úvodní stránka

Latinské citace od M

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ma
 
Macilenti pediculi acrius mordent Hubené vši koušou vztekleji

Macte animo

Zdar tvému činu. "Macte animo, generose puer, sic itur ad astra!" Vznešený mládenče, zdar tvému činu, tak k hvězdám se kráčí!" Toto pravil bůh Apollo k Aeneovu synovi Ascaniovi po jeho prvním válečném činu. Všeobecně se používá jako povzbuzení a přání zdaru k odvážnému činu (Vergilius)

Maesta ubi semel prorumpere, difficilius reticentur Je těžké zamlčet neblahé věci, když už jednou vyšly najevo
Tacitus, Dějiny
Magis esse quam videri oportet Je důležitější být než zdát se
Magis experiendo quam discendo cognoscitur Více se pozná zkušeností než učením
Magis vident oculi quam oculus Více očí víc vidí
Magister alius casus Další učitel je příhoda (náhoda)
Magister artium (liberalium) (M. A.) Učitel svobodných umění
Původně titul z artistické fakulty, dnes pro různé obory (Mgr.,MA)
Magister dixit Tak pravil mistr
Formule doprovázející ve středověké scholastické filosofii tvrzení autorit (např. Aristotela), o nichž se nediskutovalo
Magister est posterioris prior dies Předchozí den je učitelem následujícího
Publilius Syrus
Magister est prioris posterior dies Učitelem dnešního dne je den zítřejší
Ráno moudřejší večera
Magister orandi optimus necessitas Prosit nejlépe naučí nutnost
Magistra vitae philosophiae Filosofie je učitelka života
Magistrum memet ipsum habeo Jsem sám sobě učitelem
Magna civitas magna solitudo Velké město, velká samota
Magna cum laude S velkou pochvalou
S vyznamenáním
Poznámka na vysvědčení vynikajících žáků
Magna est veritas et praevalet Převeliká a přesilná je pravda
SZ, 3 Ezd 4,41

Magna fuit quondam capitis reverentia cani

Veliké úctě se kdysi těšila šedivá hlava
Ovidius

 Magna charta libertatum

 Velká listina svobod
Listina, jíž si anglická šlechta a duchovenstvo na králi Janu Bezzemkovi r. 1215 vymohly omezení královské moci

Magna ingenia conspirant Velcí duchové se shodují
Vergilius
Magna inter molles concordia Mezi prostopášníky panuje velká svornost
Iuvenalis, Satiry
Magna Mater Velká Matka
O bohyni Kybélé
Magna pars hominum est quae non peccatis irascitur, sed peccantibus Velkou část lidí nehněvají hříchy, nýbrž hříšníci
Seneca Mladší, O hněvu

Magna promisisti, exigua video

Sliboval jsi velké věci, vidím však jen nepatrné
Seneca Mladší

Magna servitus est magna fortuna Velký majetek je velké otroctví
Seneca Mladší, Útěšný list Polybiovi

Magna venit nulli sine magno fama labore

Těžko se proslaví ten, kdo těžké práce se bojí
Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná

Magna vis est conscientiae

Velká je síla svědomí
Cicero: obhajoba Milona; Milo zabil v pouliční bitce svého nepřítele Clodia

Magna vis necessitas

 Nutnost má velkou sílu

Magnae indolis signum est sperare semper Znamením statečné povahy je stále doufat
Florus, Stručné dějiny všech válek
Magnae periclo sunt opes obnoxiae Velký majetek je vystaven nebezpečí
Phaedrus, Ezopské bajky
Magnam rem puta unum hominem agere Za velkou věc považuj jednat ve shodě se svým přesvědčením
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Magnas inter opes inops Uprostřed tolika bohatství chudý
Magni animi est iniurias despicere Znamením velkého ducha je schopnost zapomínat na křivdy
Seneca Mladší,O hněvu
Magni fures parvum ducunt Velcí zloději vedou (k soudu) malého
Diogenés Laertios

Magni nominis umbra

Stín (kdysi) velkého jména
Lucanus, Farsalské pole; narážka na Pompeia Velikého, který podlehl ve svém soupeření s Ceasarem a byl už jen "stínem velkého jména"

Magni pectoris est inter secunda moderatio Znamením velkého ducha je zdrženlivost, když se mu dobře daří
Magni sudoris opus Dílo zbrocené potem
Dílo vytvořené v potu tváře
Magnificat Velebí má duše Pána
(Duše má) velebí (Pána)
NZ, L 1,46; počátek Mariina chvalozpěvu
Magnis tamen excidit ausis Zhynul, však odvážil se velikého činu
Ovidius, Proměny, Část nápisu na fiktivním náhrobku Faethonta, který se odvážil řídit vůz boha Hélia a ztroskotal
Magno cum gaudio S velkou radostí
Magnum ignotum Velké neznámo
Velká neznámá
Výrok anglického filosofa Francise Bacona označující to, co nebylo dosud poznáno
Magnum hoc vitium vino est: / pedes captat primum; luctator dolosus est Toto je velká necnost vína: nejdříve svazuje nohy; je to lstivý zápasník
Pitka je půtka má podobný ráz, víno v ní jediný velký má kaz: nohy ti sváže dřív, nežli zvíš, se lstivým rváčem se neporadíš
Plautus, Pseudolus
Magnum opus Velké, stěžejní dílo
někdy také ironicky
Magnum scintilla parat ignem saepe pusilla Malá jiskra často roznítí veliký oheň 
Magnum timoris remedium clementia est Laskavost je dobrý lék proti strachu
Seneca

Magnum vectigal est parsimonia

Šetrnost (skromnost) představuje velký příjem

Magnus in magia, maior in philosophia, maximus in theologia Velký v magii, větší ve filosofii, největší v teologii
Takto byl současníky charakterizován učenec Albertus Magnus z pařižské Sorbonny, nazývaný také doctor universalis
Maior e longinquo reverentia Úcta roste se vzdáleností
Tacitius, Dějiny, Míněna vzdálenost místní i časová
Maior labor est resistere vitiis et passionibus quam corporalibus insudare laboribus Větší námahu dává odolat neřestem a vášním než lopotit se s tělesnou prací
Maiora premunt Důležitější věci naléhají
Maiorem fidem homines adhibent iis, quae non intelligunt Lidé více věří tomu, čemu nerozumějí
Tacitus, Dějiny
Maiores pennas nido Křídla větší než hnízdo
Horatius, Listy; smysl: větší ctižádost než schopnosti
Maiori concede (cedo) Ustup lepšímu
Ustoupím silnějšímu (většímu)
Moudřejší ustoupí
Catonova dvojverší; Martialis, Epigramy
Maiorque videtur / et melior vicina seges Větší a lepší se zdá úroda na sousedním lánu
Iuvenalis, Satiry
Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur verbum in tempore suo Jablka zlatá na stříbrné půdě - slova promluvená v pravý čas
Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo 
SZ, Př 25,11
Mala fide Ve špatném úmyslu
Zákeřně
Mala gallina, malum ovum Od špatné slepice, špatné vejce
Jaký pán, takový krám
Mala gallina, quae vicinis ova parit Špatná slepice, která u sousedů vejce snáší
Špatná slepice, která zanáší
Mala grammatica non vitiat chartam Gramatické chyby nečiní listinu neplatnou
Římská právní zásada
Mala herba non interit Plevel nezahyne

Mala mens, malus animus

Zlá mysl, zlý duch

Mala praevisa minus nocent Zlé věci, které lze předvídat, škodí méně
Male agitur cum domino quem vilicus docet Zle se povede hospodáři, kterého šafář poučuje
Male facere qui vult, numquam non causam invenit Kdo chce škodit, vždy si důvod najde
Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde
Publilius Syrus, Myšlenky
Male irato ferrum committitur Je špatné svěřit meč tomu, kdo se hněvá 
Seneca Mladší, O hněvu
Male partum male disperit Co nečestně získal, o to nečestným způsobem přišel
Lehce nabyl, lehce pozbyl
Plautus, Karthagiňan
Male secum agit aeger medicum qui heredem facit Nedobře si počíná nemocný, který lékaře učiní svým dědicem
Publilius Syrus, Myšlenky
Maledictus piscis in tertia aqua Zlořečená ryba ve trojí vodě
Ve vodě plave, ve druhé se vaří, ale nesmí se zalévat vodou při jídle
Maledicus a malefico non distat nisi occasione Ten, kdo druhého pomlouvá, dělí od člověka, který druhému škodí, pouze příležitost
Quintilianus, Základy rétoriky
Maleficium iteratum gravius est Opakovaný zločin je těžší
Právní zásada
Malesuada fames Hlad je špatným rádcem
Vergilius, Aeneis
Mali corvi, malum ovum Špatný havran, špatné vejce
Mali principii, malus finis Špatný začátek, špatný konec
Malim equidem indisertam prudentiam quam stultitiam loquacem Mám raději nevýmluvnou moudrost než řečnou hloupost
Cicero, O řečníku
Malis avibus Ve špatném ptačím znamení

Malleus maleficarum

Kladivo na čarodějnice
Spis inkvizice z roku 1489 proti čarodějnictví

Malleus manubrio sapientior Kladivo (chce být) chytřejší než násada“, která je vede
Plautus
Malo accepto stultus sapit I hlupák zmoudří, utrpí-li škodu
Malo bene facere tantundem est periculum / quantum bono male facere Prokázat lotru dobrodiní je stejně nebezpečné jako uškodit poctivému
Plautus, Karthagiňan
Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire Raději se chci s Platónem mýlit než mít s jinými pravdu
Cicero, Tuskulské hovory
Malo emere quam rogare Raději chci koupit než prosit
Cicero, Řeči proti Verrovi
Malo nodo malus quaerendus cuneus Na vadný suk je třeba hledat vadný klín
Na hrubý pytel hrubá záplata
Malum consilium consultori pessimum est Špatná rada se nejvíc nevyplatí tomu, kdo ji dal
Gellius, Noci v Attice
Malum discordiae Jablko sváru
(narážka na Paridův soud, kvůli němuž vznikla Trójská válka)
Malum est, malum est dicit omnis emptor "Špatné zboží, špatné," říká každý kdo kupuje
Špatné, špatné říká kupující
SZ, Př  20,14
Malum est consilium quod mutari non potest Špatné je rozhodnutí, které nejde změnit
Publilius Syrus, Myšlenky
Malum in se Špatné samo o sobě
(bez ohledu na zákony a okolnosti)
Malum nullum est sine aliquo bono Nic není tak špatné, aby v tom nebylo něco dobrého
Všechno zlé je pro něco dobré
Malum prohibitum Špatné, protože zakázané
Malum signum Špatné znamení
Zlé znamení
Malus fugit lucem et daemon crucem Lotr se bojí světla a čert kříže
Bojí se toho jak čert kříže
Mandamus Nařizujeme
Soudní rozhodnutí ve vedlejší věci
Manducemus et bibamus, cras enim moriemur (Nevstávají-li mrtví,) jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme
(Jestliže mrtví nevstanou, pak) jezme a pijme, neboť zítra zemřeme
NZ, 1 K 15,32
Mane petas montes, medio nemus, vespere fontes Zrána jdi do hor, do lesa po poledni, navečer k prameni
Německé přísloví
Manibus date lilia plenis Dávejte lilie plnými hrstmi
Vergilius, Aeneis
Manibus puris (S) čistýma rukama
S čistýmým svědomím
Manifesta non egent probatione To, co je zjevné, nevyžaduje důkaz
Římské právní zásada
Mantua me genuit; Calabri rapuere; tenet nunc / Parthenope: cecini pascua, rura, duces Z Mantovy původ svůj mám, Kalábrie srdce mi vzala, navěky Neapol teď má pastvin, polí, reků pěvce
Vergiliův epitaf určený pro jeho náhrobek v Neapoli
Manu propria (m.p.) Vlastní rukou
Manu scriptum Psáno rukou
Odtud manuskript (rukopis)
Manum de tabula

Ruce (pryč) od desky (doslova)
Od díla (přeneseně)
Už nic neopravuj (přeneseně)
Cicero 

Manus manum lavat Ruka ruku myje
Seneca mladší. Ztykvění božského Claudia; Petronius, Satirikon
Manus mortua Mrtvá ruka
Marcet sine adversario virtus Ctnost ochabuje, nemá-li proti čemu bojovat
Seneca Mladší, O prozřetelnosti
Mare apertum Otevřené (veřejné) moře
Mare caelo miscere Mísit moře s nebem
Plést páté přes deváté
Mare ditat, rosa decorat Moře obohacuje, růže zkrášluje
Mare internum (nostrum) Vnitřní (naše) moře
Středozemní moře
Mare nostrum Naše moře
Tak románské národy nazývali Středozemní moře
Mare tenebrosum Temné moře
Tak byl v antických dobách nazýván Atlantický oceán, plavit se po něm považovali námořníci za velmi nebezpečné
Mare verborum gutta rerum

Moře slov a kapka činů

Margaritas ante porcos (Neházejte) perly sviním
NZ, Mt 7,6; Ježíšova slova z horského kázání
Mari aquam addere Přilévat vodu do moře
Nosit dříví do lesa
Nosit sovy do Athén
Maria montesque polliceri Slibovat moře a hory
Slibovat hory doly
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Marito non licet nocere propriam luxorem Manžel nesmí škodit vlastní ženě
Římská právní zásada
Mater artium necessitas Matkou umění je nutnost
Mater certa, pater incertus est  Matka je jistá, otec nejistý
Mater dolorosa Matka bolestná
Matka Boží stojící pod křížem
Mater et magistra Matka a učitelka všech národů
Název a začátek encykliky papeže Jana XXIII. z roku 1961 o novějším vývoji sociálních problémů ve světle křesťanského učení
Mater semper certa, (sed pater incertus) Matka je vždy jistá, (ale otec je nejistý)
Starý právnický aforismus
Mater timidi flere non solet Matka bázlivce obvykle nemusí plakat
Nepos, O slavných mužích (Thrasybúlos)

Materia

Látka, hmota

Materia prima Prvotní látka
Ve filosofii počátek všeho
Mathesis universalis Obecná nauka
Všeobecná věda (logika a matematika)
Leibniz
Matrimonium inter invitos non contrahitur Nelze uzavřít manželství mezi osobami, jež s ním nesouhlasí
Matura dum libido manet Spěchej, dokud žádost rozkoše trvá 
Terentius, Formio
Maxima bella ex levibus causis Největší války vznikají z malicherných příčin 
Maxima debetur puero reverentia Dítě si zaslouží největší úctu
Iuvenalis, Satiry
Maxima egestas avaritia Největší chudobou je lakomství
Maxima pars vitae elabitur male agentibus, magna nihil agentibus, tota viva aliud agentibus           Největší část života uteče těm, kdo pracují špatně, velká část těm, co nedělají nic, a celý život těm, kdo dělají něco jiného, než mají 
Maxima putantur onera paupertas et senectus Za nejtěžší břemeno se považuje chudoba a stáří
Cicero, Cato Starší o stáří
Maximo periculo custoditur quod multis placet Velmi nebezpečné je střežit to, co se líbí mnoha lidem
Publilius Syrus, Myšlenky
Maximum remedium irae mora (dilatio) est Nejúčinějším lékem proti hněvu je nechat jej opadnout
Seneca Mladší, O hněvu
Me
 
Me iudice Podle mého názoru
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa Má vina, má vina, má velká vina
Formule Vyznání hříchů (Confiteor) při mši
Mea parvitas Moje maličkost
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Mea tenuitas Moje drobnost
Gellius, Noci v Attice
Medice, cura te ipsum  Lékaři, uzdrav se sám
Lékaři, uzdrav sám sebe
NZ, L 4,23; Kristova slova v nazaretské synagoze
Medicina amini Lék duše
Nápis na knihovně v Alexandrii, největší antické knihovně
Medicinae universae doctor (MUDr.) Doktor všeobecného lékařství
Medicinae veterinariae doctor (MVDr.) Doktor veterinárního lékařství
Medicus curat, natura sanat Lékař léčí, příroda uzdravuje
Medio flumine quaerere aquam Uprostřed řeky hledat vodu (dělat něco zbytečného, pošetilého)
Medio tutissimus ibis Středem projedeš nejbezpečněji
Uprostřed budeš kráčet nejbezpečněji
Pravda je uprostřed
Ovidius, Proměny; rada boha Foiba Faethontovi
Mediocritas in omni re optima Střední cesta je ze všeho nejlepší
Heslo německého města Lübecku
Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis Ústa jak med, řeč jak balzám, a v srdci jed, úskok a klam
Středověké přísloví
Mel nimium saturo muri censetur amarum Přejedené myši se i med bude zdát hořký
Melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria Lepší a bezpečnější je jistý mír než naděje na vítězství
Livius, Dějiny
Melior est canis vivus leone mortuo Lepší je pes živý nežli lev mrtvý
Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev
SZ, Kaz 9,4
Melior est patiens viro forti; et qui dominatur animo suo expugnatore urbium          Lépe je být trpělivým nežli obrem, lépe ovládati sebe než dobýti města
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města 
SZ, Př 16,32
Melior est vicinus iuxta, quam frater procul Lepší je soused blízko nežli bratr daleko
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr
SZ, Př 27,10
Meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulenta oscula odientis Lepší rány od toho, kdo tě miluje, než lstivé polibky toho, kdo ti nepřeje
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího
SZ, Př 27,6
Melius duce leone agmen cervorum, duce cervo grex leonum Lepší je stádo jelenů vedené lvem než stádo lvů vedené jelenem
Melius duo defendunt retinacula navim Jistější je připoutat loď dvěma lany
Propertius, Elegie
Melius est a sapiente corripi quam stultorum adulatione decipi Lépe poslouchati od moudrých výtku nežli slýchati svůdnou píseň bláznů
Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků
SZ, Kaz, 7,5
Melius est abundare quam deficere Lepší je nadbytek než nedostatek
Melius est enim nubere quam uri Je lépa vstoupiti v manželství než býti pálen (žádostivostí)
Je lepší žít v manželství než se trápit
NZ 1 K 7,9
Melius est impune delictum relinquere quam innocentem damnare Je lépe zločin nepotrestat než odsoudit nevinného
Právní zásada
Melius est liberos plorare quam parentes Je lépe, když pláčou děti, než když pláčou rodiče
Melius est nomen bonum quam divitiae multae Lepší jest jméno dobré než bohatstvví velké
Výborné jméno nad hojné bohatství
SZ, Př 22,1
Melius est parum cum iustitia quam multi fructus cum iniquitate  Lépe mít maličko, ale spravedlivě, než velké příjmy, ale nepoctivě
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím
SZ, Př 16,8
Melius est vocari ad olera cum charitate quam ad vitulum saginatum cum odio Lépe jest pozván býti na zelí s láskou nežli na krmné sele s nenávistí
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska než z vykrmeného býka a s tím nenávist
SZ, Př 15,19
Melius in oppidulo esse primum, quam in civitate secundum Lepší je být v malém městě první než ve velkém druhý
Je lepší být v Galii první, než v Římě druhý 
Melius tacere quam mala verba loqui Je lépe mlčet než hanlivě mluvit
Melle litus gladius Medem potřený meč
Jeroným, Dopisy 
Membra disiecta Neuspořádané části
pozměněný citát z Horatiových Satir
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris   Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš
 SZ, Gn 3,19 ; slova kněze při udílení popelce na Popeleční středu
Memento mori Pamatuj na smrt
   
Memento paupertatis in tempore abundantiae Pamatuj na hlad v čas hojnosti
V době hojnosti pamatuj na dobu hladu
SZ, Sír 18,25
Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum quae volo Pamatuji si i to, co nechci, nemohu zapomenout to, co chci
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Memoria beneficiorum fragilis, iniuriarum tenax Vzpomínka na (přijatá) dobrodiní slábne, na (utrpěné) křivdy trvá
Memoria minuitur, nisi eam exerceas Paměť ochabuje, pokud ji necvičíš
Cicero, Cato Starší o stáří
Memoriae duplex virtus: facile percipere et fideliter continere Paměť má dvojí přednost: snadno zaznamenává a věrně uchovává
Quintilianus, Základy rétoriky
Mendacem memorem esse oportet Lhář musí mít dobrou paměť
Quintilianus, Základy rétoriky
Mendaci neque cum vera dicit creditur Prolhanému člověku se nevěří ani tehdy, když mluví pravdu
Cicero, O věštění
Mendax  in uno, mendax in omnibus Kdo zalže jednou, zalže vždycky
Kdo zalže jednou, je lhář
Francouzský spisovatel Pierre de Baumarchais, Paměti
Mendicitatem et divitias ne dederis mihi; tribue tantum victui meo necessaria Žebroty ani bohatství nedávej mi, uděl jen potřebných věcí k živobytí
Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě dostatečně chlebem
SZ, Př 30,8

Mens agitat molem

Duch vládne (hýbe) hmotou
Vergilius, Aeneis; heslo Akademie v Bologni

Mens dubiis percussa pavet Mysl zmítaná pochybnostmi se děsí
Lucanus, Farsalské pole
Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus      Duch, rozum, moudrost a mínění obce jsou uloženy v zákonech
Cicero, Na obranu Aula Cluentia
Mens immota manet Neochvějná mysl trvá

Mens sana in corpore sano

V zdravém těle zdravý duch
Iuvenalis, Satiry

Mense Maio malae nubunt Ošklivé ženy se vdávají v měsíci máji
Ovidius, Kalendář
Mense malum Maio nubere vulgus ait Říká se, že není šťastné vdávat se v měsíci máji
Mensura omnium rerum optima Ze všeho nejlepší je uměřenost
Mente captus Nepříčetný
Nesvéprávný
Termín užívaný v lékařství a v právu
Messes suas urere Pálit vlastní žeň
Tibullus, Básně; smysl: sám si škodit
Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est Je správné, když každý se měří vlastní mírou a stopou
Horatius, Listy
Metus cum tenuit, rarum habet somnus locum Když vládne strach, pak zřídka bývá místo pro spánek
Publilius Syrus, Myšlenky
Metus interpres semper in deteriora inclinatus Strach má vždy sklon vidět věci horší, než jsou
Livius, Dějiny
Meum est propositum in taberna mori, vinum sit appositum sitienti ori: Ut dicant cum venerint angelorum chori "Deus sit propitius isti potatori" Chci, ať v krčmě ukončí smrt života trýzeň, ať je mým rtům nablízku mok hasící žízeň, ať, až duši vypustím, andělské dí chóry: dobrý Bůh buď milostiv tomu pijanovi
Archipoeta; polovina 12. století
Mi
 
Mihi res, non me rebus subiungere (submittere) conor Sobě věci, ne sebe věcem se snažím podřídit
Horatius, Listy
Miles christianus Křesťanský bojovník
Miles gloriosus Slavný voják
Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido Každý, kdo miluje, válčí, a má svoje ležení láska
Ovidius, Lásky
Militavi non sine gloria Nebojoval jsem bez slávy
Horatius, Ódy; později slova cituje ve svých Esejích francouzský spisovarel 16. století Michel de Montaigne
Militia est vita hominis super terram Bojování je život člověka na zemi
Člověk na zemi je podroben v službu
SZ, Jb 7,1
Militiae species amor est Láska je cosi jako válka
Ovidius, Umění milovat
Mille viae ducunt hominem per saecula Roman Po staletí už tisíc cest vede poutníka k Římu
Všechny cesty vedou do Říma
Millenium Tisíciletí
Tisící výročí
Minerva sus docet Vepř poučuje Minervu
Cicero, Dopisy přátelům; Minerva byla řecká bohyně moudrosti; v antice oblíbené rčení: Hloupý poučuje chytrého 
Minima non curat praetor Prétor se nezabývá maličkostmi
Minima de malis Z několika zel to nejmenší
Cicero, O povinnostech
Minimo sono labuntur alta flumina Potichu plynou hluboké řeky
Minimum eripit fortuna, cui minimum dedit Nejméně bere Štěstěna tomu, komu nejméně dala
Minorum gentium Z nižších rodů
Smysl: původně označení nižších božstev, potom nižší společenské vrstvy, nižšího původu 
Minus mortem timet qui minus deliciarum novit in vita Méně se obává smrti ten, kdo v životě okusil méně požitků
Vegetius, Nárys vojenského umění
Minus habeo quam speravi: sed fortasse plus speravi quam debui Mám méně, než jsem doufal: ale doufal jsem možná víc, než jsem měl
Seneca Mladší, O hněvu
Minus saepe pecces, si scias quid nescias Často bys méně chyboval, kdybys věděl, co nevíš
Publilius Syrus, Myšlenky
Mirabile dictu Ani se nechce věřit
Mirabile videtur, quod non rideat haruspex, cum haruspicem viderit Je s podivem, že se nesměje haruspik, když spatří jiného haruspika
Cicero, O přirozenosti bohů; haruspikové byli věštci, kteří hádali z vnitřností zvířat
Miror, quod non ridet haruspex, haruspicem qui videt Divím se, že se  věštec nesměje, když vidí druhého  věštce
Cato
Miscere utile dulci Spojovat užitečné s příjemným
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Misera condicio imperatorum, quibus de adfectata tyranide nisi occisis non potest credi  Neblahý je osud vládců, jimž, dokud nejsou sami usmrceni, nelze věřit, když tvrdí, že někdo usiluje o jejich vládu 
Volcacius Gallicanus, Historia Augusta (Dějiny císařů); výrok se týká císaře Hadriana 
Miseram servitutem falso pacem vocant Ubohé otroctví klamně nazývají mírem
Tacitus, Dějiny
Misereor super turbam Je mi líto zástupu
NZ, Mk 6,44 a 8,9; Ježíšova slova ze zázračného nasycení pěti (čtyř) tisíců
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam Smiluj se nade mnou, Bože, podle velkého milosrdenství svého
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje 
SZ, Ž 51,3
Miserias lenit quies Útrapy zmírňuje klid
Seneca Mladší, Médea
Miseros minima res felices facit Chudáky i maličkost činí šťastnými
Miserum illum, qui admonitorem cum eget non habet Ubohý je ten, kdo nemá, kdo by mu poradil, když to potřebuje
Mitem animam agresti sub tegmine servo Pod drsnou slupkou chovám jemnou duši
Heslo francouzského gubernátora v Lombardii Charlese d'Amboise
Mitis praelatus facit ignavos famulatus Představený mírný - služebník pak líný
Mixtum compositum Směs
Všehochuť
Mo
 
Modicus cibi; medicus sibi Kdo je střídmý v jídle, je sám sobě lékařem
Střídmost v jídle, pití prodlužuje živobytí
Modum adhibe Zachovávej míru
Všeho s mírou
Modus barbara Druh sylogismu
Sylogismus řecky: συλλογισμός — „rozhodnutí,“ „logický důsledek“), (obvykle kategorický sylogismus) je druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis) určité formy
Modum nescit ponere voluptas Rozkoš nezná míru
Chuť je chuť, po chuti buď jak buď
Modus omnibus in rebus optimus est Nejlepší  je ve všem zachovávat míru
Všeho s mírou
Modus operandi znamenající chtěný či nechtěný typický styl a postup nějaké činnosti, práce. V negativním smyslu se například jedná o charakteristickou posloupnost činů kriminální činnosti. To v kriminalistice napomáhá odhalení pachatelů na základě jejich typických vzorců chování, zvyků a vlastností.

Modus vivendi

Způsob života (žití, soužití)
Též způsob soužití, usmíření protichůdných stanovisek

Mollis sermo iram frangit Laskavá řeč krotí hněv
Monere et moneri proprium est verae amicitiae Pravému přátelství je vlastní kárat a být kárán
Cicero, Laeilius o přátelství
Monoculus inter caecos rex Mezi slepými jednooký králem
Monstrum horrendum, informe, ingens Netvor strašný, ohyzdný, obrovský
Vergilius, Aeneis, popis Kyklópa Polyféma
Montani semper liberi Horalové jsou vždy svobodní
Heslo severoamerického státu Virginia
Montes auri polliceri Slibovat hory zlata
Slibovat modré z nebe - Slibovat hory doly
Terentius, Formio
Mora semper amantes incitat  Odluka milence vždy rozohňuje
Morbi autumnales aut longi aut mortales Na smrt či bez konce jsou podzimní nemoce
Verš středověké básně
Morbida facta pecus totum corrumpit ovile Jediná nemocná ovce nakazí ovčinec celý
Morborum medicus omnium mors ultimus Posledním lékařem všech nemocí je smrt
Morbus gallicus Galská nemoc
Francouzská nemoc
Tradiční označení syfilidy
Morbus sacer Posvátná nemoc (epilepsie)
More fluentis aquae currunt mortalia quaeque Vše smrtelné plyne jak v řece se valící voda
More geometrico Geometrickým způsobem
Výraz pro racionální, matematickou metodu myšlení ve filosofii 
More maiorum Podle mravu (právní) zvyklosti předků
Toto úsloví je ve světové literatuře spojováno s pražskou defenestrací, užili ho prý protestanté, když vyhazovali mistodržitele oknem do hradního příkopu
More socratico Po způsobu Sókrata
Výraz pro sókratovský způsob hledání pravdy metodou otázek a odpovědí 
Moriamur pro rege nostro Maria Theresia Položme život za naši panovnici Marii Terezii
Jednohlasné usnesení uherského sněmu z r. 1741 na podporu císařovny Marie Terezie v boji prori Francouzům 
Moribus antiquis virisque res stat Romana Římský stát stojí na starodávných mravech a mužích
Ennius, Anály
Morituri te salutant Ti, co jdou na smrt tě zdraví
Takto tradičně oslovovali císaře (po slovech Ave, Caesar) gladiátoři vstupující do cirku
Mors et fugacem persequitur virum Smrt dohoní i toho, kdo z boje utíká
Horatius, Ódy
Mors certa, hora incerta Smrt je jistá, hodina nejistá
Nápis na radničních hodinách v Lipsku (žertovný překlad z Berlína zní: "Hodiny jdou se smrtelnou jistotou špatně")
Mors honesta saepe vitam quoque turpem exornat Čestná smrt často zdobí i hanebný život
Cicero, Na obranu Publia Quinctia
Mors omnia solvit Smrt všechno ruší
Smrtí končí vše
Právní zásada
Mors porta vitae aeternae Smrt je brána k věčnému životu
Mors servat legem: tollit cum paupere regem Smrt zákon zachovává: bere si pána i kmána
Mors sola Jenom smrt (nás může rozdělit)
Mors sua quemque manet Každého čeká smrt
Propertius, Elegie

Mors ultima linea rerum

Smrt je nejzazší hranicí všech věcí
Smrt je konec všeho - Smrtí končí vše 
Horatius, Listy

Mors ultima ratio Smrt je posledním důvodem všeho
Smrtí končí vše 
Mortalia facta peribunt Lidské činy pominou
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Morte mori melius quam vitam ducere mortis Lepší je podlehnout smrti než vésti smrtící život
Gallus, Lásky
Mortem effugere nemo potest Nikdo nemůže uniknout smrti
Mos maiorum Mrav
Zvyk předků
Motu proprio Z vlastního popudu
Mox fuge, longe recede, tarde redi Rychle uteč, dlouho tam zůstaň, pozdě se vrať
Návod na jednání při epidemii moru
Mox nox Brzy (bude) noc
Nápis na slunečních hodinách
Mox tamen ardentis accingar ducere pugnas Brzy se však chystám opěvat žhavé bitvy
Vergilius o svém záměru napsat Aeneis
Mu
 
Mulcentem tigres et agentem carmine quercus Svou písní pokrotil tygry a duby se pohnuly z místa
Vergilius, Zpěvy rolnické; o účinku zpěvu bájného pěvce Orfea, truchlícího nad ztrátou Eurydiky
Mulgere hircos, iungere vulpes Dojit kozly, zapřahat lišky
Vergilius; Zpěvy pastýřské; obrazné vyjádření nemožnosti
Muliebris lingua id solum potest tacere, quod nescit Ženský jazyk umí smlčet jen to, co neví
Seneca Starší, Vzorové formulace
Mulier amicta sole Žena Sluncem oděná
Zj 12,1
Mulier in ecclesia taceat Ženy mají ve vašich shromážděních mlčeti
Ženy nechť ve shromáždění mlčí
NZ, 1K 14,34
Mulier cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scribere oportet aqua To, co žena říká žádostivému milenci, je třeba psát do větru a na rychle plynoucí vodu
Catullus, Básně
Mulier diligens corona est viri suo Žena zdatná jest koruna muže svého
Žena statečná je korunou svého manžela 
SZ, Př 12,4
Mulier fortis oblectat virum suum Žena zdatná obveseluje muže svého
Statečná žena působí svému muži radost
SZ, Sír, 26,2
Mulierem fortem quis inveniet Zdatnou ženu kdo nalezne?
Ženu statečnou kdo nalezne?
SZ Př 31,10
Mulierem ornat silentium Ženu zbobí mlčení

Mulieres longam habent cesariem, brevem sensum

Ženy mají dlouhý vlas, ale krátký rozum
Dlouhé vlasy krátký rozum

Multa docet fames Hlad mnohému naučí
Nouze naučila Dalibora housti
Multa falsa sunt probabiliora veris Mnohé falešné věci jsou pravděpodobnější než pravé
Multa fidem promissa levant Mnoho slibů oslabuje důvěru
Multa nocent Všeho moc škodí
Multa paucis (Říci) mnoho málo (slovy)
Multa petentibus desunt multa / bene est cui deus obtulit / parca quod satis est manu Kdo mnoho chce, tomu mnoho schází, je dobře, když dá člověku bůh to, co postačí šetrné ruce
Horatius, Ódy
Multa tulit, fecitque puer, sudavit et alsit Mnoho vytrpěl i udělal jako chlapec, potil se i mrznul
Multae manus onus levant Mnoho rukou ulehčuje břemeno
Multam malitiam docuit otiositas Mnohé zlobě naučí zahálka
Zahálka učí mnohé špatnosti
SZ, Sír 33,28
Multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi  Mnozí první budou poslední a poslední první
NZ,Mt 19,30 a Mk 10,31
Multi modii salis simul edendi sunt, ut amicitiae munus expleatur Je třeba sníst spolu mnoho měřic soli, aby bylo učiněno zadost přátelství
Cicero, Laelius o přátelství
Multi multa, sed nemo omnia novit Mnozí vědí mnoho, ale nikdo neví všechno
Multi pacifici sint tibi; et consiliarius sit tibi unus de mille Měj mnoho těch, s nimiž v přátelství žiješ, ale důvěrníka měj z tisíce jediného
Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru, ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce
SZ, Sír 6,6
Multi sermonem retinent, sed non rationem Mnozí uchovají v paměti slova, ale ne jejich smysl
Multi sunt vocati, pauci vero electi Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených
Mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán
NZ, Mt 20,16 a 22,14; Ježíšova slova v podobenství o dělnících na vinici a o královské svatbě
Multis minatur qui uni facit iniuriam Kdo učinil bezpráví jednomu, je hrozbou pro mnohé
Publilius Syrus, Myšlenky
Multitudo canum mors (est) leporis Mnoho psů zajícova smrt
Multo cum ense calamus parentatur Pero má mnoho společného s mečem
Multo quam ferrum lingua atrocior ferit Jazyk zraňuje mnohem krutěji než meč
Multo se ipsum quam hostem superare operosius est Je mnohem obtížnější zvítězit nad sebou než nad nepřítelem
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Multorum disce exemplo, quae facta sequaris, / quae fugias: vita est nobis aliena magistra  Od mnohých příklad si ber, co přijmout a čemu se vyhnout: život druhých ja nám provždy učitelem 
Catonova dvojverší
Multorum manus, paucorum consilium Mnoho rukou, málo rady
Multos timere debet, quem multi timent Mnohých se musí bát ten, koho se mnozí bojí
Publilius Syrus, Myšlenky
Multos invenias asinos qui numquam gestarint onera Najdeš mnoho oslů, kteří nikdy nenesli břímě
Multum in parvo Mnohé v málo (slovech)
Multum interest utrum peccare aliquis nolit aut nesciat Je velký rozdíl, zda někdo hřešit nechce nebo nedovede
Michel de Montaigne; Eseje
Multum lege, scribe, meditare, ut possis, cum voles, dicere Hodně čti, piš, přemýšlej, abys uměl promluvit, až budeš chtít
Plinius Mladší, Dopisy
Multum legere potius quam multa Je lépe číst mnoho než mnohé
Multum, non multa Mnoho, ne mnohé
Má se hodně číst, ale ne všechno možné
Plautus
Mundus universus exercet histrioniam Celý svět hraje divadlo
Celý svět hraje komedii
Citát z Petronia a z anglického scholastického filosofa 12. století Johna ze Salisbury; též nápis na londýnském divadle Globe, v němž se hrály Shakespearovy hry 
Mundus hic est quam optimus Tento svět je nejlepší (ze všech možných světů)
Leibniz, Theodicea
Mundus vult decipi, ergo decipiatur Svět chce být klamán, ať je tedy klamán
První část byla heslem humanistů, druhá je přídavkem Martina Luthera nebo německého satirika Sebastiana Branta
Munera ceacant Dary zaslepují
Munera sunt onera Úřady jsou břemena

Murilego mures fiunt absente rebelles

Když kocour není doma, mají myši pré

Mus aetatem non cubili uni umquam committit suam Myš nikdy nesvěří život pouze jedné díře
Plautus, Hrubián
Mutabor Proměním se
Mutare quod non possis, ut natum est feras To, co nemůžeš změnit, snášej takové, jaké to je
Publilius Syrus, Myšlenky
Mutari nescit inveteratus amor Láska, která zestárla se nedovede změnit
Stará láska nerezaví
Mutatis mutandis (M. M.) Když bude změněno to, co je třeba změnit
Mutato nomine de te fabula narratur Stačí změnit jméno a bajka mluví o tobě

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB