úvodní stránka

Latinské citace od Q

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Q
 
Q. E. D. (Quod erat demonstrandum) Což mělo být dokázáno
Qua
 
Qua hora nescis Kterou hodinu nevíš (nápis na kose kostlivce ve štítu staré radnice v Havlíčkově Brodě)
Qua patet orbis Kam až sahá svět
Qua natus fuerit, ibi laudem nullus habebit Tam, kde se narodil, nikdo nedojde chvály
Nikdo není ve své vlasti prorokem 

Qua vinum influit, refluent decreta bibentis

Kudy se vlévá víno i tajemství pijáka proudí (Opilý poví vše na sebe i na jiné)

Quadragesimo anno

Čtyřicet let uplynulo od chvíle...
Začátek a název encykliky papeže Pia XI. z roku 1931 o uspořádání společnosti, obnově společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia. Číslovka 40 značí čtyřicet let od encykliky Rerum navarum, která pojednávala o tomtéž tématu

Quadrivium Čtyři cesty
Čtyřcestí
Vyšší stupeň sedmera svobodných umění: aritmetika, geometrie, astronomie a musika
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum Dusotu ozvukem čtverým duní vysmahlá země
Vergilius, Aeneis; jeden z nejkrásněji znějících latinských hexametrů, naznačující dusot koňských kopyt  
Quae Caesaris Caesari, quae Dei Deo (Dávejte) Co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu
Ježíšova odpověď na otázku, zda platit daně (Mk 12,17)
Quae caret ora cruore nostro? Na kterém pobřeží není naše krev?
Horatius
Quae consensu contrahuntur, consensu dissolvuntur Co se souhlasně sjedná, souhlasně se i zruší
Zásada římského práva (Svod občanského práva)
Quae expetit animus, libenter credit Člověk rád věří tomu, co si přeje
Přání je otcem myšlenky
Quae facta sunt, non possunt mutari Co se stalo není možné změnit
Co se stalo, nemůže se odestát

Quae fuerant vitia, mores sunt

Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy
Seneca Mladší, Listy Luciliovi; cituje v Esejích také Montaigne 

Quae fugiunt celeri carpite poma manu Ovoce, které opadává, trhejte rychle
Ovidius, Umění milovat
Quae fuit durum pati, meminisse dulce est Mile si vzpomíná na to, co bylo obtížné snášet
Seneca Mladší, Šílící Hercules
Quae futura sunt, iam fuerunt Co bude, již bylo
Co bude, i to bylo
SZ, Kaz 3,15
Quae mala cum multis patimur, leviora videntur Když sdílíme neštěstí s jinými, zdá se snesitelnější
Quae nimis apparent retia, vitat avis Sítím, jež zdaleka vidí, vyhne se pták
Ovidius, Lék proti lásce 
Quae nocent, docent To, co škodí, přináší poučení
Quae non cernuntur oculis, leve corde feruntur       Co oči nevidí, srdce lehko snáší
Co oči nevidí, toho srdce neželí
Quae peccavimus iuvenes, luimus senes Za hříchy mládí platíme ve stáří
Quae sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, fortunam in aequum deducere     Ptáš se, co je svoboda? Ničemu neotročit, žádné nutnosti, žádné náhodě, osudu postavit se čelem
Seneca Mladší, Listy Liciliovi
Quae sunt caesaris caesari et quae sunt Dei Deo

Dávejte tedy, co je císařovo císaři, a co je Božího, Bohu
Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu
NZ, Mt 22,21 a L 20,25; Kristova odpověď farizeům na otázku, zda mají platit římskému císaři požadovanou daň

Quae sunt magnae divitiae? Non desiderare divitias Co je velké bohatství? Netoužit po bohatství
Seneca Mladší, Kniha mravních naučení
Quae volumus, credimus libenter Co si přejeme, tomu ochotně věříme
Cicero
Quaecumque quaerit calamitas, facile invenit Neštěstí si snadno najde toho, koho hledá
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech
Publilius Syrus, Myšlenky 
Quaelibet hora brevis discendi longa videtur Jakkoli krátká doba učení se zdá dlouhá
Doba učení, ač chvíle pouhá, vždy je věčnost zdá se dlouhá

Quaelibet vulpes caudam suam laudat

Každá liška chválí svůj ocas

Quaere adulescens, utere senex Ty, mladíku, hledej, ty, starče, užívej
Quaerens quem devoret (Ďábel obchází jako "lev řvoucí" a) hledá, koho by pohltil
NZ, 1P 5,8
Quaerite et invenietis Hledejte a naleznete
NZ, Matouš 7,7; Kristova slova zástupům
Quaerite iudicium, subvenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduam Hledejte spravedlnost, přispějte potlačenému, ku právu pomozte sirotku, zastaňte se vdovy
Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy
SZ, Iz, 1,17
Quaerite primum regnum Dei Hledejte nejprve království Boží
Hledejte především království Boží
NZ Mt 6,33
Qualis artifex pereo! Jaký umělec ve mně umírá!
Suetonius, Nero; prý výrok umírajícího císaře Nerona
Qualis dominus, talis servus Jaký pán, takový sluha
Jaký pán takový krám
Petronius, Satirikon
Qualis labor, talis praemium Jaká práce, taková odměna 
Qualis pater, talis filius Jaký otec, takový syn
Jaký pán, takový krám - Jaká matka, taká Katka
Qualis principium, talis et clausula Jaký začátek, takový i konec
Qualis rex, talis grex Jaký král, taková družina
Jaký pán, takový krám - Jaký pastýř, takové stádo
Qualis sit animus, ipse animus nescit Jaká je, to duše sama neví
Qualis vita, finis ita Jaký život, takový konec
Jaké živobytí, taková hodinka smrti
Quam bene vivas, refert, non quam diu Nezáleží na tom, jak dlouho žiješ, ale jak ctnostně
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quam facile est alterius luctu fortia verba loqui Jak snadné je pronášet statečná slova, když druhý má zármutek
Quam miser est cui est ingrata misericordia Jak ubohý je ten, kdo nezná slitování
Publilius Syrus, Myšlenky
Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! Jak nelehká je ctnost! A jak je těžké denně ji předstírat!
Cicero, Ad Atticum 7.1.6
Quam procul ex oculis, tam procul ex animo Jak daleko z očí, tak daleko z mysli
Sejde z očí, sejde z mysli
Quam quisque norit artem, in hac se exerceat  Ať se každý zabývá tím uměním, v němž se vyzná
Cicero, Tuskulské hovory, původně citát z Aristofanových Vos

Quam semel errare, melius bis terve rogare

Je lépe dvakrát či třikrát se zeptat než jednou udělat chybu
Lépe než jednou chybit, je dvakrát i třikrát se zeptat
Dvakrát měř, jednou řež

Quamdiu enim vivimus, in certamine sumus Dokud žijeme, nepřestáváme zápasit
Výrok připisovaný sv. Jeronýmovi
Quamquam longissimus, dies cito conditur I nejdelší den se prožije rychle
Plinius Mladší, Dopisy
Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant I když jsou pod vodou, přece se snaží pomlouvat
O sedlácích, potrestaných za klevetu tím, že musí žít pod vodou jako žáby (Ovidius, Proměny 6,376)
Quando equidem populus iste vult decipi, decipiatur Když ovšem tento lid chce být klamán, ať je klamán
Výrok kardinála Carla Cafary de Montenegro, který v době třicetileté války dohlížel na poměry v Čechách
Quando est manus parca, tunc est plenior arca  Je-li ruka šetřivá, v truhle peněz přibývá
Kdo šetří má za tři
Quando hic sum, non ieiuno Sabbato: quando Romae sum, ieiuno Sabbato Když jsem zde, v sobotu se nepostím, když jsem v Římě v sobotu se postím
Výrok sv. Ambrože cituje v Dopisech sv. Augustin
Quando timor maior, tunc Deus est propior Když je úzkost nejvyšší, tehdy je Bůh nejblíž
Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší
Quandoque bonus dormitat Homerus Někdy si dobrý Homér zdřímne
I mistr tesař se utne
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Quanta cura Jaká starost
Začátek a název encykliky papeže Pia IX. z roku 1864, v níž vykládá omyly  některých náboženských, filosofických a politických nauk
Quanto quisque altius elatus est, tanto foedius corruit Čím více je kdo povýšen, tím hanebněji klesne
Pýcha předchází pád
Livius, Dějiny
Quanto superiores sumus, tanto nos geramus submissius Čím víše stojíme, tím pokorněji si počínejme
Cicero, O povinnostech 
Quantum oculis, animo tam procul ibit amor Tak jako očím, i srdci vzdálí se milostný cit
Z očí jak láska schází, odejde ze srdce též
Sejde z očí, sejde z mysli
Quaque die Každý den, denně
Quas dederis solas semper habebis opes Bohatství, jež daruješ, ti jediné zůstane provždy
Martialis, Epigramy
Quasi aurum igni, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici possit  Jako zlato v ohni, tak se trvalá věrnost prověřuje v nebezpečí
Cicero, Dopisy přátelům
Quasi modo Nějak, jako by

Quasi umbra sequi

Jít za někým jako stín
Jít někomu v patách
Plautus, Casina

Que
 
Quem (quos) Deus perdere vult, dementat prius Koho chce bůh zatratit, toho nejprve připraví o rozum
Koho chce bůh potrestat, toho raní slepotou
Původně citát z Ovidiových Listů z Pontu; řeč je o Jovovi
Quem dii diligunt, adolescens moritur Koho bohové milují, umírá mlád
Koho mají bozi v lásce, po světě chodí jen krátce
Plautus, Dvě bakchidy
Quem dii oderunt, paedagogum fecerunt Koho bozi nenávidí, toho udělají učitelem
Quem fata pendere volunt, non mergitur undis Kdo má souzeno, že bude viset, ten se neutopí
Koho pověsí, ten se neutopí

Quem medicamenta non sanant, natura sanat

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda
Parafráze Hippokratova aforismu

Quem omnes metuunt, ille omnes metuit Koho se všichni bojí, ten se bojí všech
Quem taurum metuis / vitulum mulcere solebas Býka, z něhož máš strach, měls, když byl telátkem, hladit
Ovidius, Umění milovat
Quem una uxor non castigat, dignus est pluribus Muž jehož jedna žena nezkrotí, zaslouží si víc žen
Questio facti / iuris Otázka po skutečnosti / po právu
Qui
 
Qui addit scientiam, addit et dolorem Kdo množí vědění, množí také bolest
Čím víc vědění, tím víc bolesti
SZ, Kaz 1,18
Qui alterum incusat probri, eum ipsum se enitere oportet Ten, kdo druhé viní z hanebnosti, má sám být bez poskvrny
Plautus, Hrubián
Qui amant ipsi sibi somnia fingunt Ti, kdo milují, sami si vymýšlejí sny
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Qui amat periculum in illo peribit Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm
Kdo si zahrává s nebezpečím, nakonec v něm zahyne
SZ, Sír 3,26
Qui asinum non potest, stratum caedit    Kdo nemůže udeřit osla, udeří do sedla
Smysl: kdo si netroufá na silnějšího, troufne si na slabšího
Qui aufert in sudore panem, quasi qui occidit proximum suum Kdo bere chléb (v potu dobytý) bližnímu, jest jako ten, kdo ho zabíjí
Kdo bere bližnímu obživu, zabíjí ho
SZ, Sír 34,22

Qui bene amat, bene castigat

Kdo opravdově miluje, i opravdově trestá
Kdo dobře miluje, dobře kárá

Qui bene latuit, bene vixit Kdo se dobře skrýval, dobře žil
Heslo francouzského filosofa René Descarta
Qui bene legit, multa mala tegit Kdo dobře čte, mnohému zlu zabrání
Qui bene vult fari, debet bene praemeditari Když chceš mluvit jasně, dobře promysli to, co chceš říci
Kdo chce dobře  promluvit, musí jasno v hlavě mít
Qui binis lepores una sectabitur hora, / non uno saltem, sed saepe carebit utroque Kdo honí dva zajíce současně, neuloví ani jednoho, nýbrž přijde o oba
Sedět na dvou židlích
Být jedním zadkem na dvou posvíceních
Qui caret uxore, lite caret atque dolore Ten, kdo žije bez manželky, je chudší o žal a hádky
Qui commodum habet etiam incommodum ferre debet Kdo má (z něčeho) prospěch, musí nést i břemena
Právní zásada
Qui confidit in corde suo stultus est Kdo se spoléhá na svůj rozum, je blázen
Kdo spoléhá ne svůj rozum, je hlupák
SZ, Př 28,26
Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te Ten, který tě bez tvého přičinění stvořil, bez tvého přičinění tě nespasí
Augustin, Kázání 
Qui culpae ignoscit uni, saudet pluribus Kdo promine jednu chybu, radí k mnoha dalším
Publilius Syrus, Myšlenky
Qui cum sapientibus graditur sapiens erit S moudrými kdo chodí, moudrý bude
Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým
SZ, Př 13,20
Qui custodit os suum, sustodit animam suam Kdo hlídá ústa svá, ostříhá života svého
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život
SZ, Př 13,3
Qui dat pauperi non indigebit Kdo dává chudému, nebude mít nouze
Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek
SZ, Př 28,27
Qui denudat arcana amici fidem perdit Kdo vyzrazuje tajemství přítele, ztrácí důvěru
Kdo vyzrazuje tajemství, ztrácí důvěru
SZ, Sír 27,17 (16)

Qui desiderat pacem, preaparet bellum

Kdo touží po míru, ať připravuje válku
Vegetius, Nárys vojenského umění

Qui despicit pauperem, exprobrat factori eius, et qui ruina laetatur alterius non erit impunitus Nuzákem kdo pohrdá, tupí jeho Tvůrce; a kdo se raduje z pádu jiného, nebude bez pomsty
Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane
SZ, Př 17,5
Qui diligit epulas in egestate erit Kdo si libuje v hodování, zchudne
Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky
SZ, Př 21,17
Qui diligit filium suum, adsiduat illi flagella Kdo má rád syna, musí ho včas trestat
Bible, Př 13,24
Qui dormit, non peccat Kdo spí, nehřeší
Qui duo vestigat, duo perdit seque fatigat Kdo se honí za dvojím, ztrhá se a ztratí obojí
Qui e nuce nucleum esse vult, frangit nucem Kdo chce jíst z ořechu jádro, ořech rozlouskne
Plautus, Pilous
Qui educat, pater magis, quam qui genuit Kdo vychovává, je víc otcem než ten, kdo přivedl na svět
Plautus, Pilous
Qui evitat discere incidit in mala Kdo se vyhýbá učení, propadne špatnostem
SZ, Př 17,16
Qui facile credit, facile decipitur Kdo snadno uvěří, bývá snadno oklamán
Qui fert malis auxilium, post tempus dolet Kdo pomáhá zlým, dodatečně lituje
Phaedrus, Ezopské bajky
Qui fidelis est in minimo, et in maiori fidelis est Kdo je věrný v nejmenším, bývá věrný i ve velkém
Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké
NZ, L 16,10
Qui fodit foveam, incidit in eam Kdo kope jámu, sám do ní spadne
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Qui genus humanum ingenio superavit Ten, jenž nadáním vynikl nad lidský rod
Lucretius, O přírodě; původně o řeckém filosofu Epikúrovi, též nápis na pomníku anglického fyzika Issaca Newtona v Cambridgi
Qui gladio ferit, gladio perit Všichni, kdo berou meč, mečem zahynou
Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou
NZ, Mt 26,52
Qui gratum dat ave, responsum fertque suave Kdo mile zdraví, dostává vlídnou odpověď
Tomu, kdo vlídně pozdraví, rádo se mile odpoví
Qui habet aures audiendi, audiat Kdo má uši k slyšení, slyš
Kdo má uši, slyš
NZ, Mt 11,15
Qui honorat patrem suum, vita vivet longiore Kdo má úctu k otci, bude dlouho žíti
Kdo si váží otce, bude živ do vysokého věku
SZ, Sír 3,7 (6)
 Qui iacet in terra, non habet, unde cadat  Kdo leží na zemi, nemá kam spadnout
Qui ignorat, ignorabitur Jestliže to někdo neuzná, nedojde sám uznání
Kdo to neuznává, nedojde sám uznání
NZ 1K 14,38
Qui in altum mittit lapidem, super caput eius cadet Kdo hází kamenem vzhůru, hází na svou hlavu
Kdo hází kámen do výšky, hází jej na vlastní hlavu
SZ, Sír 27,28 (25)
Qui in pergula natus est aedes non somniatur Kdo se narodil v chatrči, nesní o palácích
Petronius, Satirikon
Qui invenit amicum, invenit thesaurum Kdo ho (přítele) nalezl, nalezl poklad
Kdo našel přítele, nalezl poklad
SZ, Sír 6,14
Qui invenit animam suam, perdet illam; et qui perdiderit animam suam propter me, invenit eam Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej
NZ, Mt 10,39; Kristova slova dvanácti učedníkům
Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum Kdo našel ženu, našel dobro
Kdo našel dobrou ženu, našel štěstí
SZ, Př 18,22
Qui invident, egent Ti, kdo závidí, strádají
Plautus, Hrubián
Qui iugulare canem vult, invenit cito causam Kdo chce bít psa, rychle si důvod najde
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde
Qui male agit, odit lucem Kdo činí zlé, nenávidí světlo
Kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo
NZ, J 3,20; Kristova slova z jeho rozmluvy s Nikodémem
Qui me amat, amet et canem meum Kdo má rád mne, ať má rád i mého psa
Výrok připisovaný sv. Bernardovi 
Qui meditatur discordias, diligit rixas et qui exaltat ostium, quaerit ruinam Kdo myslí na rozbroje, miluje hříchy; kdo staví vysoká vrata, chce, aby spadla
Má rád přestoupení, kdo má rád hádky, kdo si zvyšuje vchod, říká si o zkázu
SZ, Př 17,19
Qui metuens vivet, liber mihi non erit umquam Kdo žije ve strachu, nebude podle mne nikdy svobodný
Horatius, Listy
Qui mori didicit, servire dedidicit  Kdo se vyrovnal ze smrtí, odvykl otroctví
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Qui multum habet, plus cupit Kdo má mnoho, chce víc
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Qui nescit dissimulare, nescit regnare Kdo se neumí přetvařovat, neumí vládnout
Oblíbená maxima francouzského krále Ludvíka XI., převzatá z Plútarcha
Qui nescit tacere, nescit et loqui Kdo neumí mlčet, neumí aní mluvit
Qui nihil potest sperare, desperet nihil Kdo nemůže v nic doufat, ať si nad ničím nezoufá
Seneca Mladší, Médea
Qui nimium probat, nihil probat Kdo příliš dokazuje, nic nedokazuje
Qui non laborat, non manducet Kdo nechce pracovat, ať nejí
Kdo nepracuje, ať nejí
NZ, 2 Te 3,10
Qui non assuescit virtuti dum iuvenescit, a vitiis nescit desistere quando senescit Kdo v mládí neuvykl ctnosti, ve stáří nebude umět odvyknout neřestem
Qui non est mecum, contra me est Kdo není se mnou, je proti mně
NZ, Mt 12,30
Qui non zelat, non amat Kdo nežárlí, nemiluje
Augustin, Adimantus (spis proti manichejci Adimantovi)
Qui observat ventum, non seminat, et qui considerat nubes, numquam metet Kdo šetří větru, nezaseje, a kdo hledí na mraky, nikdy nebude sklízet
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet
SZ, Kaz 11,4
Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit et non exaudietur Kdo své ucho zacpává ke křiku chuďasově, sám také bude křičet, a nedojde vyslyšení
Kdo před křikem nemajetného si zacpe uši, bude také volat, a odpověď nedostane... a nebude vyslyšen
SZ, př 21,13
Qui parcit virgae, filium non diligit ille Syna nemiluje, komu rákoska zahálí
Qui peccat ebrius, luat sobrius Kdo hřeší opilý, ať za to pyká střízlivý
Qui possidet et contendit, Deum tentat et offendit Kdo mnoho má, a přec ne dost všeho, pokouší a uráží Boha svého
Středověká gnóma
Qui potare non potestis, / ite procul ab his festis: non est locus hic modestis Kdo nemůžeš pít do sytosti, straň se podobných slavností, sem nepatří střídmí hosti
Pijácké verše středověkých goliardů
Qui potest capere, capiat Kdo můžeš chápat, chápej
Kdo to může pochopit, pochop
NZ, MT 19,12; Kristova slova na závěr jeho výkladu o maželství
Qui prius respondet quam audiat, stultum se esse demonstrat Ten, kdo prve odpovídá, nežli vyslechne, ukazuje, že je blázen
Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost
SZ, Př 18,13
Qui pro quo Kdo za koho
Označení pro záměnu osob, hlavně na divadle
Qui proficit in artibus et deficit in moribus, plus deficit quam proficit Kdo prospívá ve vědě a ztroskotává v mravnosti, více zaostává, než prospívá
Sentence z doby humanismu
Qui quaerit, invenit Kdo hledá, najde
Kdo hledá, nalézá
NZ, Mt 7,8
Qui quaerit locupletari avertit oculum A kdo hledí bohat býti, odvracívá oko
Kdo hledí rozhojnit majetek, bude dělat, že nevidí nuzného
SZ, Sír, 27,1
Qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur Koho nelze napravit rozumem, ten se napraví jedině strachem
Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo eius Zlým kdo odplácí dobré, nehne se neštěstí z jeho domu
Tomu, kdo za dobré oplácí zlým, zlo se nehne z domu
SZ, Př 17,13 
Qui sapientiam diligit, diligit vitam Kdo ji (moudrost) miluje, miluje život
SZ, Sír 4,13 (12)

Qui scribit, bis legit

Kdo píše, čte dvakrát

Qui se exaltaverit humiliabitur, et qui se humiliaverit exaltabitur Kdo se povýší, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen
NZ, Mt 23,12; Kristova slova učedníkům
Qui se ipsum laudat, cito derisorem invenit Kdo se sám chválí, rychle najde posměváčka
Publilius Syrus, Myšlenky
Qui seminant in lacrimis, in exultatione metent Kteří se slzami sejí, jásajíce budou žnouti
Ti kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet
SZ, Ž 125 (126),5
Qui seminat iniquitatem, metet mala  Kdo seje nepravost, nezdar bude žíti
Kdo rozsévá bezpráví, sklízí ničemnost
SZ, Př 22,8
Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Kdo je sobě zlý, komu jinému bude dobrý?
Kdo je na sebe zlý, na koho bude dobrý?
SZ, Sír 14,5
Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem
NZ, J 8,7; Ježíš k farizejům, kteří k němu do chrámu přivedli cizoložnici
Qui spernit consilium, spernit auxilium Kdo pohrdá radou, pohrdá pomocí
Komu není rady, tomu není pomoci
Qui stat, videat, ne cadat Kdo se domnívá, že stojí, ať hledí, aby nespadl
Kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nespadl
NZ, 1K 10,12; též heslo Mikuláše Dačického z Heslova
Qui stultis videri eruditi volunt, stulti eruditis videntur Ti, kdo chtějí před hlupáky vypadat učeně, připadají učencům jako hlupáci
Quintilianus, Základy rétoriky
Qui stultus exit, stultus revertetur Kdo hloupý odchází, hloupý se navrací
Husa přeletěla moře a zase byla husou
Qui tacet, consentire videtur Kdo mlčí, jako by souhlasil
Zásada římského i kanonického práva
Qui tacite currit fluvius, sua litora solvit Řeka, která tiše plyne, podemílá své břehy
Tichá voda břehy mele 
Qui tetigerit picem inquinabitur ab ea Kdo se dotýká smoly, zmaže se od ní
Kdo se dotýká smůly, umaže se
SZ, Sír 13,1
Qui timet Deum, faciet bona Kdo se bojí Hospodina, činí to (dobré)
Kdo se bojí Hospodina, bude to vše dělat
SZ, Sír 15,1
Qui timide rogat, docet negare Kdo se stydlivě ptá, učí tím odmítat
Qui totum vult, totum perdit Kdo chce všechno, o všechno přijde
Qui ventum seminat, turbinem metet Ježto vítr rozsívají, bouři budou klidit
Zaseli vítr, sklidí bouři
SZ, Oz 8,7
Qui vult parva dare, non debet magna rogare Kdo chce málo dát, nemá mnoho žádat
Qui vult quod antecedit, non debet nolle, quod consequitur Komu je vhod to, co předcházelo, tomu nemá být nevhod to, co přijde
Qui quae vult dicit, quod non vult audiet Kdo říká to, co chce, uslyší to, co nechce
Quia incertum est, quo loco te mors exspectat, tu eam omni loco exspecta Jelikož není jisté, kde tě čeká smrt, čekej ji všude
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quicquid bene dictum est ab ullo, meum est Cokoliv správného jsi řekl, vše je mým majetkem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quicquid quaeritur, optimum videtur Vše, po čem toužíme, zdá se vždy nejlepší
Petronius Satirikon
Quicumque turpi fraude semel innotuit, etiamsi verum dicit, amittit fidem Kdo jednou proslul hanebným podvodem, ztratil důvěru, i kdyby mluvil pravdu
Phaedrus, Ezopské bajky
Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides Pročpak vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ?
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ?
NZ, Mt 7,3
Quid avarus? Stultus et insanus. Co je lakomec? Blázen a pitomec
Horatius, Satiry
Quid brevi fortes iaculamur aevo / multa? Proč se směle vrháme za mnohým, když život je krátký?
Horatius, Ódy
Quid caeco cum speculo? K čemu je slepému zrcadlo?
Quid de quoque viro et cui dicas, saepe videto Často hleď, co o kom a komu říkáš
Horatius, Listy
Quid est turpius quam senex vivere incipiens Co je hanebnější než stařec, který začíná žít
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quid est enim dulcius otio litterato? Co je příjemnější než odpočinek věnovaný studiu?
Cicero, Tuskulské hovory
Quid est quod fuit? Ipsum quod futurum est. Quid est quod factum est? Ipsum quod faciendum est. Co bylo, totéž (opět) bude. A co se dálo, totéž se dít bude. Co se dálo, bude se dít zase a co se dělalo, bude se znovu dělat
SZ, Kaz 1,9
Quid est sapientia? Semper idem velle atque idem nolle Co je moudrost? Vždy totéž chtít a totéž nechtít
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quid est somnus gelidae nisi mortis imago? Co je spánek jiného než obraz chladné smrti
Ovidius, Umění milovat
Quid est veritas? Co je pravda?
NZ, J 18,38; otázka, kterou Pilát položil Ježíšovi
Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Co by zmohly zákony tam, kde vládnou jedině peníze?
Petronius, Satirikon 
Quid fumo levius? Flamen. Quid flamine? Ventus. Quid vento? Mulier. Quid muliere? Nihil.  Co je lehčí než dým? Plamen. Než plamen? Vítr. Než vítr? Žena. Než žena? Nic  
Quid non mortalia pectora cogis, /auri sacra fames? K čemu neženeš lidská srdce, proklatá touho po penězích?
Vergilius, Aeneis
Quid novi? Co je nového?
Quid novi ex Africa? Co je nového v Africe?
Poprvé u Aristotela; Afrika byla považována za zdroj senzací
Quid nunc? Co teď
Quid prodest homini, si vivat saecula centum, cum moritur, vitam transisse putat quasi ventum    Co je člověku platné, kdyby žil stovky roků, když umírá, říká si, že život odvál jak vítr
Co bylo by člověku platné, kdyby sto roků na světě zůstal, ve smrti život se jeví jak vítr, co zadul a ustal
Quid prodest foris esse strenuum, si domi male vivitur? Co je platná přísnost mimo dům, když se doma žije zhýrale
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky 
Quid prodest stulto habere divitias, cum sapientiam emere non possit? Co je platno bláznu bohatství míti, když si moudrosti koupiti nemůže?
K čemu peníze v rukou hlupáka? Chce koupit moudrost?
SZ, Př 17,16
Quid Romae faciam? Mentiri nescio Co bych dělal v Římě? Neumím lhát
Iuvenalis, Satiry
Quid si caelum irrutat? Co kdyby se zřítilo nebe?
Terentius
Quid sit futurum cras, fuge quaerere Neptej se, co bude zítra
Horatius, Ódy
Quid stultius quam venditorem eius rei quam vendat, vitia narrare? Co je hloupější, než když prodejce vykládá o chybách zboží, které prodává
Cicero, O povinnostech
Quid times? Caesarem vehis caesarisque fortunam Čeho se bojíš? Vezeš Caesara a jeho osud
Plútarchos, Caesar; pověstná slova Iulia Caesara, adresovaná lodivodu Amiclovi (Amicles), který ho vezl k asijským břehům
Quid vesper ferat, incertum est Co přinese večer je nejisté
Livius, Dějiny
Quid vetat ridentem dicere verum? Co brání říkat s úsměvem pravdu?
Horatius, Satiry
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem S rozvahou čiň vše, co děláš, a konec na paměti měj
Heslo budovatele jihočeských rybníků Jakuba Krčína z Jelčan
Quidquid conaris, quo pervenias cogites Ať usiluješ o cokoliv, uvažuj, kam dospěješ
Publilius Syrus, Myšlenky
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi Cokoli si vymyslí králové, odnesou Řekové
Homér
Quidquid discit, tibi discit Cokoliv se učíš, učíš se pro sebe
Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est Cokoliv dá ti osud, to snášej a zvítězíš nad ním
Quidquid est factum, semper est factum totum Cokoli se stalo, stalo se celé
Quidquid excessit modum, / pendet instabili loco Cokoli překročí míru, visí na tenounkém vlásku
Seneca Mladší, Oidipús
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes

Ať je to cokoli, bojím se Řeků, byť nesou dary
Vergílius, Aeneis; varování trójského kněze Láokoónta, aby Trójané do města nepouštěli dar obléhatelů, dřevěného koně s ukrytými Řeky, což se nakonec stalo. Odtud úsloví "danajský dar" pro dar, jenž přináší zkázu

Quidquid in altum fortuna tulit, ruitura levat Co štěstěna vynese vzhůru, zase spadne dolů
Quidquid latet, apparebit, nil inultum permanebit Vše skryté bude vyjeveno, nic nezůstane nepomstěno
Verš ze středověké básně Den hněvu, odkazující na bibli (L 8,17; Mk 4,22)
Quidquid licet minus, desideratur Vše, co není dovoleno, vzbuzuje touhu
Zakázané ovoce nejlépe chutná
Quidquid praecipies, esto brevis Když cokoliv vykládáš, buď stručný
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Quidquid tentabam dicere, versus erat Vše, co jsem se pokoušel říci, bylo ve verši
Ovidius, Žalozpěvy
Quidquid vult habere nemo potest Nikdo nemůže mít vše, po čem touží
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quieta non movere Co je v klidu, tím nehýbat
Podle Bismarcka hlavní zásada, podle niž se má řídit stát
Quilibet est rex in domo sua Každý je ve svém domě králem
Můj dům, můj hrad
Quilibet fortunae suae faber Každý si svůj osud (štěstí) dělá sám
Každý svého štěstí strůjcem
Quinque lineae sunt amoris: scilicet visus; allocutio; tactus; osculum sive suavium; coitus Je pět stupňů lásky: totiž pohled, oslovení, dotyk, polibek neboli hubička, soulož
Z komentáře římského gramatika Aelia Donata k Terentiovu Kleštěnci
Quinta essentia Pátá podstata, pátý živel
Quintili Vare, legiones redde

Quintilie Vare, vrať mi legie
Suetonius, Augustus; výrok císaře Augusta adresovaný veliteli tří legií Varovi, který utrpěl v Teutoburském lese zdrcující porážku od germánského vůdce Arminia a sám spáchal sebevraždu

Quis amicior quam frater fratri Kdo je komu bližší než bratr bratru?
Sallustius, Válka s Iugurthou
Quis autem custodiat ipsos custodes? Kdo ale ohlídá hlídače?
Iuvenalis
Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum                   A kdo může starostlivostí svou přidati k délce svého věku jeden loket?
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
NZ, Mt 6,27; Kristova slova z horského kázání
Quis custodiet ipsos custodes? Kdo bude hlídat samotné hlídače?
Iuvenalis, Satiry
Quis dives? Qui nihil cupit. Quis pauper? Avarus.  Kdo je bohatý? Kdo po ničem netouží. Kdo je chudý? Lakomec.
Výrok připisovaný Biantovi, jednomu ze sedmi řeckých mudrců
Quis famulus amantior domini quam canis? Kdo je věrnější sluha svého pána než pes?
(Columella, De re rustica)
Quis habet fortius certamen quam qui nititur vincere se ipsum? Kdo svádí lítější boj než ten, kdo se snaží přemoci sebe sama?
Quis ignorat maximam illecebram esse peccandi impunitatis spem Kdo neví, že největším lákadlem ke zlu je naděje na beztrestnost
Cicero, Obhajoba Milona
Quis plurimum habet? Qui minimum cupit Kdo má nejvíc? Ten, kdo nejméně chce
Seneca Mladší, Kniha mravních naučení
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? Kdo? Co? Čím? Proč? Jak? Kdy?
Kategorie scholastiky v 18. stol.
Quis similis tui in fortibus, Domine Kdo se ti mezi mocnými vyrovná, Hospodine?
Kdo je mezi bohy jako ty Hospodine?
SZ, Ex 15,11; úryvek z Mojžíšovy písně o Hospodinově vítězství
Quis Solem fallere possit? Kdo by dokázal oklamat Slunce?
Ovidius
Quis talia fando temperet a lacrimis? Kdo by se při takovém vyprávění ubránil slzám?
Vergilius, Aeneis
Quis ut Deus? Kdo (je) jako Bůh?“
latinský překlad hebrejského jména Michael
Quisque fortunae suae faber Každý svého štěstí strůjcem
Quisque praesumitur consentire in id, quod utilitatem adfert Lze předpokládat, že každý bude souhlasit s tím, co mu přinese užitek
Právní zásada
Quisque sibi proximus Každý je sám sobě nejbližší
Quisque suas sustinet cruces Každý si nese svůj kříž
Koho Pánbůh miluje, toho křížkem navštěvuje
Quisquis abscidit radicem, frustra fruges quaeritat Kdo uřízne kořen, marně hledá plody
Quisquis habet nummos, secura naviget aura Kdo má peníze, pluje s příznivým větrem
Petronius, Satirikon
Quisquis magna dedit, voluit sibi magna remitti Kdo mnoho dal, přeje si, aby mu bylo mnoho vráceno
Quisquis nocere dedidicit, meminit cum potest Kdo se odnaučil škodit, rychle si vzpomene, když se naskytne příležitost
Publilius Syrus, Myšlenky
Quo
 
Quo altior gradus, tanto profundior casus Čím vyšší žebřík, tím vyšší pád
Quo iure? Jakým právem?
Quo non ascendet? Kam nevyšplhá?
Heslo francouzského ministra z doby Ludvíka XIV. Nicolase Fouqueta; na jeho erbu s tímto nápisem je zobrazena veverka
Quo non versantur catti, mures dominantur Kde nejsou kocouři, tam kralují myši
Když není kocour doma, myši mají pré
Quo plura habent homines, eo ampliora cupiunt  Čím více lidé mají, tím víc touží mít
Iustinus, Výtah dějin filippských (Pompeia Troga)
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem / testa diu       Nádoba dlouho uchovává vůni, jíž načichla, když byla nová
Horatius, Listy
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Jak dlouho budeš ještě, Catilino, zneužívat naší trpělivosti?
Cicero, Řeči proti Catilinovi; těmito slovy napadá Cicero v senátu Catilinu, který dosud neví, že jeho spiknutí je prozrazeno
Quo vadis?

Kam kráčíš?
Název historického románu polského spisovatele Henryka Sienkiewicze je odvozen z legendy líčící, jak apoštol Petr, prchající před krutým císařem Neronem ze žaláře, potká Krista a zeptá se ho: "Kam kráčiš, Pane?" (Quo vadis Domine) a Kristus odpoví: "Do Říma, abych se dal znova ukřižovat" (Vado Romam iterum crucifigi). Nato Petr se vrátí zpátky do žaláře 

Quod dare non possis, verbis promittere noli Co nemůžeš dát, slovy neslibuj
Co splnit nemůžeš, nadarmo neslibuj nikdy
Catonovo dvojverší
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit (O. B. F. F. F. Q. S.) Ať to slouží k dobru, ke štěstí, k blahu a zdaru
V Římě blahopřejná formule při zahajování důležitých shromáždění
Quob cibus est allis, allis est atrum venenum Co jedněm slouží za pokrm, je pro druhé prudkým jedem
Quod cito fit, cito perit Co rychle vzniká, rychle zaniká
Práce kvapná málo platná
Quod dedit recepit Má, co si zasloužil
Terentius, Formio
Quod Deus coniunxit, homo non separet Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj
NZ, Mt 19,6; Kristova slova o nerozlučitelnosti manželství
Quod differtur, non aufertur Co se odkládá, to se neruší
Arnobius, Proti pohanům
Quod erat demonstrandum (Q. E. D.) Což mělo být dokázáno
(řecky hóper édei deixai, závěr dokazovacího postupu)
Quod est inferius, est sicut quod superius et quod superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius             Co je dole, je jako to, co je nahoře, a co je nahoře, je jako to co je dole, aby se uskutečnil zázrak jednoty
Zásada alchymistů 
Quod facit, fac citius Co činíš, učiň rychle
Co chceš učinit, učiň hned
NZ, J 13,27; Ježíš k Jidášovi při večeři s apoštoly potom, co řekl, že jeden z nich ho zradí
Quod in corde sobrii, id in lingua ebrii Co má střízlivý na srdci, to má opilý na jazyku
Co střízlivému v srdci dřímá, to opilý na jazyku mívá

Quod licet Iovi, non licet bovi

Co je dovoleno Iovovi, neni dovoleno volovi
Smysl: když dva dělají totéž, není to totéž

Quod mane potes facere, non expectes in vespere Co můžeš udělat po ránu, s tím nečekej do večera
Co můžeš zvládnout po svítání, s tím nečekej do klekání
Co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek
Quod me nutrit me destruit Co mě živí mě také ničí
Quod mirabile est, delectabile est Co je hodné podivu, je milé
Aristotelés, Rétorika
Quod nocet, docet Co škodí, poučuje
Chybami se člověk učí
Quod non vetat lex, vetat fiery pudor Co nezakazuje zákon, zakazuje stud
Seneca Mladší, Trójanky
Quod non est in actis, non est in mundo  Co není ve spisech, není na světě
Co není ve spisech, neexistuje
Stará byrokratická zásada
Quod non fecerunt Gothi, hoc fecerunt Scothi

Co neudělali Gótové, to udělali Skotové
Výrok lorda Byrona, vyjadřující rozhořčení nad ničením řeckých památek Skoty (Angličany)

Quod non videt oculum, cor non dolet Co oko nevidí, toho srdce neželí
Quod parcus quares, effundet prodigus haeres Co šetrně nastřádáš, to marnotratný dědic promrhá
Co pracně získáš dík odříkání, hýřivý dědic promrhá bez váhání 
Quod periit, periit Co je pryč, je pryč
Co tam, to tam (pro to hlavy nelam)
Co bylo, bylo, Čo bolo, bolo
Plautus, Komedie o skříňce 
Quod puer addiscit, senex deserere nescit Co se naučíš jako chlapec, toho nenecháš jako stařec
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš
Quod ratio non quit, saepe sanavit mora Co nevyléčí rozum, vyléčil často čas
Seneca Mladší, Agamemnón
Quod scripsi, scripsi Co jsem napsal, to jsem napsal
Co jsem napsal, napsal jsem
NZ, J 19,22; Pilátova odpověď na výtku velekněží, že dal na Kristův kříž napsat: Ježíš Nazaretský, král židovský
Quod sentimus, loquamur, quod loquimur, sentiamus: concordet sermo cum vita Říkejme to, co si myslíme, mysleme si to, co říkáme: ať se řeč shoduje se životem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quod si pauci facerent, nollemus imitari, cum plures facere coeperunt, quasi honestius sit, quia frequentius, sequimur Nechceme se řídit tím, co dělá několik málo lidí, jakmile to však začne dělat většina, následujeme ji, jako by to bylo mravnější, protože je to četnější
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quod superest, date eleemosynam Dejte to, co je v nich (mísách), jako almužnu
Rozdejte chudým, co je v mísách
NZ, L 11,41; Kristova výtka farizejům 
Quod supra nos, nihil ad nos Co je nad námi se nás netýká
Skeptická formule
Quod tegitur, magnum creditur esse malum To, co se tají, bývá považováno za velkou špatnost
Martialis, Epigramy
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris Co nechceš, aby se stalo tobě, nečiň druhému
Co sám nechceš nést, střez se druhému provést
Quod timeas, citius quam quod speres evenit  To, čeho se obáváš, nastane dřív než to, v co doufáš
Publius Syrus, Myšlenky
Quod volumus, facile credimus Snadno věříme tomu, čemu věřit chceme
Quodlibet Podle libosti
V hudbě volná improvizace
Quomodo fabula, sic vita; non quam diu, sed quam bene acta sit refert Život ja jako divadelní hra, nezáleží na tom, jak dlouho trvá, ale jak dobře byla sehrána
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Quomodo vales? Jak se máš?
Quorum Z nichž
Zkrácené quorum praesentia, tj. z nichž přítomno; označení počtu přítomných při důležitém hlasování
Quos Deus perdere vult, dementat prius Koho chce Bůh zahubit, zbaví ho nejdřív rozumu
Quos viceris, amicos tibi esse cave credas Nepovažuj za přátele ty, nad nimiž jsi zvítězil
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Quot capita, tot sensus Kolik hlav, tolik mínění
Horatius, Satiry 2.1.27
Quot homines (capita), tot sententiae Kolik lidí, tolik názorů
Kolik hlav, tolik rozumu
Terentius, Formio 
Quot linguas calles, tot homines vales  Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem
Quot regiones, tot mores Kolik krajů, tolik mravů
Jiný kraj, jiný mrav
Quot servi, tot hostes Kolik sluhů (otroků), tolik nepřátel
Quotidiano convictu auctoritas minuitur Každodenním soužitím slábne úcta
Quotidie morimur Každým dnem umíráme

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB