mortem timere Horší než zemřít je neustále se smrti bát
Crux mihi ancora Kříž je moje kotva, naděje
Crux philologorum Kříž filologů
Obtížně interpretovatelná místa v textu
Cu  
Cucullus non facit monachum Kutna nedělá mnicha
Šaty nedělají člověka
Shakespeare, Půjčka za oplátku (Něco za něco)
Cudendum ferrum, quando micat igne calente Je třeba kout železo, dokud je rozpálené ohněm
Kuj železo dokud je žhavé
Cui bene fecisti, ne credas laudibus eius  Nevěř chválám toho, komu jsi pomohl
Cui adhaereo praeest Ke komu se přikloním, ten zvítězí
Heslo anglického krále Jindřicha VIII., narážející na zápas španělského krále Karla V.  s francouzským Františkem I.

Cui bono

Komu ku prospěchu.
Komu to prospěje.
Cicero, Za Sexta Roscia z Amerie

Cui cum paupertate bene convenit, dives est Kdo dobře snáší chudobu, je boháč
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Cui fortuna favet, multos amicos habet Komu štěstí přeje, ten má mnoho přátel
Toho, komu štěstí přeje, mnoho přátel obskakuje 
Cui honorem, honorem Komu čest, tomu čest
Cui ignis opus est, quaeritat et in cinere Kdo chce rozdělat oheň, i v popelu po jiskře pátrá 
Cui licitus est finis, etiam licent media Kdo má dovolen účel, má dovoleny i prostředky
Účel světí prostředky
Myšlenka italského spisovatele a politika Niccolo Machiavelliho, kterou přejal i anglický filosof Thomas Hobbes
Cui malus est nemo, quis bonus potest esse? Kdo může prospět tomu, komu nikdo neškodí?
Martialis, Epigramy
Cui nolis saepe irasci, irascaris semel Pohádej se jedinkrát s tím, s kým se nechceš hádat často
Publilius Syrus, Myšlenky
Cui peccare licet, peccat minus Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně
Co dostupno, neláká nás
Ovidius, Lásky
Cui plus licet, quam par est, plus vult, quam licet Komu je dovoleno víc, než je zdrávo, chce víc, než je zdrávo 
Publilius Syrus, Myšlenky
Cui prodest Komu to prospěje
Cui quae vult non licent, ea faciat quae potest Komu není dovoleno to, co by chtěl, ať udělá to, co může
Cui vis est, ius non metuit Kdo má moc, nebojí se práva.
Lepší moci hrst než práva pytel.
Cuius aures veritati clausae sunt, ut ab amico verum audire nequeat, huius salus desperanda est Kdo si zacpává uši před pravdou tak, aby ji neslyšel od přítele, u toho je malá naděje na záchranu
Cicero, Laelius o přátelství
Cuius edis panes, illius et aspice nutum Koho chleba jíš, toho rozkazů dbej.
Koho chleba jídáš, toho píseň zpívej

Cuius panem edo, illius carmina cano

Koho chleba jídám, toho píseň zpívám

Cuius regio, eius religio Čí země, toho náboženství
Zásada, uzákoněná augsburským mírem r. 1555, podle níž bylo vladařovo náboženství závazné pro všechny poddané a která vedla k rozdělení střední a západní Evropy podle náboženského principu na země katolické a protestanské 
Cuius solum, eius caelum Komu patří půda, tomu patří i nebe
Dnes neplatná zásada, podle níž komu patřila půda, tomu patřilo vše nad ní 
Cuius vulturis hoc erit cadaver? Kterému supu připadne tato mrtvola?
Martialis, Epigramy. Smysl: Předzvěst špatného konce
Cuiusque rei potissima pars principum est Nejdůležitější částí  každé věci je počátek
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare Každý člověk chybuje, jen hlupák však v omylu setrvává
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Cuivis dolori remedium est patientia Každou bolest vyléčí trpělivost
Čas je nejlepší lékař
Trpělivost přináší růže
Publilius Syrus, Myšlenky
Culpa in contrahendo Vina z (nedodržené) smlouvy
Culpa lata Hrubá chyba, zavinění
Culpa levis Lehká chyba
Culpam maiorum posteri luunt Za vinu předků pykají potomci
Horatius, Ódy
Culpam premit poena comes Vinu v zápětí stíhá trest
Horatius, Ódy
Cum amicis breves rationes longasque amicitias esse oportet S přáteli je třeba mít krátké účty a dlouhá přátelství
Dobré účty dělají dobré přátele
Publilius Syrus, Myšlenky
Cum aspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur Vidíš-li, kolik jich bylo před tebou, uvaž, kolik jich přijde po tobě
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Cum autem sublatus fuerit ab oculis, etiam cito transit a mente Když zmizí s očí, sejde rychle i z mysli
Sejde s očí, sejde z mysli.
Cum auxilio Divino S Boží pomocí
Biskupské heslo Júlia Gábriše
Cum bonis bonus, cum perversis perversum Dobrý s dobrými, zkažený se zkaženými
Svůj k svému
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Cum canis os rodit, amicum quem amat, odit Když pes hryže kost, i na přítele má zlost
I kus hryzané kosti je u psů důvodem k zlosti
Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat Když je hlava nemocná, trpí tím celé tělo
Cum das avaro praemium, ut noceat rogas Když dáš lakomci odměnu, žádáš ho, aby škodil
Publilius Syrus, Myšlenky

Cum cecidero, surgam

Kdykoliv upadnu, vstanu

Cum ferrum candet cudere quemque decet Kuj železo dokud je žhavé
Cum finis est licitus, etiam media sunt licita Když je dovolen účel, jsou dovoleny i prostředky
Hermann Busenbaum, Jádro morální teologie (1650)
Cum fovet Fortuna, cave, namque rota rotunda Když ti Štěstěna přeje, dej pozor, neboť kolo se točí
S kolem Fortuna jezdí, proto když rozdává, nespi 
Cum grano salis Se zrnkem soli
Ne tak docela
S malou výhradou
Podle římského přírodopisce Plinia Staršího je původ tohoto rčení v receptu krále Mithridata na lék, který se měl užívat s přidáním zrnka soli, aby chránil před účinkem jedů
Cum his versare qui te meliorem facturi sunt, illos admitte quos tu potes facere meliores Pobývej s těmi, kteří tě učiní lepším, zvi k sobě ty, které můžeš lepšími učinit sám
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Cum hoc ergo propter hoc Spolu s tím, a tedy z té příčiny
Logická chyba, která ze souvislosti usuzuje na příčinu
Cum impii sumpserint principatum, gemet populus  Když vlády se domohou bezbožní, lká lid
Panuje-li svévolník, lid vzdychá
SZ, Př 29,2
Cum ira et studio S hněvem a usilovně
Opak: Sine ira et studio
Cum laude S pochvalou 
S vyznamenáním 
Cum lupus addiscit psalmos desiderat agnos Když se vlk učí žalmy, má zálusk na ovečky
Cum moritur dives concurrunt undique cives / pauperis ad funus vix vadit clericus unus Na pohřební slavnost boháči odevšad lidé přikvačí, na pohřbu chudáka bez jmění kromě faráře nikdo není
Středověké pořekadlo
Cum quid prohibetur, prohibentur omnia quae sequuntur ex illo  Je-li něco zakázáno, je zakázáno vše, co s tím souvisí 
Právní zásada
Cum ratione animus movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur Působí-li na ducha klidně a stále rozum, říká se tomu radost
Cicero, Tuskulské hovory 
Cum recte vivas, ne cures verba malorum Žiješ-li poctivě, nedej na řeči nepřejících lidí
Catonova dvojverší
Cum Romae fueritis, Romano vivite more Když budete v Římě, žijte po římském způsobu
Jaký kroj, tak se stroj
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti
Cum sapiente loquens, perpaucis utere verbis  Hovoříš-li s moudrým, mluv velice málo
Cum sis in mensa primo de paupere pensa, nam si pascis eum, pascis, amice, Deum Při hostině mysli nejdřív na chudého, neboť když ho živíš, příteli, živíš Boha
Chystáš-li se hodovat, hleď se  o chudého postarat, nasytíš-li, brachu, jeho, krmíš totiž Pána svého
Středověký epigram
Cum spiritu sancto S Duchem svatým
Cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori Jsou-li právní nároky stran nejasné, je nutné se přiklonit spíše k žalovanému než k žalobci
Zásada římského a kanonického práva
Cum tacent, clamant Tím, že mlčí, křičí
Cicero, Řeči proti Catilinovi; Cicero tímto výrokem v senátu obrátil ve svůj prospěch mlčení přítomných senátorů
Cum tempore S časem
Označení tzv. akademické čtvrthodinky
Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit Tam, kde se daří špatnostem, je provinění jednat čestně
Publilius Syrus, Myšlenky
Cum vulpe vulpinare Výt s vlkem
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti
Cunctando restituit rem Váháním zachránil stát
Cicero, O povinnostech; výrok se týká římského vojevůdce Quinta Fabia Maxima, který za 2. války punské zvolil proti Hanibalovi místo boje zdržovací taktiku a ta se osvědčila. Začali mu říkat Cunctator -váhavec 
Cunctarum rerum doctor certissimus usus Všemu nejspolehlivěji naučí zkušenost
Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto? Proč by měl umírat člověk, jemuž roste na zahradě šalvěj?
Maxima středověké salernské lékařské školy, vypovídající o léčivých vlastnostech šalvěje
Cura fugit multo diluiturque mero Starost mizí a utápí se v hojnosti vína
Ovidius, Umění milovat
Cura in eligendo Péče při výběru
Cura posterior Pozdější (druhořadá) starost
Cura ut valeas Hleď, abys byl zdráv
Buď zdráv - Měj se dobře
Curae leves loquuntur, ingentes stupent Drobné starosti mluví, velké ztrácejí řeč
Seneca Mladší, Faidra
Curae acuunt mortalia corda Starosti ostří lidská srdce
Curae pone metas, ut sit tibi longior aetas Svoje starosti omezuj, aby se prodloužil život tvůj
Curarum maxima nutrix est nox Noc nás nejvíc zásobí starostmi
Ovidius, Proměny
Curatio funeris, conditio sepulturae, pompa exsequiarum magis sunt vivorum solacia quam subsidia mortuorum Obstarávání pohřbu, pohřbívání, honosné tryzny - to vše spíš utěšuje živé, než pomáhá zemřelým
Augustinus, O Boží obci
Currente calamo Hbitým perem
Zběžně
Currenti subduntur equo calcaria frustra Je zbytečné nasazovat ostruhy pádícímu koni

Curriculum vitae

Běh života (Doslova vozíček života)
Životopis

Currus bovem trahit Vůz táhne vola
Zapřahat vůz před koně
Cursus tepmoris Běh času
Custos rerum prudentia Prozíravost je strážkyní věcí
Cute sub agnina latet mens saepe lupina Pod beránčí kůží často skrývá se úmysl vlčí
Vlk v rouše beránčím
Parafráze NZ, Mt 7,15 ("nepraví proroci přicházejí k vám v ovčím rouše, ale v nitru jsou draví vlci") 

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme! p>

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB