úvodní stránka

Latinské citace od D

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Da
 
Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo Dej mi cudnost a zdrženlivost, ale ještě ne teď
Augustinus
Da mihi factum, dabo tibi ius Dej mi skutek, právo ti dám já
Římská právní zásada, že strany nemají předkládat právní domněnky, ale skutky
Da multos annos Dej mnoho let
Iuvenalis, Satiry; žádost adresovaná Jupiterovi (Jovovi), nejvyššímu božstvu
Da locum melioribus

Uvolni místo lepším
Terentius, Formio

Da mi basia mille Dej mi polibků tisíc
Catullus, Básně
Da ubi consistam, et terram caelumque movebo Dej mi pevný bod, a pohnu zeměkoulí
Slova slavného učence Archiméda, určená syrakúskému vládci Hierónovi. Na důkaz svého výroku Archimédes pomocí soustavy pák a kladek vytáhl z moře na souš velikou loď
Daemon daemone pellitur Ďábel se vymítá ďáblem
Vyhánět ďábla belzebubem
Prašť jako uhoď

Damnant,  quae non intelligunt

Odsuzují to, čemu nerozumějí (co nechápou)
Quintilianus, Základy rétoriky

Damnatio memoriae Vymazání z paměti
Damnum in mora Škoda z prodlení
Damnum non facit, qui iure suo utitur Neškodí, kdo užívá svého práva
Zásada římského práva
Danaum fatale munus Osudný Danaů dar
Danajský dar
Seneca Mladší, Agamemnón; jde o řeckou lest před Trójou, o trojského koně
Dant animos vina Víno dodává odvahy
Ovidius, Proměny
Dare est docere reddere Dávat znamená učit splácet
Dat bene, dat multum, qui dat cum munere vultum Dobře daruje, mnoho daruje, kdo s darem upřímný pohled věnuje
Středověké pořekadlo
Dat census honores / census amicitias: pauper ubique iacet  Bohatství získává pocty a nachází přátele, chudý leží ve škarpě
Ovidius, Kalendář
Dat, dicat, dedicat (D.D.D.) Dává, věnuje, zasvěcuje
Na antických nápisech na oltářích a zasvěcených předmětech
Dat Galenus opes, dat sanctio Iustiniana, ab aliis paleas, ab istis colliges grana Zbohatneš na právu Iustinianově a také na Galénovi, u těchto sklidíš zrno, u ostatních plevy
Středověká průpovídka prohlašující, že jedinými obory, na nichž se dá zbohatnout, jsou medicína a právo
Dat ille veniam facile, cui venia est opus Lehko odpouští ten, komu je třeba odpustit
Seneca Mladší, Agamemnón
Dat iustus frena superbis Spravedlivý drží na uzdě zpupné
Dat veniam corvis, vexat censura columbas Cenzura bere na milost vrány a pronásleduje holubice
Iuvenalis, Satiry
Data est mihi omnis potestat in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, učte všechny národy
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům... a učte je 
NZ, Mt 28,18. Kristova promluva k apoštolům, v níž je pověřuje evangelizačním posláním 
Data et accepta Výdaje a příjmy
Data sunt ipsis quoque fata sepulcris I mohylám je čas osudem dán
Iuvenalis, Satiry
Datae leges, ne fortior omnia posset Zákony jsou dány proto, aby mocnější nemohl všechno
Ovidius, Kalendář
Date et dabitur vobis Dávejte a bude vám dáno
NZ, L 6,38
De
 
De alieno liberalis Ten, kdo rozdává z cizího
Seneca Mladší, O dobrotivosti a Listy Luciliovi
De asini umbra disceptare Dohadovat se o oslí stín
Přít se o kozí chlup
Hádat se o suché z nosu
Apuleius, Zlatý osel
De auditu Z doslechu
De caleo in coenum Z nebes do bahna
Z koně na osla
Tertullianus, O hrách
De calcaria in carbonariam pervenire Přejít z ševcovny do uhlírny
Z deště pod okap
Tertullianus, O těle Kristově
De capite usque ad calcem Od hlavy až k patě
De corde exeunt cogitationes malae Ze srdce vycházejí zlé myšlenky
Ze srdce vycházejí špatné myšlenky
NZ, Mt 15,19
De die in diem Ze dne na den

De duobus malis minus est semper eligendum

Ze dvou zel je vždy třeba vybírat to menší
Tomáš Kempenský, O následování Krista

De facto

Skutečně
Ve skutečnosti

De fumo ad flammam tendere Zamířit od kouře k plameni
Z deště pod okap - Z bláta do louže

De gustibus non est disputandum

O chuti se nediskutuje, vkus je mimo diskuzi
Proti gustu žádný dišputát
Chuť je chuť, po chuti buď jak buď
Středověké pořekadlo

De inimico non loquaris male, sed cogites O nepříteli špatně nemluv, jen smýšlej
Publilius Syrus, Myšlenky

De iure

Podle práva (dle zákona)

De minimis non curat lex Zákon nedbá o maličkosti
Právní zásada
De minimis granis fit magnus acervus Z malých zrnek se tvoří velká hromada
De minimis non curat praetor O maličkosti se praetor nestará
Praetoři byli v Římě za republiky nejvyšší státní úředníci

De mortuis nil nisi bene

O mrtvých jenom dobré

De multis granis acervus erit Z mnoha zrnek se vytvoří hromada
Ovidius, Léky proti lásce
De nihili nihil, in nihilum nil posse reverti Z ničeho nic nevzniká, v nicotu nic nelze vrátit
Persius, Satiry. Zásada řecké epikúrovské filosofie
De novo Nově
Od začátku
De omni re scibili et quibusdam aliis

O všem poznatelném  a některých dalších věcech
Ital Giovanni Pico della Mirandola v 15. století prohlásil, že má všechny vědomosti, které je lidská hlava schopna pojmout, a vyhlásil 900 tezí zahrnujících vše poznatelné a řekl, že je sto kdykoliv a před kýmkoliv obhájit. Voltaire později k jeho výroku připojil ironický dodatek 

De omnibus est dubitandum
De omnibus dubitandum est 
De omnibus est dubitandum
De omnibus dubitandum

O všem je třeba pochybovat
Aristoteles, základní premisa racionalismu
Jedna z hlavních zásad francouzského filosofa René Descarta

De omnibus rebus et quibusdam aliis O všech věcech a některých dalších
Lehce obměněný výrok italského humanisty a filosofa Pica della Mirandola
De profundis (clamavi ad te Domine) Z hlubin (volám k tobě, Hospodině)
Z hlubin bezedných (tě volám Hospodine)
SZ, Ž 129 (130), 1 
De propaganda fide O potřebě šířit víru
Název kongregace kardinálů, zřízené r. 1622 papežem Řehořem XV. a pověřené řízením misijní činnosti
De re - De dicto O věci – o výpovědi
Rozlišení v logice
De re irreparabili ne doleas Neběduj nad tím, co nelze napravit
Plakat nad rozlitým mlékem
Co tam, to tam, nad tím si hlavu nelam
De scurra multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse Z příživníka se mnohem snáze stane boháč než otec rodiny
De se ipso modifice, de aliis honorifice O sobě skromě, o druhých s úctou
De sidere doctus, de tauro narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves Učenec o hvězdách mluví, o býku za pluhem oráč, voják sčítá své rány, pastýř zas ovce svých stád
De te fabula narratur O tobě se příběh vypráví
O tobě je řeč
Horatius, Satiry
De tripode dictum Výrok z trojnožky
Narážka na věštírnu v Delfách, kde věštkyně Pythia seděla na trojnožce a znamená: nejasný, dvojsmyslný
De verbo ad verbum Slovo od slova 
Doslovně
Debemur morti nos nostraque My  i vše, co nám patří, náležíme smrti 
Horatius, O umění básnickém, List Pisonům
Debitoris mei debitor non est meus debitor Dlužník mého dlužníka není dlužníkem mým
Zásada římského práva
Decernat Ať rozhodne
Decessit sine prole Zemřel bez potomků
Decet cariorem esse patriam nobis quam nosmet ipsos Vlast si máme cenit víc než sami sebe
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Decet imperatorem stantem mori Vládce má zemřít vestoje
Slova umírajícího římského císaře Vespasiana, který před smrtí odmítl ležet na lůžku
Decet verecundum esse adulescentem Mladík má být ostýchavý
Plautus, Komedie oslovská
Decies repetita placebit I po desáté se bude líbit
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); smysl: umělecké dílo, které se líbí jednou, bude se líbit desetkrát
Decima hora amicos plures quam prima invenit O desáté hodině najdeš víc přátel než v jednu
Publilius Syrus, Myšlenky. O desáté, tj. mezi druhou a třetí hodinou odpolední, byl u Římanů čas velkého oběda.
Decipit frons prima multos První dojem mnohé oklame
Phaedrus, Ezopské bajky
Decori decus addit avito Ke zděděné slávě přidal slávu
Decorum ab honesto non potest separari Není možné oddělovat ušlechtilé od čestného
Decus et tutamen Slušnost a ochrana
Vergilius, Aeneis, nápis na okraji britských mincí, aby se neopilovávaly
Deductis impensis Po odečtení výdajů
Defectio virium adulescentiae vitiis efficitur saepius quam senectutis Síly častěji ochabují vlivem neřestí z mládí než ze stáří
Cicero, Cato Starší O stáří
Defensor fidei Obránce víry
Titul britských králů, udělený Jindřichovi VIII. roku 1521 papežem
Deficiendo discamus Chybováním se učme
Chybami se člověk učí
Vergilius, Aeneis
Deficiente lege et consuetudine recurrendum est ad rationem naturalem Chybí-li zákon a zvyk, je třeba se vrátit k zdravému rozumu 
Deforme est de se ipso praedicare Je škaredé vychvalovat sebe sama
Cicero, O povinnostech
Definire Určovat, vymezovat
Defuncti ne iniuria afficiantur Zemřelým ať se nekřivdí
O mrtvých jen dobře
Dei facientes adiuvant Bozi pomáhají přičinlivým
Varro, O zemědělství
Deiecta quivis arbore ligna legit Kdekdo sebere dřevo z padlého stromu
Dele Znič, vymaž, vynech
V ediční praxi se vyznačuje řeckým písmenem theta
Deleatur Budiž vynecháno
Korekturská značka v podobě řeckého písmene theta
Delevit Zničil, vymazal
Deliberando saepe perit occasio Dlouhým rozmýšlením se často ztrácí příležitost
Publilius Syrus, Myšlenky
Deliberando discitur sapientia Moudrosti se učíme uvažováním
Publilius Syrus, Myšlenky
Deliberandum est diu, quicquid statuendum est semel Je třeba dlouho uvažovat o tom, co se má rozhodnout naráz
Dvakrát měř a jednou řež
Publilius Syrus, Myšlenky
Deliberare utilia mora tutissima est Uvažovat o užitečných věcech je nejjistěji strávený čas
Publilius Syrus, Myšlenky
Delicias panis non quaerit venter inanis Prázdný žaludek netouží po vybraném chlebu
Kdo má prázdný žaludek, nežádá si lahůdek
Delicta carnis Zločiny těla
Delicta iuventutis meae et ignorantias meas ne memineris Čím jsem se v mládí provinil, nevzpomínej
Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti
SZ, Ž, 25,7
Delictum omissivum Přečin z nedbalosti
Delictum tentatum Pokus o zločin (nedokonaný čin)
Delineavit (Del.) Nakreslil
Zkratka doprovázející na obrazech umělcovu signaturu
Delirium tremens Alkoholická psychóza často spojené se třesem
Dementia unius fit multorum opinio Nerozum jednoho se stává názorem mnohých
Demon est deus inversus Démon je převrácený bůh
Demonstratio ad oculus Očividný důkaz
Demonstratio longe optima est experientia Daleko nejlepším důkazem je zkušenost
Dentata charta Zubatý list
Význam: hanopis
Dente mordeor invido Zub závisti mě hryže
Horatius, Ódy
Dente lupus, cornu taurus petit Vlk útočí zuby, býk rohy
Horatius, Satiry
Dentur pro penna scriptori caelica regna Kéž se peru písaře dostane království nebeského
Jedna z vět, jimiž středověcí kopisté zakončovali svou práci na kodexech
Deo dignus vindice nodus Uzel, jaký by rozvázal jen bůh
Deo duce, comite fortuna S Bohem jako vůdcem, se Štěstěnou jako průvodcem
Deo favente S pomocí Boží
Deo favente, naviges vel vimine S pomocí Boží popluješ tčeba i na proutku
Deo gratias Bohu díky

Deo inspirante. S. Adalberto fundante. Boleslao duce II. dotante. Ioanne PP. XV. confirmante.

Bůh inspiroval, Vojtěch založil, Boleslav zaplatil a Jan posvětil. (Nápis v kostele nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Břevnově.) 
Deo iuvante S pomocí Boží
Deo non dante nihil valet labor Bez pomoci Boží je každá námaha marná
Deo optimo maximo (D. O. M.) Bohu Nejlepšímu Největšímu
Formule v římských věnováním
Deo parere libertas Svoboda je poslouchat Boha
Deo prospiciente Pod ochranou Boží
Deo volente, nobis viventibus Bude-li Bůh chtít a my naživu
Deorum immortalium munus est quod vivimus, philosophiae quod bene vivimus Darem nesmrtelných bohů je, že žijeme, darem filosofie, že žijeme řádně
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Deos ridere credo, cum felix vocat Myslím, že se bohové smějí, když je vzývá šťastný člověk
Publilius Syrus, Myšlenky
Desiderata To, co si přejeme
Co bychom rádi měli, protože to potřebujeme
Descite iustitiam moniti et non temnere divos!  Napomínám vás, učte se a nepohrdejte bohy!
Vergilius Aeneis 6,620
Desiderium si compleatur, delectat animam Žádost, splní-li se, libost působí v duši
Když se naplní touha, je sladko v duši
SZ, Př 13,16
Desidi semper feriae Lenoch má stále svátek
Desines timere, si sperare desieris Přestaneš se bát, jestliže přestaneš doufat
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Desinit esse remedio locus, ubi quae fuerant vitia, mores sunt Není již místa pro lék tam, kde se dřívější neřesti staly dobrým mravem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Desinit in piscem mulier formosa superne Končí jako ryba žena nahoře krásná
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); básník má na mysli umělecká díla, jejichž začátek a konec nejsou v souladu, a přirovnává je k podobám žen s rybím ocasem 
Desinit morbus, incendium extinguitur Nemoc přestává jako vyhasíná požár
Desperatio aut militem facit aut monachum Zoufalství dělá z člověka buď vojáka, nebo mnicha
Desponsamus te, mare nonstrum, in signum veri perpetuique domini Zasnubujeme se s tebou, naše moře, na znamení pravé a věčné vlády
Slova, která pronášel každý rok o svátku Nanebevstoupení Páně benátský dóže a házel přitom do moře posvěcený prsten 
Destruam et aedificabo Zbořím a vystavím (chrám)
NZ, MK 14,58; slova, která měla ve shromáždění před veleknězem usvědčit Krista z rouhání
Desunt inopiae multa, avaritiae omnia Chudobě schází mnohé, lakomství všechno
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Deterior surdus eo nullus qui renuit audire Žádný hluchý není horší než ten, kdo nechce poslouchat
Determinatio est negatio Vymezení znamená popření
Výrok nizozemského filosofa Benedikta (Barucha) Spinozy. Rozumí se: popření jiných možností
Deum cole, regem serva Boha uctívej, krále chraň
Deum imitatur, qui ignoscit Kdo odpouští, napodobuje Boha
Deum non vides, tamen deum agnoscis ex operibus eius Boha nevidíš, ale poznáš ho podle jeho skutků
Cicero, Tuskulské hovory
Deus absconditus Bůh skrytý
SZ, Iz 45,15; u Luthera Bůh v hněvu trstající
Deus avertat Bůh nedopusť
Bůh chraň - Nedej Bůh
Deus caritas est Bůh je láskou
Biskupské heslo Josefa Koukola
Deus creavit, Linnaeus disposuit Bůh stvořil, Linné uspořádal
Švédský přírodovědec Carl von Linné vytvořil systematickou klasifikaci rostlin
Deus ex machina

Bůh na stroji.
Specifické zařízení starořeckého divadla, kdy těžko řešitelnou zápletku na konci hry vyřešil bůh spuštěný na scénu na zvláštním stroji. Dnes nečekané a násilné vyřešení situace 

Deus in minimis maximus Bůh je největší v tom nejmenším
Augustinus
Deus iudicat, cum nemo accusat Když nikdo nežaluje, soudí Bůh
Kde není žalobce, není soudce
Deus lo vult Bůh to (tak) chce
Středověké heslo
Deus mare, Batavus litora fecit Bůh stvořil moře, Batavové břehy
Holanské přísloví. Batavové byli původně germánský kmen, předkové dnešních Holanďanů
Deus meus, deus meus, cur me dereliquisti Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil
NZ, Mt 27,46; Mk 15,34; Poslední Kristova slova na kříži - hebrejsky: Eli, Eli, lama sabachthani 
Deus qui fecit totum, benedicat cibum et potum Bůh, který všechno stvořil, ať požehná tento pokrm a nápoj
Bože, jenžs stvořil nebe i zemi, požehnej tento nápoj i krmi
Středověké stolní požehnání jídla
Deus revelatus Bůh zjevený
U Luthera Bůh v milosti se sklánějící
Deus, Rex, Patria Bůh, král, otčina
Deus sive natura Bůh neboli příroda
Základní pojem filosofie Benedikta (Barucha) Spinosy, hlasatele pantheismu
Deus super omnia Bůh je nade vším
Deus (Dominus) vobiscum Bůh (Pán) s vámi
Deus vult Bůh to chce
Heslo křižáckých vojsk
Dextra fricat laevam, vultusque fricatur ab illis Pravice tře levici a tvář třou obě
Ruka ruku myje a obě myjí obličej
Di
 
Di (Dei, Dii) laneos pedes habent Bozi mají nohy obuté do vlny
Boží mlýny melou pomalu
Macrobius, Saturnálie; smysl: pomoc bohů přichází potichu
Di meliora dent Kéž dají bohové lepší (časy)
Dibapho strumam vestire Zakrýt vole na krku slavnostním rouchem
Cicero, Dopisy Attikovi; smysl: zakrýt hanebnost
Dic cur hic Řekni, proč jsi zde
Dic hospes Spartae, nos te hic vidisse iacentes / dum sanctis patriae legibus obsequimur Poutníku, ve Spartě ohlas, že ležet jsi nás spatřil zde, kde posvátný zákon vlasti jsme naplnili
Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my zde mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám
Latinská podoba slavného řeckého dvojverší oslavujícího Sparťany (Lakedaimonské) padlé v bitvě u Thermopyl r. 480 př. Kr
Dicere quae puduit, scribere iussit amor Co bylo stydno řící, kázala napsat láska
Ovidius, Listy heroin
Dicere bene nemo potest, nisi qui prudenter intellegit  Nikdo nemůže dobře mluvit, jestliže věci skutečně nerozumí
Cicero, Brutus

Dicere non est facere

Mluvit, neznamená jednat
Říci neznamená vykonat

Dici beatus / ante obitum nemo supremaque funera debet Před smrtí a pohřební hostinou nemá být nikdo považován za šťastného
Ovidius, Proměny
Dici nos omnes bonos studemus Všichni se snažíme, abychom byli považováni za šlechetné
Dicite, pontifices, in sancto quid facit aurum Řekněte, kněží, co dělá ve svatyni zlato?
Persius, Satiry
Dictum Řečené, výrok, sentence, citát
Dictum acerbum Drsný výrok
Dictum factum Řečeno a uděláno
Terentius, Dívka z Andru
Dictum sapienti sat est Moudrému stačí slovo
Moudrému napověz (a hloupému dolož)
Plautus, Peršan
Dictum unius, dictum nullius Co řekl jeden neřekl nikdo
Jeden svědek, žádný svědek
Zásada římského práva
Diem dicendo consumere Strávit den mluvením
Výrok charakterizující obstrukci v římském senátu
Diem perdidi Promarnil jsem den
Suetonius, Titus. Výrok císaře Tita, když některý den nic užitečného nevykonal
Diem vesper commendat Až večer den ocení
Nechval dne před večerem
Dies adimit aegritudinem hominibus Čas zbavuje lidi trápení
Čas hojí rány
Dies ater Černý den
Za nešťastné dny byly ve starém Řecku považovány každý 2., 6., 14., nebo 16. den měsíce. V tyto dny se například neúřadovalo
Dies irae Den hněvu (Božího soudu)
Začátek hymnu Tomáše z Celana, často zhudebněného
Dies diem docet Den učí den
Dnešek je učitelem zítřka - Jeden den učí druhý
Dies dominicus non est iuridicus Den páně není dnem soudním
Středověká právní zásada

Dies irae

Soudný den
Den hněvu

Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla Den hněvu, onen den promění svět v popel
Soudný den
Začátek stejnojmenného hymnu z 13. století, johož autorem je pravděpodobně italský františkán Tommaso da Celano a který líčí hrůzy Posledního soudu
Dies iste, quem tamquam extremum reformidas, aeterni natalis est Ten den, jehož se bojíš jako posledního, je zrodem věčnosti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Dies levat luctum Den tiší zármutek
Dies mei sicut umbra declinaverunt et ego sicut foenum arui Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina
SZ, Ž 102,12
Dies mei velociores sunt cursore Dny mé rychlejší byly nežli běžec
Mé dny byly rychlejší než spěšný posel
Dies nefastus

Neúřední den
Sváteční den
Takto se nazývaly dny v římském kalendáři, o nichž bylo z náboženských důvodů zakázáno vykonávat jakoukoliv veřejnou činnost

Dies nostri quasi umbra super terram et nulla est mora Dni naše na zemi jsou jako stín a není žádného stání
Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není
SZ, 1 Pa 29,15
Dies quod donat timeas: cito raptum venit  Obávej se toho, co den přinese, rychle si vybere kořist
Publius Syrus, Myšlenky
Dies stultis quoque mederi solet Čas dovede často vyléčit i hlupáka     
Differ: habent parvae commoda magna morae Počkej: i prodleva malá přináší velký zisk
Ovidius, Kalendář
Difficile dictu - difficile factu Těžko se řekne - těžko se udělá
Difficile ac durum est unum compescere multos Těžce a trudně se vede jednomu s mnohými boj
Difficile dictu est quantopere conciliet animos hominum comitas affabilitasque sermonis Je těžké říci, nakolik si nakloní přízeň lidí vlídnost a laskavost řeči
Cicero, O povinnostech
Difficile est canem veterem assuescere loris Starý pes si těžko zvyká na řetěz
Těžké je učit starého vola tahat
Stromek se musí ohýbat, dokud je mladý
Difficile est crimen non prodere vultu Je těžké neprozradit vinu výrazem tváře
Ovidius, Proměny
Difficile est dolori convenire cum patientia Bolest s trpělivostí se těžko shodnou
Publilius Syrus, Myšlenky
Difficille est calvum evellere Je těžké ostříhat holého
Difficile est longum subito deponere amorem Je těžké zavrhnout rychle letitou lásku
Catullus, Básně
Difficile est modum tenere in omnibus Je těžké ve všem zachovat míru
Plinius Mladší, Dopisy
Difficile est proprie communia dicere Je těžké po svém vyjádřit to, co se obecně ví
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Difficile est satiram non scribere Je těžké nepsat satiru
Iuvenalis, Satiry
Dificcile est tacere, cum doleas Je těžké mlčet, když cítíš bolest
Cicero, Na obranu Sully
Difficile est tenere quae acceperis, nisi exerceas Je těžké uchovat si znalosti, které jsi získal, když se v nich neprocvičuješ 
Plinius Mladší, Dopisy
Difficile est tristi fingere mente iocum Je těžké předstírat veselí, když je člověk smutný
Je těžké předstírat radost, kžyž mysl tíží ti žal
Tibullus, Básně
Difficillimum iustum dolorem temperare Je velmi těžké ovládnout spravedlivý hněv
Difficultatum paene omnium diligens ratio est victrix Bezmála všechny těžkosti překoná horlivý rozum
Ammianus Marcellinus, Dějiny (Soumrak Římské říše)

Difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt

Je těžké zbavit se chyb, jež s námi vyrostly
Seneca Mladší, O hněvu
Diffugiunt avidos carmina sola rogos, /durat opus vatum  Jedině básně však ujdou pohřební hranici lačné, zůstane dílo pěvců
Ovidius, Lásky

Digito compesce labellum

Prst na ústa přilož
Prstem uzamkni ústa
Mlč!

Digido monstrari Ukázat prstem
Dignitas delictum auget S hodností zločin roste
Dignitas senum canities Důstojností starců jsou šediny
SZ, Pž 20,29
Dignitatis memores, ad optima intenti  Pamětlivi důstojnosti usilujeme o nejlepší
Nápis na pražské Staroměstské radnici
Dignum laude virum Musa perire vetat Muže hodného chvály Múza při životě drží 
Horatius, Ódy
Dignum et iustum est Je to důstojné a spravedlivé
Při mši odpověď věřících na knězova slova: Vzdávejme díky Bohu, našemu otci
Dignus est decipi, qui de recipiendo cogitavit, cum daret Zaslouží si být podveden, kdo dával a měl přitom na mysli zisk
Seneca Mladší, O dobrodiních
Dignus est intrare Je hoden vstoupit
Dignus est operarius mercede sua Hoden je dělník své mzdy
NZ, L 10,7
Diis proximus ille quem ratio, non ira movet Bohům je nejbližší ten, koho vede rozum, ne hvěv
Dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio Miloval jsem spravedlnost a nenáviděl bezpráví, proto umírám ve vyhnanství
Slova papeže Řehoře VII. na smrtelné posteli
Diligentia maximum etiam mediocris ingenii subsidium  Píle je největší podporou i průměrného ducha
Seneca Starší, Vzorové formulace
Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum Těm, kdož milují Boha, všechno napomáhá k dobrému
NZ, Ř 8,28
Diligere parentes prima naturae lex est Milovat rodiče je prvním zákonem přírody
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Diliges proximum tamquam se ipsum Miluj bližního svého jako sebe samého
NZ, Mk 12,31
Diligit hic natum, virga qui corrigit illum Kdo syna miluje, proutkem jej napravuje
Diligite iustitiam qui iudicatis terram Zamilujte si spravedlnost, vy, kteří vládnete zemi
Milujte spravedlnost, vy soudcové země
SZ, Mdr 1,1
Diluculo surgere saluberrimum est Vstávat za svítání je velmi zdravé
Dimidium facti, qui coepit, habet Kdo začal, je způli hotov
S chutí do toho, půl je hotovo
Horatius, Listy; toto antické přísloví je však připisováno Pýthágorovi
Dira necessitas Železná nutnost
Horatius, Ódy
Dirige semitam pedibus tuis, et omnes viae tuae stabilientur Dbej, by přímé byly stezky tvých nohou, a všechny cesty tvoje mějte směr pevný
Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať vedou správným směrem
SZ, Př 4,26
Dis aliter visum Bohům se uzdálo jinak
Dis iratis natus Narozený za hněvu bohů
Narozený na nešťastné planetě
Discas oportet, quamdiu est, quod nescias Je třeba, aby ses učil, dokud se máš co učit
Disce aliquid: nam cum subito Fortuna reccesit, ars remanet vitamque hominis non deserit umquam  Jedno se nauč: odvrátí-li náhle Štěstěna tvář, umění zůstává a život člověka nikdy neopustí
Catonova dvojverší

Disce aut discede

Uč se, nebo odejdi
Časý nápis nad vraty škol

Disce pati, si vincere voles Chceš-li zvítězit, uč se trpět
Disce puer virtutem ex me verunque  laborem, /fortunam ex aliis Chrabrosti u mne se uč, synu, a poctivé práci, / u jiných štěstí hledej
Vergilius, Aenesis. Těmito slovy se před rozhodující bitvou Aeneas loučí se svýn synem Ascan
Discite a me, quia mitis sum et humilis corde Učte se ode mne, neboť já jsem tichý a pokorný srdcem
Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce
NZ, Mt 11,29
Discite et, o miseri, causas cognoscite rerum Učte se, nebozí, poznávejte příčiny věcí
Persius, Satiry
Discite iustitiam moniti et non temnere divos! Napomínám (vás), učte se spravedlnosti a nepohrdejte bohy!
Vergilius, Aeneis 6,620
Discordia ordinum venenum est urbis Nesvornost stavů je pro město jedem
Discrepant facta cum dictis Slova se rozcházejí s činy
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Disiecta membra Rozházené části
Neuspořádané části
Upravený citát z Horatia, O umění básnickém
Ditat, sanctificat, sanat, sanat quoque surgere mane Ranní vstávání obdarovává, posvědcuje i léčí
Ranní ptáče dál doskáče
Diuturna quies vitiis alimenta ministrat Trvalá nečinnost dodává potravu neřestem
Catonova dvojverší
Diverti nescio

Neumím prchat
Heslo Fridricha Falckého, který byl nicméně po srážce protestantských stavů na Bílé hoře nucen prchnout ze země 

Dives aut iniquus aut iniqui heres Boháč je buď nepoctivý, nebo dědic nepoctivého člověka
(Jak říká můj advokát: Za každým majetkem je zločin!)
Jeroným, Dopisy
Dives eram dudum; fecerunt me tria nudum, /alea, vina, venus; tribus his sum factus egenus Jako boháč žil jsem dlouze, odraly mě přitom pouze: kostky, víno, spády Venušiny, to jsou mé bídy příčiny
Středověké pořekadlo
Dives est qui sibi nihil deesse putat Bohatý je ten, komu nic neschází

Dives, qui sapiens est

Bohatý je ten, kdo je moudrý

Dives in misericordiam Bohatý v milosrdenství
Druhá encyklika papeže Jana Pavla II. z roku 1980 o nedostatku milosrdenství v lidské společnosti
Dives pauperibus imperat, et qui accipit mutuum servus est foenerantis Bohatý panuje nad chudými a dlužník je sluhou věřitele
Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele
SZ, Př 22,7
Dives qui fieri vult, et cito vult fieri Kdo chce zbohatnout, chce také zbohatnot rychle
Iuvenalis, Satiry
Dives ubique placet, pauper ubique iacet  Boháče všude jen chválí, chudák se ve škarpě válí
Dives, qui sapiens est Bohatý je ten, kdo je moudrý
Horatius, Satiry

Divide et impera

Rozděl a panuj
Zásada uplatňovaná už od antických dob ve velkomocenské zahraniční politice

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes Božská přirozenost stvořila pole, lidský um vystavěl města
Varro, O zemědělství
Divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

Znalost věcí božských a lidských, rozlišování spravedlivého a nespravedlivého
Antická definice právní vědy

Divini illius magistri Tohoto božského učitele...
Encyklika papeže Pia XI. z roku 1929 o křesťanské výchově mládeže
Divini redemptoris Zaslíbení božského Vykupitele ozařuje prvou stránku dějin lidstva...
Začátek encykliky papeže Pia XI. z roku 1937 o ateistickém komunismu
Divinum dare, humanum accipere Dávat je božské, přijímat lidské
Heslo mantovského knížete Francesca II. Gonzagy
Divinum opus sedare dolorem Tišit bolest je dílem bohů
Zásada antické medicíny
Divitiae apud sapientem in servitute, apud stultum in imperio Bohatství je moudrému sluhou, hloupému vládcem
Seneca Mladší, O blaženém životě
Divitiae grandes homini sunt vivere parce aequo animo Velkým bohatstvím pro člověka je žít skromě s klidnou myslí
Lucretius, O přírodě
Divitiae mutant mores, raro in meliores Bohatství mění mravy, málokdy k lepšímu
Mnoho statků mravy mění, zřídka ale k napravení
 
Divitiae pariunt curas Bohatství působí starosti
Divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur Lesk bohatství a krásy slábne a pomíjí, ctnost září věčně
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Divitias Fortuna, studium parit honores  Štěstěna přináší bohatství, píle pocty
Divulgata atque incredibilia avide accepta sunt Věcem široce rozhlašovaným a těžko uvěřitelným se lačně naslouchá
Tacitus, Letopisy
Dixi Domluvil jsem
Řekl jsem
Howg (Formule zakončující promluvu)
Dixi et salvavi (servavi) animam meam Řekl jsem (to) a zachránil (tím) svou duši, mám čisté svědomí, protože jsem varoval, napomenul atd.
Bible, Ez 3,19
Dixi omnia, cum hominem nominavi  Řekl jsem vše, když jsem toho člověka jmenoval
Plinius Mladší, Dopisy
Do
 
Do ut des

Dávám abys dal
Smysl: Něco za něco 
Zásada formulovaná už v římském náboženství a právu a uplatňovaná později v politice vzájemných ústupků; rozvinul ji např. v Říšském sněmu Bismark

Docendo discimus Tím, že učíme druhé, učíme se sami
Doceri velle summa est eruditio Touha po poučení je nejdůležitějším předpokladem vzdělání
Docete omnes gentes Učte všechny národy
NZ, Mt 28,19; Kristus těmito slovy při posledním setkání vyzval apoštoly, aby hlásili po celém světě evangelium
Dociles natura nos edidit et rationem dedit imperfectam, sed quae perfici posset Příroda nám dala do vínku zvídavost a nedokonalý rozum, který se však může zdokonalovat
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Docta ignorantia

Vědoucí nevědění
Termín Mikuláše Kusánského (Nicolaus Cusanus), označující jeho mysticko-rozumové chápání mnohosti světa z jediného společného zdroje, v němž jsou všechny protiklady zrušeny - Bůh jako "splývání protikladů" 

Docti dicant et indocti discant Moudří ať mluví a hloupí nechť se učí
Docto homini et erudito vivere est cogitare Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet
Cicero, Tuskulské hovory
Doctor Učitel
Doctor honori causa (Dr. h. c.) Čestný doktor
Titul udělovaný za zásluhy, bez předchozího rigorosního řízení
Doctor angelicus Andělský doktor
Přízvisko Tomáše Akvinského
Doctor irrefragabilis Nepřemožitelný doktor
Přízvisko středověkého pařížského teologa Alexandra des Hales
Doctor eximius Vynikající učenec
Přízvisko středověkého španělského jezuitského teologa 16. století Francisca Suáreze, který se zabýval zejména otázkou svobody vůle
Doctor famosissimus Nejslavnější učenec
Přízvisko papeže Inocence V.
Doctor christianissimus Nejkřesťanštější doktor
Přízvisko Jeana Gersona, středověkého kancléře pařížské Sorbonny
Doctor illuminatus Osvícený doktor
Přízvisko katalánského filosofa Ramona Llulla
Doctor in utroque (iure) - doctor iuris utriusque Doktor obojího (práva)
Doktor práva civilního i církevního (kanonického)
Doctor invincibilis Neporazitelný doktor
Přízvisko anglického scholastického filosofa, františkánksého mnicha Williama Ockhama
Doctor mirabilis Úžasný doctor
Přízvisko anglického scholastického filosofa, františkánského mnicha  Rogera Bacona
Doctor profundus Hluboký doktor
Přízvisko anglického středověkého filozofa, canterburského arcibiskupa Thomase Bradwardina
Doctor seraphicus Serafinský (andělský) doktor
Přízvisko italského generála františkánského řádu a scholastického mystika Bonaventury (vl. jm. Giovanni Fidanza)
Doctor subtilis Doktor jasného myšlení
Přízvisko středověkého skotského filosofa, františkána Dunse Scota
Doctor universalis Doktor veškerého vědění
Přízviska středověkých učenců: německého dominikána Alberta Velikého (Albertus Magnus), Aliana z Lille  (Alanus ab Insulis) a Tomáše Akvinského
Doctrina est  fructus dulcis radicis amarae Vzdělání je sladký plod s hořkým kořenem
Catonova jednoverší
Doctrinae cultus spernit nemo nisi stultus Vzděláním nepohrdá nikdo kromě hlupáka
Středovéké rčení
Doctrinam magis quam aurum eligite; melior est enim sapientia cunctis pretiosissimis Přijměte kázeň mou spíše nežli stříbro, vědění raději než nejlepší zlato; jeť modrost lepší nežli klenoty všecky, žádný skvost se nemůže vyrovnat jí
Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání než převýborné ryzí zlato. Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty 
SZ, Př 8,10
Doctus in se semper divitias habet Učený člověk má vždy bohatství v sobě
Phaedrus, Ezopské bajky
Doctus poeta (poeta doctus) Učený básník
Docui te urinandi artem et tu vis me demergere Já tě naučil plavat pod vodou, a ty mě teď chceš potopit
Dolo agit Jedná lstivě
Dolo pugnandum est, cum quis par non est in armis Musí se bojovat lstí, když se protivníkovi nevyrovnáš zbraní
Cornelius Nepos, Hannibal; heslo jímž se podle Nepota v bojích s Římaný řídil Hannibal
Dolor decrescit, ubi quo crescat non habet Žal se zmenšuje, když už nemůže vzrůstat
Publilius Syrus, Myšlenky
Dolor animi multo gravior est quam corporis Bolest duše je mnohem těžší než bolest těla
Publilius Syrus, Myšlenky
Dolor voluptatis comes Bolest je průvodcem rozkoše
Dolor, calor, tumor et rubor Bolest, horko, otok a červeň
Příznaky zápalu plic podle Paracelsa
Doloris medicinam a philosophia peto Lék na bolest žádám od filosofie
Cicero, Výklady o Akademii
Doloris omnis privatio recte nominata est voluptas Stav bez veškeré bolesti se právem nazývá rozkoš
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu 
Doloris sopitam recreant volnera viva animam Čerstvé rány bolesti vzpruží pohaslou duši
Arnold Joseph Toynbee, Studium dějin
Dolus an virtus, quis in hoste requirat? Lest nebo statečnost, kdo by po tom u nepřítele pátral?
Vergilius, Aeneis
Dolus malus Zlý úmysl
Vědomý podvod
V římském právu vědomé rozhodnutí jednat protiprávně
Dolus non praesumitur Klamání se nepředpokládá
Domi manere convenit felicibus Šťastným lidem vyhovuje prodlévat doma
Všude dobře, doma nejlíp
Domi leones, foris vulpes Doma lvi, venku lišky
Petronius, Satirikon; o lidech dvou tváří
Domine, conserva nos in pace Pane, zachovej nás v míru 
Domine, dirige nos  Veď nás, pane
Heslo města Londýna
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum  meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena
NZ, Mt 8,8; mešní formule při přijímání svátosti 
Dominum et vivificantem Jako Pána a dárce života vyznává církev svou vírou Ducha svatého...
Encyklika papeže Jana Pavla II. z roku 1986 o zápasu mezi materialismem a spiritualitou v člověku
Dominus ac redemptor Pán a Vykupitel
Název buly papeže Klementa XIV. z roku 1773 o zrušení jezuitského řádu
Dominus dedit, Dominus abstulit... sit nomen Domini benedictum Hospodin dal a Hospodin vzal... buď jméno Hospodinovo požehnáno
SZ, Jb 1,21
Dominus illuminatio mea Hospodin je světlo mé
SZ, Ž 27,1; heslo university v Oxfordu
Dominus mihi adiutor Pán mi pomáhá
Heslo na dánském státním znaku
Dominus providebit Pán se postará
Abraham svému synu Izákovi na otázku, kde je zvíře k oběti (Bible, Gn 22,8)
Dominus vitae necisque Pán nad životem a smrtí
Tak byla ve starém Římě definována pravomoc otce rodiny nad osobami, které mu podléhaly

Dominus vobiscum

Pán s Vámi
Liturgický pozdrav

Domitrix omnium patientia  Trpělivost všechno zmůže
Trpělivost přináší růže
Domus propria, domus optima Nejlepším domem je dům vlastní
Můj dům, můj hrad
Domus amica, domus optima Nejlepším domem je dům přátel
Domus aurea Zlatý dům
Název přepychového paláce císaře Nerona ve starém Římě
Domus avaritiae, domus tristitiae Dům lakomce je domem smutku
Domus divina Božský dům
Jméno dávané od Augustových dob císařským palácům ve starém Římě a v Byzanci
Dona dantur insuper Dary přicházejí shůry
Donato non sunt ora inspicienda caballo Darovanému koni na zuby nekoukej
Donec eris felix multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris Dokud budeš šťasten, budeš mít mnoho přátel, nastanou-li chmurné časy, zůstaneš sám
Je-li tvým průvodcem štěstí, najdou se přátelé mnozí, odvrátí-li štěstí tvář, samota zůstane ti
Ovidius, Žalozpěvy
Dono dat, dedicat (D. D. D.) Dává darem, věnuje
Dedikační formule na římských nápisech
Dormienti vulpi cadit intra os nihil Spící lišce nic do tlamy nespadne
Bez práce nejsou koláče
Pečený holub do úst nevletí
Dormire fas est, si vigilat canis Spát je dovoleno, jestliže nespí pes
Středověké přísloví
Dormis Brute

Spíš, Brute?
V době, kdy se Marcus Iunius Brutus přidal k spiklencům proti Caesarovi, nacházel denně v úřadě písemnou výtku, proč proti Caesarovi stále nic nepodniká, končící těmito slovy  

Dormit aliquando ius, moritur numquam Právo občas spí, ale nikdy neumírá
Dos est magna parentium virtus Velkým věnem je cnost rodičů
Horatius, Ódy
Dosis (sola) facit venenum Jen dávkování dělá jed, co je v malém lék, je ve velké dávce jed
Paracelsus
Dotata regit virum coniunx Manželka s velkým věnem muži vládne
Horatius, Ódy
Dr
 
Draco dormiens nunquam titillandus Spícího draka nikdy nedrbej
Dramatis personae Osoby dramatu
Postavy dramatu
Du
 
Duabus sellis sedet Sedí na dvou židlích
Honit dva zajíce najednou
Seneca Starší, Vzorové formulace
Duae propositiones contrariae numquam possunt esse simul verae Dvě protikladná tvrzení nikdy nemohou být obě pravdivá
V logice pravidla sporu
Dubia, dubius Pochybný
Nejistý

Dubia fortuna

Pochybné štěstí

Dubitando ad veritatem pervenimus Pochybováním dojdeme k pravdě
Dubitat Augustinus Augustin nemá jistotu
Pořekadlo středověkých studentů, když jim ve sv. Augustinovi nebylo něco jasné
   
Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum Pochybuji, tedy myslím, myslím, tedy jsem
Heslo francouzského filosofa René Descarta (Úvahy o první filosofii)
Dubium sapientiae intium Pochybování je počátkem moudrosti
Duc aut dota Buď si ji vezmi, nebo vybav (Význam: pojmi za choť, nebo dej výbavu)
Zásada kanonického práva platící pro svůdce a svedenou ženu 
Duces caeci, excolentes culicem, camelum autem glutientes Vůdcové slepí, kteří cedíte komára, velblouda však polykáte!
Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
Dělat z komára velblouda
NZ, Mt 23,24. Ježíšova slova k zákoníkům a farizeům
Duces tecum Vezmi s sebou
V anglickém právu
Ducimur ut nervis alienis mobile lignum Vedeni jsme jako loutka, za niž tahají cizí nitky
Horatius, Satiry
Ducis in consilio posita est virtus militum Statečnost vojáků závisí na rozvaze velitele
Publilius Syrus, Myšlenky
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt Toho, kdo chce, osud vede, kdo nechce, toho vleče
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Dulce bellum inexpertis Nezkušeným připadá válka slastná
Válka se líbí těm, kdo ji nezažili
Erasmus Rotterdamský
Dulce et decorum est pro patria mori Je sladké a čestné zemřít za vlast
Horatius, Ódy
Dulce et utile Příjemné a užitečné
Dulce etiam fugias, fieri quod amarum potest I sladkému vyhnout se hleď, když může se v trpké změnit
Publilius Syrus, Myšlenky
Dulce laudari a laudato viro Je milé být chválen chvályhodným člověkem
Dulcedo vitae multa et facere et pati turpiter cogit Sladkost života nutí mnohé potupné věci dělat i snášet
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Dulcia non meruit, qui non gustavit amara Sladké si nezaslouží, kdo trpké nezkusil dosud
Dulcis fumus patriae Drahý dým vlasti
Dum fata sinunt, vivite laeti Dokud osud dovolí žijte radostně
Seneca Mladší, Šílící Herkules
Dum canis os rodit, socium quem diligit odit Dokud pes hryže kost, druhého psa, jejž má rád, nenávidí
Dokud pes kost svou hryže, druhého nenechá jít blíže
Středověké pořekadlo
Dum colosseum stabit, Roma stabit; dum Roma stabit, mundus stabit Dokud stojí Koloseum, stojí i Řím; dokud stojí Řím, stojí i svět
Beda Ctihodný
Dum deliberamus quando incipiendum est, incipere iam serum est Když uvažujeme, kdy je třeba začít, bývá už na začátek pozdě
Quintilianus, Základy rétoriky
Dum differtur, vita transcurrit Jak (všechno) odkládáme, život utíká
Seneca, Listy Luciliovi
Dum Fortuna favet, parit et taurus vitulum  Když štěstí přeje, porodí i býk tele
Když Pánbůh dopustí, i motyka spustí
Dum locus est morbis, medico promittitur orbis. / Mox fugit a mente medicus morbo fugiente Když člověka nemoc sužuje, lékaři modré z nebe slibuje, když ten nemoc z těla vyžene, hned se na něj zapomene
Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero V hovoru plyne závistivec čas: užívej dne a zítřku důvěřuj málo
Horatius, Ódy
Dum primi floret tibi temporis aetas / utere: non tardo labitur illa pede

Dokud ti kvete mladosti květ, užívej: mládí neprchá loudavým krokem
Tibullus, básně

Dum Roma deliberat Saguntum perit Než se Římané rozhodli, Saguntum padlo.
Saguntum bylo spojencem Říma proti Hanibalovi.
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur Zatímco se v Římě vedly porady, Saguntum bylo dobyto
Livius, Dějiny; Saguntum (Dnešní Sagunto, poblíž Valencie) město v Hispanii dobyl 219 př. Kr. na Římanech po tuhém odporu Hannibal, což vedlo k 2. punské válce 
Dum spiro, spero  Dokud dýchám, doufám
Naděje umírá poslední
Cicero, Dopisy Attikovi
Dum tempus habemus, operemur bonum Pokud máme čas, prokazujeme dobro všem
Dokud je čas, čiňme dobro všem
NZ, Ga 6,10 
Dum tu sis laetus, miseri reminiscere fletus Když se raduješ, vzpomeň si na pláč nešťastného 
Středověká sentence
Dum vitant stulti vitia, in contraria ruunt Hlupáci se jedněm chybám vyhýbají a do jiných se kvapem ženou
Horatius, Satiry 
Dum vitat humum, nubes et inania captat Chce minout zemi, a proto létá v oblacích vzdušných
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Dum vivimus, vivamus Dokud žijeme, žijme
Dum vivis, sperare decet  Dokud žiješ, je třeba doufat
Naděje umírá poslední
Dum vult dormire cattus, vult mus resilire Když chce kocour spát, chce myš tancovat
Když není kocour doma, mají myši pré
Dummodo sit dives, barbarus ipse placet I barbar si náklonnost získá, je-li velkého bohatství pánem
Ovidius, Umění milovat
Duo cum faciunt idem, saepe non est idem  Když dva dělají totéž, není to totéž
Upravený citát z Terentinových Bratří
Duo parietes de eadem fidelia dealbare Nabílit z jednoho hrnce dvě zdi
Zabít dvě mouchy jednou ranou
Být jedním zadkem na dvou posvíceních
Cicero, Dopisy přátelům
Duo sunt sola, quae omni in crimine spectanda sunt: animus et eventus Jsou jen dvě věci, jež je třeba mít při každém zločinu na zřeteli: úmysl a výsledek
Quintilianus, Deklamace
Duobus certantibus (litigantibus) tertius gaudet Když se dva perou, třetí se směje
Když mezi dvěma pře je, třetí se směje
Duos qui lepores sequitur, neutrum capit Kdo honí dva zajíce najednou, neuloí ani jednoho
Duodecim tabulas Dvanáct desek
Starý římský zákoník

Duplex

Dvojitý, dvojnásobný

Dura necessitas Tvrdá nutnost
Železná nutnost

Dura lex, sed lex

Přísný zákon, ale zákon
Digesta

Durante causa durat effectus Dokud trvá příčina, trvá následek
Durate et vosmet rebus servate secundis Vytrvejte, a tak se šťastného dočkejte času 
Vergilius, Aeneis
Duris non frangor Krutý osud mě nezlomí
Duro nodo durus quaerendus est cuneus Na tvrdý suk je třeba hledat tvrdý klín
Na hrubý pytel hrubá záplata
Durum est negare, superior cum supplicat Těžko se odmítá, když nadřízený o něco prosí
Publilius Syrus, Myšlenky
Durum durum destruit Tvrdé ničí tvrdé
Vytloukat klín klínem
Na hrubý pytel hrubá záplata
Durum est tibi contra stimulum calcitrare Marně se vzpínáš proti bodcům
Těžko ti bude kopati proti ostnům
NZ, SK 26,14; Kristova slova k Saulovi (Budoucímu sv. Pavlovi) na cestě do Damašku
Durum patientia frango Obtížné věci zdolávám trpělovostí
Horatius, Ódy
Durum patientia vincit Trpělivost přemáhá i tvrdé
Dux indigens prudentia multos opprimet per calumniam Vladař, jenž nemá rozumu, mnoho vydírává
Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku
SZ, Př 28,16

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB