úvodní stránka

Latinské citace od I

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

I
(I a J se v klasické latině nerozlišují)
 
I, fuge. Sed poteras tutior esse domi Jdi, utíkej. Doma jsi mohl být bezpečnější
Martialis

I.N.R.I.
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
Igne natura renovatur integra

Ježíš Nazeretský, král židovský
NZ, J 19,19; nápis, jejž dal Pilát napsat na kříž, na němž byl Ježíš ukřižován
Příroda bude znovu sjednocena ohněm 
parafráze na svaté iniciály INRI, Iezus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Ježíš Nazaretský, král Židovský, tajná formule všech esoteriků, značící apokalyptické vize...

I pede fausto Kráčej šťastnou nohou
Heslo Antilských ostrovů
Ia
 
Iactura paucorum servat multos Oběť několika prospěje mnohým
Iam nova progenies caelo demittitur alto Již nové pokolení schází z nebeských výšin
Vergilius; Zpěvy pastýřské; verš, jenž podle některých interpretů ohlašuje příchod Kristův
Iam labor in fine est Práce (boj) se ke konci blíží
Ovidius, Proměny
Iam proximus ardet Ucalegon Už hoří dům souseda Ucalegona
Vergilius, Aeneis; smysl: hrozí bezprostřední nebezpečí
Iam seges est, ubi Troia fuit Je teď obilí, kde stála Trója
Iam tua res agitur paries cum proximus ardet Už když hoří u sousedů, jde i o tebe
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis / nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas Konečně skončil jsem dílo, jež Jovův hněv nemůže zničit ani oheň či meč či nenechavý běh času
Ovidius, Proměny
Ianua omnium scientiarum Brána veškerého vědění
Tak se ve starověku říkalo gramatice
Ianuis clausis Za zavřenými dveřmi
Užívá se ve smyslu: s vyloučením veřejnosti
Ib
 
Ibi debet quis puniri, ubi quis deliquitur Tam má být každý potrestán, kde zločin spáchal
Ibi nihil parumve pacis, ubi mulier viri partes sibi arrogat Pokoj bývá jen zřídka tam, kde si žena přivlastní úlohu muže
Kde žena kalhoty nosívá, tam pramálo pokoje bývá
Ibis, redibis numquam morieris in bello Půjdeš, zpátky ne zemřeš ve válce
Pýthický, dvojsmyslný výrok delfské věštírny; smysl závisí na kladení čárky 
Ibidem ( Ib., Ibid. ) Tamtéž
Zkratka užívaná v kritickém aparátu při citování
Ic
 
Ictus  gratiosus Rána z milosti
Id
 
Id est (I.E.) To jest (tj.)
Id est viri magni, rebus agitatis punire sontes, multitudinem conservare Přísluší významnému muži, aby za neklidných poměřů trestal viníky a chránil lid 
Cicero, O povinnostech 
Id facere laus est, quod decet, non quod licet Je chvályhodné činit to, co se sluší, ne to, co je dovoleno
Seneca Mladší, Octavia
Id fecit cui prodest Spáchal to ten, komu (čin) prospěl
Id firmissimum longe imperium est, quo oboedientes gaudent Daleko nejpevnější je taková vláda, z nníž se radují ti, jimž se vládne
Livius, Dějiny
Idem ius omnibus Stejné právo pro všechny
Idem per idem Totéž týmž
(ve filozofii - to, co dokazujeme, je již obsaženo v pojmu, který má být definován, logická chyba, bludný kruh, více zde:)
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Idola fori
Idola specus
Idola theatri
Idola tribus
Modly tržiště - z nekritického užívání jazyka
Modly jeskyně – z temných hlubin duše
Modly divadla - z předválečné tradice
Modly kmene – chyby rozumu
Čtyři hlavní zdroje lidských omylů podle F. Bacona
Ie
 
Ieiunus stomachus raro vulgaria spernit  Prázdný žaludek zřídka pohrdne prostým jídlem
Hlad je nejlepší kuchař
Horatius, Satiry
Iesus (IHS) Ježíš
Monogram IHS byl řecký, písmena iota, éta, sigma
Iesus hominum salvator (IHS) Ježíš, spasitel lidstva
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (I.N.R.I.) Ježíš Nazaretský král židovský
nápis na Kristově kříži (podle Jan 19,19)
Ignavia corpus hebetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit Nečinnost oslabuje tělo, práce je posiluje; ta první přináší předčasné stáří, druhá prodlužuje mladost 
Ig
 
Ignava ratio Tupý, zbabělý rozum
Stoické označení pro odpůrce, kteří popírali lidskou svobodu
Ignavis semper feriae sunt Lenoši mají stále svátek
Ignem ab igne Oheň z ohně
Ignem formidat adusta manus Ruka, která se spálila, bojí se ohně
Ignem igni incitare Rozněcovat oheň ohněm
Přilévat oleje do ohně - Vyhánět ďábla belzebubem
Seneca Mladší, O hněvu
Igni et ferro Ohněm a mečem, násilím
Igni ne ignem addas Nepřidávej oheň do ohně
Nepřilévej oleje do ohně
Ignis aurum probat, miseria fortes viros Zlato prověří oheň, statečné lidi neštěstí
Seneca Mladší, O prozřetelnosti
Ignis et aquae interdictio Zákaz ohně a vody, přísné vyhnanství: vyhnaného nesměl nikdo pozvat k ohni ani dát mu napít
Ignis, mare, mulier tria mala Trojí zlo: oheň, moře, žena
Z řečtiny
Ignis probat ferrum durum; sic vinum corda superborum arguet in ebrietate potatum Oheň zkouší tvrdé železo; tak i víno prozradí srdce opojených nadutců
V peci se zkouší, jak je železo zakaleno, podobně víno vyzkouší srdce, když se holedbaví přou
SZ, Sír 31,26
Ignis quo clarior fulsit, citius exstinguitur Čím jasněji oheň plane, tím rychleji uhasne
Seneca Mladší, Útěcha pro Marcii
Ignoramus, ignorabimus Nevíme a nebudeme vědět
Pesimistický výrok berlínského fyziologa 19. století Emila Du Bois-Raymonda
Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est Tomu, kdo neví, do kterého přístavu pluje, nepomůže žádný vítr
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

Ignorantia

Nevědomost, neznalost

Ignorantia facti non nocet Neznalost faktu neškodí
Ignorantia iuris neminem excusat Neznalost práva nikoho neomlouvá
Iulius Paulus
Ignorantia non est argumentum Nevědomost není argument
Ignoratio elenchi Neznalost důkazu
Logická chyba, když se zapomene, co se mělo dokázat
Ignoscas aliis multa, nihil sibi Druhým odpouštěj mnohé, sobě nic
Ausonius, Hra o sedmi mudrcích
 Ignosce fatenti  Odpusť tomu, kdo přiznává vinu
Ignoscere hominum est ubi pudet cui ignoscitur Je lidské odpouštět, stydí-li se ten, komu je odpouštěno 
Publilius Syrus, Myšlenky
Ignoscito semper alteri, numquam sibi Odpouštěj vždycky druhému, sobě nikdy
Ignotus Neznámý
Ignoto deo Neznámému bohu
Podle Bidle Sk 17,23 nápis na oltáři v Athénách
Il
 
Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema Onen si odměnou za zločin odnesl kříž, tento zas diadém
Ten za zločin kříž snášet musí, jiný se korunou pyšní
Jeden byl za zločiny ukřižován, tento dostal korunu

Iuvenalis, Satiry
Ille hic est Raphel, timuit quo sospite vinci / rerum magna parens et moriente mori Zde leží Raffael, dokud je živ, matka Příroda se bála, že nad ní zvítězí, a až pak zemře, že ona zemře s ním
Tady leží Raffael, jenž živý co sok přírodu děsil, však na prahu smrti se bála, že musí zemřít s ním
Dvojverší na hrobě italského renezančního malíře Raffaella Santi v římském Pantheonu; autorem veršů je italský humanista a renesanční básník Pietro Bembo
Iliacos intra muros / peccatur et extra Trojané hřešili uvnitř hradeb i vně
Ilias post Homerum Ilias po Homérovi
Jako naše: Objevovat Ameriku
Ille navat leviter, cui mentum sustinet alter Lehounce si plave ten, komu druhý podpírá bradu
Illud amicitiae quondam venerabile nomen To kdysi ctihodné slovo přátelství
Im
 
Imago animi sermo est Řeč je obraz duše
Seneca mladší, O stálosti mudrce
Imago animi vultus, iudices oculi Obrazem duše je tvář, soudcem jsou oči
Cicero, O řečníku
Imago Dei Obraz Boží
Bible Gn 1,26
Imberbis senes docet Holobrádek poučuje starce
Imbrem in cribrum gerere Chytat déšť do síta
Plautus, Pseudolus
Imitatio Dei Napodobení, následování Boha
Imitatio Christi Následování Krista
Kniha Tomáše Kerpenského
Imitatores servum pecus Herci (ti, kdo napodobují) je otrocký dobytek
Horatius, Listy I.19.19
Immodicis brevis est aetas et rara senectus   Nestřídmí krátce jen žijí a zřídka se dočkají stáří
Střídmost v jídle, pití prodlužuje živobytí
Martialis, Epigramy
Imparibus numquam bene plaustrum trahitur equis Špatně spřažení koně nikdy dobře netáhnou vůz
Jeden čehý, druhý hot
Impedit ira animum, ne possit cernere verum Hněv brání mysli, aby poznala pravdu
Catonova dvojverší
Imperare parendo discimus Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme
Plinius Mladší, Dopisy
Imperare sibi maximum imperium est   Největší mocí je moc nad sebou samým
Seneca Mladší, Listy Luciliovy
Imperat aut servit collecta pecunia cuique Nashromážděný majetek buď vládne, nebo slouží
Horatius, Listy
Imperatorem stantem  mori oportet Panovník má zemřít ve stoje
Suetonius, Vespasianus
Imperia sic excelsa fortunae obiacent Tak skvělé říše propadají osudu
Seneca
Imperium et libertas Říše a svoboda
Anglické státní heslo, výrok britského premiéra a tvůrce koncepce britské říše Benjamina Disraeliho z r. 1879
Imperium facile eis artibus retinetur quibus initio partum est Vláda se nejsnáze udržuje těmi prostředky, kterými byla na počátku získána
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Imperium in imperio Stát ve státě
Imperium sine fine Říše bez konce
Podle Vergiliovy Aeneis Řím
Impletus venter non vult studere libenter Plný žaludek nerad studuje
Když žaludek zažívá, těžko se na studium myslívá
Starověké pořekadlo
Impossibile est ut non veniant scandala: vae autem illi per quem veniunt Není možno, aby nepřišla pohoršení (pokušení); ale běda tomu, skrze něhož přicházejí
NZ, L 17,1; Ježíšova slova k učedníkům, varujícím před svody
Impossibilium nulla obligatio est Nelze se zavazovat k tomu, co je nemožné
Digesta

Imprimatur (impr.)

Budiž (nechť je) vytištěno (souhlas s tiskem)

Imprimi potest Může se tisknout
Povolení cenzora

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis?

Krutá lásko, k čemu všemu nenutíš lidská srdce?
Krutá jsi, lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce?
Vergilius, Aeneis

 Improbus est homo qui beneficium scit accipere et reddere nescit  Špatný je člověk, který umí dobrodiní přijmout, ale neumí je oplatit
 Plautus, Peršan
In
 

In absentia

V nepřítomnosti

In abstracto V obecném smyslu slova
In actu Při činu
In aere aedificare Stavět ve vzduchu
Stavět větrné (vzdušné) zámky
Augustin
In aere piscari, in mare venari  Ve vzduchu chytat ryby, na moři chodit na hon
In aeternum Do věčnosti
Na věky
In alio pediculum, in te ricinum non vides Vidíš stéblo u druhého, ale trám u sebe nevidíš
Petronius, Satirikon
In ambiguo Při pochybnosti
In amore haec omnia insunt vitia: iniuriae, / suspiciones, inimicitiae, indutiae, bellum, pax rursum V lásce jsou všechny tyto prohřešky: urážky, podezřívání, nepřátelství, příměří, válka a znovu mír
Terentius, Kleštěnec
In aqua scribere Psát na vodu
Mluvit do větru
Catullus, Básně
In arena aedificas Stavíš na písku
In arte voluptas Radost z umění
Heslo spolku Schlaraffia
In articulo mortis Ve chvíli smrti
In aurem utramvis dormire Spát na obou uších
Spát jako dudek
Terentius, Sebetrapič
In bibliothecis loquuntur defunctorum immortales animae V knihovnách promlouvají nesmrtelné duše zemřelých
Plinius Starší, Přírodověda
In brachio suo fecit potentiam Divy učinil svou mocí
Prokázal sílu svým ramenem
NZ, L 1,15; Tato slova z Mariina děkovného chvalozpěvu (Magnificat) měl na svém meči vyryta francouzský král František I.
In brevi V krátkosti
Stručně
In camera V (tajné) poradě
V komoře panovníka
In casu V tomto případě
In casum Pro případ
In cavea minus bene canit luscinia Slavíkovi v kleci se hůř zpívá

In cauda venenum

Ve chvostu jed
Obvykle o jedovatosti, přeneseně i na konci ústního nebo písemného projevu

In civitate libera lingua et mens liberae esse debent Ve svobodném státě musejí být jazyk i mysl svobodné
In coena Domini Při večeři Páně
In concreto V určitém slova smyslu
In continuo Nepřetržitě
In contumaciam Pro vzdor
V nepřítomnosti
Nejčastější užití v justici u rozsudku, který byl vynesen za neodůvoněné nepřítomnosti obžalovaného  
In corpore 1. tělesně
2. korporativně, všichni společně
In cunabulis V kolébce
odtud inkunabule, prvotisk
In Dei nomine Ve jménu Božím
In diebus illis V oněch dnech
Za onoho času
In diem vivere Žít ze dne na den
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est Mít bohatství a strádat, to je nejhorší druh nouze
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
In domo Patris mei mansiones multae sunt V domě otce mého je příbytků mnoho
NZ, J 14,2; Kristus k apoštolům při Poslední večeři
In dubio mitius Při pochybnostech (trestat) mírněji
In dubio pro reo Při pochybnostech ve prospěch obviněného
Římská právní zásada
In dulci iubilo V rozkošném plesání
Začátek vánoční písně z konce středověku s německo-latinským textem. Podle legendy ji zpívali andělé německému mystikovi Heinrichovi Suso (německy Seuse), který se s nimi dal radostí do tance 
In duplo Dvojmo
In eadem re utilitas et turpitudo esse non potest Ve stejné věci nemůže být užitek i hanebnost
Cicero, O povinnostech
In effigie Obrazně
In excelsis Na výsostech
In extenso Obšírně
In extremis V krajnosti
V poslední chvíli
In femina pudicitia instar est omnium U ženy početnost vyváží vše
In fidem Podle (někoho)
Podle jeho svědectví

In flagranti delicto

Při horkém činu (někoho přistihnout)
Obrat ze Svodu občanského práva císaře Iustiniana

In flore V plném květu
In foribus propriis canis est audacior omnis  U vlastních vrat je každý pes smělejší
In foro Před soudem
In foveam cecidit quam fecerat ipse Spadl do jámy, kterou sám vykopal
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
In fuga foeda mors est, in victoria gloriosa Na útěku je smrt hanebná, při vítězství slavná
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
In genere Obecně
In girum imus nocte et consumimur igni  Touláme se nocí a oheň nás stravuje
Tzv. ďáblův verš, oblíbený ve středověku, čte se v latině stejně dopředu i nazpátek. Naučil ho prý ďábel jednoho seminaristu
In hac lacrimarum valle V tomto slzavém údolí
Slova z modlitby Zdrávas, Královno (Salve, Regina)
In herbis salus V bylinách je zdraví
Římský lékařský aforismus
In hoc signo vinces V tomto znamení zvítězíš
Když se podle pověsti císař Konstantin chystal k boji se svým sokem Maxentiem, spatřil na nebi kříž s těmito slovy. V bitvě zvítězil a slova si zvolil za heslo
In honorem Na počest
In humilitatae servire V pokoře sloužit
Biskupské heslo Josefa Kajneka
In Christi nomine (I. C. N.) Ve jménu Krista
In igne probatur aurum et argentum, homines vero receptibiles in camino humiliationis Neboť v ohni zkoušeno bývá zlato a stříbro, lidé pak milí (Bohu) ve výhni tísně
Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření 
SZ, Sír 2,5
In illo tempore Za onoho času
In infinitum Do nekonečna
In institutis comparo vos brutis; / in digestis nihil potestis; / in codice scitis modice; / in novellis caeciores estis catellis; et tamen creamini doctores! / o tempora! o mores!  V znalosti nařízení vás přirovnávám k hlupákům, s digesty nesvedete nic, zákony znáte pramálo, v novelách jste slepější než štěňata, a přesto z vás udělali učence, ó časy, ó mravy!
Zákony, zdá se, nechápete, s digesty nic nezmůžete, ve spisech sečtělí jste pramálo, v novelách i štěně by se líp vyznalo, a přec hodnost učenců krášlí vaše hlavy, jaký to divný čas! a jaké mravy! 
Cicero, Řeč proti Catilinovi
In integrum Do původního stavu
In iudicando criminosa est celeritas Při souzení je trestuhodné spěchat
Publius Syrus, Myšlenky
In lingua sapientia dignoscitur Po řeči bývá poznána moudrost
Podle slov se potká moudrost
SZ, Sír 4,29 (24)
In loco

Na místě samém

In loco parentis V zastoupení rodiče
In magnis voluisse sat est Ve velkých věcech stačí chtít
Propertius, Elegie
In manibus passer melius quam sub dubio grus Lepší je mít v rukou vrabce než doufat, že chytíš jeřába
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše
In manus tuas commendo spiritum meum

Do tvých rukou poroučím ducha svého
Do tvých rukou odevzdávám ducha svého
NZ, L 23,46; Ježíšova poslední slova na kříži, zvolání k Bohu Otci

In margine Na okraj

In medias res

Doprostřed věcí
Do středu dění - Doprostřed
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)

In medio (stat) virtus Ctnost stojí uprostřed
Zlatá střední cesta
In medio mari quaerit undas Na širém moři hledá vlny
Pro oči nevidí
In medio sedet inclita virtus Slovutná ctnost sedí uprostřed
Zlatá střední cesta
In memoriam Na paměť
In mora V prodlení
In multis sermonibus invenietur stultitia A kde mnoho řečí, (tam i) bláznovství
Hlupák se ozývá mnoha slovy
SZ, Kaz 5,2
In natura V přirozené podobě
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem caritas V nutných věcech jednota, v pochybných svoboda, ale ve všem láska
Výrok připisovaný sv. Augustinovi
In nocte consilium Dobrá rada přichází v noci
In nomine Dei (Domini) Ve jménu Božím (Páně)
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 
In nomine sanctae Trinitatis (I. N. S. T.) Ve jménu svaté Trojice 
In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora Vyprávět toužím, jak těla novým se oděla tvarem
Ovidius, Proměny; začátek díla
In nuce V jádru
Stručně
In occipitio habere oculos Mít oči v týle
Mít oči na stopkách
Plautus, Komedie o skříňce
In omni adversitate fortunae infelicissimum genus est infortunii fuisse felicem Pokaždé, když se štěstí odvrátí, je největším neštěstím to, že člověk byl předtím šťastný
Boethius, Filosofie utěšitelka
In omnia paratus Na všechno připraven
In ore fatuorum cor illorum et in corde sapientium os illorum V ústech mívají bláhoví svoje srdce, ale moudří mívají ústa svá v srdci
Ústa hlupáků odhalují jejich srdce, srdce moudrých ovládá jejich ústa
SZ, Sír 21,29(26)
In pace V pokoji
V míru
In paradisum deducant te angeli Do ráje ať tě dovedou andělé
Liturgická modlitba za zemřelé
In patria natus non est propheta vocatus Ve své vlasti není nikdo prorokem
Středověké pořekadlo
In partibus infidelium V zemi nevěřících
Církevní označení pro biskupa bez vlastní diecéze; původně misijní, dnes titulární biskup
In patriam reducere Vrátit vlasti, dobýt zpět
In paupertate, quis amicus, noscitur a te V nouzi poznáš, kdo je tvým přítelem
V nouzi poznáš přítele
In pectore V srdci (o rozhodnutí, které ještě nebylo zveřejněno)
V katolické církvi papežovo rozhodnutí neveřejně jmenovat kardinálem
In perpetuam rei memoriam Na věčnou paměť (té věci)
In perpetuum Do nekonečna
Navždy
In persona Osobně
In plerisque rebus mediocritas optima est Ve většině případů je nejlepší střední cesta
Cicero o povinnostech
In portu naufragium facere Ztroskotat v přístavu
Quintilianus, Deklamace
In praesenti V přítomnosti
In praeteritum subvenire ne dii quidem possunt Ani bohové nemohou pomoci v tom, co se už stalo
Plinius Mladší, Chvalořeč na císaře Traiana
In primus  Na prvním místě
In primoribus habent, ut aiunt, labiis Mají to, jak říkají, na kraji rtů
Mít to na jazyku - Mít to na krajíčku
Cicero
In principatu commutando saepius / nihil praeter dominum cives mutant pauperes Když se vláda častěji mění, nemění chudí občané nic kromě pána
Phaedrus, Ezopské bajky
In principio creavit Deus caelum et terram Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
SZ, Gn 1,1
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum Na počátku bylo Slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo
NZ 1,1
In puncto puncti V jádru věci
In quo nascetur asinus corio morietur Osel umírá v kůži, s níž se narodil
In rebus severis non est iocandi locus Ve vážných věcech není vhodné žertovat
Cicero, O věštění
In rerum natura V povaze věcí
In saecula saeculorum Na věky věkův
In saltu uno duos capros capere Jedním skokem ulovil dva kance
Zabít dvě mouchy jednou ranou
Plautus, Casina
In salvo Neporušený
Nepoškozený
In secundis rebus nihil in quemquam superbe ac violenter consulere decet nec praesente credere fortunae, cum, quid vesper ferat, incertum sit Za příznivých poměrů se nesluší nakládat s kýmkoli zpupně či hrubě ani důvěřovat nastalému štěstí, když je nejisté, co přinese večer
Livius, Dějiny
In secundis time; in adversis spera Ve štěstí se měj na pozoru, v neštěstí doufej
In semine tuo benedicentur omnes gentes V tvém potomnstvu budou požehnáni všichni národové země
Ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země
SZ, GN 22,18; slova Hospodinova k Abrahámovi
In silvam ligna ferre Nosit dříví do lesa
Nosit sovy do Athén
Horatius, Satiry
In situ Na místě
In spe V naději
V očekávání
např. o pretendentovi na trůn, o kandidátovi na funkci
In Spiritu Veritatis V duchu pravdy
Biskupské heslo arcibiskupa Dominika Duky
In statu nascendi Ve stavu zrodu
In statu quo ante V dosavadním stavu
In sudore vultus tui vesceris pane V potu své tváře budeš jíst chléb
SZ, Gn 3,19; Hospodin Adamovi předtím, než jej s Evou vyhnal z ráje
In superbia initium sumpsit omnis perditio (Z pýchy) vznikla všechna zkáza
Z povyšování je zkáza
SZ, Tób 4,13
In taberna quando sumus / non curamus quid sit humus Když jsme v hospodě, nestaráme se o hlínu
Když dá krčma jídlo, pití, neděsí nás v zemi hnití
Začátek středověké žákovské písně
In tanta volutatione rerum humanarum nihil cuiquam nisi mors certum est Při nestálosti lidských osudů neexistuje kromě smrti nic jistého
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
In terra summus rex est hoc tempore nummus Nejvyšším králem ne zemi je v tomto čase peníz
Nejvyšším pánem na zemi je teď měšec naditý mincemi
In timore Domini  V bázni Boží
In toto pars continetur Část je obsažena v celku
In tranquillo quilibet gubernator

Na klidném moři je každý kormidelníkem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

In triplo V trojím provedení
In tyrannos (Proti) tyranům
In uno eodem prato bos quaerit herbam, canis leporem et spineta lacertus Na téže louce hledá býk trávu, pes zajíce, ještěrka trní
význam: Každý podle svého gusta

In usum Delphini

Pro potřebu delfína (dauphina)
Obrat z doby Ludvíka XIV., kdy byly pro potřebu následníka trůnu, prince, dauphina, pořizovány pro pedagogické účely upravené chrestomatie z antických i novějších autorů. Z důvodu dobrých mravů byly ale vynechány některé stati. Přeneseně tedy jde o vydání děl, která byla zcenzurována, většinou z mravnostních důvodů.

In varietate concordia V rozmanitosti svornost
Heslo Evropské unie
In venere semper certat dolor et gaudium V lásce se vždy sváří bolest a radost
Publilius Syrus, Myšlenky
In verbo suavis, in re gravis Ve slově milý, v činu rozhodný
In vestimentis non est sapientia mentis V krásných šatech moudrost nenajdeš
V krásném hávu nehledej moudrou hlavu
In vestimentis non est mutatio mentis Změna šatů neznamená změnu v myšlení
Změnou v ošacení si nikdo hlavu nevymění
In vicem Střídavě
Navzájem
In vili veste nemo tractatur honeste S nikým v chudých šatech se nejedná důstojně
Přijdeš-li v chudobném šatě, nikdo s úctou nevítá tě
In vindicando criminosa est celeritas Při trestání je spěch zločinem
Publilius Syrus, Myšlenky
In vino veritas Ve víně je pravda
Plinius Starší a další antičtí autoři; později Erasmus, Přísloví
In virgine forma dotis dimidium Dívčina krása je polovina věna
In vitro Ve skle
Ve zkumavce
Incertum est quo loco te mors exspectet; itaque tu illam omni  loco exspecta Není jisté, kde na tebe čeká smrt; ty ji proto čekej všude
Seneca Mladší, Listy Luciliovi

Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim

Narazíš na Skylu, chtěje se vyhnout Charybdě
Spadl do Scylly, když se chtěl vyhnout Charybdě
Incidit in foveam qui primus fecerat illam Spadne do jámy, kdo ji nejdřív vykopal
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim Upadne do moci Scylly, kdo se chce vyhnout Charybdě
Z louže pod okap
Z bláta do louže
Gualterus ab Insulis (Gautier de Châtillon), Alexandreis
Incipe! Dimidium facti est cepisse Začni! Začátek je polovinou práce
S chutí do toho, půl je hotovo
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem Uč se, chlapečku malý, z úsměvu poznávat matku
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Incipe pollicitis addere facta tuis Začni ke svým slibům přidávat skutky
Incipias cave quod mox perfecisse negabis Nezačínej s něčím, co brzy nedokážeš dokončit
Nezačínej s něčím, co brzy zanecháš v půli
Incipit (Tady) začíná
Označení pro začátek slova textu, zvláště u děl bez názvu
Incipit vita nova Začíná nový život
Aubrey Beardsley
Incredibile dictu Vysloví-li se to, zní to neuvěřitelně
Inde caput morbi Odsud pochází ta nemoc
Iuvenalis, Satiry

Inde datae leges, ne firmior omnia posset

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno
Ovidius, Kalendář

Index librorum prohibitorum Soupis zakázaných knih katolické církve (zrušen 1966)
Index nominum Jmenný rejstřík
Index rerum Věcný rejstřík
Indicat artificem res operata suum Dílo svědčí o svém mistru
Dílo chválí svého tvůrce
Indignor quandoque bonus dormitat Homerus Pohoršuje mě, že si i dobrý Homér někdy zdřímne
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Ineffabilis Nevýslovný
Bula papeže Pia IX. z r. 1854, obsahující definici dogmatu o neposkvněném početí
Infandum, regina, iubes renovare dolorem Bolest nevýslovnou poroučíš královno, jitřit
Vergilius, Aeneis; těmito slovy začíná Aeneas Didoně vyprávět o dobytí a zkáze Tróje  
Infans, quamvis angelus videatur, virga tamen eget Ačkoliv dítě vypadá jako anděl, přece potřebuje metlu
Komenský: Informatorium školy mateřské
Infantes perhibent et stultos dicere verum Děti a blázni říkají pravdu
Infideli in minimis ne credas maiora Komu nemůžeš věřit v maličkostech, tomu nevěř ve věcech důležitějších
Inflat se tamquam rana Nafukuje se jak žába
Petronius, Satirikon
Ingratus est qui beneficium accepisse se negat, ingratus qui dissimulat, ingratus qui non reddit, ingratissimus omnium qui oblitus est Nevděčný je ten, kdo popře, že mu bylo prokázáno dobrodiní, nevděčný je ten, kdo je zatají, nevděčný je ten, kdo je nesplácí, ale nejnevděčnější ze všech je, kdo na ně zapomene
Seneca Mladší, O dobrodiních
Ingratus est, qui beneficium reddit sine usura Nevděčník je ten, kdo splácí dobrodiní bez úroku
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Inimicior senibus hiems est Zima je nepřítelem starců
Inimico testi credi non oportet Svědectví nepřítele není radno věřit
Iniqua nunquam regna perpetuo manent Ničemná království netrvají věčně
Iniquissima heac bellorum condicio est; prospera omnes sibi vindicant, adversa uni imputantur  Na válkách je velmi nespravedlivé toto pravidlo: úspěch si přivlastňují všichni, neúspěch je svalován na jednoho 
Tacitus, Agricola
Iniquum est collapsis manum non porrigere Není správné nenabídnout postiženým pomocnou ruku
Seneca Starší, Vzorové formulace
Initia in potestate nostra sunt, de eventu Fortuna iudicat Začátek díla je v naší moci, výsledek je v rukou osudu
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Initium est salutis notitia peccati Počátkem záchrany je vědomí viny
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Initium omnis peccati est superbia Počátek všelikého hříchu je pýcha
Neboť původcem pýchy je hřích
SZ, Sír 10,15 (13)
Initium sapientiae cognitio sui ipsius Počátkem moudrosti je znát sebe sama
Initium sapientiae timor Domini Počátek moudrosti je bát se Hospodina
SZ, Ž 111,10; Sír 1,16
Initium superbiae hominis apostatare a Deo Počátek lidské pýchy bývá odpad od Boha
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina
SZ, Sír 10,14 (12)
Iniuriam facilius facias quam feras Raději se bezpráví dopusť, než abys je snášel
Publilius Syrus, Myšlenky
Innocens credit omni verbo, astutus considerat gressus suos Prostomyslný věří každému slovu, zkušený (však) pozor dá na své kroky
Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky
SZ, Př 14,15
Inopem me copia fecit Bohatství ze mne učinilo chudáka
Ovidius, Proměny
Inopi beneficium bis dat qui dat celeriter Chudákovi dvakrát dává, kdo rychle dává 
Publilius Syrus, Myšlenky
Inopiae desunt multa, avaritiae omnia Chudobě schází mnohé, lakotě všechno
Publilius Syrus, Myšlenky
Inopiae pauca desunt, avaritiae omnia Chudobě chybí málo, lakomství všechno
Chudému člověku chybí málo, lakomému všechno
Publilius Syrus, Myšlenky 
Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te Nepokojné je naše srdce dokud nespočine v tobě (Bože)
Auqustinus, Vyznání 1
Insania se scire non potest, non magis quam caecitas se videre Šílenství nemůže samo sebe poznat, stejně jako slepota nemůže sama sebe vidět
Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví
Insanus medio flumine quaerit aquam Blázen hledá uprostřed řeky vodu
Propertius, Elegie
Insidias undique imminentes subire semel satius est
quam cavere semper
Hrozí-li odevšad nástrahy, je lépe je jednou překonat, než se jim stále vyhýbat
Suetonius, Caesar
Institia mater arrogantiae  Nevědomost je matkou zpupnosti
Integer vitae scelerisque purus Žít poctivě a neposkvrnit se zločinem
Horatius, Ódy, též začátek starší studentské písně
Intellectus agens Činný rozum
Tomáš Akvinský
Intellectus purus Čistý rozum
Descartes podle Aristotela
Intellexeram, inquit, si tacuisses Rozuměl bych, říká, kdybys byl mlčel
Intelligenti pauca Chytrému stačí málo
Chytrému napověz (a hloupému dolož)
Intelligo, ut credam Snažím se pochopit, abych věřil
Výrok německého protestantského teologa Thomase Münzera
Intentio obliqua / recta Nepřímý / přímý úmysl
Inter alia Mezi jiným

Inter arma silent Musae 

Když hovoří zbraně, mlčí Múzy
Parafráze Cicerova výroku

Inter arma silent leges Když hovoří zbraně, mlčí zákony
Cicero; později zákony nahrazeny Múzami
Inter caecos regnat strabo Mezi slepými je šilhavý králem
Mezi slepými jednooký králem
Inter cetera Mimo jiné
Inter canem et lupum Mezi psem a vlkem
Mezi soumrakem a svítáním
Inter duos litigantes tertius gaudet Když se dva hádají, třetí se raduje
Když se dva perou, třetí se směje
Inter nos Mezi námi
Inter pedes puellarum magna voluptas puerorum est Mezi nohama dívek je největší potěšení chlapců
Inter pocula non est disputandum Při sklínce se nemají vést spory
Inter prandendum sit saepe parumque bibendum Mezi jídlem je třeba často trochu pít
Poučka středověké salernské lékařské školy
Inter pygmeos non pudet esse brevem Mezi trpaslíky není hanbou být malý
Inter utrumque tene Drž se mezi jedním a druhým
Ovidius; Proměny; rada boha slunce Foiba synu Faethontovi, jak má řídit sluneční vůz: ani příliš vysoko, ani příliš nízko, tedy volit střední cestu
Inter vepres rosae nascuntur Mezi trním rostou růže
Růže mezi trním
Inter verba et actus magnus quidam mons est Mezi slovy a činy stojí vysoká hora
Intercidit eorum quae didiceris scientia nisi continuetur Znalosti, kterých jsi dosáhl, přijdou nazmar, pokud je dále nerozvíjíš
Seneca Mladší, O dobrodiních
Interdicere aqua et igni Zakázat vodu a oheň (jejich užívání)
Nejpřísnější trest ve starém Římě, rovnajícií se vyhnanství
Interim velim a sole mihi non obstes

Prozatím bych si přál, abys mi nestál v slunci
Cicero, Tuskulské hovory. Odpověď řeckého filosofa Diogena na Sinopé Alexandru Velikému na otázku, co by si přál. Alexandr na to prý řekl: "Kdybych nebyl Alexandrem, přál bych si být Diogenem."

Interpone tuis interdum gaudia curis, / ut possis animo quemvis sufferre laborem Starosti každodenní hleď občas s radostmi střídat, abys s klidnou myslí kdejakou útrapu snášel
Catonova dvojverší
Interregnum Bezvládí (po smrti krále)
Inter spem et metum Mezi nadějí a strachem
Inter vivos Mezi živými
Intolerabilius nihil est quam femina dives Není nic nesnesitelnějšího než bohatá žena
Iuvenalis, Satiry
Intra muros Ve zdech - Neveřejně
Intrat amicitiae nomine tectus amor Pod pláštěm přátelství vchází láska
Ovidius, Umění milovat; Léky proti lásce
Introite, nam et hic dii sunt Vstupte, i zde jsou bohové
Epikúros
Introitus Vstup
Vstupní čast mše
Intus Hecuba, foris Helena Doma Hekuba, venku Helena
Výrok připisován Řehoři Naziánskému Mladšímu; označuje dvě kontrastní vlastnosti ženského pohlaví" krásná Helena a mrzutá Hekuba
Intus est hostis: cum luxuria nobis, cum amentia, cum scelere certandum est Nepřítel je uvnitř: musíme zápasit s rozmařilostí, se zběsilostí, se zločinem
Cicero: řeč proti Catilinovi
Intus Nero, foris Cato Uvnitř Nero, venku Cato
Jeroným, Listy o lidech dvojí tváře: tyran Nero a mravokárce Cato
Intus tripudium, foris lamentum Uvnitř tanec, venku nářek
Uvnitř radost, navenek žalost
Před pánem stejská, za vraty vejská
(Čelakovský o českém sedlákovi)
Inveni portum. Spes et fortuna valete; sat me lusistis, ludite nunc alios Našel jsem přístav (útočiště). Sbohem, naději a štěstí; dost jste si se mnou zahrávaly, teď si zahrávejte  s jinými
Anonym, citováno v románu Gil Blas francouzského spisovatele Alaina René Lesage
Invia virtuti nulla est via Zdatnosti není žádná cesta neschůdná
Ovidius, Proměny
Invidia gloriae comes est Závist je průvodkyní slávy
Nepos, O slavných mužích (Chabrias)
Invidiae finis est odium Vrcholem závisti je nenávist
Plinius Mladší, Chvalořeč na císaře Traiana
Invita Minerva Proti vůli Minervy
Smysl: neuměle; Minerva byla bohyní umění a řemesel
Io
 
Iovi Optimo Maximo (IOM) Diovi nejlepšímu a největšímu
Věnování na oltářích a náhrobcích
Ip
 
Ipsa scientia potestas est Samo vědění je moc
Sentence anglického filosofa Francise Bacona v díle Posvátné úvahy - O kacířích
Ipse  dixit On sám to řekl
Těmito slovy se dříve odvolávali žáci na slavné učitele, původně na Sókrata
Ipse fecit Sám vytvořil
Dodatek u signatur uměleckých děl
Ipsis verbis Týmiž slovy
Doslovně
Ir
 
Ira avida poenae est Hněv dychtí po pomstě
Ira brevis est insania Hněv je krátké šílenství
Seneca Mladší, O hněvu
Ira et furor utraque execrabilia sunt, et vir peccator continens erit illorum Hněv a zlost, obé jest ohavné a (jen) člověk hříšný na nich lpí
Zášť a hněv, obojí je ohavnost, jen hříšný člověk v nich setrvává 
SZ, Sír 27, 33 (30)
Iracundia est inimica consilio Prchlivost je nepřítelem rozvahy
Cicero, Na obranu Marcella
Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum Ten, kdo zkrotí svůj hněv, porazí největšího nepřítele
Publilius Syrus, Myšlenky
Irritare canem noli dormire volentem Nedráždi psa, který chce spát
Is
 
Is demum vir erit, cuius animum neque prosperae res flatu suo efferent nec adversae infringent Bude to konečně muž, jehož ducha příznivé poměry neučiní pyšným a nepříznivé nezlomí
Livius, Dějiny
Is fecit, cui prodest scelus Zločin spáchal ten, kdo měl z něj užitek
Seneca Mladší, Médea
Is plurimum habebit qui minimum desiderabit Nejvíc bude mít ten, kdo nejméně požaduje
Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví
Ista dei vox est; deus est in pectore nostro Toto je boží hlas, bůh totiž sídlí v mém nitru
Ovidius, Listy z Pontu
It
 
Ita est Tak jest
Ita est vita hominum Takový je lidský život
Ita nobis placet Tak se nám líbí
Ite et docete Jděte a učte
NZ, Mt 28,19; těmito slovy svěřuje Kristus jedenácti apoštolům poslání šířit evangelium
Ite, missa est Jděte, mše je skončena
Jděte ve jménu páně
Závěrečná slova kněze při mši
Iu
 
Iucunda memoria est praeteritorum malorum Je příjemné vzpomínat na trápení, které už pominulo
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Iucundi acti labores Radost z vykonané práce
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Iucundiorem faciet libertatem servitutis recordatio Vzpomínka na otroctví ať činí svobodu ještě milejší
Cicero, Řeč proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Iucundum nil facere Příjemné nicnedělání
Dolce far niente
Iudex damnatur, cum nocens absolvitur Odsoudit soudce, pokud osvobodil viníka
Iudex non calculat Soudce nepočítá (důvody), nýbrž váží je
Iudex non debet lege clementior esse Soudce nemá být mírnější než zákon
Právní zásada
Iudice Fortuna cadat alea Štěstěna soudí kostkami
Petronius, Satirikon 122,174
Iudicis est ius dicere non dare Soudce má zákon vykládat, ne vydávat
Iudicium dei

Boží soud
Ordál, také ordálie nebo boží soud, byl krajní důkazní prostředek při rozhodování soudních pří, když jiné prostředky selhaly nebo chyběly. O vině a nevině (nebo o nepravdivém svědectví) měla rozhodnout zkouška, při níž se očekával zásah nadpřirozených sil 

Iudicium praeceps insani iudicis index Unáhlené rozhodnutí je znamením nerozumného soudce
Iugum meum suave est Mé jho je sladké
Mé jho netlačí
NZ, Mt 11,30 Ježíšova slova k zástupům
Iuppiter quos vult perdere dementat Koho chce Jupiter zničit, toho zbaví rozumu
  
Iura novit curia Soud zná právo (ne strany sporu)
Iura pudorque et coniugii sancta fides fugiunt aulas Právo, stud a manželská věrnost se nedrží při dvorech
Seneca
Iure meritoque Po právu a po zásluze
Iurare in verba magistri Přísahat na učitelova slova
Horatius, Listy
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Právo přikazuje toto: počestně žít, druhému neškodit, každému dávat, co mu náleží
Ulpianus
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia Právní věda je znalost věcí božských i lidských, rozlišování spravedlivého a nespravedlivého
Digesta
Iuris natura est fons Zdrojem práva je příroda
Cicero, O povinnostech
Iuris utriusque doctor (JUDr.) Doktor obojího práva (církevního i světského)
Ius ad bellum Právo vést válku
Ius civile Občanské právo
Ius cogens Donucující právo
Ius de non appellando Právo bez odvolání
V poslední instanci
Ius divinum Božské právo
Ius est ars boni et aequi Právo je umění uplatňovat  to, co je dobré a spravedlivé
Ius gentium Právo národů

Ius in bello

Právo ve válce
Ius iurandum Přísaha
Ius primae noctis Právo první noci
Ius sanguinis Právo pokrevní
Občanství odvozuje od rodičů (původu)
Ius soli Právo územní
kde občan je ten,. kdo se narodil na území státu
Ius summum saepe summa est iniuria Nejvyšší právo je často největší nespravedlnost
Ius vitae necisque

Právo života a smrti
Takto formuloval římský zákon právo otce rodiny nad osobami, které mu byly podřízeny. Stejné právo měl panovník

Iuste fit quod lege permittente fit

Právem se děje to, co dovoluje zákon
Právní zásada
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří
Digesta
Iustitia et pax osculatae sunt Spravedlnost s pokojem aby se líbala
Spravedlnost s pokojem si dají políbení
SZ, Ž 84 (85), 11
Iustitia fundamentum regni Spravedlnost základem království
heslo Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) ČR
Iustitia in suo cuique tribuendo cernitur Spravedlnost spočívá v tom, že je každému dáno to, co mu náleží
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Iustitia omnium est domina et regina virtutum Spravedlnost je vládkyní a královnou všech cností
Cicero, O povinnostech
Iustus ut palma florebit, sicut cedrus libani multiplicabitur Spravedlivý jako palma kvete, jako cedr na Libanu roste
Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr
SZ, Ž 91 (92),13
Iuvat o miminisse beati temporis Jak člověka těší vzpomínat na šťastné časy
Iuvenile vitium est regere non posse impetus Chybou mládí je to, že neumí ovládat hnutí srdce
Seneca Mladší, Trójanky
Iuventus, ventus Mladost - nerozum
Pivo mladé čep vyráží
Každé pachole plno svévole
Iuventutis institutio renovatio mundi est Vzdělávání mládeže je obrodou světa
Iuxta fluvium puteum fodit Kope studnu vedle řeky

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB