úvodní stránka

Latinské citace od H

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ha
 
Habeas corpus Tvé tělo budiž (nedotknutelné)
Název podle prvních slov anglického zákona z roku 1679, podle něhož nesměl být občan zadržen a vězněn bez příkazu soudce
Habeat sibi Ať je po jeho
Pro mne za mne - Spánembohem
Habemus papam Máme papeže
Formule ohlašující zvolení nového papeže
Habent insidias hominis blanditiae mali Za lichotkami špatného člověka se skrývá lest
Phaerdrus, Ezopské bajky
Habent sua fata libelli Knihy mají své osudy
Terentianus Maurus, O hláskách,  slabikách a metru
Habent sua commoda morae Prodlevy mají své výhody
Habentes alimenta et quibus tegamur his contenti simus Máme-li živobytí a oděv, buďme s tím spokojeni
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím
NZ, 1 Tm 6,8
Habeo quem fugiam, quem sequar non habeo Mám před kým prchat, ale nemám, koho bych následoval
Cicero, Dopisy Attikovi
Habes commercium cum vulpe? Dolos cave Jdeš do spolku s liškou? Měj se na pozoru před lstí
Habet Zásah!
Má ji (dostal ránu)!
Habet faenum in cornu  Má seno na rozích
Může ublížit
Trkavý skot musel mít v antických dobách rohy obalené senem; přeneseně o nebezpečném člověku
Habet multum iucunditatis soli caelique mutatio Je velice příjemné změnit zemi a vzduch
Plinius Mladší, Dopisy
Habet salem Má sůl
Má za ušima
Habet suum venenum blanda oratio V lichotivé řeči se skrývá jed
Publilius Syrus, Myšlenky

Habitus

Držení těla, šat, podoba, stav, vzhled

Habitus non facit monachum Kutna nedělá mnicha
Jedna vlaštovička jaro nedělá
Hac lupi, hac canes Z jedné strany vlci, z druhé psi
Mezi dvěma ohni
Plautus, Casina
Hac via itur ad astra Tudy se jde ke hvězdám
Seneca
Haec sit propositi nostri summa: quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus, concordet sermo cum vita Za své nejdůležitější předsevzetí považujeme toto: Říkejme to, co si myslíme, mysleme si to, co říkáme, ať se řeč shoduje se životem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Haec est hora vestra et potestat tenebrarum Toto je vaše hodina a moc temnoty
Toto je vaše hodina, vláda tmy
NZ, L 22,53; Ježíšova slova na Olivové (Olivetské) hoře k zástupu, který ho přišel zajmout
Haec habui, quae dixi Co jsem chtěl říci, jsem řekl
To je vše, co jsem chtěl říci
Haec olim meminisse iuvabit Jednou bude milé na to vzpomínat
Vergilius, Aeneis
Haec ornamenta sunt mea To jsou mé šperky
Cornelia o svých synech, bratrech Gracchových
Haec placuit semel, haec decies repetita placebit To se líbilo jednou a bude se líbit i desetkrát opakováno
Haec tamquam cygnea fuit eius vox et oratio To byl jako jeho labutí zpěv a řeč
Cicero
Haeret in vultu trucis imago facti Ve tváři vraha se zrcadlí zločin

Hannibal  ante (ad) portas

Hannibal před branami
(Význam: Nepřítel je u bran, hrozí největší nebezpečí, bezprostřední ohrožení, jako rčení používá již Cicero, je to situace z 2. punské války 218-201 př.Kr., kdy se Hannibal se svým vojskem přiblížil Římu)

Haurit aquas cribro qui discere vult sine libro Vodu sítem nabírá, kdo se chce učit bez knih
Vodu sítem nabírá, kdo se do knih nedívá
Středověké přísloví 
He
 
Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset Kdo by Hektora znal, kdyby Trója dál šťastně kvetla
Ovidius, Žalozpěvy
Helluo librorum Knihožrout
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Hebra mala cito crescit Plevel roste rychle
Herculeus labor Herkulovská námaha
Míněn některý z dvanácti nadlidských činů Héraklových; obecně nesmírná, neuvěřitelná námaha
Heredis fletus sub persona risus est Pláč dědice je maskovaný smích
Publilius Syrus, Myšlenky
Heu mihi Běda mi!
Heu, quam difficile est crimen non prodere vultu Ó, jak obtížné je zločin neprozradit tváří
Ovidius, Proměny
Hi
 
Hic Abdera Tady je Abdéra
Cicero, Dopisy Attikovi; Abdéra, ležící při pobřeží Thrákie, měla v antice pověst sídla hlupáků
Hic cinera, ubique nomen Popel je zde, jméno všude
Zamýšlený epitaf na hrob Napoleonův, nakonec je na něm jen písmeno N
Hic ego qui iaceo, tenerorum lusor amorum  Zde ležím já, básník něžných lásek
Ovidiův návrh nápisu na vlastní hrob
Hic et nunc Tady a teď
Hic habitat felicitas Zde přebývá štěstí
Nápis na římském nevěstinci
Hic haeret aqua Tady se drží voda
(tady to vázne, tudy cesta dál nevede)
Cicero, O povinnostech
Hic iacet Zde leží
Častý náhrobní nápis
Hic iacet lepus Tady leží zajíc
Tady je zakopán pes
Hic latet anguis in herba Zde číhá v trávě had
Vergilius, Třetí óda
Hic locus est, partis ubi se via findit in ambas Zde je to místo, kde se cesta rozdvojuje
Vergilius, Aeneis 6.541n. jedna vede do Elysia, druhá do podsvětí
Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae Toto je místo, kde smrt s radostí pomáhá životu
Nápis v anatomickém sále vídeňské university (nápis na pitevně)
Hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat / nequitiam, pacem, crimina, iura, bonos Toto místo nenávidí ničemnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává zákony, ctí poctivé
Nápis na justičním paláci v severoitalském městě Brescia
Hic mortui vivunt, hic pandunt oracula muti Tady mrtví žijí, zde němí pronášejí věštby
Nápis na universitní knihovně v italské Padově 
Hic Rhodus, hic salta Tady je Rhodos, tady skákej
Vzato z ezopské bajky o skokanu, který se chlubil délkou svého skoku doma na ostrově Rhodos a kterému bylo řečeno, aby svůj výkon teď předvedl jinde ; odpověď člověku, který slibuje, co by dokázal jinde
Hic sepultus … Zde je pochován ...

Hic sunt leones (dragoni)

Zde jsou lvi (draci)
Časté nápisy  na starých mapách, označující neprobádané území, zejména Afriky

Hic tua res agitur Tady běží o tebe
Hilarem datorem diligit Deus Veselého dárce miluje Bůh
Radostného dárce miluje Bůh
NZ, 2 K 9,7
Hinc illae lacrime Odtud ty slzy
Odtud vítr vane - Tady je zakopán pes
Terentius, Dívka z Andru
Hinc omne principum, huc refer exitum Odtud všechno začalo, sem míří i konec
Horatius, Ódy 3,6
Hirundines aestivo tempore praesto sunt, frigore pulsae recedunt. Ita falsi amici Vlaštovky jsou v létě zde a když je tísní zima, odletí. Stejně i falešní přátelé
Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis Historie je svědkyní času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, poselkyní dávných dob
Cicero, O řečníku
Historia, magistra vitae Historie, učitelka života
Ho
 
Hoc decet, hoc leges duxque pudorque iubent Tak se to sluší, tak nařizují zákony, kníže i stud
Hoc erat in fatis Tak osud rozhodl
Tak bylo určeno
Hoc erat in votis Tak jsem si to přál
Horatius, Satiry
Hoc est enim corpus meum Toto je moje tělo
Slova Ježíšova při poslední večeři, opakovaná při latinské mši
Hoc fac et vives To čiň a budeš živ
NZ, L 10,28; Kristova slova k zákoníkovi, který definoval přikázání lásky jako předpoklad spásy
Hoc habeo quodcumque dedi Mám to, co jsem rozdal
Seneca Mladší, O dobrodiních
Hoc habet Má dost
Pokřik diváků v cirku, když jeden z gladiátorů klesl poražen
Hoc Herculi, Iovis satu edito, potuit fortasse contingere, nobis non item To by se snad mohlo podařit Herkulovi, z Diova semene zplozenému, ne ale nám
Cicero
Hoc nobis vitium maximum est, cum amamus, tum perimus To je naše největší chyba: když milujeme, hyneme
Hoc plus verere, quod licet tantum tibi Ty se spíš obávej, že je ti tolik dovoleno
Varování Senecovo císaři Neronovi
Hoc retine verbum: frangit Deus omne superbum Pamatuj na má slova: Bůh pokoří vše, co zpupně se chová
Středověký, tzv leoninský verš (hexametr nebo pentametr, jehož půlverší se rýmují)
Hoc signo tuetur pius V tomto znamení je zbožný pod ochranou
Heslo království Asturie
Hoc signo vinces V tomto znamení zvítězíš
Podle Eusebia zjevení císaři Konstantinovi před bitvou na milvijském mostě
Hoc  volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas To chci, to přikazuji, má vůle ať je důvodem
Iuvenalis, Satiry; citát oblíbený u vladařů uplatňujících absolutní moc (např. Karel Smělý, Vilém II.)

Hodie mihi, cras tibi

Dnes mně, zítra tobě

Hodie citius quam cras Dnes spíše než zítra
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek
Homericis oculis spectare Dívat se očima Homéra
Smysl: dívat se, a nevidět (Homér byl podle pověsti slepý)
Hominem experiri multa paupertas iubet Chudoba nutí člověka mnohé zakoušet
Publilius Syrus, Myšlenky
Hominem quaero Hledám člověka
Phaedrus, Ezopské bajky; výrok řeckého kynického filosofa Diogena ze Sinopé, který prý tato slova pronesl, když za poledne běhal po městě s rozžatou lucernou
Hominem servum suos domitos habere oportet oculos et manus orationemque Je třeba, aby sluha měl zkrocené oči a ruce i řeč
Plautus, Chlubný vojín

Hominem te esse memento

Pamatuj, že jsi člověk
(Slova pronášel k tomu určený otrok, byla určena římskému vojevůdci, který zvítězil v boji, a měla ho varovat před nezměrnou pýchou)

Homines quo plura habent, eo ampliora cupiunt Čím více lidé mají, tím více žádají
Homines amplius ocilus quam auribus credunt Lidé věří spíš očím než uším
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Homines dum docent discunt Tím, že učí jiné, učí lidé sebe
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Homines plus in alieno negotio videre quam in suo Lidé vidí víc u cizího než u sebe
Každý si má zamést před svým vlastním prahem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Homini necesse est mori Člověk musí zemřít
Homini plurima ex homine sunt mala Nejvíce zla působí lověku člověk
Plinius Starší, Přírodověda
Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est Celý lidský život není ničím jiným než putováním ke smrti
Seneca Mladší, Útěšný list Polybiovi
Hominum caritas et amicitia gratuita est Láska a přátelství lidí nic nestojí
Homo bulla Člověk je jako bublina
Varro
Homo doctus in semper divitias habet Učený člověk má bohatství stále v sobě
Phaedrus, Ezopské bajky
Homo erectus Člověk vzpřímený
Antropologický termín
Homo faber Tvůrčí člověk, původce, umělec, řemeslník
 Homo finit, opera manent  Člověk hyne, dílo zůstává
Homo habilis Člověk zručný

Homo homini lupus

Člověk člověku vlkem
Plautus, Komedie oslovská

Homo humus , fama fumus, finis cinis Člověk, toť hlína, sláva dým, konec popel
Člověk se v hlínu mění, sláva nic než dým není a popel je života ukončení
Homo ludens Člověk hravý
Mimo jiné název knihy holandského filosofa kultury Johana Huizingy, obsahující antropologickou teorii hry
Homo mensura Člověk jako měřítko
Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum Člověk se rodí, by trpěl, jak pták aby létal
Člověk je však zrozem pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru
SZ, Jb 5,7
Homo natus de muliere brevi vivens tempore repletur multis miseriis Člověk, který ze ženy se rodí, krátce žije, a sycen je mnohými bědami
Človek narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti
SZ, Jb 14,1
Homo non est ex fronte diiudicandus Člověka nelze soudit podle tváře
Homo novus Nový člověk
V antice i v pozdější době označení člověka, který se vyšvihl do vyšší společnské vrstvy svými kvalitami, nebo - pak má slovo hanlivý přízvuk - neprávem 
Homo politicus Člověk, tvor politický
Homo pro se Člověk pro sebe
Homo proponit, Deus disponit Člověk zamýšlí, Bůh určuje
Člověk míní, Pánbůh mění
Člověk navrhuje, ale Bůh rozhoduje
Tomáš Kerpenský, Následování Krista I.19.2

Homo quantum scit, tantum potest

Kolik člověk zná, tolik zmůže

Homo, qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui. Člověk, který má soucit s neštěstím druhého, pomýšlí na sebe
Homo, qui tacere nescit, nescit dicere Člověk, který neumí mlčet, neumi ani mluvit 
Homo sapiens Člověk rozumný
Antropologický termín
Homo scribendi peritus Člověk psaní znalý
Člověk od pera
Homo sum; humani nil (nihil) a me alienum puto Jsem člověk, nic lidského mi není cizí
Terentius, Sebetrapič
Homo totiens moritur quotiens amittit suos Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztrácí své blízké
Publilius Syrus, Myšlenky
Homo versutus celat scientiam  Prohnaný člověk chytrost skrývá
Homo viator Člověk poutník
Užívá se v doslovném i přeneseném významu (cesty životem); také název knihy francouzského filosofa existencialisty Gabriela Marcela
Honesta mors turpi vita potior Čestná smrt je lepší než život v hanbě
Tacitus, Agricola
Honesta non sunt omnia quae licent Není čestné vše, co je dovoleno
Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří
Digesta
Honestum laedis, cum pro indigno intervenis Škodíš poctivému, když se ujmeš nehodného
Publilius Syrus, Myšlenky
Honor est praemium virtutis Pocta je odměnou za cnost
Honora patrem tuum et matrem Cti svého otce a matku
Přikázání Desatera
Honores mutant mores, sed raro in meliores Pocty mění mravy, ale zřídkakdy k lepšímu
S poctami se mravy mění, ale zřídka k napravení 

Honoris causa (H. C.)

Jako čestné ocenění
Z důvodu úcty
Pocta, nejčastěji doktorát, udělená jako ocenění osobních zásluh

Honos est praemium virtutis Čest je odplata ctnosti
Cicero, Brutus 281
Honos habet onus Hodnost je břemeno
Honos honestum decorat, inhonestum notat Pocty čestného zdobí, nečestného značkují
Publilius Syrus
Hora ruit, tempus fluit Hodiny rychle ubíhají, čas plyne
Horae vulnerant, ultima necat Každá hodina zraňuje, poslední zabíjí
Nápis na hodinách
Horam quam perdis, numquam reperis Ztracenou hodinu už nikdy nenajdeš
Horas non numero nisi serenas Hodiny nepočítám, jen ty radostné
Počítám jen veselé hodiny
Nápis na slunečních hodinách
Horresco referens Hrůza mě jímá, když  to mám vyprávět
Vergilius, Aenesis; Jde o zásluhu kněze Láokoónta a jeho synů na příkaz bohyně Minervy za to, že Láokoón varoval Trójany před řeckou lstí
Horribile dictu (visu) Je hrůzné to říci (se na to dívat)
Hrůza o tom mluvit (se na to dívat)
Horribile auditu Je hrůzné to slyšet
Horribile visu Je hrůzné to vidět
Horror vacui Strach z prázdna
Výraz se objevuje v románu francouzského spisovatele Francois Rabelaise Gargantua a Pantagruel
Hos ego versiculos feci, tulit alter honores Já jsem ty veršíky složil, druhý za ně sklidil pocty
Pozdně antický anonym
Hostis generis humani Nepřítel lidského rodu
Plinius Starší, Přírodověda; Tak se prý o svém synovi vyjádřila Neronova matka
Hostis publicus Veřejný nepřítel
Nepřítel obce, státu
Hu
 
Humanae vitae Název a začátek poslední encykliky papeže Pavla VI. proti antikoncepci
Humani generis Název a začátek encykliky Pia XII. z roku 1950 proti některým názorům ohrožujícím katolickou věrouku
Humanas actiones non ridere, non lugere neque detestari, sed intellegere studui Snažil jsem se lidskému jednání nesmát, nepohrdat jím, neděsit se ho, ale porozumět mu
Humanum fuit errare, diabolicum per animositatem in errore perseverare Chybovati bylo lidské, ale hrdě v chybování setrvávat bylo ďábelské
Augustin, Kázání
Humiles laborant, ubi potentes dissident Když se mocní neshodnou, trpí obyčejní lidé
Phaedrus, Ezopské bajky
Hunc ego hominem liberum aio Prohlašuji tohoto člověka za svobodného
Formule římského práva propouštějící otroka na svobodu
Hunc servare modum nostri novere libelli, / parcere personis, dicere de vitiis Naše knihy se tímto pravidlem uvykly řídit: lidi nezraňovat, mluvit o jejich chybách
Martialis, Epigramy
Hunc spiritum, ignotum hactenus, novo nomine gas voco Tento duch, dosud neznámý, nazývám novým jménem „gas“
J.B. Helmont při objevu plynu

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte. Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB