úvodní stránka

Latinské citace od R

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

R
 
R. (Recipe) Ber, užívej
Zkratka na receptech 
R. I. P. (Requiescat in pace) Ať odpočívá v pokoji
Odpočívej v pokoji
Závěrečná slova obřadu za zemřelé (rekviem)
Ra
 
Radix malorum Kořen zla
Obrat poprvé se vyskytující u sv. Pvla a označující lakotu, lásku k penězům
Radix omnium bonorum est caritas Kořenem veškerého doobra je láska
Augustin, Kázání
Radix sapientiae est timere Dominum Kořenem moudrosti je bát se Pána
Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění
SZ, Sír 1,25 (27)
Radius Hůlka, paprsek, poloměr
Rara avis (in terris) Vzácný pták (na světě)
Bílá vrána
Iuvenalis, Satiry, také oblíbený obrat Horatiův; míněn páv
Rara est adeo concordia formae / atque pudicitiae Jen velmi vzácně se krása snoubí s ostýchavostí
Iuvenalis, Satiry
Rara iuvant Vzácné se (člověku) líbí
Martilis

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet

Vzácná je ta šťastná doba, kdy je dovoleno myslet si, co chceš, a říkat, co si myslíš
Tacitus, Dějiny

Raram facit mixturam cum sapientia forma Málokdy se krása snoubí s moudrostí
Petronius, Satirikon
Rari nantes in gurgite vasto

Osamělí plavci na širém moři
Vergilius, Aeneis; žertem též například o polévce s malým množstvím ingrediencí nebo "ok" na povrchu 

Rari quippe boni; numero vix sunt totidem, / quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili  Věru málo je dobrých lidí; počtem je jich sotva tolik jako bran v Thébách nebo ústí úrodného Nilu
Iuvenalis, Satiry 
Raritas pretium facit Vzácnost určuje cenu
Raro credatur homini, qui plurima fatur Ať nikdo příliš nevěří člověku, který moc mluví
Rarum esse oportet, quod diu carum velis Musí být vzácné, co chceš, aby ti to bylo dlouho milé
Publius Syrus
Rarum est felix idemque senex Zřídka je spolu štěstí a stáří
Ratio cognoscendi / essendi Důvod poznání / bytí
Ratio fatum vincere nulla valet Žádný rozum nedokáže přemoci osud
Ovidius, Žalozpěvy 
Ratio docet et explanat quid faciendum fugiendumve sit Rozum učí a vysvětluje, co je třeba dělat a čeho se vyvarovat
Cicero, O povinnostech
Ratio est anima legis Rozum je duchem zákona
Ratio legis Smysl, účel zákona
Ratio naturalis quaedam lex tacita Přirozený rozum je jakýsi němý zákon
Právní zásada
Ratio praeteriti scire futura facit Ze smyslu minulého lze poznat budoucí
Re
 
Rebus Věcmi
Z věcí
odtud rebus
Rebus dictantibus Pod vlivem okolností

Rebus in adversis animum submittere noli / Spem retine! Spes una hominem nec morte relinquit

Neklesej na mysli, ani když neštěstí život tvůj stihne / Doufej! Jen naděje totiž zbývá i v hodině smrti
Catonova dvojverší

Rebus in adversis ostenditur omnis amicus

V neštěstí se ukáže, jaký je kdo přítel
V neštěstí teprv se pozná, kdo pravým přítelem zůstal
(Walther)

Rebus in adversis sapientia vera probatur Teprve v neštěstí poznáš, co znamená skutečná moudrost
Rebus iudicatis standum est Po vynesení je třeba rozsudek naplňovat
Právní zásada
Rebus peractis dulcissima quies Odpočinek je nejsladší po dokončení práce
Rebus sic stantibus Za těchto okolností
Recipe (R.) Užívej
Ber
Na lékařských, ev. kuchyňských receptech
Recta tueri

Chránit práva
Ferdinand V. při korunovaci r. 1835 si na žeton zvolil Recta tueri - chránit práva, což mělo asi podobný význam jako známější Viribus unitis - spojenými silami jeho následníka Fr.Josefa I., nebo Pravda (nìkdy dokonce i s láskou) vítězí, kterým se v tradici snaží pokračovat někteří demokratičtí prezidenti - zní to sice pěkně, ale nikdo se tím neřídí. Jediný, komu se dařilo své krédo důsledně naplňovat, ač si ho na pětikorunu nedal, byl tak totalitní Gottwald svým: Zakroutíme vám krkem!

Reddenda terra est terrae Země musí být vrácena zemi
Cicero, Tuskulské hovory; podobně už v bibli
SZ, Gn 3,19; Sír 40,10 (11)
Reddit peiores inhonesta locutio mores Neslušná řeč kazí mravy
Reddite quae sunt caesaris, caesari, et quae sunt Dei, Deo Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu
Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu
NZ, Mt 22,21; Ježíšova odpověď na záludný dotaz farizejů, zda mají platit římskému císaři požadovanou daň
Redeamus ad rem Vraťme se v věci
Redemptor hominis Vykupitel člověka, Ježíš Kristus, je středem vesmíru a dějin...
Název a začátek první encykliky Jana Pavla II. z roku 1979, pojednávající o tajemství spásy
Redemptoris mater Matka Spasitelova
Název a začátek encykliky Jana Pavla II. z roku 1987, pojednávající o roli Panny Marie v dějinách katolické církve
Redemptoris missio Poselství Spasitele
Název encykliky Jana Pavla II. z roku 1991, věnované misiím a evangelizaci
Redeo inhumanior, quia inter homines fui Vracím se méně lidský, protože jsem byl mezi lidmi
Seneca
Redire in viam Vrátit se na (správnou) cestu
Reductio ad absurdum Dovedení do absurdna
Logický postup, když opak dokazovaného tvrzení vede k nesmyslu
Referat Ať podá zprávu
Odtud referát
Refert sis bonus an velis videri Záleží na tom, zda dobrý jsi, nebo se dobrým chceš zdát
Martialis, Epigramy
Reformatio in peius Změna (rozsudku nesmí být) k horšímu
Právní zásada při odvolání
Reges supra leges Králové stojí nad zákony
Právní princip absolutní monarchie
Regina caeli (coeli) Královna nebes (latinský římskokatolický hymnus)
Regina regit colorem Královna vládne barvě
Šachová královna stojí na poli své barvy (bílá na bílém)
Regnat populus Vládne lid
Motto státu Arkansas
Regnum Království
Říše (v biologii)
Regnum Christi Království Kristovo
Relata refero Opakuji, co jsem slyšel
Jak jsem koupil, tak prodávám
Relinquendum rumoribus tempus quo senescant Pomluvám se má ponechat čas, aby zestárly
Tacitus, Dějiny
Rem acu tetigisti Dotkl ses věci hrotem
Uhodit hřebík na hlavičku
Trefit se do černého
Plautus, Komedie o laně
Rem cum videas, censeas Věci posuzuj až ji uvidíš
Terentius, Sebetrapič
Rem involutam emere Koupit zabalenou věc
Zajíce v pytli
Rem tene, verba sequentur Drž se věci, slova přijdou sama
Zásada antické rétoriky
Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum Odpouští se jí mnoho hříchů, poněvadž milovala mnoho
Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku
NZ, L 7,47; Kristova slova o hříšnici v domě farizejově
Repente dives nemo factus est bonus Žádný dobrý člověk nezbohatl naráz
Publilius Syrus, Myšlenky

Repetitio (est) mater studiorum (scientiae)

Opakování, matka učení
Opakování je  matkou moudrosti
Středověká pedagogická moudrost

Repletus venter non vult sudare libenter Plné břicho se nerado potí
Je-li břich pln a syt, nechce se mu lopotit
Plný břich rád leží tich (Komenský)
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí
Modlitba za zesnulé, zejména při zádušní mši (rekviem)
Requiescat in pace (R. I. P.) Ať odpočívá v pokoji!
Odpočívej v pokoji
Závěrečná slova obřadu za zemřelé (rekviem)
Rerum omnium magister est usus Učitelkou všech věcí je zkušenost
Caesar, Zápisky o válce občanské
Rerum cognoscere causas Poznat příčiny věcí
Vergilius, Zpěvy rolnické
Rerum divinarum atque humanarum, causarumque quibus hae res continentur scientia Znalost věcí božských i lidských a znalost příčin, jimiž ty věci spolu souvisejí
Cicero, O povinnostech; Ciceronova definice filosofie
Rerum natura sacra sua non semel tradit Příroda nevydává svá tajemství najednou
Seneca mladší, Otázky přírodní filosofie
Rerum novarum Dychtění po novotách již dlouho zneklidňuje státy...
Název a začátek encykliky papeže Lva XIII. z roku 1891, pojednávající o sociálních otázkách dělnictva; jedna z nejvýznamnějších encyklik
Rerum vera vocabula Správná označení věcí
Res accessoria Vedlejší věc
Res ad triarios venit Teď jsou na ředě ti nejzkušenější
Je zle a bojovat musí třetí řada, triariové
Res amicos inveniet Majetek si najde přátele
Plautus, Stichus 521
Res clamat ad Dominum Ta věc volá k Pánu
Ta věc volá do nebes
Do nebe volající
Res gestae regumque ducumque et tristia bella Quo scribi possent numero, monstravit Homerus Hrdinství králů a vůdců a také nešťastné války v jakém lze vylíčit počtu, to nám již ukázal Homér
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Res inter alios acta Věc, jež se odehrála mezi jinými lidmi, a tedy se případu netýká
Res ipsa loquitur Věc mluví sama na sebe
Res iudicata pro veritate habetur Rozsudek je považován za pravdu
Zásada římského práva
Res mala, res stulta: dare nihil, promittere multa Zvyk špatný a pošetilý: nic nedat, slíbit hory doly
Sliby - chyby
Res modo formosa foris est, intus maculosa Věc navenek krásná bývá uvnitř poskvrněná
Co bývá navenek spanilé, uvnitř je často prohnilé
Navrch huj, vespod fuj
Res nullius Věc nikomu nenáležející
Právní termín definovaný již v římském právu
Res nullius fit primi occupantis Věc, která nanáleží nikomu, stává se majetkem prvního držitele
Res parta furto durabit tempore curto Věc získaná loupeží bude mít krátké trvání
Z věci získané loupeží se lupič dlouho netěší
Středověké přísloví
Res publica Veřejná věc, obec, republika, stát

Res publica est res populi

Republika je věc lidu

Res satis nota plus faetent stercora mota Už dávno hojně se tvrdí, že výkal, jímž hneš, více smrdí
Středověké pořekadlo
Res secundae amicos parant, sed adversae amicos probant Štěstí přátele získává, ale neštěstí přátele zkouší
Ve štěstí přítele získáváš, v nouzi, zač stojí poznáváš
Res sita est in cuspide ferri Věc je na hrotu meče
Na ostří nože
Res severa verum gaudium Vážná věc je pravé potěšení
Seneca
Reservatio mentalis Vnitřní výhrada, nevyslovený nesouhlas

Respice finem

Mysli (pamatuj) na výsledek (konec)

Respice post te, hominem te esse memento

Ohlédni se a připomeň si, že jsi (také) člověk
Podle Tertuliána zašeptal otrok vojevůdci, jemuž držel věnec nad hlavou 

Respice formicam, vir tarde, laboris amicam Pohleď na mravence, lenochu, na toho přítele práce
Lenochu, hleď na mravence, když se ti pracovat nechce
Responsio mollis frangit iram; sermo durus suscitat furorem Odpověď vlídná krotí hněv; (ale) řeč tvrdá budí vztek
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu
SZ, Př 15,1
Restat iter caeli; caelo tentabimus ire Zbývá cesta oblohou. Tam se pokusíme dostat
Vysvětluje podle Ovidia Daidalos Ikarovi plán útěku ze zajetí
Restitutio ad integrum Uvedení do původního stavu
Úplné vyhojení
Svod občanského práva; používá se i v lékařství

Reti ventos venari

Chytat vítr do sítě
Stavět vzdušné zámky
Chytat vítr v poli

Reum inauditum damnare non licet Nelze odsoudit obžalovaného, aniž byl vyslechnut
Revertere ad locum tuum Vrať se na své místo
Častý nápis na bráně hřbitova
Rex probavit non rem publicam suam esse, sed se rei publicae Král uznal, že stát nepatří jemu, ale on státu
Seneca mladší, O dobrotivosti
Rex datur propter regnum, non regnum propter regem Král je tu pro království, ne království pro krále
Rex est mendicus, cui non est ullus amicus Žebráku podoben bývá král, který přítele nemá
Středověké přísloví
Rex insipiens perdet populum suum Král neukázněný na zkázu přivede lid svůj
Nevzdělaný král uvede svůj lid do zkázy
SZ, Sír 10,3
Rex legibus (ab)solutus est Krále zákony nezavazují
Zásada novověkého absolutismu
Rex regnat, sed non gubernat Král panuje, ale nevládne
Slavný výrok polského politika Jana Zamoyského na sněmu v roce 1605
Rex viva lex Král je živý zákon
Výrok císaře Marka Aurelia
Ri
 
Ridendo et canendo corrigo mores Smíchem a zpěvem napravuji mravy
Častý nápis na divadelních oponách
Ridentem (ridendo) dicere verum S úsměvem říkat pravdu
Horatius, Satiry
Ridenti domino et caelo ne crede sereno; nam facili casu dominus mutatur et aura Nevěř pánu, když se směje, ani jasnému nebi, snadno se totiž zamračí tvář pána i obloha
Ridere in stomacho Smát se v žaludku
Smát se pod vousy
Cicero, Dopisy přátelům
Riget amissa spina relicta rosa Z růže, když opadá, zůstane pichlavý trn 
Ovidius, Umění milovat
Rigor mortis Mrtvolná ztuhlost
Rigorosum Přísná (zkouška)
Risum optima medicina est Smích je nejlepší lék
Risum teneatis, amici Nesmějte se, přátelé
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Risus dolore miscebitur et extrema gaudii luctus occupat I když se směje, mívá člověk bolest; a po radosti naposled bývá žal
Také při smíchu bolívá srdce a na konci radosti bývá žal
SZ, Př 14,13
Risus sardonicus Sardonický smích
Obyvatelé Sardinie se prý při neštěstí nebo zločinu smáli
Rite loqui nescit, qui nescit rite tacere V pravou chvíli neumí promluvit, kdo v pravou chvíli neumí mlčet
Seneca Mladší, Kniha mravních naučení
Rixantur viles de lana saepe caprina Hlupáci se často hádají o kozí chlup
Přít se o kozí chlup - Přít se o suché z nosu
Rixatur de lana caprina Hádá se o kozí chlup
Ro
 
Robur, murus et scutum sapientis est prudentia Silou, zdí a štítem moudrého je prozíravost
Roganti melius quam imperanti pareas Vyslyš spíše prosebníka než toho, kdo ti poroučí
Publilius Syrus, Myšlenky
Roma aeterna Věčný Řím
Formulace básníka Tibulla
Roma deliberante, Saguntum periit Zatímco se Řím rozmýšlel, Saguntum padlo
Saguntum, přístavní město v Hispanii, bylo r. 219 př. Kr., za druhé války punské, dobylo Hannibalem
Roma die una non tota aedificata Řím nebyl celý postaven za jeden den
Roma locuta, causa finita Řím promluvil, pře je skončena
Augustin, Kázání; takto formulován konečný výrok římské kurie, proti němuž není odvolání
Roma, caput mundi, regit orbis frena rotundi
Řím, hlava všehomíra, kulatý svět otěžemi svírá
Nápis, který si dal na svou zlatou korunu vyrýt císař Diocletianus
Romam cuncta undique atrocia atque pudenda confluunt celebranturque Do Říma se ze všech stran sbíhají hanebnosti a ukrutnosti, a ještě se oslavují
Tacitus
Romanus vincit sedendo Říman vítězí v sedě
Varro
Rorate Coeli Rosu dejte nebesa...
(Iz 45,8), začátek liturgické modlitby; odtud české roráty
Rore non pascitur Rosou se člověk neuživí
Rore vivit sicut cicada Žije z rosy jako cikáda
Nemá žádný příjem
Rosa de spinis floret Růže kvete mezi trním
Hieronymus
Rosam, quae praeterit, ne quaeras iterum Nehledej znovu růži, která uvadla
Co je pryč, je pryč
Co tam, to tam, pro to hlavy nelam
Ru
 
Ruere in servitium Řítit se do otroctví
Tacitus, Letopisy 
Ruinis imminentibus musculi emigrant Než se dům zřítí, myši utečou
Jako krysy opouštějí loď

Rumor publicus

Obecný názor
Veřejné mínění

Rumpitur invidia Puká závistí
Martialis, Epigramy; původ rčení je ve Phaedrově bajce o volovi a žábě, která se chtěla volovi vyrovnat a nadýmala se, až praskla  
Rupes sunt virtutis iter Cesta (ke) ctnosti vede skalami
Rus in urbe Venkov ve městě
Rustica gens semper sequitur sua iura libenter Venkované se rádi vždy řídí svými právy
Rusticus exspectat, dum totus defluit amnis, et liquor assiduus fluit et fluit omnibus annis Sedlák trpělivě čeká, až odteče celá řeka, čas se však léta vleče a voda jen teče a teče
Upravený citát z Horatiových Listů
Rutilans rosa sine spina Nádherná růže bez trnů
Heslo anglického krále Jindřicha VIII., který měl ve znaku bílou růži

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »


Googlepage rank
CMS PRO-WEB