úvodní stránka

Latinské citace od E

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

E
 

E, ex

z, ze latinská předložka ( na ex!, do dna úplně)

E cantu cognoscitur avis Pták se pozná podle zpěvu
Podle peří poznáš pták
Ptáka po peří, člověka po řeči
E cocto pullus numquam producitur ovo Z vařeného vejce se kuře nikdy nevylíhne
Z vola nebude nikdy pernikář
E culmo spica conicitur Podle stébla se uhodne klas
Podle peří poznáš ptáka
Podle nosa poznáš kosa
E contrario Z opaku
V právní argumentaci
E duobus malis minus eligendum Ze dvou zel je třeba volit to menší
E nuce nucleum qui esse vult, nucem frangit Kdo chce jíst jádro z ořechu, musí ořech rozlousknout
Bez práce nejsou koláče
Plautus, Pilous
E pluribus unum Z mnoha jedno
Augustin, Vyznání; heslo na státním znaku USA, z mnoha států jeden
E squilla non nascitur rosa Z mořské cibule růže nevzejde
Z vola nebude nikdy pernikář
E tenebris lux Světlo z temnot
E verbo Doslova
E. G. (exempli gratia) Například
Ea
 
Ea natura multitudinis est: aut servit humiliter, aut superbe dominatur Taková je přirozenost davu: buď poníženě slouží, nebo zpupně vládne
Livius, Dějiny
Eadem mensura metiri Měřit stejnou mírou, metrem
Eadem mutata resurgo Povstanu v téže podobě, a přece změněný
Aforismus charakterizuící ptáka fénixe, podle antických představ nesmrtelného, který se každých 1 000 let sám spaloval a znova vstal z vlastního popela. Tato slova si zvolil jako epitaf švýcarský matematik a fyzik 17. století Jacques Bernoulli 
Eam diligentiam adhibeamus in amicitiis comparandis, ut ne quando amare incipiamus eum, quem aliquando odisse possimus Při navazování přátelství pečlivě dbejme, abychom nezačali milovat toho, koho bychom časem mohli nenávidět
Cicero, Laelius o přátelství
Eb
 
Ebrius, insipiens, pueri dicunt tibi verum  Opilý, blázen a děti ti řeknou pravdu
Ec
 
Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa
NZ, J 19,5; slova Jana Křtitele při Kristově křtu v řece Jordánu
Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky
Rozeslání apoštolů, Mt 10,16
Ecce homo Ejhle člověk
Hle, váš král!
NZ J 19,5; Pilátova slova před davem požadujícím Ježíšovu smrt. Smysl: to je ten člověk
Ecce mater tua Hle tvoje matka
NZ, J 20,17; Ježíš na kříži k apoštolu Janovi
Ecclesia militans Církev bojující (na světě)
Ecclesia triumphans Církev vítězná, svatí u Boha
Ecclesiam suam Název a začátek encykliky papeže Pavla VI. z roku 1964. Obsahem je obnova církve v moderní době a její dialog se světem
Eccum lupum in sermone Mluví se o vlku a hle, je tu
My o vlku a vlk za humny
Ed
 
Edere oportet, ut vivas, non vivere, ut edas
nebo
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus 
 Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli
Edidit (Ed.) Vydal
Vydání textu pořídil
Edite, bibite, post mortem nulla voluptas Jezte, pijte, po smrti není žádné potěšení
Slova středověké studentské pijácké písně
Editio princeps První nebo referenční vydání
Ef
 
Effectus durat durante causa Následek trvá, trvá-li příčina
Effugere non potes necessitates, potes vincere Nutnosti neutečeš, ale můžeš ji překonat
Effugit te nihil Nic ti neujde
Nic ti neuteče
Eg
 
Eget minus mortalis, quo minus cupit Čím méně člověk chce, tím méně potřebuje
Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros Ale já pravím vám: Milujte své nepřátele
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele
NZ, Mt 5,44; slova Ježíšova kázání na hoře
Ego illum periisse dico, cui quidem periit pudor Říkám, že mrtvý je ten, kdo ztratil stud
Plautus, Bakchantky
Ego nihil timeo, quia nihil habeo Ničeho se nebojím, protože nic nemám
Martin Luther v dopise německému humanistovi a odpůrci reformace Johannesu Reuchlinovi
Ego sum Iesus, quem tu persequeris Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ
NZ, SK 9,5;Ježíšova slova k Saulovi (budoucímu sv. Pavlovi) na cestě do Damašku
Ego sum qui sum Já jsem ten, který jsem
Jsem, který jsem
SZ, Ex 3,14; Hospodinova odpověď na Mojžíšovu otázku, jaké je jeho jméno 
Ego sum resurrectio et vita Já jsem vzkříšení a život
NZ, J 11,25 Ježíšova slova při vzkříšení Lazara
Ego sum rex Romanus et supra grammaticos

Jsem římský císař a stojím nad všemi gramatikami
Prý slova císaře Zikmunda na koncilu v Kostnici jako reakce na výtku, že použil výrazu schisma nesprávně v ženském místo ve středním rodě

Ego sum via et veritas et vita  Já jsem cesta, pravda a život
NZ, J 14,6 Ježíšova slova při Poslední večeři
Ego sum, nolite timere Já jsem to, nebojte se!
NZ J 6,20; Ježíšova slova, poté co přišel k učedníkům na loď po vlnách 
Ego te absolvo... Já tě zbavuji tvých hříchů
Liturgická formule odpuštění
Ego te intus et in cute novi Znám tě uvnitř i navenek
Znám tě jako své boty
Znám tě skrz naskrz
Persius, Satiry
Ego te absolvo a peccatis tuis Tvé hříchy jsou ti odpuštěny
Knězova slova ke kajícníkovi na závěr zpovědi
Ego vox clamantis in deserto Jsem hlas volajícího na poušti
NZ, J 1,23; slova Jana Křtitele v Betanii na břehu Jordánu, kde křtil a připravoval lidi na příchod Kristův 
Eh
 
Eheu, quam miserum est fieri metuendo senem Ach, jaká je to bída, zestárnout ve strachu
Publilius Syrus, Myšlenky
Ei
 
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat Dokazovat je povinen ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo to popírá
Digesta, zásada římského práva
Eius est legem interpretari cuius est condere Ten, kdo zákon vydává, musí jej i vykládat
Svod občanského práva
Eius est tollere legem cuius est condere Ten, kdo zákon vydává, má právo jej zrušit
Svod občanského práva
Eiusdem farinae (esse) (Být) ze stejné mouky
Ze stejného těsta
Seneca Mladší, O dobrodiních
El
 
Eleemosyna a morte liberat, et ipsa est quae purgat peccata Almužna vysvobozuje od smrti, stírá hříchy
Milosrdenství vytrhuje ze smrti o očišťuje od každého hříchu
SZ, Tób 12,9
Eleemosyna viri quasi signaculum cum ipso Almužna člověkova jest jako pečeť u něho
Milosrdný skutek člověka je u něho jako pečetidlo
SZ, Sír 17,22; míněno u Boha
Eleemosynam pauperis ne defraudes, et oculus tuos ne transvertas a paupere V almužně chudého nezklamávej a očí svých neodvracej od chudého
Neodpírej živobytí chudákovi a pohledy potřebných nenechávej bez povšimnutí
SZ, Sír 4,1
Elephantem e musca facere Dělat z mouchy slona
Dělat z komára velblouda
Elephanti corio circumtentus est Je pokryt sloní kůží
Má hroší kůži
Plautus, Chlubný vojín
Elixir vitae Elixír života
Eloquentia non pluribus prodest quam nocet Výmluvnost lidem stejně škodí jako prospívá
Quintilianus, Deklamace

Em

 
Emeritus (Em.) Vysloužilý
Obvykle titul řádného universitního profesora na penzi
Eminentis fortunae comes invidia Štěstí výjimečného člověka provází závist
Velleius Paterculus, Římské dějiny 
Emminet, non imminet Vyniká, neohrožuje
Emitur virtute potestas Moc se vykupuje ctností
En
 
En ego campana, numquam denuntio vana Hleď, jsem zvon, nikdy nehlásím nic naplano
Můj hlas zní do širé dáli a nehlásám plané zprávy
Ens Jsoucí
Příčestí slovesa „být“ (esse)
Ens a se Jdoucí (samo) od sebe
Ens ab alio Jsoucí od jiného
Závislé na jiném
Ens perfectissimum Nejdokonalejší jsoucí, Bůh
Descartes
Ens rationis Rozumové, myšlenkové jsoucno
Ens reale Skutečné, věcné jsoucno
Ens realissimum Nejskutečnější jsoucí - Bůh
Ense petit placidam sub libertate quietem Mečem chceme mír ve svobodě
Heslo státu Massachusetts
Eo
 
Eo ipso Právě tím
Tudíž
Eodem anno Téhož roku
Eodem bibere poculo Pít z téhož poháru
Vypít pohár hořkosti
Plautus, Casina; smysl: být stižen stejným neštěstím
Ep
 
Epicuri de grege porcum Vepř z Epikúrova stáda
Horatius, Listy; označení člověka oddávajícího se požitkářství
Epistula non erubescit Dopis se nečervená
Papír snese všechno
Cicero, Dopisy přátelům
Eq
 
Equi donati dentes non inspiciuntur Darovanému koni na zuby nekoukej
Equo currenti non opus calcaribus Pádícímu koni není třeba ostruh
Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes Trójané, nevěřte koni. Ať je to cokoli, bojím se Řeků, byť nesou dary
Vergilius, Aenesis.  Láokoóntova rada Trójanům, aby nevtahovali do města dřevěného koně, jejž jim Řekové nabídli jako dar
Equum habet Sejanum Má koně Sejusova
Stiženého klatbou
Equus me portet, alat rex Kůň ať mne nese a vladař ať mě živí
Horatius, Listy
Equus Troianus Trojský kůň
Dřevěný kůň před branami Tróje, v němž byli ukrytí řečtí bojovníci, fingovaný dar směřující k dobytí města. Obecně označení pro zkázonosnou lest
Er
 
Ergo Tudíž
Ergo bibamus Tak tedy pijme
Prý oblíbené rčení papeže Martina IV.
Ergo vivamus, dum licet esse bene Takže žijme, dokud můžeme dobře
Petronius
Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus Dokonalá ctnost prchá a mizí s očí
Seneca Mladší, Útěcha pro Marcii
Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyrannis Nebesům vyrval blesk a tyranům žezlo
Nápis na bustě amerického politika a vědce Benjamina Franklina; jeho autorem je Anne-Robert-Javques Turgot, ministr financí Ludvíka XVI.
Eritis sicut dii Budete jako bohové (poznávajíce dobré i zlé)
Budete jako Bůh (znát dobré i zlé)
SZ, Gn 3,5; slova hada k Evě v rajské zahradě
Errando corrigitur error Chyba se napraví chybováním
Chybami se člověk učí
Errando discitur Chybami se člověk učí
Errant, qui sperant se sibi sufficere Jsou na omylu ti, kdo doufají, že si stačí sami
Erranti medicina confessio Chyby se léčí přiznáním
Errantis non est voluntas Chybující nemá (nevyjadřuje) vůli
Takže smlouva s vážnými chybami je neplatná
Errare commune est mortalibus Všichni lidé chybují
Chybovat je lidské
 
Errare humanum est Mýliti se je lidské
Seneca Starší, Vzorové formulace
Errare humanum est, in errore perseverare stultum Chybovat je lidské, trvat na omylu hloupé
Často citovaná věta u Senecy, Cicerona, Jeronýma aj.
Errare malo cum Platone, quam cum istis vera sentire Raději se chci s Platónem mýlit než mít s těmito lidmi pravdu
Cicero, Tuskulské hovory
Errat et in nulla sede moratur amor Láska těká a nikde nečeká dlouho
Ovidius, Umění milovat 
Errat si quis existimat facilem rem donare Mýlí se ten , kdo si myslí, že je snadné dávat dary
Seneca Mladší, O blaženém životě
Errat, si quis existimat tutum esse ibi regem, ubi nihil a rege tutum est Mýlí se ten, kdo si myslí, že vládce je bezpečný tam, kde nic není bezpečné před ním
Seneca Mladší, O dobrotivosti 
Erratum (Errata) Chyba (chyby)
Obvykle označení seznamu dadatečně zjištěných chyb v již vytištěné knize
Erro, dum vivo Bloudím dokud žiji
Error a culpa vacat Omyl je bez viny
Zmýlená neplatí
Error hesternus sit tibi doctor hodiernus Včerejší chyba ať je pro tebe dnes poučením
Z toho, že ses včera mýlil, dneska poučení ber
Error in calculo Chyba ve výpočtu
Error in persona Mýlka v osobě
U trestného činu, například vraždy
Error non corrigitur per errorem Chyba se nenapraví chybou
Error probabilis Pochopitelná (lehčí) chyba
Errores medicorum terra tegit Omyly lékařů kryje zem
Maxima středověké salernské lékařské školy
Erunt duo in carne una Stanou se jedním tělem
Budou ti dva jedno tělo
NZ, Mt 19,5; Gn 2,24; Hospodinovo ustanovení svazku muže a ženy, které Kristus opakuje v odpovědi farizejům
Erunt novissimi primi et primi novissimi První budou posledními a poslední prvními
Budou poslední první a první poslední
NZ, Mt 19,30; Mk 10,31; L 13,30; Ježíšova slova učedníkům a vztahu majetku a spásy
Es
 
Esse est percipere et percipi Být znamená vnímat a být vnímán
Zásada anglického filosofa George Berkeleyho
Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas Je třeba jíst, abys žil, ne žít, abys jedl
Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli 
Rétorika pro Herennia
Esse potius quam videri Raději dobrým být, než se dobrým zdát
Heslo dánského astronoma Tychona de Brahe
Esse quam videri Spíš být než vypadat
Heslo Severní Karolíny
Est actio quasi corporis quaedam eloquentia Některá výřečnost je činnost těla (gestikulace)
Est avis in dextra meloir quam quattuor extra Jeden ptáček v hrsti je lepší než čtyři v povětří
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše
Est enim lex nihil aliud nisi recta et a numine deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria Zákon není nic jiného než jasný a z vůle bohů daný řád, který stanoví jednat čestně a zakazuje opak
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Est enim proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum Hlouposti je vlastní všímat si chyb druhých a na svoje zapomínat
Cicero, Tuskulské hovory
Est felicibus difficilis miseriarum vera aestimatio Šťastný člověk těžko pravdivě odhadne utrpení
Quintilianus, Deklamace
Est haec natura mortalium, ut nihil magis placeat quam quod amissum est Je v povaze smrtelníků, že se jim nic nelíbí víc než to, co ztratili
Seneca Mladší, Útěcha pro Marcii 
Est incertus exitus et anceps fortuna belli Je nejistý výsledek války, když kolísá válečné štěstí
Cicero, Na obranu Marcella
Est modus in rebus Je míra ve věcech
Nic příliš - Zlatá střední cesta
Horatius, Satiry
Est modus in rebus, sunt certi denique fines, /quos ultra citraque nequit consistere rectum Ve věcech je míra a jsou stanoveny meze, jimž právo musí dostát a které nemůže překročit
Je totiž ve věcech míra a dány jsou jisté meze, jichž právo držet se musí a nedbat nemůže nikdy
Horatius, Satiry
Est nobis voluisse satis Stačí nám, že jsme chtěli
Est oculo gratum speculari semper amatum Oko se vždy rádo zhlíží v tom, co miluje 
Středověká maxima
Est profecto animi medicina philosophia Filosofie je vskutku lékem pro duši
Cicero, Tuskulské hovory
Est pugnare leve, ubi nemo repugnat Je lehké bojovat, když se nikdo nebrání
Est qui non potuit dicere, dicit erit Kdo nemůže říci je, říká bude
Est sermo tanto melior , quanto brevior Řeč je tím lepší, čím je kratší
Est tempus quando nihil, est tempus quando aliquid; nullum autem est tempus in quo dicenta sunt omnia Někdy nelze říci nic, někdy lze říci něco, nikdy však není možné říci vše
Středověká moudrost
Est utique profunda ignorantia nescire quod pecces Je obzvlášť hlubokou nevědomostí nevědět, že chybuješ
Publilius Syrus, Myšlenky
Est verus amicus tamquam alter idem Opravdový přítel je jako druhé já
Cicero, Laelius o přátelství
Esto brevis et placebis Buď stručný a zalíbíš se
Esto laborator, et erit Deus auxiliator  Buď přičinlivý a Bůh ti bude pomocníkem
Přičiň se a Bůh ti pomůže
Středověké pořekadlo
Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo Buď hříšný a hřeš silně, ale silněji věř a raduj se v Kristu
Martin Luther
Esto perpetua Buď na věky
Původně o Benátkách, heslo státu Idaho
Esto quod esse videris Buď tím, čím se zdáš
Estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice
NZ, Mt 10,16; Ježíšova nabádavá slova apoštolům
Estote parati Buďte připraveni
NZ, Mt 24,44; Ježíšova slova k učedníkům na Olivové (Olivetské) hoře
Et
 
Et allia (ET AL.) A jiné (aj.)
Et bonum quo communius, eo melius  Čím je blaho obecnější, tím je lepší 
Et cetera (ETC.) A tak dále
A podobně
Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku
NZ, Mt 28,20
Et egressus foras, ploravit amare Vyšel ven a hořce se rozplakal
NZ, Mt 26,75; Mk 14,72; Petr, poté co třikrát zapřel Krista
Et factum est ita A stalo se tak
A tak se stalo
SZ, Gn (1. kniha Mojžíšova); slova opakující se na konci téměř každého dne stvoření světa
Et in Arcadia ego

I já jsem byla v Arkádii
Výrok je italského původu, poprvé jej výtvarně zpodobnil malíř bolognské školy Giovanni Francesco Barbieri, zvaný Guercino (Šilhavec). Jeho obraz s arkádským tématem znal jeho současník a znalec antiky, francouzský malíř Nicolas Poussin, který téma obsahově obohatil ve svém obraze Et in Arcadia ego, zvaném též Pastýři z Arkádie, Žízniví pastýři na něm po cestě k prameni narazí na připomínku smrti, sarkofág s uvedeným nápisem. Slova pronáší Smrt (na sarkofágu leží lebka) a jsou mementem mori: I v Arkadii, rajském kraji blaha a štěstí, panuje smrt. 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis A na zemi pokoj lidem dobré vůle
Et lacrimae prosunt; lacrimis adamanta movebis Slzy mnoho zmohou; slzami i ocelí pohneš
Ovidius, Umění milovat
Et libera nos a malo Ale zbav nás od zlého
Ale vysvoboď nás od zlého
NZ, Mt 6,13; Slova Otčenáše
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí
Slova modlitby za zemřelé
Et militavi non sine gloria A bojoval jsem ne beze slávy
Michel de Montaigne, Eseje
Et ne nos inducas in tentationem A neuvoď nás v pokušení
Ale nevydej nás v pokušení
NZ, Mt 6,13; slova Otčenáše
Et nunc et semper in saecula saeculorum Nyní a vždycky až na věky věků
Slova mešní modlitby Gloria Patri et Filio
Et nunc reges, intelligite; erudimini, qui iudicatis terram  Teď tedy, králové, buďte moudří, přijměte výstrahu, vládcové země!
Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země
SZ, Ž 2,10
Et parvae nonnulla est gratia Musae I drobné Múze patři nejeden dík
Martialis, Epigramy
Et passim A častěji
Pokud se citované místo v knize opakuje
Et post malam segetem serendum est I po špatné sklizni je třeba zasít
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Et propter vitam vivendi perdere causas A kvůli životu ztratit důvody žít
Juvenalis, Satiry 8.84
Et semel emissum volat irrevocabile verbum Jednou vyřčené slovo nepřivoláš už zpátky
Vyřčené slovo párem volů do úst nevrátíš 
Horatius, Listy
Et servi homines sunt et aeque unum lactem biberunt, etiamsi illos malus fatus opresserit  I otroci jsou lidé a sáli stejné mléko, i když je stihl zlý osud 
Petronius, Satirikon
Et tu, Brute  I ty Brute
Údajně poslední slova Caearova před smrtí, když mezi vrahy spatřil Marca Iunia Bruta, kterému před časem dal milost
Et tu, Gotte? I ty Gotte?
Tohle rčení se počalo říkat v květnu 2011 poté, co i zapřisáhlý odpůrce účinkování v reklamách zlatý slavík Karel Gott je počal ve svých jednasedmdesáti letech natáčet!!! Jednalo se o reklamu na čaj Tae´m a Gott za ni obdržel 8 milionů korun
Et tu, mi fili I ty, můj synu
Suetonius, Caesar; Jiná verze posledních Caesarových slov
Et vice versa A naopak
Et vidit quoad esset bonum A viděl Bůh všecko, (co byl učinil) a bylo to velmi dobré
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré
SZ, Gn 1,31
Etiam bonis malum saepe est assuescere I dobří lidé musí často přivyknout zlému
Publilius Syrus, Myšlenky
Etiam capillus unus habet umbram suam I jediný vlas má svůj stín
Publilius Syrus, Myšlenky
Etiam celeritas in desiderio mora est Toužícímu je i rychlost prodlevou
Publilius Syrus, Myšlenky
Etiam periere ruinae Zničeny byly i trosky
Lacanus, Farské pole; místo líčící Caesarovu návštěvu zbořené Tróje
Etiam sine lege poena est conscientia I bez zákona je trestem svědomí
Publilius Syrus, Myšlenky
Etiam sine magistro vitia discuntur Špatnostem se naučíš i bez učitele
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Eu
 
Eucharistia et labor Eucharistie (svátost) a práce
Biskupské heslo Josefa kardinála Berana
Eunt anni more fluentis aquae Léta běží jak plynoucí voda
Ovidius, Umění milovat
Euntes in mundum universum Jděte do celého světa
Biskupské heslo Petra Esterky
Ev
 
Eventus docebit Výsledek poučí
Eventus stultorum magister est Výsledek je učitel hlupáků
Livius 22.39
Ex
 
Ex abundantia cordis os loquitur Čím srdce plné, tím ústa přetékají
Čím srdce přetéká, to ústa mluví
Co na srdci to na jazyku
NZ, Mt 12,34
Ex abundantia enim cordis os loquitur Ústa mluví to, čím přetéká srdce
Bible Mt 12,34
Ex abrupto Bez přípravy
Spatra - Rovnou
Ex aequo Rovným dílem
Bovnou měrou
Ex animo Ze srdce
Upřímně
Ex ante Z před
Z hlediska doby před událostí; opak: ex post
Ex aspectu nascitur amor Z prvního pohledu se rodí láska
Láska na první pohled
Ex auribus asinum cognoscere Podle uší poznáš osla
Podle nosa poznáš kosa
Podle peří poznáš ptáka
Ex cathedra Od katedry
Smysl: autoritativním způsobem
Ex cinere in prunas Z popela do řeřavého uhlí
Z bláta do louže
Z deště pod okap
Ex concordia felicitas Ze svornosti se rodí štěstí
Ex eventu Podle výsledku
Ex factis, non ex dictis, amici pensandi Přátele je třeba posuzovat podle skutků, nikoliv podle slov
Livius, Dějiny
Ex facto ius oritur Právo vzniká z činu
Ex flammis orior Povstávám z plamenů
O bájném ptáku Fénixovi
Ex fructu cognoscitur arbor Strom se pozná po ovoci
Podle nosa poznáš kosa
Podle peří poznáš ptáka
NZ, Mt 12,33; Kristus ve výkladu o významu řeči, závažnosti slov
Ex gratia Z laskavosti
Z  milosti
O jednání, na něž nebyl nárok
Ex harena funiculum (funem) nectere Z písku plést provaz
Uplést z hovna bič
Ex humo homo Člověk vzešel z hlíny
Oblíbené rčení Bernarda  z Clairvaux, francouzského středověkého mystika z řádu cisterciáků
Ex hypothesi Podle hypotézy
Za předpokladu
Ex imo corde Z hloubi srdce
Ex improviso Nečekaně
Znenadání - Náhle
Ex iniuria ius non oritur Z nepráva (ublížení) právo nevzniká
Ex lege Ze zákona
Ex libris Z knih
Štítek vlepený na přídeští knihy, s charakteristickým výtvarným motivem; označuje majitele knihy
Ex lignua stulta veniunt incommoda multa Hloupý jazyk dokáže způsobit mnohé nesnáze 
Ex magna cena stomacho fit maxima poena Hojnost jídla je velkým trestem pro žaludek
Sníš-li vše, čím stůl prohne se, tvůj žaludek to odnese
Střídmost v jídle, pití prodlužuje živobytí  
Ex malis eligere minima Z více zel je nutno volit to nejmenší
Cicero, O povinnostech
Ex minima magnus scintilla nascitur ignis Z malé jiskry vzniká velký oheň
Ex moribus malis bonae leges nascuntur Ze špatných mravů se rodí dobré zákony
Macrobius, Saturnálie
Ex nihilo Z ničeho
Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti Z ničeho nic (nevzniká), nic se nemůže změnit v nic
Lucrecius, O přírodě
Ex nunc Od nynějška
Od této chvíle
Ex offico (Ex offo) Z úřední povinnosti
Z moci úřední
Ex ore parvulorum veritas  Ústa nejmenších mluví pravdu
Blázni a děti mluví pravdu
Ex Oriente lux (ex Occidente lex) Z Východu přichází světlo (Ze Západu zákon)
Ex ossibus ultor Z kostí se zrodí mstitel
Vergilius, Aeneis
Ex parte Z (určité) strany,
Z jistého pohledu, hlediska
Ex parvis saepe magnarum momenta rerum pendent Na malých věcech závisí často význam věcí velkých
Livius, Dějiny
Ex peccato peccatum nascitur Z jednoho hříchu se rodí druhý
Ex pede Herculem Podle nohy poznáš Herkula
Ex post Dodatečně
Ex post facto Z něčeho, co se stalo po činu
Ex puro fonte pura defluit aqua Z čistého pramene proudí čistá voda
Ex relatu referre fere mentiri est Vyprávět o věcech z doslechu znamená téměř lhát
Ex silentio Argument z mlčení (např. písemných dokladů)
Ex tempore Bez přípravy
Odvozeně nečekané nebo nepřipravené odbočení od tématu
Ex toto corde Z celého srdce
Ex tunc Od tehdy
Z tehdejšího hlediska
Ex ungue leonem Podle drápů poznáš lva
Podle nosa poznáš kosa - Podle peří poznáš ptáka - Ptáka po peří, člověka po řeči
Ex unitate vires V jednotě je síla
Ex verbis fatuum, ex sonitu cognoscimus ollas Podle řečí poznáme hlupáka, podle zvuku nádoby
Ex vitio alterius sapiens emendat suum Poučen chybou druhého napraví moudrý chybu svoji
Publilius Syrus, Myšlenky
Ex voto Podle slibu
Označení votivních, tj. záslibných darů v antických svatyních a křesťanských chrámech
Excelsior Stále vyšší
Stále výš strmící
Heslo severoamerického státu New York
Exempla docent Příklady poučují
Exempla trahunt Příklady táhnou
Exempli gratia (e. g.) Například
Exemplum facere Dát příklad
Stát se příkladem
Exceptio confirmat regulam Výjimka potvrzuje pravidlo
Právní zásada
Exegi monumentum aere perennius Postavil jsem (si) pomník trvalejší než kov
Horatius, Ódy III.30.1
Exceptis excipiendis S vyloučením toho, co má být vyloučeno
Exeunt (omnes) Odejdou (všichni)
Režijní poznámka v divadle
Excidat illa dies aevo Ať je onen den vymazán z lidského věku
Ať onen den vymizí z paměti
Exitare fluctus in simpulo Vyvolat bouři ve sklenici vody
Cicero, O zákonech
Excoluit doctos doctior ipse viros Vychoval učence, sám ještě učenější
Epitaf na hrobě papeže Mikuláše V., zakladatele Vatikánské knihovny, znalce klasické filosofie a mecenáše učenců
Excusatio non petita, accusatio manifesta Jelikož nebylo požadováno ospravedlnění, je žaloba jasná
Právní zásada
Exeat aula /qui volet esse pius; virtus et summa potestas / non coeunt Ať odejde z paláce ten, kdo si chce uchovat čest: mravnost a nejvyšší moc se nikdy nemohou shodnout
Lucanus, Farsalské pole
Exegi monumentum aere perennius Stvořil jsem dílo kovu trvalejší
Horatius, Ódy
Exempla docent Příklady učí
Exempla trahunt Příklady táhnou
Exempli causa Například - Ku příkladu
Exempli gratia (E. G.) Například
Exequatur Nechť je provedeno
Exercitatio artem parat Cvičení razí cestu umění
Cvičení je matkou umění
Tacitius, Germánie
Exercitia spiritualia Duchovní cvičení
Exeunt Odcházejí
Poznámka v divadelních textech o odchodu herců
Exigua est virtus praestare silentia rebus, / at contra gravis est culpa tacenda loqui Málo osvědčíš ctnost, když stále jen mlčeti budeš, řekneš-li, cos smlčet měl, těžký bude to hřích
Ovidius, Umění milovat
Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur Málo důvěry se má věnovat těm, kteří mnoho mluví
Catonova dvojverší
Eximia virtus est praestare silentia rebus Velikou ctností je umět mlčet
Parafráze Konfuciovy sentence, že mlčení je přítel, který nikdy nezradí
Exire magnus ex tugurio vir potest Z prosté chýše může vzajít velikán
Existimatio bona pecuniis praestat Dobrá pověst je cennější než peníze
Exit Odchází
Východ
Exitus Smrt
V medicíně 
Exitus acta probat Výsledek ospravedlňuje činy
Ovidius, Listy heroin
Exodus Odchod
Název též starozákonní Mojžíšovy 2. knihy o odchodu Židů z egyptského zajetí
Expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo  Je pro vás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid (než aby celý národ zahynul)
Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid (než aby zahynul celý národ)
NZ, J 11,50; Kaifáš o Kristu na radě velekněží a farizeů; rozšíření Kristova učení bude podle něho mít za následek zákrok Římanů a zničení izraelského národa 
Expeditio Germanica Výprava, tažení do Germánie
Experientia docet Zkušenost učí
Tacitus, Letopisy
Experientia est indocilis disciplina usus Zkušenost je věc cviku, které se nelze naučit
Experientia est optima rerum magistra Zkušenost je ve všem nejlepší učitelkou
Experientia stultorum magistra Zkušenost je učitelkou hlupáků
Experimentum crucis Rozhodující experiment (pro jistou hypotézu)
Experto credite Věřte zkušenému
Vergilius, Aeneis
Explicite Výslovně
Expressis verbis Výslovně
Exsecrabilis Hodný prokletí
Bula papeže Pia II. z roku 1460, zakazující svolání ekumenického koncilu proti rozhodnutím papeže 
Exstincta lucerna omnis mulier eadem Když zhasne lampa, jsou všechny ženy stejné
Potmě každá kočka černá
Exstincta parum fideliter incendia maiore flamma reviviscunt Špatně uhašený oheň vzplane větším plamenem
Florus, Stručné dějiny všech válek
Exsurge, Domine Povstaň , Pane
Bula papeže Lva X. z roku 1520, zavrhující 41 tezí Martina Luthera. Luther téhož roku bulu ve Wittenbergu veřejně spálil
Extra ecclesiam nulla salus Mimo církev není spása
Cyprian, Epistola 73,21
Extra iocum Bez žertu
Žerty stranou
Extra muros Mimo zdi
Za hradbami (města)
Extrema se tangunt Protiklady se přitahují
Extrema sunt odiosa Krajnosti (extrémy) jsou nežádoucí
Extrema sunt vitiosa Krajnosti (extrémy) jsou chybné
Extrema unctio Poslední pomazání
Svátost nemocných
Extremis malis extrema remedia Proti krajnímu zlu je třeba použít krajních prostředků
Na hrubý pytel hrubá záplata
Extremum semper diem adesse putes Počítej vždycky s tím, že je to poslední den
Exul ubi ei nusquam domus est, sine sepulcro est mortuus Vyhnanec, který nikde nemá domov, umírá nepohřben
Publilius Syrus, Myšlenky
Exultatio iuvenum fortitudo eorum et dignitas senum canities Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jejich šediny
SZ, Př, 20,2

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB