úvodní stránka

Latinské citace od P

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

P
 
P. m. (post meridiem) Po poledni
V anglosaském světě zkratka pro označení odpoledních a večerních hodin (13-24) číslicemi 1-12 p.m.
Pa
 
Pabulum Acherontis Potrava pro Acheron  (říši zemřelých)
Pace (tua) V pokoji
S pokojem
(nic ve zlém, s tvým dovolením)
Pacem cum inimicis, bellum cum vitiis Mír s nepřáteli, válku s neřestmi
Pacem in terris Mír na zemi, tuto horoucí touhu lidí...
Začátek a název encykliky papeže Jana XXIII. z roku 1963, vyzývající k uchování a ochraně v nukleární sféře
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám
NZ, J 14, 27
Pacem volo, bellum paro Chci mír, chystám válku
Pacis donum est omnibus bonum Dar míru prospívá všem
Dar pokoje každému prospěje
Pacta sunt servanda Smlouvy je třeba dodržovat
Právní zásada
Paenitentia sera raro vera Pozdní lítost bývá zřídkakdy upřímná
Paete, non dolet Paete, to nebolí
Plinius Mladší, Dopisy; manželka Ceaciny Paeta dodala těmito slovy manželovi odvahu k nařízené sebevraždě poté, co se sama probodla
Pallida luna pluit, rubicunda flat, alba serenat Bledý měsíc předpovídá déšť, rudý měsíc vítr, bělostný klidné počasí
Středověké pořekadlo
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, / regumque turres

Bledá smrt měří stejným krokem chýše chudých i paláce králů
Horatius, Ódy

Palma sub pondere crescit Palma roste pod zátěží
Palmam, qui meruit, ferat Palmu ať dostane, kdo si ji zasloužil
Nápis na hrobě lorda Nelsona
Pane egeo iam mellitis potiore placentis Chléb potřebuji víc než sladké koláče
Horatius, Listy

Panem et circenses

Chléb a hry
Iuvenalis, Satiry; básníkův kritický šleh postihuje situaci v císařském Římě, kdy pozornost občanů byla od politických událostí odpoutávána bezplatným rozdělováním obilí a pořádáním nákladných vzrušujících her v cirku

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Verš z modlitby Otče náš (Mt 6,11)
Pange lingua Ať jazyk zpívá...
Začátek hymnu Tomáše Akvinského na oslavu Těla Páně
Panis sine fermento Nekvašený chléb
Par et impar Rovný a nerovný, sudý a lichý
Par erit fortuna labori Jaká práce, takový majetek
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Par pari respondere Na stejné odpovědět stejným
Oplatit stejné stejným
Par pro pari referre Oplácet stejné stejným
Oplácet stejnou mincí
Terentius, Kleštěnec
Parce mero, cenato parum; non sit tibi vanum / surgere post epulas; somnum fuge meridianum Šetři s vínem a jez střídmě, nelenuj vstát po hostině, neuléhej po obědě
Parce pater virgis / iam numquam carmina dicam! Schovej, otče, metlu / už nikdy nenapíšu báseň
Ovidius o svém dětství
Parce, puer, stimulis et fortius utere loris Opatrně, chlapče, s ostruhami a víc užívej uzdu
Napomíná Foibos syna Faetóna, než mu svěří sluneční vůz (Ovidius)
Parcere subiectis et debellare superbos Ušetřit podrobené, však zpupné pokořit válkou
Vergilius, Aeneis; tak básník vidí světovládné poslání Říma
Parentes obiurgatione digni sunt qui nolunt liberos suos severa lege proficere Výtku si zaslouží rodiče, kteří nechtějí prospět svým dětem přísným pořádkem
Petronius, Satirikon
Pares cum paribus maxime (facillime) congregantur Rovní s rovnými se velmi snadno shodnou
Rovný rovného si hledá
Cicero, Cato Starší o stáří
Pari passu Stejným krokem
Souběžně
Paria paribus Podobné podobným
Pars pro toto Část místo celku
Název poetické figury (synekdocha)
Pars sanitatis velle sanari fuit Součástí léčby bylo přání být léčen
Seneca Mladší, Faidra
Parsimonia est scientia vitandi sumptus supervacuos aut ars re familiari moderate utendi Šetrnost je schopnost vyhnout se zbytečným výdajům či umění rozumného hospodaření s majetkem
Seneca Mladší, O dobrodiních
Partes infidelium Kraje nevěřících
Tak byly na starých mapách označovány pohanské kraje a misijní území
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus Hora chystá se rodit a zrodí se jen směšná myš
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Parum accipere plus est quam nihil omnino Přijmout malou věc je lepší než nemít vůbec nic
Parum loqui, multa facere Málo mluvit, hodně dělat

Parva necat morsu spatiosum vipera taurum

Malým kousnutím zmije zabije velkého býka
Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnutí hada
Ovidius, Léky proti lásce

Parva propria magna, magna aliena parva Vlastní malé jmění je velké, cizí velké jmění je malé
Parva seape scintilla contempta magnum excitavit incendium Často směšně malá jiskra zažehla velký oheň
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Parva sub ingenti Malá pod ochranou veliké
Vergilius, Georgica 2
Parvis componere magna Srovnávat malé věci s velkými
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Parvo fames constat, magno fastidium Hlad stojí málo, vybíravost mnoho
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Parvo vivitur bene S málem se dobře žije
Z mála se dobře žije
Parvum addas parvo, magnus acervus erit  Když trochu přiložíš k troše, hromada bude velká
Parvum parva decent K malému se hodí malé
Svůj k svému
Rovný rovného si hledá
Horatius, Listy
Pasce agnos meos Pas mé beránky
NZ, J 21,15
Passeribus omnibus res nota Věc známá všem vrabcům
O tom si zpívají (povídají) vrabci na střeše
Passim Na různých místech
Průběžně
Porůznu
Pastorem percute et dispergentur oves Bij pastýře a ovce se rozprchnou
SZ, Za 13,7; NZ, Mk 14,27;
Pater, dimitte illis; non enim sciunt, quid faciunt  Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí
NZ, L 23,34
Pater familias Otec rodiny
Hlava rodiny
Podle římského práva byl otec obdařen velkou pravomocí nad členy své rodiny
Pater noster, qui es in cælis: sanctificetur Nomen Tuum:
adveniat Regnum Tuum: fiat voluntas Tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a Malo. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

(Otčenáš, který podle evangelií (Matouš 6,9, Lukáš 2,4) Kristus naučil zástupy

Pater patriae Otec vlasti
Přízvisko, jehož se v dějinách dostalo řadě významných mužů, zejména panovníkům (např Caesar, Octavianus Augustus, Cicero nebo Karel IV.)
Pater peccavi... Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě
Slova ztraceného syna v Ježíšově podobenství (Lk 15,18)
Pater semper incertus est Otec je vždy nejistý
...na rozdíl od jisté matky
Paterna rura bobus exercet suis S býčky orá otcovské pole
Horatius, Epódy
Patiens, quia aeternus Trpělivý, protože věčný
Slova sv. Augustina obdivující Boží trpělivost s lidskými nepravostmi
Patientia colligit rosas, sed raro copiosas Trpělivost přináší růže, však zřídka jich mnoho být může
Patentiam habe in me et omnia reddam tibi Poshověj mi, a všechno ti zaplatím
Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím
NZ, Mt 18,26
Patres (et) conscripti Otcové (senátoři) a nově zapsaní (na počátku republiky)
Otcové a přísedící
Patria est ubicumque est bene Vlast je všude, kde je dobře
Cicero, Tuskulské hovory
Patriae et Musis Vlasti a Múzám
Nápis na stavovském divadle v Praze
Patriae fumus igne alieno luculentior Dým vlasti je jasnější než oheň cizích zemí
Patriae inserviendo consumor Věnuji všechny své síly službě vlasti
Heslo německého kancléře Otto von Bismarcka
Patrimonium pauperum Dědictví chudých (o nadacích)
Patris est filius Je syn svého otce
Podobá se mu
Patris delictum filio innocenti nocere non debet Zločin otce nemá škodit nevinnému synu
Právní zásada
Pauca loquaris, plurima fac Málo mluv, hodně dělej
Paucis carior fides quam pecunia fuit Málokomu byla poctivost dražší než peníze
Sallustius, Válka s Iugurthou
Paucorum improbitas est multorum calamitas Nemravnost několika je pohromou pro mnohé
Publilius Syrus, Myšlenky
Pauper ubique iacet Chudý všude leží ve škarpě
Ovidius, Kalendář
Pauper enim non est cui rerum suppetit usus Chudý není ten, komu stačí, když má, co potřebuje
Horatius, Listy
Pauperis est numerare pecus Chudý musí počítat své stádo
Ovidius, Proměny
Paupertas mordet Chudoba sužuje
Pax Augustana Augustův mír
Podle císaře Augusta
Pax Dei Boží mír
Francouzské hnutí 10. století proti šlechtickým válkám
Pax et iustitia Mír a spravedlnost
Pax hominubus bonae voluntatis Pokoj lidem dobré vůle
Pokoj mezi lidmi
NZ, L 2,14
Pax enim non belli pivatio, sed virtus est, quae ex animi fortitudine oritur     Mír není stav bez války, ale cnost, která vychází ze síly ducha
Benedikt (Baruch) Spinoza, Politický traktát
Pax huic domui Pokoj tomuto domu
NZ, L 10,5; Kristovo naučení učedníkům, jak mají pozdravit při vstupu do domu
Pax optima rerum Mír je ta nejlepší věc
Motto Vestfálského míru
Pax Romana Římský mír
Počínaje císařem Augustem
Pax tecum Pokoj s tebou!
Pax una triumphis / innumeris potior Jeden mír je cennější než nesčetná vítězství
Silius Italicus, Pověst o punské válce
Pax vobiscum Pokoj vám!
NZ, J 20,19; Kristův pozdrav pokoje, vyskytuje se již ve Starém zákoně; první Kristova slova k učedníkům po jeho zmrtvýchvstání
Pe
 
Pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo  Hřeš silně, ale ještě silněji věř v Krista a raduj se v něm
Z dopisu Martina Luthera Filipu Melanchtonovi; podle Luthera stačí ke spáse víra
Peccare bis idipsum haud sapientis est viri Chybovat dvakrát v téže věci sotva může moudrý člověk
Chybami se člověk učí
Pecunia ex quo in honore esse coepit, verus rerum honor cecidit Od chvíle, kdy důstojnost začala spočívat v penězích, zanikla pravá důstojnost věcí
Seneca Mladší, Listy Luciliovi 
Pecunia non olet Peníze nesmrdí
Výrok připisovaný císaři Vespasianovi, když mu bylo vytknuto, že dává vybírat daň ze záchodů
Pecunia omnia effici possunt Penězi lze dosáhnout všeho
Kdo maže, ten jede
Pecunia regina mundi Peníze vládnou světu
Pecunia una regimen est rerum omnium Jedině peníze vládnou všemu
Pecuniae alienae non appetens, suae parcus, publicae avarus Po cizích penězích nebaží, své šetří, se státními skrblí
Tacitus, Dějiny
Pecuniae imperare oportet, non servire Penězům se má poroučet ne sloužit
Pecuniae obediunt omnia Za peníze zjednati lze všechno
Peníze vyřeší všechno
SZ, Kaz 10,19
Pede poena claudo Trest kulhá
Horatius, Ódy; smysl: zločin často nebývá záhy potrestán 
Pedibus timor addidit alas Strach dal nohám křídla
Vergilius, Aeneis
Peiora sunt tecta odia quam aperta Horší je nenávist skrývaná než zjevná
Seneca Mladší, Kniha mravných naučení
Peius Horší
Pod normou
Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina Pod beránčí kůží je častto skryta povaha vlčí
Vlk v rouše beránčím
Středověké přísloví
Pendente lite Dokud probíhá spor
Pendere ex ore alicuius Viset někomu na rtech
Pennas incidere Přistřihnout křídla
Per analogiam Na základě podrobnosti
Analogicky

Per angusta ad augusta

Přes obtíže ke slávě
Přes úskalí k vrcholům

Per annum (p. a.) Za rok
Například úrok p. a.

Per aspera ad astra

Přes překážky ke hvězdám

Per bona verba venditur mala herba Řečí medovou nabízí bylinu jedovou
Walther
Per caput / capita Na hlavu
Na člověka: průměrný příjem per caput
Per curiam Od soudu, soudem
Per definitionem Z definice samé
Z povahy věci
Per extensum V celé šíři
Per fas et nefas Právem i neprávem
Všemi prostředky
Per maiora Většinovým rozhodnutím
Per me reges regnant et legum conditores iusta decernunt Já (moudrost) jsem ta, jíž králové (patřičně) kralují a zákonodárci vykonávají právo
Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci
SZ, Př 8,15
Per mensem Za měsíc, měsíčně

Per nefas

Neprávem

Per omnia saecula saeculorum Po všechny věky věků
Závěrečná formule u mnoha modliteb
Per os (p. o.) Ústy
Perorálně (lék)

Per pedes

Pěšky

Per pedes apostolorum Pěšky jako apoštolové
Per procurationem (p. p.) Z pověření
Per quae peccat quis, per haec et torqueretur Čím kdo hřeší, tím také bývá trestán
Čím kdo zachází, tím také schází
SZ, Mdr 11,16
Per risum multum debes (poteris) cognoscere stultum Hlupáka poznáš podle toho, že se pořád směje
Úsměv od ucha k uchu svědčí o mdlém duchu
Středověké pořekadlo
Per se  Samo o sobě
Ze sebe
Peragit tranquilla potestas quod violentia nescit Klidná síla dokáže, co nesvede násilí
Claudianus, O konsulátu Manlia Theodora
Perdendi finem nemo nisi egestas facit Konec utrácení neudělá nic jiného než nouze
Publilius Syrus, Myšlenky
Pereat mundus, fiat iustitia Svět ať zahyne, ale ať je nastoleno právo
Údajně heslo Ferdinanda I., prvního Habsburka na českém trůně
Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dictum est: conceptus est homo Ó, kéž by zhynul den, kdy jsem se zrodil, jakož i noc, kdy se řeklo: "Počat je chlapec."
Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc kdy bylo řečeno: "Je počat muž."
SZ, Jb 3,3
Pereundi scire tempus assidue est mori Znát okamžik smrti znamená neustále umírat
Perfecta caritas foras mittit timorem Dokonalá láska zahání bázeň
Dokonalá láska strach zahání
NZ , 1 J 4,18
Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim Vydrž a na svém místě stůj, ta bolest ti jednou prospěje
Snes to a vytrvej, ta bolest ti prospěje jednou
Ovidius, Lásky
Perfer et obdura, multo graviora tulisti Vydrž a na svém místě stůj, již mnohé a horší jsi snesl
Snes to a vytrvej, mnoho horšího jsi snesl
Ovidius, Žalozpěvy
Periculosum est credere et non credere Je nebezpečné věřit i nevěřit
Phaedrus, Ezopské bajky

Periculum in mora

Nebezpečí z prodlení
Livius, Dějiny 

Perinde ac cadaver

Dočista jako mrtvola
Tak charakterizoval Ignác z Loyoly poslušnost členů jezuitského řádu vůči nadřízeným

Perpetuo risu pulmonem agitare solebat 

Stálým smíchem si cvičíval plíce
Juvenalis o filosofu Démokritovi

Perpetuum mobile Neustále se samočinně pohybující (mechanismus)
Perpetuum silentium Věčné mlčení
Persona est naturae rationalis individua substantia Osoba je individuální podstata rozumné přirozenosti
Boethius
Persona ingrata Osoba v nemilosti
Persona non grata Nežádoucí osoba
V diplomacii osoba, jejíž pobyt v zemi není žádoucí
Pessima res publica plurimae leges V nejhorším státě je nejvíc zákonů

Pessima sub dulci vipera melle latet

Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem (Walther)

Pessimum inimicorum genus laudantes Nejhorší druh nepřátel jsou pochlebníci
Tacitus, Agricola
Petite et dabitur vobis: quaerite et invenietis: pulsate et aperietur vobis Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno
NZ, Mt 7, 7
Petitio principii Důkaz kruhem
Logická chyba, pokud se předpokládá to, co se mělo dokázat
Ph
 
Philosophia ancilla theologiae Filosofie je služkou teologie
Výrok středověkého italského teologa Petra Damiana
Philosophia est mater omnium bene factorum beneque dictorum Filosofie je matkou všech dobrých činů i dobrých výroků
Cicero, Brutus
Philosophia est rerum humanarum divinarumque cognitio cum studio bene vivendi coniuncta Filosofoe je poznání věcí lidských a božských spojené se snahou mravně žít
Isidor Sevillský, Etymologie
Philosophia perennis Trvalá filosofie
Obvykle o filosofii Tomáše Akvinského
Philosophia prima První filosofie
čili metafysika
Philosophia virtutis continet et officii et bene vivendi disciplinam Filosofie zahrnuje učení o ctnosti, povinnosti a mravném životě
Cicero, Proti Pisonovi (Caesarovu tchánovi)
Philosophia, res summa, ad paucos pertinet  Filosofie, největší z věd, mluví k málokomu
Pi
 
Pia desideria Zbožná přání
Pia fraus Zbožná lež
Zbožný (dobře míněný) klam
Ovidius, Proměny, smysl: lež v zájmu dobré věci
Piae memoriae Dobré (blažené, zbožné) paměti
Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas Malířům a básníkům bylo vždy dáno stejné právo cokoliv si dovolit
Horatius, O umění básnickém 
Picturae sunt libri laicorum Obrazy jsou knihami nevzdělaných
Piger ipse sibi obstat Hloupý překáží sám sobě
Hloupý sám sobě stojí v cestě
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Pinxit (pinx.) Namaloval - nakreslil
Součást signatury obrazu nebo kresby
Piscari in aere Lovit ryby ve vzduchu
Plautus, Komedie oslovská
Piscari in turbido Rybařit na rozbouřené řece
Piscem natare doces Učíš rybu plavat
Piscem natare oportet Ryby musejí plavat
Petronius, Satirikon; smysl: jídlo z ryb se musí hodně zapíjet
Piscis a capite foetet Ryba smrdí od hlavy
Piscis triduanus foetet Tři dny stará ryba páchne
Host a ryba třetí den smrdí
Pium desiderium Zbožné přání
Též v záporném smyslu: přání, které nemá naději na splnění
Pl
 
Placebo Budu vyhovovat
Budu spokojen
Zdánlivý lék s psychologickým účinkem, pro uklidnění pacienta
Placet Schvaluje se
Dát něčemu placet
Plaudite, amici, comoedia finita est Tleskejte přátelé, komedie skončila
Údajně poslední slova císaře Augusta
Plaudite, cives, acta est fabula Tleskejte, občané, hra je u konce
Formule na závěr římských komedií; také prý poslední slova Beethovenova
Plebs bene vestitum stultum putat esse peritum Dav pokládá dobře oděného hlupáka za znalce
Hloupý s překrásným šatem má u lidí na rozum patent

Plena vita exemplorum est

Život je plný příkladů

Pleno iure Plným právem
Pleno titulo (P.T.) Plným titulem
Starší titulatura při psaní adres
Plenus venter non studet libenter S plným žaludkem se nerado studuje
Plný břich rád leží tich
Plenus venter facile de ieiunis disputat S plným žaludkem se snadno mluví o hladovění
Jeroným, Listy
Plerique tam prudentes eunt Delphis quam Delphos Mnozí jdou z Delf stejně moudří jako do Delf
Husa přeletěla moře, a byla zase husou
Pluralia  tantum Podstatná jména existující pouze v množném čísle
Pluralis auctoris Autorský plurál
Pluralis maiestaticus Užití množného čísla jako označení důstojnosti
Plurima qui aggreditur nihil apte perficit Kdo s mnoha věcmi začne, nic řádně nedokončí
Plurimum facere, minimum ipse de se loqui Co nejvíc dělat, co nejméně o sobě mluvit
Sallustius, Válka s Iugurthou
Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem Větší cenu má jeden očitý svědek než deset těch, kteří znají věc jen z doslechu
Plautus, Hrubián
Plus apud me tamen vera ratio valebit quam vulgi opinio Skutečný rozum bude u mne mít přece jen větší cenu než mínění davu
Cicero, Paradoxy stoiků
Plus docet quam scit Učí víc než ví
Petronius
Plus dolet, quam necesse est, qui ante dolet, quam necesse est Trápí se víc, než je třeba, kdo se trápí dřív, než je třeba
Seneca
Plus exempla quam peccata nocent Příklady škodí víc než hříchy
Cicero
Plus ibi boni mores valent quam alibi bonae leges Dobré mravy tam mají větší cenu než leckde dobré zákony
Tacitus, Germánie
Plus periculi in insidiatore occulto quam in hoste manifesto Nebezpečnější bývá skrytý pletichář než zjevný nepřítel
Plus ratio quam vis caeca valere solet Rozum platívá víc než slepá síla
Plus ultra Ještě dál
Slova ve španělském státním znaku, odkaz k nápisu, který bájný Héraklés vyryl do skály v Gibraltarské úžině
Plus valet in manibus passer quam sub dubio grus Větší cenu má vrabec v hrsti než pochybná naděje na jeřába
Lepší vrabec v hrsti, než rozum na střeše
Plus valet unus testis affirmans quam mille negantes             Větší cenu má jeden svědek potvrzující než tisíc popírajících
Plus vident oculi quam oculus Oči vidí víc než jedno oko
Po
 
Poenam Tantali pati Snášet Tantalova muka
Tantalos, syn boha Dia, byl v podsvětí krutě potrestán za své zločiny: kradl bohům jejich pokrm (ambrosii) a na hostině jim k jídlu předložil maso ze svého syna Pelopa
Poeta laureatus Básník ozdobený vavřínovým věncem
Laureát
Poeta nascitur, non fit Básníkem se člověk nestává, ale rodí
Poetae nascuntur, oratores fiunt Básníky se lidé rodí, řečníky se stávají
Poetica licentia Básnická licence, volnost
Pollice verso Palcem obráceným dolů
Diváci v cirku tím naznačovali, aby vítězný gladiátor soupeře ležícího na zemi usmrtil
Pollicem premere Tisknout palec
Držet palec
U Římanů, zejména při zápasech gladiátorů, se tak vyjadřovaly sympatie; palec byl při tom stisknut čtyřmi prsty
Pollicitis dives quilibet esse potest Na sliby může být bohatý kdekdo
Ovidius, Umění milovat
Polonia restituta Obnovené Polsko (polský vojenský řád)
Pons asinorum
Pons asini

Oslí můstek
Pomůcka na zapamatování pro osoby, které hůře chápou. Vznikla podle Euklidovy věty: Jsou-li dvě strany trojúhelníka slejné, jsou stejné i protilehlé úhly. Grafické znázornění této věty se podobalo můstku

Pontifex Maximus Nejvyšší stavitel mostů
Titul římských velekněží i papežů
Populus est novarum rerum cupiens pavidusque Lid touží po novotách a má z nich strach
Tacitus, Dějiny
Posse comitatus Moc země - moc místní domobrany (propůjčená tímto zákonem)
Posse taurum tollere qui vitulum sustulerit Kdo ukradne tele, může ukrást i býka
Posside sapientiam, quia auro melior est Získávej si moudrost, neb lepší jest nežli zlato
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato
SZ, Př 16,16
Post cenam iace et pausa, nec i nec sta sine causa Po hostině lež a odpočívej, nechoď ani nestůj bez důvodu
Po jídle polež chvíli v klidu, nestůj a nechoď bez důvodu
Středověké pořekadlo
Post cenam stabis vel mille passus meabis Po hostině si nelehej, postůj či tisíc kroků udělej
Post Christum natum (p. Chr. n.) Po narození Krista
Od narození Kristova
Post factum Po činu
Dodatečně
Post factum lauda Chval, až bude vše hotovo
Post factum nullum consilium Po tom, co se už stalo, nemá cenu radit
Po účinku zlá rada
Post festum Po svátku
Pozdě
Post festum venire Přijít po slavnosti
Přijít s křížkem po funuse
Post hoc, ergo propter hoc Potom, tudíž z té příčiny
Logická chyba úsudku
Post malam segetem serendum est Když setba nevzejde, je třeba znovu zasít
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Post meridiem (p.m.) Po poledni
Zkratka pro označení odpoledních a večerních hodin
Post mortem Po smrti
Post nubila Phoebus Po mracích se objeví slunce
Post pisces nux sit, post carnes caseus adsit Po rybě dobré je dát si ořech, po mase přijde vhod sýr

Post prandium stabis, post cenam ambulabis

Po snídani postůj, po obědě se procházej
Po snídani postůj, po hostině projít se nelenuj

Post scriptum (P.s.)

Po napsání
Douška
Dodatek

Post tenebras spero lucem Mám čekat zas po temnu světlo
Mluví o světle, kde temnota je blízko
SZ, Jb 17,12
Post (per) tot discrimina rerum Po tolikerém nebezpečí
Vergilius, Aenis; obecně se tímto obratem označuje stav po překonání určité zkoušky nebo krize
Post triduum resides, fetebunt piscis et hospes Zbude-li ryba a host se rozsedí, po třech dnech poznáš, jak smrdí
Host a ryba třetí den zasmrádá
Post vinum verba, post imbrem nascitur herba Po víně řeči, po dešti roste tráva
Po víně klábosení, po dešti tráva se zazelení
Středověké pořekadlo
Postremus dicas, primus taceas Mluv jako poslední, nejdřív mlč
Isidor Sevilský, Etymologie
Potentissimus est, qui se habet in potestate Nejmocnější je, kdo sám sebe ovládá
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Potest ex casa magnus vir exire I z chatrče může vzejít velký muž
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Potius sero quam numquam Lépe pozdě než nikdy
Livius, Dějiny
Pr
 
Praedicare de Remo et Romulo Vyprávět o Removi a Romulovi
Vzít něco od Adama
Smysl: od prvopočátku
Praemissis praemittendis (pp.) Když předpokládáme, co je třeba
Praemium Academiae Akademická prémie
(ocenění předsedy Akademie věd ČR mimořádným vědeckým osobnostem působícím v rámci AV ČR)
Praesente medico nihil nocet V přítomnosti lékaře nic neuškodí
Praesse nescit, qui subesse nescit  Nemůže velet, kdo se neumí podřídit
Praestat cautela quam medela Lepší je opatrnost než léčba
Lepší je dávat si pozor než se pak léčit
Praestat invidos habere quam misericordiam Je lepší budit závist než soucit
Praestat otiosum esse quam male agere Lépe je zahálet než pracovat špatně
Cicero
Praeter speciam sapit Je moudřejší než vypadá
Praeterita reformare, praesentia bene disponere Minulé opravovat, přítomné dobře uspořádat
Císař Karel IV. v úvodu ke Zlaté bule z roku 1356
Praeterita magis reprehendi possunt quam corrigi Minulost může být spíše kárána než napravena
Livius, Dějiny
Praeterita mutare non possumus Minulost nemůžeme změnit
Cicero, Proti Pisonovi (Caesarovu tchánovi)
Praevisa minus laedere tela solent Střely, které předvídáš, méně raní 
Praga Caput Rei publicae Praha hlava republiky, motto Prahy od roku 1991
Praga caput regni Praha hlava království, (nápis na pražské Staroměstské radnici), ovšem za použití němčiny vznikne žertovný překlad  Praha deštěm zničená
Praga mater urbium Praha matka měst
Nápis ve vestibulu Wilsonova nádraží v Praze
Praga totius Bohemiae domina Praha paní celých Čech
bývalé heslo Prahy
Preces et lacrimae sunt arma feminae Prosby a slzy jsou zbraní ženy
Pretiosa quam sit sanitas morbus docet Nemoc učí, jak cenné je zdraví
Pretium affectionis Cena podle obliby
Hodnota věcí daná subjektivní oblibou
Prima facie Na první pohled
Bez hlubšího zkoumání
Prima frons decipit První strana klame
První zdání klame
Prima cratera ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, tertia ad voluptatem, quarta ad insaniam  První pohár hasí žízeň, druhý probouzí veselí, třetí rozkoš a čtvrtý bláznovství
Apuleius, Florida
Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat Prvním zákonem historie je, aby se neopovažovala tvrdit něco nepravdivého
Cicero, O řečníku
Prima quae vitam dedit hora carpit První hodina, která život darovala, už jej ukrajuje
Seneca Mladší, Šílící Herkules
Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma První mezi městy, domov bohů, zlatý Řím
Ausonius, Popis měst Říše
Prima vista Na první pohled

Primo loco

Na prvním místě

Primum movens  První příčina pohybu
Primum non nocere Především neuškodit
První z Hippokratových přikázání lékaři
Primum probations requisitum est probatio corporis delicti  Při vyšetřování má být jako první doložen předmět doličný
Primum vivere, deinde philosophari Nejprve žít, potom filosofovat
Primus error veniam meretur První omyl zaslouží shovívavost
Primus inter pares První mezi sobě rovnými
Ve starověku i později první muž ve státě, v novověku vysoká šlechta rovná panovníkovi
Principes mortales, res publica aeterna Vládcové jsou smrtelní, stát je věčný
Principiis obsta Zabraň počátku
Braň se (hned) v počátcích
Ovidius
Principiis obsta, sero medicina paratur, / cum mala per longas convaluere moras Zlu se hned z počátku postav, dlouhým váháním zesílit může a pozdě pak přichází lék
Ovidius, Léky proti lásce
Principis est virtus maxima nosse suos Největší ctností vládce je své poddané znát
Martialis, Epigramy
Principium dimidium totius Začátek je polovinou díla
S chutí do toho, půl je hotovo
Prior tempore, potior iure Rychlejší v čase - silnější v právu
Kdo dřív přijde, ten dřív mele
Prius ovem lupus ducat uxorem Dřív si vlk vezme za ženu ovci
Na svatého Dyndy - Až naprší a uschne - Až pes na lísku vleze
Prius quam gallus vocem bis dederit, ter me es negaturus Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš
Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš
NZ, Mk 14,30
Priusquam audias, ne respondeas verbum; et in medio sermonum ne adjicias loqui  Dokud nevyslechneš slova, neodpovídej, a prostřed mluvení nevskakuj do řeči
Dokud jsi nevyslechl, neodpovídej, neskákej nikomu do řeči
SZ, Sír 11,8 
Priusquam incipias consulto et ubi consultaris, mature facto opus est  Než začneš, vše rozvaž, a když jsi rozvážil, je třeba rychle jednat
Sallustius, Spiknutí Catilinovo 
Pro anno Za rok, ročně
Pro bono K  dobru
Pro bono publico Pro veřejné blaho
Pro defunctis Za zemřelé
Pro domo Pro domácí, ve vlastní věci
Pro domo sua Pro svůj dům
Ve svůj prospěch
Název Ciceronovy řeči proti patriciovi Clodiovi, který v době Ciceronova vyhnanství zabavil jeho dům
Pro et contra Pro a proti

Pro forma

Formálně
Aby se neřeklo
Také termín užívaný v obchodní administrativě

Pro foro externo Pro veřejnost
Pro foro interno Pro vnitřní potřebu
Pro futuro Pro budoucnost
Pro hominibus institutus Ustanovený pro lidi
Biskupské heslo Josepha Fringse
Pro lege, rege, grege Zákonům, králi, lidu
Heslo Viléma Oranžského, nizozemského místodržitele a posléze anglického krále
Pro medicina est dolor dolorem qui necat V lékařství zbavuje bolest bolesti
Publilius Syrus, Myšlenky
Pro memoria Na památku
Aby se nezapomnělo
Pro mille (p.m.) Na tisíc (dílů)
Pro mundi beneficio Ku prospěchu světa
Heslo Panamy s narážkou na Panamský průplav
Pro patria mori Zemřít za vlast
Pro rata V poměru
Proporcionálně
Pro rege saepe, pro patria semper Pro krále často, pro vlast vždycky
Heslo Jean-Baptisty Colberta, ministra francouzského krále Ludvíka XIV.
Pro tempore Zatím, pro tuto chvíli
Pro Vita Mundi Pro život světa
Biskupské heslo Františka Lobkowicze (Jan 6,51)
Proba merx facile emptorem reperit Dobré zboží si snadno najde kupce
Plautus, Kartágiňan
Probatum est Je vyzkoušeno
Dříve doporučující text na receptech a lécích
Procellae quanto plus habent virium, tanto minus temporis Čím jsou bouře silnější, tím bývají kratší
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Procul a Iove, procul a fulmine Daleko od Dia, daleko od blesku
Procul absit Zdaleka ne
Rozhodně ne
Procul ex oculis, procul ex mente Vzdálen očím, vzdálen mysli
Sejde z očí, sejde z mysli
Procul negotiis Vzdálen všeho ruchu
Horatius, Epódy; též název povídky Aloise Vojtěcha Šmilovského
Prodesse et delectare Prospívat a těšit
Prodest cautela plus quam postrema querela Víc prospěje být opatrný než si později stěžovat
Proditores etiam iis quos anteponunt invisi sunt Zrádci jsou v nenávisti i u těch, které vynášejí
Tacitus, Dějiny
Profanum vulgus Sprostý lid
Proficiat Ať slouží!
Ať prospívá!
Prohibenda maxime ira in puniendo Při trestání je nejvíc třeba potlačit hněv
Cicero, O povinnostech
Prolem sine matre creatam Dítě zrozené bez matky
Ovidius, Proměny; Montesquieu použil tento citát jako motto k svému dílu Duch zákonů na znamení, že neměl pro své dílo žádný vzor
Promissio boni viri est obligatio Pro čestného člověka je slib závazkem
Promoveatur, ut amoveatur Ať je povýšen, aby byl odstraněn
Promptius est omnibus iudicare quam facere Všem se lépe kritizuje, než napravuje
Prophetas nolite spernere Darem prorokování nepohrdejte
Prorockými dary nepohrdejte
NZ, 1 Te 5,20
Propria manu Vlastní rukou
Proprium est stultitiae aliorum vitia cernere oblivisci suorum Hloupý člověk se vyznačuje tím, že vidí chyby druhých a na vlastní zapomíná
Cicero, Tuskulské hovory
Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris Vlastností lidské povahy je nenávidět toho, komu jsi ublížil
Tacitus, Agricola
Propter hoc dimittit homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una          Proto opustí člověk otce svého a matku svou a přilne k své manželce a ti dva budou jedním tělem
Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo
NZ, Mt 19,5; Ježíš, pokoušen farizei, stanoví vznik a nerozlučnost manželského svazku
Propter peccata labiorum ruina proximat malo Pro hříchy rtů se blíží na zlého zkáza
Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů
SZ, Př 12, 13
Propter speciem mulieris multi perierunt Pro krásu ženskou mnozí zahynuli
Pro ženskou krásu se mnozí pomátli
SZ, Sír 9,9 (8)
Prosit Ať slouží
Na zdraví!
Prospera omnes sibi vindicant, adversa uni imputantur Úspěch si přivlastní všichni, neúspěch přičtou jedinému
Tacitus, Agricola
Proxima soli Nejbližší slunci
Proximus est sibi quisque Každý je sobě blízkým
Terentius
Proximus sum egomet sibi Nejbližší jsem sám sobě
Terentius, Dívka z Andru
Prudens interrogatio quasi dimidium sapientiae Chytrá otázka jako půl moudrosti
Francis Bacon
Prudentia est rerum expetendarum fugiendarumque scientia Moudrost je umění vědět, po čem toužit a čeho se vyvarovat
Cicero, O povinnostech 
Prudentis est nonnunquam silere Prozíravý člověk musí často mlčet
Pu
 
Publica fama non semper vana Veřejné mínění nebývá vždy k zahození
Pudica, parens, proba, pulchra, potesque = 5P  Poctivá, poslušná, pracovitá, pěkná a peníze
říká se, že by žena měla mít 5P, tak to je ono 
Pudor dimissus numquam redit in gratiam Pokořená čest se nikdy nesmíří
Publilius Syrus, Myšlenky
Pudor si quem non flectit, non frangit timor Když někým nepohne stud, strach jej nezlomí
Publilius Syrus, Myšlenky
Pulchra mulier nuda erit, quam purpurata, pulchrior Krásná žena bude krásnější nahá než oděná nachovým rouchem
Plautus, Komedie o strašidle
Pulchra sunt, quae visa placent Krásné je co se líbí zraku
Tomáš Akvinský
Pulsate et aperietur vobis Tlučte, a bude vám otevřeno
NZ, Mt 7,7; L 11,9
Pulvis es et in pulverem reverteris Prach jsi a v prach se obrátíš
Prach jsi a v prach se navrátíš
SZ, Gn 3,19
Pulvis et umbra sumus Jsme prach a stím
Horatius, Ódy
Punctum saliens Hlavní bod
Doslova "skákající bod", označoval u Řeků první pohyb života ve vejci
Pungens oculum deducit lacrimas, et qui pungit cor profert sensum Kdo bodá do oka, vyvádí slzy; a kdo bodá do srdce, budí cit
Z poraněného oka vytrysknou slzy, ze zraněného srdce vyjde najevo citivost
SZ, Sír 22,24 (19)
Punica fides Punská věrnost
Sallustius, Válka s Iugurthou; Livius, Dějiny; obrat používaný ironicky: Římané soudili, že Punové (Kartháginci) jsou věrolomní
Punitis ingeniis gliscit auctoritas Potrestáním velkých duchů jejich vážnost roste
Tacitus, Dějiny
Puras deus, non plenas aspicit manus Bůh shlédne na čisté, ne na plné ruce
Purgamenta huius mundi Smetí tohoto světa
Vyděděnci světa
NZ, 1 K 4,13
Puris omnia pura Čistému vše čisté

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB