úvodní stránka

Latinské citace od L

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

La
 
Labia iusti erudiunt plurimos Ústa moudrých vědění rozsívají
Rty moudrých rozsívají poznání
SZ, Př 15,7
Labiis suis intelligitur inimicus Rty svými nepřítel se přetvařuje
Na rtech má přetvářku, kdo nenávidí
SZ, Př 26,24
Labitur exiguo, quod partum est tempore longo Co se rodilo dlouho, v krátkém čase vymizí
Co k světlu dralo se dlouho, v kratičké chvíli se zhroutí
Catonova dvojverší
Labitur ex animo bene factum, iniuria durat Dobrodiní se z mysli vytratí, křivda zůstává
Labium veritatis firmum erit in perpetuum Rty, jež pravdu mluví, trvají věčně
Pravdivé rty se zajistí navždy
SZ, Př 12,19
Labor omnia vincit (improbus) Pilná práce všechno zmůže
Vergilius, Zpěvy rolnické
Labor est etiam ipsa voluptas Práce je také požitek
Labor quasi callum obducit dolori Práce jaksi potahuje bolest tvrdou kůží
Práce otužuje proti bolesti
Cicero, Tuskulské hovory
Laborem exercens Svou prací má člověk vydělávat na svůj každodenní chléb...
Název a začátek encykliky papeže Jana Pavla II. z roku 1981 o lidské práci; definuje vztah práce a kapitálu a odsuzuje třídní boj
Labor virit convenit Úsilí náleží mužům
Laborare est orare Pracovat je modlit se
Modli se a pracuj
Heslo benediktinského řádu Ora et labora
Lacrima nihil citius arescit Nic neschne rychleji než slza
Cicero, Části řeči
Lacrimae pondera vocis habent Slzy mají sílu hlasu
Ovidius, Listy heroin
Lactis gallinacei haustum sperare Doufat v doušek slepičího mléka
Plinius Starší, Přírodověda; smysl: doufat v nemožné
Laesa majestas Urážka majestátu
Laesa repugnat ovis I ovce se brání, když je napadena
Propertius, Elegie
Laeso et invicto militi Zraněnému, ale neporaženému vojínovi
Na pomnících
Laetificat stultum, qui scit promittere multum  Hlupák se raduje,když se mu hodně slibuje
Naslibuj houpému modré z nebe, radostí bude celý bez sebe
Laetius est, quotiens magno sibi constat honestum Pocta těší tím víc, čím více námahy stojí
Lucanus, Farsalské pole
Laetus in praesens animus, quod ultra est, /oderit curare Šťastná je mysl, která se teď raduje a o víc se nestará
Horatius, Ódy
Laetus sorte tua vives sapienter Spokoj se se svým osudem a budeš žít moudře 
Horatius, Listy
Lapidem, non hominem putes Máš mne za kámen, ne za člověka
Lapis offensionis et petra scandali Kámen úrazu a skála pohoršení
NZ, Ř 9,33
Lapis philosophorum Kámen mudrců
V alchymii pojem označující substanci (elixír) schopnou proměnit obecné kovy ve zlato, nebo dokonce jedny živé tvory v jiné
Lapsus semel, fit culpa si iterum cecideris Pochybil-li jsi jednou, nelze prominout, klopýtneš-li podruhé 
Publilius Syrus, Myšlenky

Lapsus calami

Pochybení pera, přepsání

Lapsus linguae Chyba řeči
Přeřeknutí
Lapsus memoriae Selhání paměti
Larga manu Štědrou rukou
Štědře
Largitio non habet fundum

Štědrost nemá dno
Cicero, O povinnostech

Largus promissor, tardus promissorum executor

Kdo hodně slibuje, plní sliby pozdě

Laterem lavare Omýt cihlu (do běla)
Omýt černocha
Terentius, Formio; smysl: dělat marnou práci
Laterna magica Kouzelná lampa
Latet anguis in herba V trávě se skrývá had
Vergilius, Zpěvy pastýřské; smysl: skryté nebezpečí
Latet error equo. Ne credite, Teucri V tom koni se skrývá podvod. Nevěřte, Teucrové
Varuje Laokoon před trojským koněm Vergilius, Aeneis
Lato sensu V širším smyslu
Latrante uno cane latrat statim et alter canis Zaštěká-li jeden pes, začne hned štěkat i druhý
Lauda, Sion, Salvatorem Chval, Sióne, Spasitele
Název a začátek hymnu Tomáše Akvinského 
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis Chválíme staré časy, leč žijeme v dnešní době
Ovidius, Kalendář
Laudantur ubi non sunt, cruciantur ubi sunt  Když už nežijí, jsou chválení, když žijí, jsou vystavováni mukám
Když jsou mrtví, chválu jim pějí, jsou-li naživu, na kříž je přibíjejí
Laudare parce, sed vitupera parcius Šetři chválou, ale ještě víc šetři hanou
Laudat venales, qui vult extrudere merces Každého otroka chválí ten, kdo chce odbýt svoje zboží
Laudator temporis acti Opěvovatel starých časů
Horatius, O umění básnickém
Laudatore nihil insidiosus Není nic lstivějšího než pochlebník
Laudemus viros gloriosos Chvalme slavné muže
SZ, Sír 44,1
Laudet te alienus, et non os tuum Ať chválí tě jiný, a ne tvoje ústa
Ať tě chválí cizí, a ne tvá vlastní ústa
SZ, Př 27,2
Laudetur Jesus Christus Pochválen buď Ježíš Kristus
Katolický pozdrav
Laus alit artes Chvála živí umění
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Laus Deo Chvála Bohu
Laus in ore proprio foetescit Chvála z vlastních úst smrdí
Samochvála smrdí

Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur

I stará sláva zajde, kde nová neschází (Publius Syrus)

Laus propria vilescit Samochvála ponižuje
Samochvála smrdí
Laus solito more proprio sordescit in ore Chvála z vlastních úst obvykle nezní libě
Tak to bývá, že chvála z vlastních úst se libě neozývá
Samochvála smrdí
Lavabo inter innocentes manus meas  Nevinen jsa mohu si ruce mýti
Umývám si ruce v nevinnosti
SZ, Ž 25 (26), 6; mytí rukou na znamení neviny na Kristově smrti je spojeno s Pilátem Pontským 
Laxabo rete Rozprostřu sítě
Biskupské heslo Františka kardinála Tomáška
Le
 
Lector benevole Laskavý čtenáři
Lectorem delectare pariterque monere Pobavit a zároveň nabádat čtenáře
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Lectori benevolo salutem Pozdrav laskavému čtenáři
Autorovo oslovení čtenáře ve starých knihách 
Lectori salutem Čtenáři pozdrav!
Lege artis
(de lege artis medicinae)
Podle předpisu
Jak je předepsáno
(podle pravidel umění lékařského) 
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur Zákon má být stručný, aby si jej snáze zapamatovali i práva neznalí
Seneca Mladší, Listy Luciliovi 
Legere et non intelligere est tamquam non legere Číst a nerozumět je totéž co nečíst
Leges bonae ex malis moribus procreantur Dobré zákony vznikají ze špatných mravů
Macrobius, Saturnálie
Leges firmantur cum moribus utentium approbantur Zákony se osvědčují, když jsou v souladu s mravy těch, kdo jich užívají 
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt Nejlepší zákony jsou ty, které máloco ponechávají k posouzení soudci
Právní zásada
Leges posteriores priores contrarias abrogant Pozdější zákony ruší zákony protichůdného znění, které jim předcházely 
Legi, intellexi, condemnavi Přečetl jsem, pochopil, odsoudil
císař Julián křesťanským biskupům
řecky: „Anegnón, agnón, kategnón
Legibus idcirco omnes servimus ut liberi esse possimus Zákony všichni posloucháme proto, abychom mohli být svobodní
Cicero, Pro Cluentio 53,146
Legibus solutus (Panovník) není vázán zákony
Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus Všichni jsme podřízeni zákonům, abychom mohli být svobodní
Cicero, Na obranu Aula Cluentia 
Lenta ira deorum est  Hněv bohů je pomalý
Boží mlýny melou pomalu 
Lente properare memento Nezapomínej spěchat pomalu
Spěchej pomalu
Lenti sed certi vindices di  Bohové soudí pomalu, ale jistě
Boží mlýny melou pomalu 
Lento gradu ad vindictam sui divina procedit ira Boží hněv kráčí k odvetě pomalým krokem
Boží mlýny melou pomalu

Leo a leporibus insultatur mortuus

Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet
Mrtvému lvu se zajíci posmívají
(Publius Syrus, Myšlenky)

Leo rugiens circuit, quaerens quem devoret

Obchází jako "lev řvoucí" a hledá, koho by pohltil
NZ, 1 P 5,8; řeč je o ďáblu

Leo rugiens et ursus esuriens princeps impius super populum pauperem Řvoucí lev a medvěd nenasytný je vladař bezbožný nad ubohým lidem
Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nemajetným lidem
SZ, Př 28,15
Leonem mortuum etiam catuli morsiscant Mrtvého lva okusují i štěňata
Leonina pars Lví podíl
V jedné Ezopově bajce si lev vynutí největší podíl z úlovku
Leonis catulum ne alas Nekrm lví mládě
Nehřej na prsou hada
Leonis ungue calamus est plus noxius Pero je škodlivější než lví spár
Lepores duo insequens neutrum capit

Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného

Leti mille repente viae Tisíce cest (vede) najednou k smrti
Albius Tibullus
Levat lassitudinem laboris mutatio Únavu zmenšuje změna činnosti
Výrok připisovaný římskému spisovateli Aulu Corneliu Celsovi
Leve aes alienum debitorem facit, grave inimicum Malý dluh dělá dlužníka, velký nepřítele 
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Leve fit, quod bene fertur onus Břemeno, které se dobře nese, přestává tížit
Ovidius, Lásky
Levis est fortuna, cito reposcit, quod dedit Štěstí je vrtkavé, co se dalo, chce rychle zpět
Publilius Syrus, Myšlenky
Levis est labor omnis amanti Snadná  je každá námaha pro toho, kdo miluje
Levis sit tibi terra Ať je ti země lehká
Tibullus, Básně; už předkřesťanská pohřební formule
Levius laedit quidquid praevidimus ante Méně nás zraní to, co předvídáme
Catonova dvojverší
Levius communia tangunt Sdílený žal se snáze snáší
Claudianus, Únos Proserpiny
Levius fit patientia, quidquid corrigere est nefas S trpělivostí se snáze snáší to, co nelze napravit
Horatius, Ódy
Lex aut iubet aut vetat aut permittit Zákon buď přikazuje, nebo zakazuje, anebo dovoluje
Právní zásada
Lex caesaris Zákon císaře
Císařský řez

Lex civium dux

Zákon je vůdcem občanů
Nápis na budově Karolina, vytesaný roku 1687

Lex de futuro, iudex de praeterito Zákon (rozhoduje) o budoucím, soudce o minulém
Lex dura, sed scripta Tvrdý, ale psaný zákon
Právnický aforismus
Lex est ratio summa insita in natura quae iubet ea quae facienda sunt prohibetque contraria Zákon je nejvyšší přirozený řád, který přikazuje, co se má činit, a zakazuje jednání opačné
Cicero, O zákonech
Lex iniusta non est lex Nespravedlivý zákon není zákonem
Lex laesae maiestatis Zákon urážky majestátu
Tj. urážka  svrchovanosti národa nebo panovníka
Lex mihi ars Zákonem je mi umění
Lex non cogit ad impossibilia Zákon nenutí k nemožnému
Právní zásada
Lex non est imponenda aliis ab eo qui ipsam negligit observare Zákon nemá ukládat druhým ten, kdo jej sám nedodržuje
Právní zásada
Lex non scripta Nepsaný zákon
Lex posterior derogat priori Pozdější zákon ruší zákon předchozí
Právní zásada
Lex proscipit, non respicit  Zákon hledí vpřed, neohlíží se zpět
Lex talionis Zákon odplaty
Je pregnantně vyjádřen biblickou zásadou Oko za oko, zub za zub, obsaženou ve starozákonním exodu 21,24
Lex universi est quae iubet nasci et mori Zákon světa káže, abychom se rodili a umírali
Publilius Syrus, Myšlenky
Li
 
Libenter volumus alios esse perfectos, et tamen proprios non emendamus defectus Rádi požadujeme dokonalost na druhých a přitom vlastní chyby nenapravujeme
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Libenter homines id, quod volunt, credunt Lidé rádi věří tomu, čemu věřit chtějí
Caesar, Zápisky o válce galské
Liber signatum septem sigillis Kniha (svitek) se sedmi pečetěmi
Bible, Zj 5,1
Libera transgressio legis Dei Dobrovolné přestoupení zákona Božího
Náboženská definice hříchu
Libera nos a malo Zbav nás od zlého
NZ, Mt 6,13; slova Otčenáše
Liberae sunt cogitationes Myšlenky jsou svobodné
Cicero, Na obranu Milona
Libertas est potestas faciendi id quod iure licet Svoboda je možnost dělat to, co dovoluje právo
Právní zásada

Libertas fulvo pretiosior auro

Svoboda je cennější než žlutavé zlato

Libertas inaestimabilis res est

Svoboda je neocenitelná věc

Libertas pecunia lui non potest Svobodu nelze zaplatit penězi
Libertatis restitutae dulce auditu nomen Sladce zní slova znovu nabytá svoboda
Livius, Dějiny
Liberum arbitrium Svobodná vůle
Liberum veto Svobodné zamítnutí
V dřívějším polském sněmu (sejmu) právo každého poslance zamítnout sněmovní usnesení, s nímž nesouhlasil
Libidinosa et intemperans adulescentia effetum corpus tradit senectuti Prostopášné a nestřídmé mládí předává stáří vysílené tělo
Cicero, Cato Starší o stáří
Libri muti magistri sunt Knihy jsou němí učitelé
Libri prohibiti Zakázané knihy
Licentia docendi Dovolení učit
Výraz pro povolení vyučovat (přednášet) na vysoké škole
Licentia poetica Básnická volnost
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Licet Je dovoleno
Dovoluje se
Licet quam plurimos occidas, tamen non potes successorem tuum occidere Můžeš zabít kolik chceš lidí, ale svého nástupce zabít nemůžeš
Slova, která adresoval Seneca císaři Neronovi
Licuit semperque licebit / signatum praesente nota producere nomen Vždy bylo a bude dovoleno dát do oběhu slovo nesoucí znamení přítomnosti
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); obhajoba vytváření nových slov (neologismů)
Ligna in silvam ferre Nosit dříví do lesa
Nosit sovy do Athén
Horatius, Satiry
Ligna ubi caeduntur, fragmina multa leguntur Když se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek
Když se kácí les, létají třísky
Limae labor Pilování
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); Rozumí se opravování a upravování literárního díla
Limbus Místo odpočinku zemřelých před vykoupením
Lingua fallax non amat veritatem Jazyk ošemetný nemá rád pravdu
Zrádný jazyk nenávidí ty, na které dotírá
SZ, Př 26,28
Lingua imprudentis subversio est ipsius Jazyk nemoudrého bývá jeho zkázou
Jazyk může člověka přivést i k pádu
SZ, Sír 5,15 (13)
Lingua sile, non est ultra narrabile quicquam O tom, co dále se stalo, už, jazyku, nevydej hlásku
Ovidius, Listy z Pontu
Linguam nullus hominum domare potest Jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí
NZ, Jk 3,8
Linquenda tellus, et domus et placens uxor Je třeba opustit zem a dům i roztomilou ženu
Horatius, Ódy
Lis est cum forma magna pudicitiae Stud je ve velkém rozporu s krásou
Ovidius, Listy heroin
Lis litem generat Svár plodí svár
Litem lite resolvere Řešit spor sporem
Vyrážet klín klínem
Litem perdere Prohrát při
Litore quod conchae, tot sunt in amore dolores Kolik je na břehu mušlí, tolik je v lásce bolesti 
Ovidius, Umění milovat
Littera enim occidit, spiritus autem vivificat Litera zabíjí, Duch však oživuje
Litera zabíjí, ale duch dává život
NZ, 2K 3,6
Littera non erubescit Písmo se nečervená
Papír snese všechno
Cicero, Dopisy přátelům

Littera scripta manet

Napsané trvá
Co je psáno, to je dáno
Co je psáno, platí

 Litterae humaniores

 Humanitní vědy

Litterae non dant panem Psané slovo neuživí
Litterae thesaurum est et artificium numquam moritur Písemnictví je poklad a umění nikdy nezemře hlady
Petronius, Satirikon
Litus ama, altum alii teneant Břehu se drž, jiní ať na širé vyplují moře
Vergilius, Aeneis
Lo
 
Loci communes (locus communis) Společná místa (společné místo)
Takto jsou označovány obecně známé, většinou pregnantně a působivě formulované výroky nebo citáty (též řecky topos, topoi) vyskytující se v mnoha dílech nebo projevech
Loco citato (l.c.) Na uvedeném (citovaném)místě
Loco sigilli (l.s.) Místo pečeti (razítka)
Locum tenens Místodržitel
Zástupce
Locupletari non festines, ne celerius fias pauper

Nespěchej s hromaděním majetku, aby ses rychleji neocitl na mizině
Publilius Syrus, Myšlenky

Locupletem facit non multa possidere, sed modica desiderare Boháče nedělá touha mnoho vlastnit, ale žádost věcí přiměřených
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Locus amoenus Půvabné místo
Označení idylicky, rajsky krásného místa nebo krajiny
Locus communis Společné místo, výrok, myšlenka, motiv
Místo všeobecně pronášené, známé. Slují tak výroky básníků, hesla politická i celá přísloví, která lze pronést za všech okolností
Locus delicti Místo činu
Locus medius tutus est Střední cesta je bezpečná
Bernard z Clairvaux, O rozjímání
Locus minoris resistentiae Místo (nej)menšího odporu
Locus regit actum Místo řídí čin
Právní zásada, podle níž místo, kde se skutek stal, rozhoduje o soudu, do jehož kompetence skutek připadne   
Longa mora est nobis omnis, quae gaudia differt Dlouhá je prodleva každá, jež nás od rozkoše dělí
Ovidius, Listy heroin
Longae regibus sunt manus Ruce králů jsou dlouhé
Ovidius, Listy heroin
Longe absit Zdaleka, vůbec ne
Longe fugit, qui suos fugit Daleko utíká, kdo utíká před vlastními
Varro
Longe lateque Do šíře a do dáli
Daleko široko
Longinquum est omne quod cupiditas flagitat Dlouhé se nám zdá každé čekání na to, čeho se naléhavě dožadujeme
Publilius Syrus, Myšlenky
Longius aut propius, mors sua quemque manet Později nebo dřív každého čeká smrt
Nemůžeš uniknout smrti, ať čas tvůj se vleče či letí
Propetius, Elegie
Longo in itinere etiam palea oneri est Na dlouhé cestě je i stéblo třávy břemenem
Longum iter est per praecepta, breve et efficax  per exempla Cesta poučování je dlouhá, cesta příkladů krátká a účinná
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Loquentiae multum, sapientiae parum Mnoho řečí, málo rozumu
Gellius, Noci v Attice
Loqui ignorabit qui tacere nescit Nebude umět mluvit ten, kdo neumí mlčet
Ausonius, Hra o sedmi mudrcích
Lu
 
Luce meridiana clarus Jasný jako polední slunce
Nad slunce jasnější
Lucerna Domini spiraculum hominis, quae investigat omnia secreta ventris  Svíce Hospodinova je lidské duše, která proniká všecky kouty srdce
Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřejší útroby
SZ, Př 20,27
Lucida intervalla (momenta) Světlé okamžiky
Lucidus ordo Jasný řád
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Lucri bonus est odor ex re qualibet Zisk pěkně voní, ať pochází z čehokoliv
Iuvenalis, Satiry
Lucrum sine damno alterius fieri non potest Zisk (jednoho člověka) není možný bez ztráty druhého
Publilius Syrus, Myšlenky

Lucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur

Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí
Rychle nabyl, rychle pozbyl
O zisk rychle nabytý se rychle přichází

Ludi paganorum Pohanské hry
Ludit in humanis divina potentia rebus / et certam praesens vix habet hora fidem Božská moc si zahrává s lidskými osudy a přítomné chvíli lze sotva věřit
Bohům je lidský osud míčem, jenž ku hře jen slouží, v hodině stávající nic nelze za jisté míti
Ovidius, Listy z Pontu
Ludus (lusus) naturae Hříčka přírody
Lumen de lumine Světlo ze světla
Označení Krista v Kredu
Lumen mundi Světlo světa
NZ, Mt 5,14; Ježíš tak v horském kázání nazývá učedníky
Lumen naturale Přirozené světlo
Lupo agnum eripere Vyrvat beránka vlku
Smysl: označení nemožnosti
Lupo ovem committere Svěřit ovci vlku
Udělat kozla zahradníkem
Terentius, Kleštěnec

Lupus in fabula

Vlk v bajce
My o vlku a vlk za humny
Terentius, Bratři; říká se: o kom se mluvívá, ten nedaleko bývá

Lupus est homo homini Člověk člověku vlkem
Plautus, Komedie oslovská
Lupus etiam oves numeratas devorat Vlk zadáví i dobře spočítané ovce
Lupus non curat numerum Vlk na počet nehledí
Vergilius
Lupus ovium custos Vlk hlídačem ovcí
Kozel zahradníkem
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Lupus ovium non curat numerum Vlk nedbá na počet ovcí
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Lupus pilum mutat, non mentem Vlk mění srst, ne povahu
Luscus caeco profertur; sic undique fertur Jednooký má přednost před slepým - tak se všude říká
O jednom známo je dost; že jednooký před slepým vítanější host
Mezi slepými jednooký králem
Lux et dux Světlo a vůdce
Lux doctrinarum altera Světlo vědy
Plinius Starší, Přírodověda; Plinius tak nazývá Cicerona
Lux in tenebris Světlo ve tmě
Světlo v temnotách
NZ, J 1,5; Také spis Jana Amose Komenského
Lux mundi Světlo světa
Luxuries praedulce malum Přeslastná špatnost je rozmařilost
Claudianus, Chvála Stilichona
Luxuriosa res vinum est, et tumultuosa ebrietas Bujná věc jest víno a bouřlivá opojení
Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun
SZ, Př 20,1 

Luxuriosus adolescens peccat, senex luxuriosus insanit

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství
Rozmařilý mladík chybuje, rozmařilý stařec blázní
Seneca Starší, Vzorové formulace

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB