úvodní stránka

Latinské citace od F

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Fa
 
Fabas indulcat fames Hlad činí boby sladšími
Hlad je nejlepší kuchař
Fabas mellifluas facit tibi esuries crudas I syrové boby ti hlad změní ve sladkou pochoutku
Hraje-li žaludek bandurskou, je i syrový bob manou nebeskou

Faber est suae quisque fortunae

Každý je tvůrcem svého osudu
Každý svého štěstí strůjcem
Sallustius, Caesar

Fabricando fabrilia disces Prací se naučíš řemeslu
Fabrum esse suaue qumque fortuae Každý je svého štěstí strůjcem
Fabula dicatur dum forte, lupus caveatur Zatímco se zrovna vypráví bajka, je třeba dát pozor na vlka
My o vlku, a vlk za humny
Fabula docet Z bajky plyne poučení
Fabula quanta fui Jakou jsem se to stal povídkou
Fabulae! Báchorky!
Terentius
Fac et vives To čiň a budeš živ
NZ, L, 10,28; Kristova slova k zákoníku, když Ježíši správně odpověděl, co je třeba činit, aby byl spasen
Fac simile Udělej podobné
Odtud také Faksmile a Fax
Fac tantun incipias, sponte disertus eris Hleď, ať pořádně začneš, sama pak poplyne řeč
Ovidius, Umění milovat
Fac totum Dělej všechno
Děvečka pro všechno
Faciam vos fieri piscatores hominum Učiním z vás rybáře lidí
NZ, Mt 4,19 Kristova slova k prvním učedníkům, Šimonovi (Petrovi) a Ondřejovi, u Galilejského jezera
Facie prima Na první pohled
Co je okamžitě zřejmé
Facies exorat amorem Krása si vyprošuje lásku
Ovidius, Lásky
Facies Hippocratica Hippokratovská tvář
Tvář umírajícího člověka, kterou popsal Hippokratés. Přeneseně označení pro hlubokou, neodvratnou krizi
Facies tua computat annos Tvář ti tvé roky sčítá
Iuvenalis, Satiry
Facile erit contentus  cuius conscientia est munda Snadno bude spokojený ten, jehož svědomí je čisté
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Facile est coram deo in die obitus retribuere unicuique secundum vias suas Jeť snadno před Bohem v den skonu odplatit každému podle cest jeho
Vždyť pro Hospodina je snadné i v den skonání člověka odplatit mu podle jeho činů
SZ, Sír 11,28 (26)
Facile est dare vela secundis Je snadné svěřit plachty příznivému větru
Je snadné plout za příznivého větru
Facile est imperium in bonos Je snadné vládnout dobrým
Plautus, Chlubný vojín
Facile est vincere non repugnantem Je snadné přemoci toho, kdo se nebrání
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus Jsme-li sami při dobrém zdraví, snadno se to nemocným radí
Terentius, Dívka z Andru
Facilitas auctoritatem, severitas amorem deminuit Vlídnost oslabuje moc, přísnost lásku
Tacitus, Agricola
Facilius cadimus quam resurgimus Člověk snáze padá, než se zvedá
Facilius dissimulatur gaudium quam metus Snáze se skrývá radost než strach
Tacitus, Agricola
Facilius est egestatem ferre in hac natis Chudobu snáze snášejí ti, kdo se v ní narodili
Quintilianus, Deklamace
Facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum Dei Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království
Snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč vejde do království Božího
NZ, Mk 10,25; Ježíšova slova po rozhovoru s bohatým mladíkem
Facis de necessitate virtutem Děláš z nouze ctnost
Jeroným
Facit Výsledek
Shrnutí
Facit indignatio versum Zloba tvoří verš
Iuvenalis, Satiry
Facit experientia cautos Zkušenost vede k opatrnosti
Facit ipsa occasio furem Příležitost dělá zloděje
Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum Dělej něco, aby tě ďábel vždy zastihl v činnosti
Jeroným
Facta loquuntur Činy mluví
Facta potentiora sunt verbis Činy jsou mocnější než slova

Facta probant homines

O lidech svědčí jejich činy

Facta, non verba Činy, nikoliv slova
Factum abiit, monumenta manent Na čin se zapomene, památka zůstává
Ovidius, Kalendář
Factum est factum Co se stalo, stalo se
Co se stalo, nemůže se odestát
Factum illud; fieri infectum non potest Stalo se a nemůže se odestát
Teoqnis, Plautus
Factum infectum fieri nequit (factum fieri infectum non potest) Co se stalo, nemůže se odestát
Plautus, Komedie oslovská
Facultas docendi Schopnost a povolení učit
Oprávnění učit na universitě
Fallaces sunt rerum species Podoba věcí je klamná
Zdání klame
Seneca Mladší, O dobrodiních
Fallacia alia aliam trudit Jedna lež plodí druhou
Terentius, Dívka z Andru
Fallax gratia et vana est pulchritudo: mulier timens dominum ipsa laudabitur Klamavá, prchavá krása jest; která se bojí Pána, té ženě přísluší chvála
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály
SZ, Př 31,30
Fallere fallentem non est fraus Podvést podvodníka není zločin
Když zloděj zloděje okrade, Pánbůh se zaraduje
Fallere qui didicit, fallere semper amat Kdo se naučil klamat, stále má podvody rád
Fallere, flere, nere, statuit deus in muliere Klamat, plakat a pilně tkát určil ženě Boží majestát 
Středověká průpovídka
Fallitur augurio spes bona saepe suo Předtucha často zklame, ač dobrou naději máme
Ovidius, Listy heroin
Falsa demonstratio non nocet Chybné označení nevadí
Pokud je např. předmět smlouvy špatně označen, není to na překážku, pokud tím obě strany míní totéž
Falsus ore caret honore Kdo má ústa lživá, v úctě nebývá
Fama fert Běží fáma, že...
Fama nihil est celerius Nic není rychlejší než fáma
Fama post cineres maior venit Pověst se po smrti (popelu) zvětšuje
Fama super aethera notus Slávou i na nebi známý
Slavný až na nebesích
Vergilius, Aeneis
Fama viget (crescit) eundo Pověst roste tím, jak se šíří
Upravený citát z Vergilia
Fames artium magister Hlad je učitelem umění
Hlad je nejlepší kuchař
Fames optimum condimentum Hlad je nejlepší koření
Hlad je nejlepší kuchař
Fames optimus est cocus Hlad je nejlepší kuchař
Fames pellit lupum e silvis Hlad vyhání vlka z lesa
Famulatur dominus, ubi timet quibus imperat Pán je sám otrokem, když se bojí těch, kterým poroučí
Publilius Syrus, Myšlenky
Fanda nefanda Co má i nemá být řečeno
Mluvit bez ladu a skladu 
Catullus, Básně
Fas atque nefas Co je dovoleno i zakázáno
Fas est et ab hoste doceri I od nepřítele je třeba se učit
Ovidius, Proměny
Fas est praeteritos semper amare viros Sluší se mít vždy v úctě své předky
Propertius, Elegie
Fastidium gignit nimium repetita voluptas Opakovaná rozkoš vede k přesycení
Fata regum homines Osud řídí život lidí
Iuvenalis, Satiry

Fata viam invenient

Osud si najde svou cestu
Vergilius, Aeneis; heslo švédské královny Kristiny

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt Osud vede toho, kdo chce, a vleče toho, kdo nechce
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Fatetur facinoris, qui iudicium fugit Kdo se vyhýbá soudu, přiznává se k vině
Publilius Syrus, Myšlenky
Fato prudentia maior Moudrost je mocnější než osud
Fato prudentia minor Moudrost je slabší než osud

Fatum est series causarum

Osud je řadou příčin

Fatuus in risu exaltat vocem suam, vir autem sapiens vix tacite ridebit Blázen hlasitě se chechtá, ale moudrý sotva zticha se usměje
Když se směje hlupák, činí to hlasitě, avšak chytrý muž se sotva tiše usměje
SZ, Sír 21,23 (20)
Favete lingus Zachovejte mlčení
Držte jazyk za zuby
Horatius, Ódy; Těmito slovy se nařizovalo mlčení při obětních obřadech
Favetur magis ei qui agit de damno vitando quam qui de lucro captando certat Je třeba být více nakloněn tomu, kdo se snaží vyhnout ztrátě, než tomu, kdo usiluje o zisk
Právní zásada
Fe
 
Febris modica idearum fecunditatem et eloquium dat Mírná horečka vyvolává hojnost představ a výřečnost
Zásada antického lékařství
Feci, quod (quae) potui, faciant meliora potentes  Udělal jsem, co se dalo, ať předčí mě, kdo má víc síly
Do veršové podoby převedená formule, kterou římští konsulové končili poslední řeč na konci svého funkčního období
Fecisti patriam diversis gentibus unam / ...urbem fecisti quod prius orbis erat Z různých národů jsi učinil jednu vlast... z kusu země jsi učinil město
Namatianus, Cesta do Galie; básníkova apostrofa Říma po návratu do rodné Galie po ukončení úřední kariéry
Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te Stvořil jsi nás k obrazu svému a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě
Augustin, Vyznání
Fecit (fec.) Vytvořil
Slova často doprovázející signatura autora na uměleckých dílech
Fecit, cui profuit Udělal to ten, kdo z toho měl prospěch
Fecit potentiam in brachio suo Divy učinil svou mocí
Prokázal sílu svým ramenem
NZ, L 1,51; slova z Mariina děkovného chvalozpěvu (Magnificat); měl je na svém meči vyryta francouzský král František I.
Fecundi calices quem non fecere disertum? Koho by plné číše neučinily výmluvným?
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Felices quibus usus adest Šťastní ti, jimž nechybí zkušenost
Felicitas multos habet amicos Štěstí má mnoho přátel
Felicitate corrumpimur Štěstí nás kazí
Tacitus, Dějiny
Felis amat pisces, sed aquas intrare recusat Kočka má ráda ryby, ale do vody nevleze
Felix Austria Šťastné Rakousko
viz" Bella gerunt alii...
Felix culpa Šťastná vina
Augustin: narážka na vinu Adama a Evy, jejichž pád umožnil spásu
Felix est, qui non aliis, sed sibi videtur Šťastný je ten, kdo připadá šťastný sobě, ne druhým
Felix et faustum sit lumen Blahořečím a chválím tě, světlo
Felix quem faciunt aliena pericula cautum Šťastný ten, koho cizí nebezpečí učiní ostražitým
Novolatinská úprava citátu z Plautova Kupce
Felix qui nihil debet Šťastný je ten, kdo není nic dlužen
Felix qui potuit rerum cognoscere causas Šťastný je ten, kdo mohl poznat příčiny věcí
Vergilius, Zpěvy rolnické
Felix sua sorte contentus  Šťastný, kdo je spokojen se svým osudem
Felix, qui quod amat, defendere fortiter audet Šťasten, kdo předmět své lásky neváhá odvážně bránit
Ovidius, Lásky
Felo de se Zločinec na sobě samém (sebevrah)
Femina raro bona, sed quae bona, digna corona Najdeš-li přec ženu ctnostnou, ozdob ji hlavu korunou
Femina varium et mutabile semper Žena je vždy vrtkavá a nestálá
Vergilius, Aeneis
Feras difficilia ut facilia perferas  Snášej těžkosti, abys lépe snášel, co netíží 
Publilius Syrus, Myšlenky
Feras, non culpes, quod mutari non potest Bez výčitek snášej to, co nelze změnit
Publilius Syrus, Myšlenky
Feriunt summos fulgura montes Blesky bijí do vrcholů hor
Horatius, Ódy
Ferme acerrima proximorum odia sunt Nenávist nejbližších bývá zpravidla nejprudší
Tacitus, Dějiny
Ferme fugiendo in media fata ruitur Zpravidla se člověk řítí do záhuby tím, že se jí snaží uniknout
Livius, Dějiny
Fero relatum Říkám, co jsem slyšel a neručím za to
Ferro ignique Železem a ohněm
Ohněm a mečem
Úsloví používané v antickém i středověkém lékařství a vojenství
Ferrum cudendum est dum candet in igne Železo je třeba kout, dokud je žhavé 
Ferrum ferro exacuitur Železo železem broušeno bývá
Železo se ostří železem
SZ, Př 27,17
Ferrum natare doces Učíš želozo plavat
Ferrum tuum in igne est Tvoje železo je v ohni
Fertilior seges est alienis semper in agris / vicinumque pecus grandius uber habet Hojnější vždy bývá úroda na cizích polích, sousedův dobytek též větší vemena má
Ovidius, Umění milovat
Festina lente Spěchej pomalu
Oblíbené rčení císaře Augusta
Suetonius, Augustus
Festinare opus est Je třeba pospíchat
Festinans nimium vir non ascendat asellum Člověk, který spěchat musí, ať na osla nesedá si 
Fi
 
Fiat Budiž
Staniž se
Fiat iustitia, pereat mundus Ať je učiněno zadost spravedlnosti, svět ať zahyne
Děj se spravedlnost, i kdyby svět měl na to zahynout

Heslo Ferdinanda I., prvního Habsburka na českém trůně
Fiat iustitia ruat caelum Staň se spravedlnost a nebesa se zříti
Fiat lux  (et facta est lux) Budiž světlo (a bylo světlo)
SZ, Gn 1,3 Hospodinův výrok v první den stoření
Fiat panis Budiž chléb
(Heslo OSN pro výživu a zemědělství, FAO)
Fiat voluntas tua Buď vůle tvá
NZ, Mt 6,10; slova Otčnáše
Ficta omnia tamquam flosculi decidunt, nec simulatum quicquam potest esse diuturnum Vše vymyšlené uvadá jako květy a nic předstíraného nemůže trvat dlouho
Cicero, O povinnostech

Fide, sed cui vide
Fide, sed cui fidas, vide

Důvěřuj, ale dávej pozor, komu 
Důvěřuj, ale dívej se komu (obdoba: důvěřuj, ale prověřuj)

Fidei Defensor  Obránce víry
titul dostal Jindřich VIII. od papeže  roku 1521 a dodnes ji angličtí králové používají
 Fidelis et fortis  Věrný a odvážný
 Alexandr Dumas, heslo na štítě kapitána královských mušketýrů na dvoře Karla V.
Fidem posside cum amico in paupertate illius, ut et in bonis illius laeteris Zachovej si důvěru přítelovu v bídě jeho, abys i ve štěstí jeho s ním se veselil
Získej si důvěru bližního, když je v nouzi, abys byl spolu s ním naplněn jeho štěstím
SZ, Sír 22,28 (23)
Fidem qui perdit nihil potest ultra perdere Kdo ztratí důvěru, nemůže ztratit víc
Publilius Syrus, Myšlenky
Fides Graeca (Punica) Řecká (punská) věrnost
t.j. nespolehlivost
Fides immota manet Neotřesená víra trvá
Heslo španělského spisovatele a filosofa erasmovce Juana Valdése, sekretáře císaře Karla V.
Fides obligat fidem Důvěra budí důvěru
Fides quaerens intellectum Víra hledající rozum
Víra hledající rozumové ospravedlnění
Zásada středověkého křesťanského myšlení, vyjádřená scholastickým teologem a filosofem Anselmen z Canterbury
Fides tua tu salvam fecit Víra tvá tě uzdravila
Tvá víra tě spasila
NZ, L 7,50; Mt 9,22; Kristova slova jednou ke kající hříšnici v domě farizeově, podruhé k ženě trpící dvanáct let krvácením
Fides, libertas, amicitia praecipua humani animi bona Víra, upřímnost a přátelství, hlavní přednosti lidského ducha
Tacitus, Dějiny
Fidus Achates Věrný Achatés
Přítel a zbrojnoš Aeneův
Filia sub tilia nectit subtilia fila Dcera pod lipou  svazuje tenké nitky
latinský jazykolam
Fillii canunt paternas cantiones Synové zpívají písně svých otců
Jablko nepadá daleko od stromu
Filio et mulieri, fratri et amico non des potestatem super te in vita tua Synu ni ženě, bratru ni příteli nedávej nad sebou moc, pokud žiješ
Ani synovi nebo ženě, ani bratru nebo příteli nedovol, aby tě dostali do své moci, dokud jsi živ 
SZ, Sír 33,20
Filioque I syna
Slova, o která bylo rozšířeno nicejské Vyznání víry (Kredo) a která hlásala plné božství třetí božské osoby, Ducha svatého, a vyvolala polemiku mezi západní, latinskou, a východní, pravoslavnou, částí církve (Věřím... v Ducha svatého, který z Otce i syna vychází...) 
Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me Syny jsem vychoval, vyvýšil, oni však pohrdli mnou
Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi
SZ, Iz 1,2
Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet Syn člověka nemá, kde by hlavu položil
Syn člověka nemá, kde by hlavu složil
NZ, Mt 8,20, L 9,58; Kristova slova člověku, který ho chce následovat
Filius mantellatus Oblečený syn
Legitimovaný dodatečným manželstvím
Filo pendere Viset na vlásku
Mít na kahánku
Finem qui quaeris amoris, res age, tutus eris  Chceš-li skoncovat s láskou, pracuj a budeš zachráněn
Ovidius, Léky proti lásce
Finem vitae specta Hleď na konec života
Solón
Finis cantici Konec písně

Finis coronat opus

Konec korunuje dílo
Heslo ve znaku Seychelských ostrovů

Finis Poloniae Konec Polska
Výkřik připisovaný Tadeuszi Koścziuszkovi, polskému národnímu hrdinovi, když při prvním dělení Polska mezi Rusko, Rakousko a Prusko po prohrané bitvě raněn padl do ruského zajetí
Firmissima est inter pares amicitia Nejpevnější je přátelství mezi těmi, kdo jsou si rovni
Fiscus non erubescit

Fiskus (berní úřad) se nestydí, i když se zdaňuje třeba prostituce
Cicero

Fiscus post omnes debitor, ante omnes creditor Státní pokladna je na posledním místě jako dlužník, na prvním jako věřitel
Výklad římského právníka Paula v Sentencích
Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps Když ptáčník ptáčka lapá, na píšťalu sladce hraje
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají
Fit fabricando faber Řemeslem se člověk stává řemeslníkem
Fit fastidium copia Hojnost plodí znechucení
Livius, Dějiny
Fit melius sero quam quod fit tempore nullo Je lépe udělat něco pozdě než to neudělat nikdy
Lépe pozdě než nikdy - Pozdě, ale přece
Fiunt Nerones miseri facti locupletes Z chudáků, kteří zbohatnou, se stávají Neronové
Středověké pořekadlo
Fl
 
Flagelli plaga livorem facit; plaga autem linguae comminuet ossa Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti
Rána důtkami působí podlitiny, rána jazykem drtí kosti
SZ, Sír 28,21 (17)
Flagellum Dei Bič Boží, Boží důtky
Přízvisko hunského vládce Attily
Flagellum equo, et camus asino, et virga in dorso imprudentium Bič na koně, ohlav na osla, hůl na hřbet bláznů
Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl
SZ, Př 26,3
Flagror, non consumor Pálí mne, ale neshořím
Heslo francouzských Hugenottů
Flamma fumo est proxima Tam, kde je kouř, je i oheň
Plautus, Pilous
Flatus vocis Závan hlasu
Prázdný zvuk
Obrat ze středověké filosofie, z nominalismu. Podle nominalistů obecné pojmy nemají reálnou existenci, jsou pouze výtvorem rozumu a řeči
Flavit Jehovah (Deus) et dissipati sunt Zatroubil Bůh a byli rozprášeni
Tato slova dala anglické královna Alžběta vyrazit na pamětní medaile jako upomínku na porážku španělského loďstva, Neporazitelné Armády, v roce 1588
Flectamus genua Poklekněme
Flectere si nequoe superos, Acheronta movebo Když se mi nepodaří obměkčit nebeské bohy, pohnu podsvětím
Vergilius, Aeneis
Flectimur non frangimur Skloníme se, ale nezlomíme
Heslo italského rodu Colonnů
Flectus non fractus Ohnut, ne zlomen
Náhrobní  nápis
Flere licet certe, flendo defundimus iram Plakat se přec sluší, vždyť hněv nás opouští v slzách
Ovidius, Umění milovat
Flet victus, victor interiit   Poražený pláče a vítěz hyne
Fletus aerumnas levat Pláč ulehčuje útrapy
Seneca Mladší, Trójanky
Floreat Ať vzkvétá!
Florentibus occidis annis Zemřel v kvetoucím věku
Častý náhrobní nápis
Flos unus non facit hortum Jeden květ nedělá zahradu
Jedna vlaštovička jaro nedělá
Fluctuat nec mergitur Zmítá se ve vlnách, ale nepotopí se
Heslo Paříže, která má ve znaku loď
Fluctus excitare in simpulo Vyvolat vlnobití v hrnci
Srv. naše „ve sklenici vody
Flumina pauca vides de magnis fontibus orta Málo řek vyvěrá z mohutných pramenů
Ovidius, Léky proti lásce
Fo
 
Foedum inceptu, foedum exitu Co špatně začíná, špatně končí
Foeneratur Domino qui miseretur pauperis Půjčuje Hospodinu, kdo se nad chudým smilovává
Hospodinu půjčuje, kdo se nad nemajetným smilovává
SZ, Př 19,17
Foenum habet in cornu, longe fuge (Býk) má seno na rozích, utíkej!
Folio Na listu
Staré označení, kde list má dvě stránky, recto (r.) a verso (v.). Také velký formát knihy
Fons et origo Pramen a původ
Fons vitae eruditio possidentis: doctrina stultorum fatuitas Studnicí života je vědění tomu, kdo má je; trestem bláznů je pošetilost
Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost
SZ, Př 16,22
Fontes ipsi sitiunt Samy prameny mají žízeň
Cicero, Ad Quintum 3.1.11
Foris Argus, domi talpa Venku Argus, doma krtek
Argos byl obr, který měl sto očí, krtek naopak špatně vidí. Přísloví charakterizuje člověka, který vidi chyby druhých, ale vlastni nikoliv
Foris Cato, intus Nero Navenek Cato, uvnitř Nero
Navrch huj, vespod fuj
Rčení je založeno na protikladném charakteru dvou římských osobností, moudrého a čestného politika Catona a krutého císaře Nerona
Forma Tvar, podoba
Forma bonum fragile est Krása je křehký statek
Krása je pomíjivá
Ovidius, Umění milovat
Forma raro cum sapientia Krása se zřídka pojí s moudrostí

Forma viros neglecta decet

Mužům sluší nedbalý vzhled
Ovidius, Umění milovat

Formam populabitur aetas Věk zničí krásu
Formica vobis exemplo sit Vezměte si příklad z mravence
Formicae semitam canere Opěvovat mravenčí pěšinky (popisovat detaily)
 
Formosa facies muta commendatio est Krásná tvář je tichým doporučením
Publilius Syrus, Myšlenky
Formositas dimidium dotis Krása je polovina věna

Formula

Pravidlo
právní nebo jiný předpis

Fornicatio mulieris in extollentia oculorum et in palpebris illius agnoscetur Vilnost ženy, jak oči zdvihne, jak víčka otevře, bude znáti
Smilná žena se pozná podle vyzývavých pohledů, podle záblesků svých očí 
SZ, Sír 26,12 (19)
Fors domina campi Náhoda vládne polem
Náhoda vládne světu
Cicero, Proti Pisonovi
Forsan et haec olim meminisse iuvabit Možná si i na to jednou rád vzpomenu
Fortes fortuna adiuvat Štěstí pomáhá odvážným (silným)
Odvážnému štěstí přeje
Terentius, Formio
Fortis animi et constantis est non perturbari in rebus asperis Znamením statečného a pevného ducha je neklesat na mysli v protivenstvích
Cicero, O povinnostech
Fortis cadere, cedere non potest  Silný může padnout, ne ustoupit
Fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus aemulatio Jeť jako smrt mocné milování, silná jako peklo jest láska
Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost
SZ, Pís, 8,6
Fortis est veritas Silná je pravda
Heslo ve znaku Oxfordu
Fortiter ille facit qui miser esse potest Odvážně ten si vede, kdo bídu snášet umí
Martialis, Epigramy

Fortiter in re, suaviter in modo

Rázně ve věci samé, mírně ve způsobu podání
Tvrdě za cílem, mírně ve způsobech
Se silou ve věci, mírným způsobem
Úsloví z knihy Návod, jak je třeba léčit nemoci duše italského generála jezuitského řádu Claudia Acquavivy, definující, jak třeba jednat

Fortiter, fideliter, feliciter Statečně, věrně, šťastně
Fortuna multis dat nimis, satis nulli Štěstěna mnohým dává příliš mnoho, ale nikomu dost
Macrobius, Saturnálie
Fortuna caeca est Štěstěna je slepá
Cicero, Laelius o přátelství
Fortuna opes auferre, non animum potest  Štěstěna může odejmout majetek, nikoliv odvahu
Seneca Mladší, Médea
Fortuna saepe indignis favet Štěstí často přeje těm, kdo si to nezasluhují
Fortuna sat est nemini sua Nikdo není spokojen se svým osudem
Fortuna utaris et prudentia  Využij štěstí i prozíravost
Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur  Štěstí je ze skla: když se nejvíc leskne, rozbije se (když se třpytí)
Publilius Syrus, Myšlenky
Fortunae filius Dítě Štěstěny
Horatius, Satiry
Fortunato omne solum patria est Šťastnému je každá země vlastí
Frange esurienti panem tuum Lámej chléb svůj tomu, kdo lační
Nalámej svůj chléb hladovému
SZ, Iz 58,7
Fr
 
Frangit inertia vires Nečinnost oslabuje síly
Frangitur ira gravis cum sit responsio suavis I prudký hněv opadne, zazní-li slovo vlídné
Středověké pořekadlo
Frater, qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma Bratr, kterému bratr pomáhá, jest jako pevnost
 SZ, Př 18,19
Fratrum concordia rara Svornost mezi bratry je vzácná
Ovidius, Proměny
Fraus est accipere quod non possis reddere Je lstivé přijmout to, co nemůžeš vrátit
Publilius Syrus, Myšlenky
Frondem in silvis non cernere Nevidět listí v lesích
Nevidět pro stromy les
Ovidius, žalozpěvy
 Frustra legit qui non intellegit  Nadarmo čte ten, kdo nechápe
Frustra rogatur, qui misereri non potest Je marné prosit toho, kdo nemá soucit
Publilius Syrus, Myšlenky
Fu
 
Fueramus Pergama quondam Kdysi jsme bývali Pergamem
Pergamon byla pevnost v Tróji; citát je výrazem nostalgie za minulou slávou
Fugam victoria nescit Vítězství nezná útěk
Fugit hora, ora Čas běží, modli se
Častý nápis na cifernících hodin
Fugit irreparabille tempus Ubíhá nenávratný čas
Čas nenávratně letí
Vergilius; Zpěvy rolnické
Fuimus Troes, fuit Ilium Byli jsme Trójané, byla i Trója
Vergilius, Aeneis; smysl: zlaté časy, kdy se nám vedlo dobře
Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia Blesk je tam, kde s mocí přebývá i hněv
Publius Syrus
Fulmen in clausula Blesk na konec
(Při veřejné řeči)
Fumum vendere Prodávat dým
Plné sliby - Mluvit do vzduchu
Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví
Fumum fugiens in ignem cecidit Utíkal před kouřem a spadl do ohně
Z bláta do louže - Z deště pod okap
Fundamentum Základ, podklad
Fundamentum posui: alius autem superaedificat Položil jsem základ a druhý na něm staví
NZ, 1K 3,10; apoštol Pavel má na mysli křesťanskou církev
Fundator pacis Zakladatel míru
Nápis na medaili císaře Konstantina
Fundum alienum arat, incultum familiarem deserit Cizí pole orá, vlastní nechá ležet ladem
Nejdřív zametat před vlastním prahem
Plautus, Komedie oslovská
Fundus instructus Pozemek se vším, co k němu patří
Funera plango, fulgura frango, sabbata pango, / excito lentos, dissipo ventos, placo cruentos Oplakávám mrtvé, chráním před blesky, ohlašuji svátky, pobízím pomalé, zaháním větry, usmiřuji krvrlačné
O pohřbech nešetřím stesky, lámu blesky, svátky hlásím, pomalým biji na poplach, větry do stran rozevěji, krvelačné usmiřuji
Nápis na zvonech
Funiculus triplex difficile rumpitur Provázek trojnásobný nesnadno se přetrhne
A nit trojitá se teprv nepřetrhne
SZ, Kaz 4,12
Fur agnoscit furem, lupus lupum Zloděj poznává zloděje, vlk vlka
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Svůj k svému
Furor arma ministrat Zuřivost obstarává zbraně
Vergilius, Aeneis
Furor fit laesa saepius patientia Vyčerpá-li se trpělivost, často se mění v zuřivost
Publilius Syrus, Myšlenky
 Furor poeticus  Básnické vytržení
Furor Teutonicus Teutonské běsnění
Lucanus, Farsalské pole. V úsloví je obsažena zkušenost z porážek, které Římané utrpěli v lítých bojích s germánskými kmeny
Furti conscius est reus sicut agens Kdo ví o krádeži, je vinen stejně jako ten, kdo kradl
Furtum domesticum Domácí krádež (čeládky, služebnictva)
 

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

p> 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB