úvodní stránka

Latinské citace od N

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Na
 
Nam et ipsa scientia potestat est I samo vědění je přece velikou silou
Anglický filosof a státník Francis Bacon
Nam in omni adversitate fortunae infelicissimum genus est infortuniii fuisse felicem Pokaždé, když se štěstí odvrátí, je největším neštěstím to, že člověk byl před tím šťastný
Boëthius, Filosofie Utěšitelka
Nam non conveniens omnibus omnis erit Nikdo se nemůže zalíbit všem
Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem
Ovidius, Umění milovat
Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago Bez vzdělání je totiž život takřka obrazem smrti
Jean Baptiste Moliere, Měšťák šlechticem
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet Přece o tebe běží, když hoří sousedův dům
Horatius, Listy
Nam vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est / qui minimis urgetur Nikdo se nerodí bez chyb; je na tom nejlépe ten, kdo jich má co nejméně
Bez chyby na svět nemůže přijít nikdo, proto je nejlepší ten, kdo chyb co nejméně má
Horatius, Satiry 
Narrare asello surdo fabellam Vyprávět bajku hluchému oslu
Mluvit slepému o barvách
Horatius, Listy
Nascendo quotidie morimur Narozením každým dnem umíráme
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet Zrozením umíráme a konec počátkem vzniká
Manilius, Astronomica
Nascimur in lacrimis, lacrimabile ducimus aevum; / clauditur in lacrimis ultima nostra dies Slzy nás přivedou na svět, v slzách celý život tone; poslední z vezdejších dnů též v slzách se uzavírá
Nascuntur poetae, fiunt oratores Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává

Natura

Příroda, rod, přirozenost, povaha, řád

Natura abhorret vacuum  Příroda se děsí prázdna
Teze francouzského filosofa René Descarta
Natura duce errare nullo modo possumus Necháme-li se vést přírodou, rozhodně nemůžeme chybovat
Cicero, O zákonech
Natura fundit ingenium, provehit usus Příroda zakládá schopnosti, užívání je rozvíjí
Natura hominum novitatis avida Lidská přirozenost prahne po novotách
Plinius Starší, Přirodověda
Natura naturans - natura naturata Příroda tvořící - příroda stvořená
Spinoza, Etika; principy Spinozovy dualistické filosofie: to, co existuje samo od sebe (ens a se, Bůh), a to co je stvořeno (svět) 
Natura nihil agit frustra Příroda nic nedělá nadarmo
Natura nihil frustra facit Příroda nic nedělá zbytečně
Aristoteles
Natura non facit saltus Příroda nedělá skoky
Maxima Aristotela a starých řeckých filosofů; v nové době ji převzal např. Komenský a německý filosof Leibniz, definitivně ji formuloval švédský přírodovědec Carl von Linné ve svém díle Botanická filosofie 
Natura parendo vincitur Přírodu lze přemoci poslušností
Aforismus anglického filosofa Francise Bacona
Natura plus trahit quam septem boves Přirozenost (povaha) táhne víc než sedm volů

Natura sanat, medicus curat

Příroda uzdravuje, lékař léčí
Aforistická zásada antické hippokratovské medicíny

Natura simplicibus gaudet Přírodu těší jednoduchost
Naturae convenienter vive Žij v souladu s přírodou
Naturae enim non imperatur, nisi parendo Přírodě se nedá poručit jinak než tím, že se jí podřídíme
Anglický filosof Francis Bacon
Naturale vitium est negligi quod communiter possidetur Přirozenou chybou je nedbat o to, co je společné
Právní aforismus 
Naturali iure omnium communia sunt ista: aer, aqua profluens et mare, et, per hoc, litora maris Podle přirozeného práva je všem společné toto: vzduch, plynoucí voda a moře, a tudíž i mořské břehy 
Naturalia non sunt turpia

Co je přirozené, není hanebné
Co je přirozené, není nemravné
(Nic lidského mi není cizí)

Naturam expellas furca, tamen usque recurret Vyháněj přírodu vidlemi, přece se pokaždé vrátí
Horatius, Listy
Naufragium in portu facere Ztroskotat v přístavu
Navigandum est pro ventorum flatibus Pluje se podle toho, jak vane vítr 
Navigare necesse est, vivere non est necesse Plavit se je nutné, žít nutné není
Podle Plútarcha (Pompeius) Pompeiova slova k námořníkům, kteří se báli vyplout na rozbouřené moře; později heslo hansovního spolku v Brémách
Navis et mulier numquam satis ornantur Loď a ženu nikdy dost neozdobíš
Navita de ventis, de tauris narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves O větrech vypráví plavec, oráč zas o volcích mluví, voják sčítá své rány, pastýř zas ovce svých stád
Propertius, Elegie
Ne
 
Ne accesseris in consilium nisi vocatus Nechoď do shromáždění, nejsi-li pozván
Ne bis in idem Ne dvakrát v téže věci
Právní zásada
Ne credas aurum, quidquid resplendet ut aurum Nevěř, že zlatem je vše, co se jak zlato třpytí
Nevěř, že je všechno zlato, co se po zlatě třpytí
Není všechno zlato, co se třpytí

Ne credas isti, semel a quo falsus abisti

Nevěř tomu, kdo tě jednou napálil
Ne abys tomu uvěřil, kdo tě už jednou napálil

 Ne credas undam placidam non esse profundam

Nevěř, že klidná voda není hluboká
Tichá voda břehy mele
Ne festines locupletari ne celerius fias pauper Nespěchej s obohacováním, abys rychleji nezchudl
Ne nos inducas in tentationem Neuveď nás v pokušení
NZ, Mt 6,13; slova Otčenáše (celý zde!)
Ne perdiderit, non cessat perdere lusor  Ve strachu z prohry hráč prohrávat nepřestává
Ovidius, Umění milovat
Ne quid expectes amicos quod tute agere possies Nečekej od přátel, co můžeš s jistotou udělat sám
Gellius, Noci v Attice
Ne quid nimis Nic příliš
Všeho s mírou
Všeho moc škodí
Terentius, Dívka z Andru
Ne restim memores apud ipsum reste necatum Nezmiňuj se o provaze u toho, kdo se provazem usmrtil
Nemluv o provaze v domě oběšencově
Ne sutor ultra crepidam Švec ať se nestará o víc než o střevíc
Ševče drž se svého kopyta
Plinius Starší, Přírodověda; jde o výrok řeckého malíře Apella (Apellés). Jistý švec kritizoval nejen sandál namalovaný na Apellově obraze, ale i podobu nohy. Malíř přiznal oprávněnost pouze kritice střevíce
Nec census, nec clarum nomen avorum, / sed probitas magnos ingeniumque facit Člověka nečiní velkým majetek či sláva předků, poctivost a nadání jsou spíš cestou k velikosti
Ovidius, Listy z Pontu 
Nec domo dominus, sed domino domus honestanda est   Pán má zdobit dům, ne dům pána
Cicero, O povinnostech
Nec esse ullum magnum malum praeter culpam Není žádné větší zlo než vina
Cicero, Dopisy přátelům; později převzal Friedrich Schiller v dramatu Nevěsta messinská
Nec laudibus, nec timore Ani chválami, ani strachem
(se nedám pohnout), heslo biskupa von Galen za nacismu
Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri Stejně zdatné jak najít je udržet to, co jsi získal
Ovidius, Umění milovat
Nec momentum sine linea Ani chvíle bez řádky (bez práce)
Heslo kardinála Richelieu
Nec pluribus impar Roven mnohým
Schopný postavit se mnoha (soupeřům)
Heslo krále Ludvíka XIV., potom častý nápis na francozských dělech; Bismarck aplikoval toto úsloví na Německo
Nec possum tecum vivere, nec sine te Nemohu žít s tebou ani bez tebe
Martialis, Epigramy
Nec quicquam aliud est philosophia, si interpretari velis, quam studium sapientiae Filosofie, pokud ji chceš pochopit, není nic jiného než snaha být moudrý 
Cicero, O povinnostech
Nec secunda sapientem evehunt nec adversa demittunt Moudrého štěstí nezaslepí a smůla nezlomí
Seneca, Útěcha pro matku Helvii
Nec spe nec metu Ani s nadějí, ani se strachem
Heslo mantovské markýzy Isabely d'Este
Nec temere nec timide Ani pošetile, ani bázlivě
Necesse est facere sumptum, qui quaerit lucrum Je třeba, aby nejdřív tratil ten, kdo chce mít zisk
Plautus, Komedie oslovská
Necessitas feriis caret Nutnost nezná oddechu
Palladius, Zemědělská práce
Necessitas non habet legem (neccesitas caret lege) Nutnost nezná zákon
Publilius Sirus, Myšlenky
Necessitas sanguis sua est, allii omnes gentes sunt Nejdůležitější věc je tvoje vlastní krev, ti ostatní jsou cizinci
Necessitas ultimum et maximum telum est  Nutnost je poslední a největší zbraní
Livius, Dějiny
Necessitudo etiam timidos fortes facit Nutnost dělá i z bojácných statečné
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Negandi causa avaro numquam deficit Lakomci nikdy neschází důvod, proč říci ne
Publilius Sirus, Myšlenky
Nemesis bonorum custos, sontium castigatrix, securitatis publicae vindex Spravedlnost - ochránkyně poctivých, karatelka provinilců, strážkyně obecného bezpečí
Nápis na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze
Nemine contradicente (discrepante) Aniž kdo byl proti
Se souhlasem všech
Neminem cognovi poetam qui sibi non optimus videretur Nepoznal jsem básníka, který by si nemyslel, že je nejlepší
Cicero, Tuskulské hovory
Nemini licet ignorare ius Nikomu není dovoleno nedbat práva
Zásada římského práva
Nemo ante mortem beatus Nikdo nemůže být před smrtí považován za šťastného
Podle Hérodota odpověď řeckého státníka a básníka Solóna boháči Kroissovi na otázku, zná-li šťastnějšího člověka, než je on

Před snrtí nikdo není šťasten (blažený), teprve po smrti
Ovidius, Proměny 3.136
Nemo cum diabolo iocatur impune S ďáblem si nikdo nemůže beztrestně zahrávat
Nemo damnandus, nisi auditus vel vocatus Nikdo nemá být odsouzen, aniž byl vyslechnut či předvolán
Zásada římského práva
Nemo dat quod non habet Nikdo nedá to, co nemá
Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa Nikdo nemá být dvakrát stíhán pro jednu a tutéž věc
Zásada římského práva
Nemo esse iudex in sua causa potest Nikdo nemůže být soudcem ve vlastní při
Nemo gratis mendax Nikdo nelže bez důvodu
Nemo ignavia immortalis factus est Nikoho neučinila nesmrtelným lenost
Nemo in amore videt V lásce je každý slepý
Propertius, Elegie
Nemo ita pauper vivit quam natus est Nikdo nežije tak chudě, jak se narodil
Nemo libenter recolit qui laesit locum Nikdo se rád nevrací na místo, kde trpěl
Phaedrus, Ezopské bajky
Nemo magister natus Nikdo se nerodí učitelem
Žádný učený z nebe nespadl
Nemo me impune lacessit Nikdo mě beztrestně nenapadne
Heslo Skotska
Nemo mittit vinum novum in utres veteres Nikdo nevlévá mladé víno do starých měchů
Nikdo nedává mladé víno do starých měchů
NZ, Mk 2,22
Nemo nascitur sapiens, sed fit Nikdo se moudrý nenarodil, ale stal
Seneca

Nemo nostrum sine culpa est

Nikdo z nás není bez viny
Seneca Mladší

Nemo nostrum non peccat, homines sumus, non dei Každý z nás chybuje, jsme lidé, ne bohové
Petronius, Satirikon
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet Nikdo nemůže druhému převést víc práv než sám má
Ulpianus
Nemo potest duobus dominis servire Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům
Dvěma pánům nelze sloužit
NZ, Mt 6,24
Nemo potest nudo vestimenta detrahere Kde nic není ani smrt nebere
Vem na dlani chlup, když tam není
Nikdo nemůže svléci šaty z nahého
Nemo propheta acceptus est patria Žádný prorok není vzácný ve své otčině
Žádný prorok není vítán ve své vlasti
Nikdo není doma prorokem
NZ, L 4,24
Nemo regere potest, nisi qui et regi Nemůže vládnout ten, kdo se sám neumí podřídit
Seneca mladší, O hněvu
Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat  Kde tlačí bota, ví jen ten, kdo ji nosí
Každý ví, kde ho bota tlačí
Nemo secure praecipit, nisi qui bene oboedire didicit Nemůže s jistotou přikazovat ten, kdo se nenaučil dobře poslouchat
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Nemo solus satis sapit Nikdo si sám s moudrostí nevystačí
Nikdo není sám dost moudrý
Plautus, Chlubný vojín
Nemo teneretur se ipsum accusare Nikdo není povinen obvinit sama sebe
Římská právní zásada
Neque caro est neque piscis Není to ani maso, ani ryba
O postním jídle
Neque mel neque apes Ani med, ani včely
Neque (non) semper arcum / tendit Apollo Ani Appolo luk stále nenapíná
Horatius, Ódy; smysl: i bůh se unaví a potřebuje si odpočinout
Nequit scire satur, ieiunus quid patiatur Nikdo sytý nezakusí, co hladový strpět musí
Sytý hladovému nevěří 
Nervi belli, pecunia infinita Nervy války, to je nekonečně mnoho peněz
Cicero
Nervi rei publicae Nervy státu
Podle Cicerona to jsou peníze
Nervus probandi Nerv dokazování
Rozhodující důkaz
Nervus rerum Nerv všech věcí (to hlavní)
Cicero; míněny peníze
Nescio, quid serus vesper vehat Nevím, co přinese pozdní večer
Nechval dne před večerem
Nescio quid mihi magis farcimentum esset Nevím, co by mi bylo víc buřt
Žertovná latinizující hříčka kancléře Bismarcka
Nescit, quot habeat digitos in manu Neví, kolik má na ruce prstů
Neumí do pěti počítat
Plautus, Peršan
Nescit vox missa reverti Vyřčené slovo nelze vzít zpět
Co jsi vypustil z úst, ani párem volů nevtáhneš zpět
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Ni
 
Nigra in candida vertere  Z černého dělat bílé
Nihil agere delectat Nic nedělat těší
Dolce far niente
Nihil aliud est ebrietas, quam voluntaria insania Opilství není nic jiného než dobrovolné šílenství
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Nihil cum amaricino sui Svině a levandule nemají nic společného
Gellius, Noci v Attice
Nihil dat fortuna mancipio Štěstěna nic nedává provždy
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Nihil difficile amanti Tomu, kdo miluje, nic není zatěžko
Láska hory přenáší
Pro milou po krk pod vodou
Cicero, O řečníku

Nihil dulcius est ultione

Nic není sladší než pomsta
Pomsta je sladká
Quintilianus, Deklamace

Nihil enim est opertum quod non revelabitur, aut occultum quod non scietur Neboť nic není skryto, co nebude odkryto, ani tajno, co nebude poznáno
Neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno
NZ, Mt 10,26
Nihil enim minus in nostra est potestatem quam animus Nic totiž nemáme méně ve své moci než svého ducha
Pierre Abélard v dopise Héloise
Nihil est ab omni parte beatum Nic není dokonale šťastné
Horatius, Ódy 
Nihil est difficilius quam bene imperare Není nic těžšího než dobře vládnout
Výrok přisuzovaný římskému císaři Diocletianovi
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu  Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech
John Locke, Pokus o zkoumání lidského rozumu
Nihil est perpetuum datum Nic není dáno navěky
Nic netrvá věčně
Plautus, Komedie o skříňce

Nihil est quod emi non possit, si tantum des, quantum velit venditor

Není nic, co by se nedalo koupit, dáš-li tolik, kolik prodávající žádá
Cicero, O pozemkovém zákoně

Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur Nic není tak rychlé jako pomluva: nic snadněji nevznikne, nic se rychleji neujme a nic se víc nerozšíří
Nic není tak nepolapitelné jako pomluva; nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozroste
Cicero, Na obranu Plancia
Nihil est veritas luce dulcius Nic není milejší než světlo pravdy
Cicero, Výklady o Akademii
Nihil fieri potest sine causa   Nic se nemůže dít bez příčiny
Cicero, O věštění  
Nihil habentes, omnia possidentes   Jsme jako (lidé) nic nemající, a přeci všemi věcmi vládneme
Nic nemáme a přece nám patří vše
NZ, 2 K 6,10; slova sv. Pavla popisující situaci pronásledovaných křesťanů, zbavených všeho majetku a majících toliko víru v nebeské království
Nihil in terra sine causa fit, et de humo non oritur dolor Na zemi bez příčiny nic se neděje, z hlíny nemůže vzcházet utrpení
Ničemnost přec nevzchází z prachu, trápení neklíčí z půdy
SZ, Jb 5,6
Nihil magis amat cupiditas, quam quod non licet Nic nemá žádostivost raději než to, co není dovoleno
Publiliius Syrus, Myšlenky
Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum et immobile, ut integram terram loco dimoveret Nic než bod, pevný a nehybný, si přál Archimédés, aby pohnul Zemí z místa
Nihil nocere (Primum nil nocere) (Především) v ničem neškodit
Hippokratova první zásada
Nihil (nil) novi sub sole Nic nového pod sluncem
(Bible, Kaz 1,9)
Nihil obstat Není námitek
Forma církevního souhlasu k vydání náboženského spisu
Nihil parcere egestatis est initium Ničím nešetřit je počátek bídy
Rutilius Lupus, O řečnických figurách
Nihil perpetuum, pauca diuturna sunt Nic netrvá věčně, jen málo věcí má delší trvání
Seneca Mladší, Útěšný spis Polibiovi
Nihil pretiosius tempore Není nic cennějšího než čas
Nihil sibi quisquam de futuro debet promittere Nikdo si nemá nic slibovat od budoucnosti
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Nihil vento, sorte, femina infidius Není nic nespolehlivější než vítr, osud a žena
Nil actum credens, dum quid superesset agendum Nic nepovažoval za hotové, dokud ještě bylo co vykonat
Lucanus, Farsalské pole; charakteristika Caesara 
Nil (nihil) admirari Ničemu se nedivit
Nic neobdivovat
Horatius, Listy; podle stoické filosofie podmínka blaženého života 
Nil dictum quod non dictum prius Nic není řečeno, co by nebylo řečeno dříve
Nil fit, quod Deus non vult Nestane se nic, co Bůh nechce
Nil habenti nihil deest Kdo nic nemá, tomu nic nechybí
Nil homini certum est V lidském životě není nic jistého
Ovidius, Žalozpěvy
Nil nisi bene Nic než dobré
např. o mrtvých
Nil similius insano quam ebrius Nikdo se nepodobá bláznu víc než opilec
Nil sole et sale utilius Nic potřebnějšího než slunce a sůl
Nil volenti defficile Není nic zatěžko tomu, kdo chce
Nimium ne crede colori Nedej příliš na barvu
Zdání klame
Vergilius, Zpěvy pastýřské 
Nisi caste, saltem caute  Když ne čestně, tak alespoň opatrně
Nisi credideritis, non intelligetis Jestliže neuvěříte, nepochopíte
Maxima středověkého filosofa Scota Eriugeny, založená na Hospodinově výroku u proroka Izajáše: "Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte,"
Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum caelorum Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského
NZ, Mt 18,3
Nimitur in vetitum semper, cupimusque negata Usilujeme o zakázané a toužíme po tom, co je nám odepřeno
To co se nesmí, vždy láká, co se nám odpírá, chceme
Ovidius, Lásky 
Nix veluti veris est firma fides mulieris Jako sníh zjara je ženská věrnost stálá
Nn
 
N. N. viz Nomen nescio
No
 
Nobilis equus umbra (quoque) virgae regitur, ignavus ne calcari quidem potest Ušlechtilému koni stačí pouhý stín biče, línému nepomohou ani ostruhy
Nocere facile est, prodesse difficile Škodit je snadné, prospívat obtížné
Quintilianus
Nocet empta dolore voluptas Vášeň, vykoupená bolestí, je na škodu
Horatius
Nocet saepe verum dicere Říkat pravdu často škodí
Pro pravdu se lidé často nejvíc zlobí
Phaedrus, Ezopské bajky
Nocte latent mendae, vitioque ignoscitur omni V temnotě skryjí se vady, každá se promine chyba
Ovidius, Umění milovat
Noctuas Athenas afferre Nosit sovy do Athén
Nosit dříví do lesa
Lít vodu do Dunaje
Sova byla v antice symbolem moudrosti, Athény centrem učenosti a moudrosti
Nocturna versate manu, versate diurna Čtěte je ve dne i v noci
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); rada pilně číst řecké autory
Nolens (aut) volens Chtě nechtě
Noli barbam vellere mortuo leoni Ani mrtvého lva netahej za hřívu
Martilais, Epigramy
Noli equi dentes inspicere donati Darovanému koni na zuby nekoukej
Autorství tohoto přísloví je připisováno sv. Jeronýmovi
Noli foenerari homini fortiori te, quod si foeneraveris, quasi perditum habe Nepůjčuj člověku mocnějšímu sebe; jestlis půjčil, měj to za ztracené
Nepůjčuj člověku silnějšímu, než jsi ty, a půjčíš-li, můžeš to odepsat jako ztracené
SZ, Sír 8,15 (12)
Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas Nevycházej ze sebe, obrať se do sebe, v nitru člověka sídlí pravda
Augustin, Kniha o pravém náboženství
Noli homines blando nimium sermone probare, / fistula dulce canit volucrem dum decipit auceps Neceň si lidi, když chválu přehnaně ne tebe pějí, když ptáčník na ptáčka líčí, sladce mu píšťala hraje
Catonova dvojverší
Noli me tangere Nedotýkej se mne
Noli obsecro istum disturbare Prosím neničte to!
Slova syrakúského učence Archiméda k římským dobyvatelům města, aby neničili geometrické obrazce, které nakreslil do písku. Nicméně jeden z vojáků ho prý nato propodl
Noli tangere circulos meos Nedotýkej se mých kruhů
Slova Archiméda římským vojákům při dobývání Syrakús, aby mu nepošlapali obrazce narýsované v písku. Vojáci, neznalí, o koho jde, ho nicméně nato usmrtili
Noli turbare circulos meos Nepokaž mi mé kruhy
Řekl prý Archimédés vojákovi, který ho pak zabil
Nolite flere, non est mortua, sed dormit Neplačte, nezemřela, ale spí
NZ, L 8,52; Ježíšova slova z podobenství o vzkříšení dcery Jairovy
Nolite iudicare, ut non iudicemini Nesuďte, abyste nebyli souzeni
NZ, Mt; Ježíšova slova z horského kázání
Nolite solliciti esse in crastinum; crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi; sufficit diei malitia sua Nepečujte proto úzkostlivě o zítřek, neboť zítřek bude pečovat sám o sebe. Každý den má sám dost své lopoty
Nedělejte si starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení
NZ, Mt 6,34; Ježíšova slova z horského kázání  
Noli esse amicus homini iracundo, neque ambules cum viro furioso Nebratři se s člověkem hněvivým, aniž obcuj s mužem prchlým
Nespřáteluj se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej
SZ, Př 22,24
Nolle in causa est, non posse praetenditur Ve skutečnosti nechce, předstírá, že nemůže
Nolle prosequi Nepronásleduj
Zastavení trestního stíhání
Nolo episcopari Nechci být biskupem
Augustinus
Nomen atque omen Jméno a zároveň znamení
Plautus; Peršan; smysl: jméno něco říká o svém nositeli
Nomen est omen Jméno je osud
Nese význam

Nomen omen

Jméno, jako (předurčující) znamení

Nomen nescio (N. N.) Jméno neznám
Pisatel neznámý
Častý závěr anonymních dopisů místo podpisu
Nomina stultorum scribuntur ubique locorum Jména hloupých jsou napsána na všech možných místech
Jména hloupých na všech sloupích
Nomina stultorum semper parietibus haerent Jména hloupých všude po zdech
Nomina sunt odiosa Jménům se vyhýbat
Raději nejmenovat
Non avaro divitiae, sed divitiis avarus servit  Majetek neslouží lakomci, ale lakomec majetku
Non bene pro toto libertas venditur auro Za všechno zlato světa nelze svobodu koupit
Non bis in idem Ne dvakrát v téže věci
Římská právní zásada stanovící, že nikdo nemůže být za totéž souzen a trestám dvakrát
Non capit regnum duos Trůn dva neunese
Vládnout dva nemohou
Seneca Mladší, Thyestés
Non compos mentis / sui Nepříčetný
Non convalescit planta quae saepe transfertur Květině, kterou často přesazuješ, se nedaří
Seneca Mladší, Listy Luciliovi 
Non coquus semper, cui longus culter adhaeret Není kuchařem každý, kdo má dlouhý nůž
Není všechno zlato, co se třpytí
Non cuivis homini contingit adire Corinthum Není každému dáno dorazit do Korintu
Horatius, Listy; smysl: dosáhnout toho, co si člověk přeje; rčení se váže k historkám, že v Korintu byla prodejná láska příliš drahá
Non decipitur, qui scit se decipi Není klamán, kdo ví, že je klamán
Non des filio potestatem in iuventute Nedávej mu (synovi) moci v mládí
Nedávej synovi v mládí volnost
SZ, Sír 30,11 
Non est ad astra mollis e terris via Cesta ze země ke hvězdám není pohodlná
Seneca Mladší, Šílící Hercules
Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit Trpaslík nevyroste, ani kdyby se na horu postavil
Seneca Mladší, Listy Lucianovi
Non est ad respondendum omnia Nelze odpovědět na vše
Cicero, Na obranu Mureny
Non est apud aram consultandum U oltáře se člověk nemá rozmýšlet
Středověké pořekadlo o manželství
Non est bonum esse hominem solum Není dobře člověku být sám
Není dobré, aby člověk byl sám
SZ, Gn 2,18; Hospodinova slova k Adamovi v ráji
Non est dubitandum Není pochyby
Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit Trpaslík nevyroste, ani kdyby se na horu postavil
Seneca Mladší, Listy Lucianovi
Non est princeps supra leges, sed leges supra principem  Panovník nestojí nad zákony, ale zákony nad panovníkem
Plinius Mladší, Chvalořeč na Traina
Non faciunt meliorem wquum aurei freni Zlatá uzda nedělá koně lepším
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Non fasces nec opes, sola artis sceptra permanant Bohatství ani moc, jen věda ať vládne stále
Epitaf na hrobě dánského astronoma Tychona de Brahe v pražském chrámu Panny Marie před Týnem na Starém městě
Non habere ubi pedem ponere Nemít kam stoupnout
Nemít kam hlavu složit
Cicero, O nejvyšším dobru a zla
Non hic curatur qui curat Zde se nevyléčí, kdo má starosti
Nápis na antoninovských lázních v Římě
Non ignara mali, miseris succurrere disco Znám neštěstí, proto se nešťastným pomáhat učím
Vergilius, Aeneis; slova, jimiž kartháginská královna Dido přijímá trosečníka Aenea a jeho druhy 
Non in solo pane vivit homo Ne samým chlebem živ je člověk
Nejenom chlebem bude člověk živ
Člověk nebude živ jenom chlebem
NZ, Mt 4,4 a L 4,4
Non intratur in veritatem nisi per caritatem Nelze najít pravdu jinak než skrze lásku
Výrok připisovaný sv. Augustinovi
Non lege artis medicinae Není podle pravidel lékařského umění
Non licet bis in bello peccare Ve válce nelze udělat chybu dvakrát
Non liquet Není to jisté
Cicero, Na obranu Aula Cluentia; římská právní formule užívaná u soudů, když nebylo možno obviněného odsoudit ani zprostit viny
Non mihi solum Ne mně samotnému

Non multa, sed multum

Ne mnohé, ale mnoho
Plinius Mladší, Dopisy

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu
Heslo templářů

Non obstante veredicto Bez ohledu na výrok poroty
Non occides Nezabiješ
Páté přikázání (Bible, Ex 20,13)
Non omne quod licet honestum est Ne vše, co je dovoleno je čestné
Digesta
Non omnes, qui habent citharam, sunt citharoedi  Ne každý, kdo má loutnu, je loutnista
Neni všechno zlato co se třpytí
Varro, O zemědělství
Non omnia possumus omnes Všichni nemůžeme všechno
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Non omnis moriar Nezemřu docela
Horatius, Ódy; tj. budu žít ve svých básních
Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum, sed qui facit voluntatem patris mei qui in caelis est Ne každý, kdo mi říká "Pane, pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích 
NZ, Mt 7,21

Non plus ultra

Dál už nelze
Dál už nic není ( Nic lepšího nad to)
Podle pověsti nápis, který vyryl Héraklés do skály horstva, které rozdělil a spojil Atlantický oceán se Středozemním mořem

Non possumus Nemůžeme
Výrok, jimž papež odmítá schválit žádost, která je mu adresována (např. Klement VI. tak zamítl žádost o povolení sňatku anglického krále Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou)
Non potes successorem tuum occidere Nemůžeš zabít svého nástupce
Slova, která Seneca adresoval císaři Neronovi
Non procul a proprio stipite poma cadunt Plody nepadají daleko od svého stromu
Jablko nepadá daleko od stromu
Non pudeat dicere quod non pudet sentire Ať se nestydí říci, co se nestydí myslet
Michel de Montaigne, Eseje
Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauer est Chudák není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt Není to tak, že bychom se neodvážili, protože je to těžké; těžké je to proto, že chybí odvaha
Seneca
Non quid detur refert, sed qua mente Nezáleží na tom, co se dává, ale s jakým úmyslem
Non refert quam multos, sed quam bonos habeas (libros) Nezáleží na tom jak četné, ale jak dobré máš (knihy)
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Non semper lilia florent Lilie nekvetou stále
Není pořád posvícení
Ovidius, Umění milovat
Non semper Saturnalia erunt

Nebudou pořád Saturnálie
Není každý den neděle
Není každý den posvícení
Saturnálie byly oslavy zimního slunovratu, byly při nich přinášeny oběti bohu Saturnovi, trvaly pět dní a panovala při nich karnevalová nevázanost a rovnost mezi pány a otroky

Non sequitur (Z toho) neplyne, logická chyba
Non serviam Nebudu sloužit
Non scholae, sed vitae discimuc Neučíme se pro školu, ale pro život
Seneca
Non solum ipsa fortuna caeca est, sed eos etiam plerumque efficit caecos quos complexa est Není slepá jen Štěstěna, ale zaslepuje většinou i ty, jimž věnuje svou přízeň
Cicero, Laelius o přátelství
Non sum dignus Nejsem hoden
NZ, Mt 8,8; Slova z biblického podobenství o uzdravení setníkova sluhy
Non sunt facienda mala ut eveniant bona Nemá se dělat nic zlého, aby se podařilo dobré
Non te laudabis, propria laus foetet in ore Nechval sám sebe, samochvála v ústech páchne
Sebechvála smrdí
Non testatum (N. T.) Neověřeno
V tisku neověřená zpráva, takzvaná kachna
Non tibi, sed Petro, cui successor es, pareo Nejsem poddán tobě, ale Petrovi, jehož jsi nástupcem
Slova, která za bojů o investituru při cestě do Canossy, líbaje střevíc papeže Alexandra III. na znamení podřízenosti, pronesl císař Římské říše Friedrich I. Barbarossa
Non uno ictu quercus cadit Dub se nekácí po jedné ráně
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo Nežiju, abych jedl, ale jím, abych žil
Quintilianus, Základy rétoriky
Non volat in buccas assa columba tuas Pečený holub ti do úst nevletí
Nepočítej, že dle chuti holub pečený do úst ti vletí
Nondum omnium dierum sol occidit Ještě nezapadlo slunce všech dnů
Ještě není všem dnům konec
Nondum venit hora mea Ještě nepřišla má hodina
J 2,4; Ježíš v Káně Galilejské

Nosce te ipsum

Poznej sám sebe
Latinský překlad řeckého výroku připisovaného mudrci Cheilónovi, ale též Thalétovi, Solónovi a Sókratovi. Iuvenalis o něm říká, že byl seslán z nebe. Též nápis na chrámu v Delfách

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se Koho nepoznáš na něm samém, poznáš podle přátel
Nosse velint omnes, sed mercedem solvere nemo Vědět by chtěl každý, ale zaplatit nikdo
Juvenalis, Satiry, 7.157
Nota bene (N. B.) Dobře si všimni, pamatuj
Notatio naturae et animadversio peperit artem Ze zkoumání a pozorování přírody vzniklo umění
Cicero, O řečníku
Novo amore veterem amorem tamquam clavo clavum eiciendum putant Říkají, že je třeba starou lásku vyrazit novou láskou jako klín klínem
Cicero, Tuskulské hovory
Novus nascitur ordo Rodí se nový řád
Novus ordo seclorum Nový řád věků
Vergilius o době Augustově
Novus rex, nova lex Nový panovník, nový zákon
Právnický aforismus
Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent Noc, láska a víno - to nejsou k střídmosti rádci
Ovidius, Lásky  
Nox erat et caelo fulgebat luna sereno Noc byla a měsíc již zářil na jasném nebi
Horatius, Epódy; příkladný Horatius hexametr
Nu
 
Nuda veritas Holá pravda
Horatius, Ódy
Nudo detrahere vestimenta Svléci nahého
Plautus, Komedie oslovská
Nugis addere pondus Dodat váhu malichernostem
Horatius, Listy
Nulla aetas ad discendum sera V žádném věku není pozdě na učení
Nulla calamitas sola Žádné neštěstí nepřichází samo
Neštěstí nechodí samo
Nulla dies sine linea Ani den bez čáry
Ani den bez řádky
Plinius Starší, Přírodověda; výrok připisovaný nejslavnějšímu řeckému malíři Apellovi (Apellés), který mimo jiné vynikal pilností
Nulla est disciplina, quae non peccando discatur Není žádný obor, který by si člověk neosvojil chybováním
Chybami se člověk učí
Nulla fides inopi Chudému nikdo nevěří
Ausonius, Epigramy
Nulla poena sine culpa Žádný trest, kde není vina
Bez zavinění
Nulla poena sine lege Žádný trest bez zákona
Nulla potentia scelere quaesita est diuturna Žádná moc získaná zločinem nemá dlouhého trvání
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Nulla potentia supra leges esse debet Žádná moc se nesmí stavět nad zákony
Ciccero, Na obranu svého domu
Nulla regula sine exceptione Není pravidla bez výjimky
Výjimka potvrzuje pravidlo
Nulla reparabilis arte laesa pudicitia est; deperit illa semel Poctivost není žádným způsobem nahraditelná; ztrácí se jen jednou
Nulla res citior apud homines quam fama Nic se mezi lidmi nešíří rychleji než pomluva
Plautus, Zlomky
Nulla salus bello... Ve válce není záchrana, prosíme o mír
Vergilius
Nulla servitus turpior est quam voluntaria Žádné otroctví není potupnější než otroctví dobrovolné
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Nulla viro iuranti femina credat Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám
Catullus, Básně
Nulli rosae deest spina Žádné růži nescházejí trny
Není růže bez trní
Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum Mlčení neškodí nikdy, mluvení uškodit může
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Catonova dvojverší
Nullius est quod multorum esse potest Nepatří nikomu co může patřit mnohým
Nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius Nic není řečeno, co by nebylo řečeno už dříve
Vše už bylo řečeno
Terentius, Kleštěnec
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit Každému velkému duchu je vlastní trocha bláznovství
Seneca Mladší, O klidu duševním
Nullus amor poterit celari tempore longo Lásku nelze nikdy skrývat po dlouhou dobu
Nullus dolor est quem non longinquitas temporis minuat atque molliat Není bolest, kterou by dlouhý čas neulehčil a nezmírnil
Cicero, Dopisy přátelům
Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit Žádná kniha není tak špatná, aby nebyla nějak k užitku
Plinius Mladší, Dopisy
Nullus est locus domestica sede iucundior Není milejší místo, než vlastní dům
Numerantur sententiae, non ponderantur Hlasy se počítají, neváží se
Plinius Mladší, Dopisy
Numero deus impare gaudet Bůh se raduje z lichého čísla
Vergilius, Zpěvy pastýřské; zde narážka na víru v kouzelnou moc lichých čísel

Numerus clausus

Uzavřený (omezený) počet

Numerus dierum hominum ut multum centum anni Počet dnů lidských - dlouho-li žije - století jest
Počet lidských dnů je nanejvýš sto let
SZ, Sír 18,8
Nummus nummum parit Peníze rodí peníze
Nummus ubi loquitur, Tullius ipse tacet Tam, kde mluví peníze, i sám Tallius mlčí
Míněn Cicero, považovaný za nejvýmluvnějšího z římských řečníků
Numquam accedo, quin a te abeam doctior Nikdy jsem (k tobě) nepřišel, abych neodešel poučenější
Numquam eminentia invidia caret Výjimečnost není nikdy ušetřena závisti
Numquam erit felix quem torquebit felicior Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápit, že jiný je šťastnější
Seneca Mladší, O hněvu

Numquam est fidelis cum potente societas

Spojenectví s mocným nikdy není spolehlivé
Phaedrus, Ezopské bajky

Numquam invenietur, si contenti fuerimus inventis Na nic nového by se nepřišlo, kdybychom se spokojili s tím, co už máme
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Numquam parum est quod satis est Nikdy není málo to, co stačí
Numquam periculum sine periculo vincitur Žádné nebezpečí se nepřekoná bez nebezpečí
Numquam retrorsum! Nikdy zpátky!
Heslo Marca Tullia Cicerona
Numquam ubi diu fuit ignis deficit vapor Nikdy neschází kouř tam, kde dlouho hořel oheň
Není kouře bez ohně
Publilius Syrus, Myšlenky
Nunc aut numquam Teď, nebo nikdy
Nunc dimittis servum tuum, Domine Nyní propouštíš svého služebníka, Pane
NZ, L 2,29; Slova starce Simeona nad malým Ježíšem, přineseným poprvé do chrámu
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus Teď je čas pít, teď je třeba lehkou nohou po zemi tančit
Horatius, Ódy; slova, jimiž se ve starém Římě zahajovaly oslavy velkých událostí
Nunc et semper Nyní a až na věky věkův
Slova často zakončující liturgické úkony
Nunc quidem paululum a sole Teď mi jdi trošku ze slunce
Cicero, Tuskulské hovory; odpověď kynika Diogena Alexandru Velikému na jeho otázku, zda má Diogenes nějaké přání
Nunc totus Graias nostrasque habet orbis Athenas Teď naše řecké Athény patří celému světu
Juvenalis
Nunc tuum ferrum in igne est Teď je tvé želízko v ohni
Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio Sňatek je spojení muže a ženy, počátek společného sdílení celého života, sloučení božského a lidského práva
Definice manželství ve Svodu občanského práva ze 6. století po Kr.
Nusquam est, qui ubique est Není nikde, kdo je všude
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Nutrit pax Cererem, pacis amica Ceres Mír živí Cereru (úrodu), Ceres je přítelkyní míru
Nutritur vento, vento restinguitur ignis Oheň se živí větrem a větrem uhašuje

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

 «  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB