úvodní stránka

Latinské citace od G

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ga
 
Gallia est omnis divisa in partes tres Celá Gallie se dělí na tři části
První věta Césarových Zápisků o válce gallské
Gallia Rebellis Vzbouřenecká Gallie
Gallina cecinit Slepice zakokrhala
Terentius, Formio; Špatné znamení, jako černá kočka přes cestu
Gallinae filius albae Syn bílé slepice, miláček Štěstěny
Gallo canente spes reddit Za kohoutího zpěvu se vrací naděje
Po přestálé noci
Gallus cantavit Kohout zakokrhal
NZ, Mt 26,74; jak Ježíš předpověděl, kohout zakokrhal poté, co apoštol Petr Krista třikrát zapřel 
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest Kohout nejvíce zmůže na vlastním smetišti
Na svém dvorku si kohout může hodně dovolit
Seneca Mladší, Ztykvění božského Claudia
Garrulus medicus secundus est morbus aegroto Tlachavý lékař je další nemocí chorého
Gaude sorte tua Raduj se ze svého osudu
Horatius, Epódy 14,15

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus

Radujme se tedy, dokud jsme mladí
Slova nejznámější studenské písně

Gaudebis minus et minus dolebis Méně se raduj a budeš i méně trpět
Martialis, Epigramy 12,34
Gaudent vehementer miseri cum invenerint sepulcrum Radovali by se do jásotu, kdyby přáno jim bylo hrob si najít
Těm, kdo radostí by jásali a veselili se, že našli hrob
SZ, Jb 3,22
Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus Radujte se s radujícími, plačte s plačícími
NZ, Ř 12,15
Gaudete Radujte se
NZ, F 4,4
Gaudia non remanent, sed fugitiva volant Radosti nezůstávají, ale prchajíce odlétají
Martialis, Epigramy
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris Radost znamená často počátek bolesti naší
Z radostí často vznikají naše bolesti
Ovidius, Proměny
Gaudia sunt tria: pax, sapientia, copia rerum, taedia sunt tria: lis et inertia, fraus mulierum Trojí je radost: pokoj, moudrost, všeho hojnost,
trojí žalost: hádka, lenost, ženská lstivost
Gaudium est miseris socios habere poenarum Pro nešťastné je útěchou, když v neštěstí nejsou sami
Gaudium et spes Radost a naděje
Název a úvodní slova pastýřské konstituce o církvi v dnešním světě, vydané roku 1965 II. vatikánským koncilem
Gaudium labores acti Radost z vykonané práce
Gaudium magnum nuntio vobis Zvěstuji vám velikou radost
NZ, L 2,10; takto anděl oznamuje pastýřům Ježíšovo narození; též formule, jíž se oznamuje zvolení papeže
Ge
 
Geminat peccatum quem delicti non pudet Je vinen dvojnásob, kdo se za své provinění nestydí
Publilius Syrus, Myšlenky
Gemitus dolores indicat, non vindicat  Nářkem se bolesti projeví, ale nepřestanou
Publilius Syrus, Myšlenky
Generalibus specialia derogant Obecná ustanovení se ruší zvláštními
Generatio aequivoca Spontánní vznik živého
Generosos animos labor nutrit Ušlechtilé duše se živí prací
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
 Genetrix virtutum frugalitas  Matkou všech ctností je poctivost
Gentium, non factum, consubstantialem Patri  Zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem
Podstatná formule nicejského Vyznání víry, definující vztah Ježíše Krista k Bohu Otci

Genius loci

Dobrý, strážný duch místa
Atmosféra, dobrý pocit na onom místě

Gens una sumus Jsme jeden rod
Heslo Mezinárodní šachové federace
Genus Rod, druh, pokolení
Genus hominum compositum est ex corpore et anima Lidský rod se skládá z duše a těla
Genus irritabile vatum Vznětlivé plémě básníků
Gl
 
Gladiator in arena consilium capit Gladiátor se rozhoduje až v aréně
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Gladium dedisti, quo se occideret Dal jsi (mu) meč, kterým se může zabít
Glaebae adscriptus K hroudě připsaný, připoutaný
Nevolník
Gloria crocodilus Sláva je jako krokodýl:
Když za ní člověk jde, uniká mu, když před ní utíká, dostihne ho
Gloria et honor et pax omni operanti bonum Sláva, čest a pokoj každému, kdo činí dobré
Sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro
NZ, Ř 2,10
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle
NZ, L 2,14; chorál nebezkých jezdců při Ježíšově narození
Gloria mundana non est nisi visio vana Sláva, kterou svět nabídne, není nic než zdání klamné 
Všechna sláva polní tráva
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Jako byla na počátku i nyní i na věky věků
Slova úvodní mešní motlitby
Gloria spernentem fovet, adversatur amantem Sláva přeje tomu, kdo jí pohrdá, a nepřeje tomu, kdo po ní touží
Gloria tibi, Domine Sláva tobě, Pane
Církevní invokace
Gloria umbra virtutis est Sláva je stínem ctnosti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Gloria vanum et volatile quiddam est auraque mobilius Sláva je přelud, prchlivý a nestálejší než vánek
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Gloria victoria Sláva vítězství
Gloria virtutem tamquam umbra sequitur Sláva sleduje ctnost jako stín
Gloriae et virtutis invidia est comes Průvodcem slávy a ctnosti je závist
Gloriosus et liber Slavná a svobodná
Heslo kanadské provincie Manitoba
Gr
 
Gradus ad Parnassum Schody na Parnas
Obrazný název někdejších učebnic latinské poetiky
Graeca fides Řecká spolehlivost
Plautus, Komedie oslovská; ironicky míněná věrolomnost

Graeca sunt, non leguntur

Je to řecky, nečte se 
O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje; středověcí písaři neuměli řecky, a proto řecké úryvky přeskakovali.
Křesťanský středověk zakazoval až na výjimky četbu řecké literatury, zejména filosofické (Graecum - diabolicum), těžil z ní pak humanismus a renesance.
V současnosti se termín používá spíše jako parafráze - Bohemica, non leguntur!

Graecia capta ferum victorem cepit (et artes intulit agresti Latio) Poražené Řecko si podmanilo divokého vítěze (a do drsného Latia vneslo umění)
Horatius, Listy
Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo / Musa loqui Múza dala Řekům nadání mluvit zaokrouhlenou řečí
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); smysl: mluvit kultivovanou řečí
Grammatica loquitur, Dialectica vera docet, Rhetorica verba colorat, Musica canit, Arithmetica numerat, Geometria ponderat, Astronomia docet astra Gramatika mluví, dialektika učí pravdě, rétorika dává slovům barvu. hudba zpívá, aritmetika počítá, geometrie zvažuje, astronomie učí o hvězdách
Mnemotechnický verš o Sedmi svobodných uměních
Grammatici certant, adhuc sub iudice lis est Gramatikové se přou, ale spor ještě není u soudce
Věc není ještě rozhodnuta
Grande mortalis aevi spatium Velká část lidského věku
Tacitus, Agricola

Grandibus exigui sunt pisces piscibus esca

Malé ryby vždy velkým rybám k potravě slouží
Pro velké ryby jsou drobné rybky vždy vítanou stravou

Grata superveniet, quae non sperabitur hora Mile tě překvapí čas, s nímž jsi už nepočítal
Horatius, Listy
Gratia gratiam parit Milost plodí milost
Tomáš Akvinský
Gratia magnatum nescit habere statum Lásce pána není vytrvalost dána
Gratia magnorum leporino tergo refertur Panská láska se vozí po zaječím hřbetě
Gratia mulieris sedulae delectabit virum suum Půvab ženy (pilné) obveseluje muže
Půvab ženy je potěšením pro jejího muže
SZ, Sír 26, 13
Gratia, Musa, tibi, nam tu solacia praebes:/ tu curae requies, tu medicina mali  Děkuji, Múzo, že mi jediná útěchu dáváš, v starostech dodáš mi klid, na ránu přinášíš lék 
Ovidius, Žalozpěvy
Gratia regalis non est res perpetualis Královská přízeň není věčná
Přízeň krále netrvá stále
Gratia super gratiam mulier sancta et pudorata Půvab nad půvab jest žena (svatá a) stydlivá
Nad všechen půvab je cudnost ženy
SZ, Sír 26,15
Gratia supponit naturam Milost (Boží) předpokládá (lidskou) přirozenost
Bonaventura
Gratior est fructus per multa pericula ductus Milejší je prospěch získaný navzdory mnoha nebezpečím
Radost ze zisku je větší, když byl získán v nebezpečí
Gratis Zdarma (doslova jen za díky)
Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae Voda se raději pije přímo od pramene
Ovidius, Listy z Pontu
Grave ipsius conscientiae pondus  Váha samotného svědomí je břemenem
Gravior inimicus qui latet sub pectore Horší je nepřítel, který se skrývá v srdci
Graviora quaedam sunt remedia periculis Některé léky jsou více nebezpečné než nebezpečí, které mají odvrátit
Publilius Syrus
Gravis Těžký, důležitý
Gravis ira regum est semper Hněv králů je vždy závažný
Seneca Mladší, Médea
Gravis animus dubiam non habet sententiam Velký duch nekolísá ve svém přesvědčení
Publilius Syrus, Myšlenky
Gravis malae conscientiae lux est Špatné svědomí nesnáší světlo
Seneca Mladší, Listy
 Gravissima est probi hominis iracundia  Nejprudší je hněv řádného člověka
 Publilius Syrus, Myšlenky
Gravissimum est imperium consuetudinis Veliká je síla zvyku
Zvyk je železná košile
Publilius Syrus, Myšlenky
Grege amisso saepta claudere Zavírat ohradu, když se stádo rozuteklo
Pozdě bycha honiti
Grosso modo Zhruba
Gu
 
Gula plures quam gladius peremit Obžerství zahubilo víc lidí než meč
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu, /et teritur pressa vomer aduncus humo  Kapka vyhloubí kámen, prsten se onosí časem, a tvrdá země při orbě ztupí zahnutý pluh
Ovidius, Listy z Pontu
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo, /sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo Kapka kámen nehloubí silou, jen že stále padá - snahou a pílí, ne hned, se člověk moudrým stává

Gutta fortunae prae dolio sapientiae

Kapka štěstí nad bečku moudrosti
Kapka štěstí je víc než sud moudrosti

Guttam alicui aspergere Někoho svlažit kapkou
Dát mu maličkost

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB