úvodní stránka

Latinské citace od O

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

O
 
O cives, cives, quaerenda pecunia primum / virtus post nummos Občané, občané, nejdřív shánějte peníze / ctnost až po nich
Horatius, Listy I.1.53
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria Ó milostivá, ó přívětivá, ó sladká Panno Maria
Modlitba 11. století (Bernard z Clairvaux)
O curas hominum, o quantum est in rebus inane! Ó lidské starosti, ó, kolik je na světě marnosti
Persius, Satiry
Ó dives, dives, non omni tempore vives, fac bene, dum vivis, quia cras rapit omnia quivis  Ó, boháči, boháči, nebudeš živ navěky, konej dobro, dokud žiješ, zítra se totiž někdo jiný zmocní všeho, co máš
Boháči s velikým jměním, čas pozemský bez konce není, čiň dobře s hřivnou ti danou, zítra ji jiní dostanou
O dulce nomen libertatis Ó sladké jméno svobody
Cicero, In Verrem 2. 5,163

O fallacem hominum spem!

Ó klamná lidská naději!
Cicero, O řečníku

O felix culpa ... Šťastná vina, která si takového zasloužila vykupitele
Velikonoční liturgický zpěv
O Fortuna / velut luna / statu variabilis ... Ó štěstěna jako měsíc stále se mění
Carmina Burana
O homo si scires, quantum doctrina valeret, / numquam dormires, nocte dieque studeres Jakou má vzdělanost cenu - to kdybys, člověče, věděl, nikdy bys pokojně nespal, dnem nocí studoval bys
O imitatores, servum pecus Ó, napodobitelé, stádo otroků
Horatius, Listy 
O matre pulchra filia pulchrior Ó, krásná dcero, než matka krásnější
Horatius, Ódy 
O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos! Kéž by mi Jupiter vrátil minulá léta
Vergilius, Aeneis 8,560)
O mirum bellum, dum asellus culpat asellum Jaká to podivná pře, když osel osla obviňuje
O prodiga rerum luxuries Ó, marnotratná rozmařilosti
Lucanus, Farsalské pole 
O quam cito transit gloria mundi Ó, jak rychle pomíjí světská sláva
Tomáš Kempenský, Následování Krista
O rus! Quando ego te aspiciam? Venkovský statku, kdy tě spatřím?
Horatius, Satiry
O saeculum! O litterae! Iuvat vivere Ó lidský věku! Ó, vědo! Je radost žít
Z dopisu německého reformačního publicisty Ulricha von Hutten
O sancta simplicitas Svatá prostoto!
Připisováno Janu Husovi, ale bez dokladů  (když jistá žena kladla poleno k hranici, na níž byl upálen)
O. S. B. (Ordo Sancti Benedicti) Řád svatého Benedikta
O. S. Fr. (Ordo Sancti Francisci) Řád svatého Františka

O tempora! O mores!

Ó časy! Ó mravy!
Jaká doba, takový mrav
Cicero, Řeči proti Catilinovi

O vitam misero longam, felici brevem! Ó, živote, pro nešťastného dlouhý, pro šťastného krátký
Publilius Syrus, Myšlenky
Ob
 
Obest nihil bis dici, quod bene dicis Nikdy neškodí říci dvakrát to, co říkáš správně
Obiit sine prole Zemřel bez potomků
Častá poznámka v genealogických pramenech
Oblata occasione vel iustus perit Příležitost kazí i poctivého člověka
Publilius Syrus, Myšlenky
Oblatam occasionem tene Využij příležitosti, když se naskytne
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Obscurum per obscurius (Vysvětlovat) temné ještě temnějším
Obsequium amicos, veritas odium parit Povolnost zístává přátele, pravda plodí nenávist
Terentius, Dívka z Andru 
Oc
 
Occasio aegre offertur, facile amittitur Příležitost se těžko získává, lehko propásne
Publilius Syrus, Myšlenky
Occasio facit furem Příležitost dělá zloděje
Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes Setkávají se lidé, hory se setkat nemohou
Nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi 
Oculi amorem incipiunt, consuetudo perficit Oči lásku vyvolávají, důvěrný styk ji završuje
Publilius Syrus, Myšlenky
Oculi mei semper ad Dominum Oči mám stále obrácené k Pánu
Žalm 25,15
Oculi pictura tenentur, aures cantibus Oči poutá obraz, uši zpěv
Cicero, Výklady o Akademii
Oculi plus vident quam oculus Oči vidí víc než (jedno) oko
Oculi sunt in amore duces Oči mají v lásce vůdčí úlohu
Propertius, Elegie
Oculis magis habenda fides quam auribus Očím se má věřit víc než uším
Oculos habent et non videbunt Oči mají a nemohou vidět
Mají oči a nevidí
Oculum pro oculo et dentem pro dente Oko za oko, zub za zub
Od
 
Oderint, dum metuant Ať nenávidí, jen když se bojí
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky); prý oblíbený výrok císaře Caliguly 
Oderunt hilarem tristes Nenávidí veselého smutní
Odi et amo: quare id faciam, fortasse requiris. /Nescio, sed fieri sentio et excrucior Nenávidím - miluji. Ptáš se po příčině? Neznám ji. Vnímám jen trýzeň, co mučí mě
Catullus, Básně
Odi profanum vulgus et arceo

Nenávidím nízký dav a straním se ho 
Nemám rád sprostý lid a vyhýbám se mu
Horatius, Ódy

Odium suscitat rixas, et universa delicta operit charitas Nenávist vzbuzuje spory a hádky, všecky však chyby přikrývá láska
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení
SZ, Př 10,12
Ol
 
Oleum addere camino Přilévat oleje do ohně
Horatius, Satiry
Oleum et operam perdidi Přišla jsem o olej i o námahu,
naříká odmítnutá prostitutka (Plautus, Kartágiňan I.2.119)
Olim meminisse iuvabit Jednou bude milé si vzpomenout
Vergilius
Om
 
Omne animal se ipsum diligit Každý živý tvor miluje sebe sama
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Omne initium (principium) grave est Každý začátek je těžký
Omne malum nascens facile opprimitur, inveteratum fit plerumque  robustius Každé zlo lze z počátku snadno potlačit, postupem času však většinou sílí
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky); 
Omne nimium nocet Všeho moc škodí
Omne scibile Vše, co je poznatelné
Omne trinum perfectum Vše, čeho je do třetice, je dokonalé
Do třetice všeho dobrého
Sentence vyjadřující symboliku čísla tři
Omne vivum ex ovo (ex vivo) Vše živé je z vejce (ze živého)
Základní princip generační teorie; nápis na hrobě Jana Evangelisty Purkyně
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum Při každém rozbřesku dne věř, že poslední byl
Horatius, Listy
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant Všichni se s klidnou myslí podřizují tam, kde je vláda v dobrých rukou
Publilius Syrus, Myšlenky
Omnes eodem cogimur Všichni musíme (jednou) tamtéž
Omnes homines qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet Každý, kdo má být soudcem ve sporné věci, by se měl oprostit od nenávisti, přátelství, hněvu či slitování
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Omnes natura parit liberos Od přirozenosti se všichni rodíme svobodní
Plautus, Komedie o skříňce
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt Všichni, kteří berou meč, mečem zahynou
Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou
NZ, Mt 26,52 
Omnes una manet nox / et calcanda semel via leti Všechny čeká stejná noc, stezkou smrti jednou půjdem
Horatius, Ódy
Omnes vulnerant, ultima necat Všechny zraňují, poslední zabíjí
Starodávný nápis na hodinách
Omni tempore diligit qui amicus est Každého času miluje pravý přítel
V každičkém čase miluje přítel
SZ, Př 17,17
Omni thesauro sapientia praestat et auro Moudrost je cennější než zlato a veškeré poklady
Omnia autem probate: quod bonum est tenete Všechno však zkoušejte; co je dobré, toho se držte
Všecko zkoumejte, dobrého se držte
NZ, 1 Te 5,21
Omnia cum pereunt, est virtus sola perennis Když vše zaniká, jedině ctnost je věčná
Omnia fert aetas, animum quoque Věk odnáší vše, i paměť
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Omnia habet qui nihil concupiscit Kdo po ničem netouží, má vše
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Omnia mea mecum porto

Vše své nosím sebou
Cicero, Paradoxy stoiků; Cicero reprodukuje příběh řeckého mudrce Bianta z Priény, který takto odpověděl na otázku obyvatel města prchajících před Kýrovým vojskem, proč si sebou nebere žádný svůj majetek. Dal tím najevo, že jeho jediným majetkem je moudrost 

Omnia mors aequat Smrt vše rovná
Smrtí vše končí
Claudianus, Únos Proserpiny
Omnia munda mundis Čistým je všechno čisté
Čistému vše čisté
NZ, Tt 1,15
Omnia mutantur, nihil interit Vše se mění, nic nezaniká
Ovidius, Proměny
Omnia mutantur et nos mutamur in illis Všechny věci se mění a my se měníme s nimi
Francký císař Lothar I.
Omnia nosse impossibile, pauca non laudabile Znát vše je nemožné, znát málo nechvalné
Omnia orta occidunt et aucta senescunt Vše zrozené zaniká a dorostlé stárne
Sallustius, Válka s Iugurthou
Omnia possibilia sunt credenti Všechno je možné věřícímu
Všechno je možné tomu, kdo věří
NZ. Mk 9,23
Omnia praeclara rara Vše vynikající je vzácné
Cicero, Laelius o přátelství
Omnia quae de terra sunt in terram convertentur Všecko, co jest ze země, zemí se zase stává
Všechno, co jest ze země, do země se vrací
SZ, Sír, 40,11 
Omnia quae excesserunt modum, nocent  Vše, co překračuje míru, je škodlivé
Omnia quae dicunt homines, tu credere noli Nevěř všemu, co povídají lidé
Omnia rara cara Vše vzácné je drahé
Omnia si perdes, famam servare memento

Přijdeš-li o všechno, dbej, aby sis uchoval pověst

Omnia sponte fluant, absit violentia rebus Ať vše dle vůle své plyne, v ničem ať nátlaku není
Heslo Jana Amose Komenského
Omnia sunt hominum tenui pendentia filo Vše, co souvisí s lidmi, vždy visí na tenkém vlásku
Ovidius, Listy z Pontu
Omnia tempus habent Všechno má svůj čas
Všechno má určenou chvíli
SZ, Kaz 3,1
Omnia transibunt; nos, ibimus, ibitis, ibunt; / cari et non cari, condicione pari Vše pomine - půjdeme my, vy, půjdou i oni, ať milí či nemilí jsou, vstříc téže nutnosti jdou
Středověká sentence
Omnia venalia Romae V Římě je všechno na prodej
Omnia vincit amor Nade vším zvítězí láska

Omnia vincit amor et nos cedamus amori

Láska přemůže všechno, i my se poddejme lásce
Vergilius, Zpěvy pastýřské

Omnibus Všem, pro všechny
Omnibus adde modum, modus est pulcherrima virtus Ve všem buď pamětliv míry, znát míru je překrásná cnost
Omnibus unus Jeden za všechny
Heslo svobodných zednářů
Omnis ars est imitatio naturae Každé umění je napodobování přírody
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Omnis cellula a cellula Každá buňka (pochází) z buňky
Virchow
Omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebrietati fuerint, tunc id, quod deterius est Každý nejdřív předkládá dobré víno, a když se podnapili, to špatnější
Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší
NZ, J 2,10; Ježíš ženichovi v Káně Galilejské
Omnis potestas impatiens consortis Žádná moc nesnese společníka
Walther
Omnium enim rerum principia parva sunt Počátky všech věcí jsou maličké
Cicero, De finibus 5,58
Omnium magnarum artium, sicut arborum, altitudo nos delectat, radices stirpesque non inem; sed esse illa sine his non potest U všech velkých uměleckých výtvorů nás, jako u stromů, těší jejich výše, ne tak jejich kořeny a kmeny; avšak té by bez nich nebylo
Cicero, O řečníku
Omnium malorum origo otium Zahálka je počátkem všeho zla
Omnium rerum homo mensura est Mírou všech věcí je člověk
Prótagoras
Omnium scientiarum princeps Salamantica Učenost ze Salamanky je první mezi všemi vědami
Heslo španělské university v Salamance
On
 
Onus probandi Důkazní povinnost
Op
 
Opera selecta

Vybrané spisy

Opera omnia Sebrané spisy
Opere citato (o.c.) V citovaném díle
Operibus credite et non verbis Věřte činům, ne slovům

Opes regum corda subditorum

Bohatstvím králů jsou srdce poddaných

Oportet esse ut vivas, non vivere ut edas  Je třeba jíst, abys žil, ne žít, abys jedl
Neznámý autor Rétoriky pro Herennia, nejstarší známé učebnice rétoriky
Oportet haereses esse I bludy musí být
Bible, 1K 11,19
Oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre Je třeba dávat přednost veřejným zájmům před osobními, věčným pře pomíjivými
Plinius Mladší, Dopisy
Optat  ephippia bos piger, optat arare caballus Po sedle touží býk líný a hřebec zas chtěl by orat
Horatius, Listy
Optima in rebus omnibus mediocritas Ve všem je nejlepší uměřenost
Optimum cibi condimentum fames Nejlepším kořením pokrmu je hlad
Hlad je nejlepší kuchař
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Optimum est pati quod emendare non possis Co nemůžeš napravit, je nejlépe snášet
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Optimum medicamentum quiest est Nejlepším lékem je klid
Lékařský aforismus, autorem je Aulus Cornelius Celsus, římský spisovatel z doby Augustovy
Optimus orator est, qui paucis verbis plurima dicit Nejlepší řečník je ten, kdo málo slovy řekne velmi mnoho
Opus opificem probat Dílo chválí svého tvůrce
Dílo chválí svého mistra
Opus laudat artificem Dílo chválí svého tvůrce
Opus nigrum Černé dílo
Alchymisté tak nazývali přeměnu obyčejných kovů v ušlechtilé
Or
 
Ora et labora Modli se a pracuj
Heslo benediktinského řádu
Ora pro nobis Oroduj za nás
Ustálený výraz prosby v modlitbách
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano Je třeba si přát, aby ve zdravém těle zdravý duch
Iuvenalis, Satiry
Oratio humiliantis se nubes penetrabit Modlitba poníženého proniká oblaky
SZ, Sír 35,21 (17)
Oratio pro domo Řeč pro domácí
(Do vlastních řad)
Oratio sine malis est avis sine alis Řeč bez chyb je jako pták bez křídel
Řeč, kterou chyby neprověří, je jako pták, jenž nemá peří
Středověké přísloví
Oratio vim magnam habet Řeč má velkou sílu
Cicero, Brutus
Orator fit, poeta nascitut  Řečníkem se člověk stává, básníkem se rodí
Cicero, Řeč za básníka Archiu
Orbis lacteus Mléčná dráha
Orbis pictus Svět v obrazech
Dílo Jana Amose Komenského, dětská encyklopedie a zároveň učebnice latiny
Orbis terrarum Okrsek zemský, svět
Oremus Modleme se
Výzva ke společné motlitbě při liturgii
Ornamentum aureum prudenti doctrina Zlatý šperk je rozumnému kázeň
Rozumnému je výchova jako zlatý šperk
SZ, Sír 21,21
Os
 
Os ex ossibus meis et caro de carne mea  To jest konečně kost z mých kostí a maso z mého masa
Kost z mých kostí a tělo z mého těla
SZ, Gn 2,23; zvolání Adama když poprvé spatřil Evu
Os garrulum intricat omnia Žvanivá ústa všecko popletou
Patrně výrok merovejského císaře Karla Tlustého
Os habent et non loquentur, oculus habent et non videbunt   Ústa mají a nemohou mluvit, oči mají a nemohou vidět
Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí 
SZ, Ž 134 (135), 16 
Os meum annuntiabit laudem tuam Má ústa zvěstovat budou tvoji chválu
Ať má ústa hlásají tvou chválu
SZ, Ž 50 (51), 17 
Os quod mentitur, occidit animam Prolhaná ústa zabíjejí duši
SZ, Mdr 1,11
Osculum fidei Polibek věrnosti
Ve středověku polibek lenního pána a vazala na utvrzení vzájemných závazků (Za komunistů tzv. Chruščovka)
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam Ukaž nám Hospodine, milost svoji
Ukaž nám Hospodine své milosrdenství
SZ, Ž 85,8
Ot
 
Otia dant vitia Zahálka je matkou neřesti
Nicnedělání dobrým mravům brání
Otiosis locus hic non est. Discede morator Zde není místo pro zahálku. Jdi pryč, kdo nemáš co dělat
Otium cum dignitate Důstojný odpočinek
Cicero, O řečníku; ideál Římana odcházejícího z veřejného života (dnes tzv. trafika)
Otium est pulvinar diaboli Zahálka jest ložem ďáblovým
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura Když člověk zahálí a nevzdělává se, je mrtev a zaživa pohřben
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Ov
 
Ovem lupo committere Svěřit ovci vlkovi
Udělat kozla zahradníkem
Terentius, Kleštěnec
Ovem in fronte, vulpem in corde gerit Má tvář beránka a srdce lišky

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB