úvodní stránka

Latinské citace od S

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

S
 
S. J. (Societas Iesu) Tovaryšstvo Ježíšovo
S. P. Q. R. (Senatus populusque Romanus) Senát a lid římský
S. T. T. L. (Sit tibi terra levis) Budiš ti země lehká
Sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos Přebývá v nás posvátný duch, pozorovatel a strážce toho, co je v nás dobré i špatné
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Sa
 
Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum Sobota je (stvořena) pro člověka, ne člověk pro sobotu.
Evangelium podle Marka 2,27
Sacerdotalis caelibatus Kněžský celibát
Také encyklika papeže Pavla VI. z roku 1967 o celibátu
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur Malé zločiny se trestají, velké se oslavují v triumfálním průvodu
Sacra miscere profanis Mísit posvátné a světské
Horatius, Listy
Sacramentum Svátost
Sacrificium intellectus Oběť rozumu
Podřízení vlastního rozumu cizímu
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur Malé svatokrádežné činy se trestají, velké jsou při triumfech stavěny na odiv
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Sacrum Romanum Imperium Posvátná říše římská
Ve středověku
Saepe dat atrocem scintilla minuscula torrem Malou jiskrou se často vznítí žhavé poleno
Z malé jiskry bývá často velký oheň 
Saepe dat una dies, quod totus denegat annus Co nedal celičký rok, často poskytne jediný den
Saepe decipimur specie recti Často nás klame zdání správného
Horatius, Listy 2.3.25
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia I pod špinavým pláštěm se často skrývá moudrost
Pod drsnou slupkou bývá často dobré jádro
Cicero, Tuskulské hovory 

Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt

Často špatně končí i nejlepší úmysly

Saepe in magistrum scelera redierunt sua Často se zločiny vracejí ke svému původci
Seneca Mladší
Saepe minus faciunt homines, qui multa loquuntur Často méně vykonají ti, co mají plná ústa řečí
Saepe nocet singula vera loqui Často škodí říci jen část pravdy
Saepe stilum vertas Pisátko často obracej
Horatius, Satiry 1.10.72 a druhou stranou maž, koriguj, co jsi napsal
Saepe tacens vocem verbaque vultus habet Mlčící tvář mívá hlas i slova
Ovidius, Umění milovat 1,574

Saeva indignatio

Krutá zloba
Slova z nápisu na hrobě anglického spisovatele Jonathana Swifta: Kde krutá zloba nedokáže jitřit srdce druhého

Saevis inter se convenit ursis Divocí medvědi se mezi sebou shodnou
Vrána vráně oči nevyklove
Rovný rovného si hledá
Iuvenalis, Satiry 
Sagitta interdum resiliens percutit dirigentem Někdy se střela odrazí a zasáhne toho, kdo ji vypustil
Výrok připisovaný sv. Jeronýmovi
Sal Atticus Atická sůl
Vtip
Sal terrae Sůl země
NZ, Mt 5,13; Kristova slova k učedníkům z kázání na hoře: Vy jste sůl země 
Sal vitae amicitia Solí života je přátelství
Sale nihil utilius Nic není užitečnější než sůl
Sůl nad zlato
Salivam movere Chytil slinu
Seneca mladší, Listy Luciliovi
Saltus in demonstrando Skok ve vedení důkazu
Salus populi suprema lex esto Blaho lidu budiž nejvyšším zákonem
Cicero, O zákonech 
Salus ubi consilium Záchrana (je tam,) kde je rada
Salva veritate aniž by tím utrpěla pravda
Salve Buď zdráv
Odtud také salva, pozdravný výstřel
Salve et solve Buď zdráv a zaplať
Salve Hospes Vítej, hoste!
Salve Regina Zdrávas královno
Mariánská modlitba
Salvo errore et omissione (s. e. e. o.) Za chyby a omyly se neručí
Salvo honore Bez újmy na cti
Nechci nikoho urazit
Salvus conductus Bezpečný průvod
Královský glejt
Sancta sancte Posvátné věci posvátně
Sancta sedes Svatý stolec
Papežský úřad
Sancta simplicitas Svatá prostoto!
Později připisováno Janu Husovi
Sanctificetur nomen tuum Posvěť se jméno tvé
Verš z modlitby Otče náš
Sanctum Officium Svatý úřad
Římská kongregace pro věci víry
Sanctum sanctorum Sakrosanktum
Něco velice posvátného
Sanctus Victoria Svaté vítězství
Sanguinis coniunctio benevolentia devincit homines es caritate Krevní pouto svazuje lidi oddaností a láskou
Cicero, O povinnostech
Sanguis eius super nos et super filios nostros Krev jako na nás i na naše děti
NZ, Mt 27,25; odpověď zástupu Pilátovi, který nechtěl nést vinu na Ježíšově smrti a vyzval shromážděný zástup, aby rozhodl
Sanitas est animae et corpori sobrius potus Zdraví duše a těla je střídmý nápoj
SZ, Sír 31,37
Sanitas est bonum non cognitum nisi perditum Zdraví je dobro, o němž nevíš, dokud o ně nepřijdeš
Sapere aude Odvaž se vědět
Užívat svého rozumu
Horatius, Listy 1.2.40; výrok použil Immanuel Kant jako motto k Co je osvícenství
Sapiens audiens sapientior erit Bude-li slyšet je (přísloví) moudrý, moudřejší bude
Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí
SZ, Př 1,5
Sapiens deliberat, antequam faciat Moudrý přemýšlí dříve než jedná
Dvakrát měř a jednou řež
Sapiens mulier aedificat domum suam; insipiens structam quoque manibus destruet Žena, která je moudrá, staví dům svůj, nemoudrá vystavěný již sama boří
Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří
SZ, Př 14,1
Sapiens nihil affirmat, quod non probat Moudrý netvrdí nic, co by nedokázal
Sapiens timet et declinat a malo; stultus transilit et confidit Moudrý úzkostně se vystříhá zlého, (ale) blázen klidně do něho skáče
Moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí
SZ, Př 14,16 
Sapientem locupletat ipsa natura Moudrého činí bohatým sama příroda
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Sapientes abscondunt scientiam  Moudří umějí ukrývati, co vědí
Moudří uchovávají poznání
SZ, Př 10, 14
Sapienti pauca Moudrému (stačí) málo
Chytrému napověz, hloupému dolož
Sapienti sat (dictum) Moudrému stačí (slovo)
Chytrému napověz
Plautus, Peršan

Sapientiam atquue doctrinam stulti despiciunt

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením

Sapientis oculi in capite eius; stultus in tenebris ambulat Moudrý má oči ve své hlavě, kdežto blázen v temnu chodí
Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě
SZ, Kaz 2,14 
Sapiunt vasa quidquid primum acceperunt Nádoby jsou cítit tím, čím prvně načichly
Čím sud načpí, tím je cítit
Sat celeriter fit, quidquid fit satis bene Dostatečně rychle je vykonáno to, co je vykonáno dost dobře
Satis eloquentiae, sapietiae parum Mnoho řečí, málo moudrosti
Salustius, Spiknutí Catilinovo
Satis vixi, invictus enim morior Dosti jsem žil a umírám nepřemožen
Nepos, Eapminondas 9,11
Satius est sero quam numquam discere Je lepší učit se pozdě než nikdy
Satur venter non studet libenter Břich, který je pln a syt, těžko lze k učení donutit
Plný břich rád leží tich
(Komenský)  
Saule, saule, quid me persequeris? Šavle, šavle, proč mě pronásleduješ?
Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?
NZ, Sk 9,4; Kristova slova k Saulovi z Tarsu před jeho obrácením
Saxa loquuntur Kameny promluví
Podle Bible, Lk 19,40
Saxum Sisyphi volvere Valit Sisyfův balvan
Terentius
Saxum volutum non obducitur musco Valící se kámen mechem neobroste
Publilius Syrus
Sc
 
Scala naturae Žebříček přírody
Aristoteles
Scelere velandum est scelus Zločin se musí zakrýt zločinem
Seneca mladší, Faidra 729
Scelus intra se tacitum qui cogitat ullum / facti crimen habet Kdo mlčky v duchu osnuje zločin, už jej vlastně páchá
Iuvenalis, Satiry
Sceptra gerunt mures, ubi cattum non habet aedes Myši se žezla chopí. když v domě jim nevládne kočka
Když kocour není doma, myši mají pré
Scias nec gratius quicquam decore nec brevius Věz, že není nic milejší, ale ani prchavější než krása
Suetonius, Domitianus; slova císaře Domitiana příteli, který byl rovněž plešatý
Sciebam me genuisse mortalem Věděl jsem, že plodím smrtelníka
Anaxagoras při smrti svého syna
Scientia est potentia Vědění je moc
Výrok anglického filosova Francise Bacona
Scientia inflat, caritas vero aedificat Poznání nadýmá, láska však vzdělává
Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje
NZ, 1 K 8,1
Scientia nobilitat Vědění zušlechťuje
Scilicet (sc.) Totiž
Rozumí se
Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, / tempore sic duro est inspicienda fides Jako se prověří zlato v žlutavém plamene žáru, tak se osvědčí věrnost přátel za časů zlých
Ovidius, Žalozpěvy
Scinditur incertum studia in contraria vulgus Nejistý lid se rozštěpí na opačná mínění
Vergilius, Aeneis 2,39

Scio me nihil scire

Vím, že nic nevím
Latinský překlad výroku řeckého filozofa Sókrata v Platonově Obraně Sókratově

Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem Znát zákony neznamená pamatovat si jejich znění, ale chápat jejich moc a sílu (Digesta)
Scire est reminisci

Vědět znamená rozpomínat se
Věta vyjadřující Platónovu teorii vzpomínky: vědět znamené rozpomenout se na to, co naše duše věděla, když dlela ve světě idejí a nazírala věčnou podstatu věcí

Scire leges non est verba eorum tenere sed vim ac potestatem Znát zákony neznamená pamatovat si slova, nýbrž smysl a platnost
Celsus, Digesta 1.3.17
Scire nefas homini quid crastina volveret aetas Nepatří se člověku vědět, co zítřejší přivalí čas
Statius, Théby 8,562
Scire loqui decus est, decus est scire tacere Ozdobou je umění mluvit i umění mlčet
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter Tvé znalosti k ničemu nejsou, když o nich druhý nic neví
Persius, Satiry
Scire volunt omnes, studiis incumbere pauci Moudřejší chtějí být všichni, málokdo se však dokáže studiu plně oddat
Scit bene quisquis, ubu, cur calceus urgeat ipsum Každý dobře ví, kde a proč ho bota tlačí

Scopae recentiores semper meliores

Novější košťata jsou vždycky lepší
Nové koště dobře mete

Scribentibus maximus silentium convenit Těm, kdo píší, nejvíce vyhovuje ticho 
Scribere scribendo, dicendo dicere disces Psát se učíš psaním, mluvit mluvením
Scribitur ad narrandum, non ad probandum Píšeme vyprávění, ne důkazy (na rozdíl od historiků)
 Quintilianus, Výchova řečníka 10.1.31
Scriptura quae non est subscripta nullam facit fidem Nepodepsaný list nemá žádnou váhu
Právní zásada
Sculpsit (sculps.) Vytesal
Součást umělcovy signatury
Se
 
Se damnat iudex, innocentem qui opprimit Soudce, který odsoudí nevinného, odsuzuje sám sebe
Publilius Syrus, Myšlenky
Se vincere ipsum longe est difficillimum Přemoci sebe sama je daleko nejtěžší
Secrete amicos admone, lauda palam Přátele kárej v ústraní, chval je veřejně
Publilius Syrus, Myšlenky
Secunda non habent umquam modum Štěstí nemá žádnou mez
Seneca Mladší, Oidipús
Secundae cogitationes meliores Druhé myšlenky bývají lepší (uvážené)
Secundae res felicem, magnum faciunt adversae Příznivé věci přinášejí štěstí, nepříznivé velikost
Secundae res acrioribus stimulis animos explorant, quia miseriae tolerantur, felicitate corrumpimur Štěstí zkouší lidského ducha ostřejšími ostny, protože nouzi snášíme, kdežto štěstí nás kazí
Tacius, Dějiny
Secundis nemo confidat, adversis nemo deficiat, alternae sunt vices rerum Nikdo ať nedůvěřuje štěstí, nikdo ať neklesá na mysli v neštěstí, vše se neustále mění
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Secundo amni defluit Pluje s příznivým proudem
Plout po proudu
Secundum naturam vivere Žít podle přírody
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu; Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus Zatím však utíká, utíká nenapravitelně čas
Vergilius, O rolnictví 3,284
Sed omnes una manet nox Všechny však čeká stejná noc
Horatius
Sed taciti fecere tamen convivia vultus Mlčící tvář však přece výčitky činí
Ovidius, Lásky 1.7.21
Sed tamen nihil inimicius homini quam sibi ipse Vždyť člověk nemá většího nepřítele než sebe sama
Cicero, Dopisy Attikovi
Sede vacante Když je stolec (úřad) neobsazen
Úsloví užívané v církvi, zejména o papežském stolci
Sedendo et quiescendo anima efficitur sapiens Seděním a odpočinkem se duch stává moudrým

Sedes apostolica

Papežský stolec

Semel dat, qui rogatus, bis, qui non rogatus Jednou dává ten, kdo je požádán, dvakrát, kdo dá bez prošení 
Semel emissum volat inrevocabile verbum Jednou vypuštěné slovo už nenávratně letí
Horatius
Semel in anno licet insanire Jednou v roce se může bláznit
Augustin, O Boží obci; středověké pořekadlo užívané zejména o masopustu

Semel pro semper

Jednou provždy

Semita certa / tranquillae per virtutem patet unica vitae Jedinou jistou cestou ke klidnému životu je cnost
Iuvenalis, Satiry 
Semper aliquid haeret Vždy něco utkví
Vždycky něco zůstane
Úsloví užívané zejména v souvislosti s následky pomluvy
Semper Augustus Vždy rozmnožitel říše
Novověký panovnický titul, vzniklý mylným pochopením slova augustus od augere, rozmnožovat
Semper avarus eget Lakomec má vždycky nouzi
Horatius, Listy 1.2.56
Semper consilium tunc deest, cum opus est maxime Rozvaha vždy schází tehdy, když je jí nejvíce zapotřebí
Publilius Syrus, Myšlenky
Semper et infirmi est animi exiguique voluptas / ultio Slabému a přízemnímu duchu působí vždy potěšení pomsta
Iuvenalis, Satiry
Semper fidelis Vždy věrná
Přízvisko Plzně, protože v husitských válkách zůstala věrná katolické víře
Semper gaudete Vždycky se radujte
Stále se radujte
NZ., 1 Te 5,16
Semper homo bonus tiro est Dobrý člověk je vždy začátečníkem
Martialis, Epigramy; smysl: lze ho snadno oklamat, protože se nevyzná v nepravostech světa 
Semper idem Stále stejný
Cicero, Tuskulské hovory
Semper in metu Vždy v bázni (boží)
Semper inops quicumque cupit Kdo něco potřebuje, je stále chudý
Claudianus, Proti Rufinovi
Semper magnae fortunae comes adulatio Velké bohatství vždy provází pochlebování
Velleius, Římské dějiny
Semper plus metuit animus ignotum malum Člověk se vždy více bojí zla, které nezná
Publilius Syrus, Myšlenky
Semper reformanda (Církev) vždy potřebuje reformovat
Luther
Semper vigilans Vždy bdělý

Senatores boni viri, senatus mala bestia

Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma

Senatus populusque Olomucensis (S.P.Q.O.) Senát (sněm) a lid olomoucký
Moto Olomouce
Senatus populusque Romanus (S.P.Q.R.) Senát a lid římský
Senectus insanabilis morbus est Stáří je nevyléčitelná choroba
Terentius, Formio
Senectus non sola venit Stáří nepřichází samo
Senem iuventus pirga mendicum creat Líné mládí plodí chudobné stáří
Mladí ležáci, staří žebráci
Senex laudator temporis acti  Stařec chválí minulé časy
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem Na muže staršího se neosopuj, nýbrž domluv mu jako otci
Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci
NZ, 1 Tm 5,1
Senis amplexus culta puella fugit Dobře vychovaná dívka se varuje objetí starce
Tibullus, Básně
Sensu lato (s. l.) V širším smyslu
Sensu stricto V přesném smyslu slova
Přísně vzato
Sensum, non verba considerare debemus Musíme posuzovat smysl, ne slova
Právní zásada
Sensus communis obecný, společný smysl
1. to, co dává dohromady vjemy různých smyslů
2. zdravý rozum
Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua Cit i smýšlení lidského srdce kloní se od mládí k zlému
Každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý
SZ, Gn 8,21; myšlenka Hospodinova po Noemově oběti
Septem artes liberales

Sedm svobodných umění
Mělo dva stupně: trivium (gramatika, dialektika, rétorika) a quadrivium (aritmetika, geometrie, astronomie, músika)

Septies enim cadet iustus et resurget; impii autem corruent in malum Vstaneť zbožný, třebas byl sedmkrát padl, ale bezbožní v neštěstí zůstanou ležet
Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle skončí
SZ, Př 24,16  
Sequere somnia vestra, vitam mutaveris

Následuj své sny, změň svůj život
(skladník, pravděpodobně ze šroubáren) 

Sera, tamen tacitis poena venit pedibus  Ač pozdě, kročejem tichým přece jen přichází trest
Tibullus, Básně
Seris venit usus ab annis Zkušenost přichází v pozním věku
Ovidius, Proměny
Serit arbores, quae in altera saecula prosint Sází stromy na prospěch budoucím věkům
Cicero, Tuskulské hovory 1,31
Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis Řeč je dána všem, moudrost ducha málokomu
Catonova dvojverší
Sermo mollis frangit iram Měkká (mírná) řeč láme hněv
Bible, Př 15,1
Sermo opportunus est optimus Slovo ve vhodné chvíli jest velmi užitečné
Jak je dobré slovo v pravý čas
SZ, Př 15,23
Sero clipeum post vulnera sumo Pozdě, už zraněný, beru si štít
Ovidius, Žalozpěvy 1.3.35
Sero in periclis est consilium quaerere V nebezpečí je pozdě hledat radu
Publilius Syrus, Myšlenky
Sero medicina paratur, / cum mala per longas convaluere moras Je pozdě lék chystat, když zlá nemoc průtahem nabyla síly
Ovidius, Léky proti lásce 
Sero molunt deorum molae Božské mlýny melou pozdě
Sero recusat ferre, quod subiit iugum Pozdě se brání nést břemeno, které vzal
Seneca mladší, Faidra 140
Sero sapiunt Pozdě si uvědomují (pozdě přijdou k rozumu)
Cicero, Dopisy přátelům
Sero seram ponis stabulo post furta latronis Je pozdě stáj pod zámek dávat, když zloděj už vzal to, co mohl
Iuvenalis, Satiry
Sero te amavi Pozdě jsem se do tebe zamiloval
Augustinus, Vyznání 0,27, 38 o křesťanské víře
Sero venientes, male sedentes Kdo pozdě chodí, nepohodlně sedí
Kdo pozdě chodí sám sobě škodí

Sero venientibus ossa

Na pozdní příchozí zbudou kosti
Pozdě příchozím jen kosti
Kdo pozdě chodí sám sobě škodí
 

Serum auxilium post proelium  Po bitvě přichází pomoc pozdě
Když je bitva prohraná, je každá pomoc marná
Serva mandata Zachovej přikázání
NZ, Mt 19,17; Kristova odpověď bohatému mladíkovi na otázku, co má dělat, aby získal život věčný 
Serva me, servabo te Zachraň mě, já zachráním tebe
Oplácet stejnou mincí - oplatit stejné stejným 
Serva ordinem et ordo te servabit Ochraňuj řád a řád ochrání tebe
Servate uxores, moechum calvum adducimus Chraňte své ženy, přivádíme plešatého smilníka
Suetonius, Caesar; úryvek z pokřiku, jímž v rámci karnevalové svobody vojáci oslavovali Iulia Caesara při jeho triumfu na počet vítězství ve válce galské
Servite Domino in laetitia Služte Hospodinu s veselím
Radostně služ Hospodinu
SZ, Ž 99 (100), 2; devisa Jana Bosca, zakladatele řádu salesiánů; původně jeden ze stupňových žalmů, jejž Izraelité zpívali, když stoupali po stupních jeruzalémského chrámu
Servum pecus imitatorum Otrocké stádo z napodobitelů
Upravený citát z Horatiových listů
Servus servorum Dei Služebník služebníků Božích
Od 6. století titul papežů
Servus erit qui ducet pravam uxorem Otrokem bude, kdo si přivede zlou ženu
Sese omnes amant Každý má rád sám sebe
Plautus, Zajatci 477
Sesquipedalia verba Slova půl druhé stopy dlouhá
Horatius
Sex horas dormine sat est iuvenique senique, / septem vix aegro, nulli concedimus octo Starci i holobrádku postačí šest hodin spánku, chorý ať sedm si pospí, nikomu nelze přáti osmi
Maxima středověké lékařské školy v Salernu
Sexu femina, ingenio vir  Pohlavím žena, nadáním muž
Nápis na hrobě císařovny Marie Terezie
Schola ludus Škola hrou
Si
 
Si ad naturam vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam eris dives  Budeš-li žít podle přírody, nikdy nezchudneš; budeš-li žít podle toho, co říkají lidé, nikdy nezbohatne
Seneca mladší, Listy Luciliovi
Si alteram talem victoriam reportavero, mea erit pernicies Dobudu-li ještě jedno takové vítězství, je to můj konec
Plutarchos o králi Pyrrhovi, „Pyrrhovo vítězství“
Si animum vicisti potius quam animus te, est quod gaudeas Ovládl-li jsi své choutky spíš než tvé choutky tebe, máš důvod k radosti
Plautus, Trojgroš
Si bene vis dici, caves male dicire qualis clamor adit silvas, talis et inde redit  Chceš-li mít dobrou pověst, chraň se pomlouvat jiné, jak se do lesa volá, tak se z lesa zpět ozve 
Si caecus caecum ducatum praestet, ambo in foveam cadunt Vede-li slepec slepce, oba padnou do jámy
Když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy
NZ, Mt, 15,14 
Si careas aere, cupiet te nemo videre Když nemáš peníze v kapse, nikdo tě vidět nechce
Bez peněz do hospody nelez
Si comes esse lupi vis, voce sibi simileris Chceš-li být druhem smečky vlčí, nauč se mluvit vlčí řečí
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti
Si computes annos, exiguum tempus, si vices rerum, aevum putes Sečteš-li roky, bude to krátká doba, sečteš-li události bude to lidský věk
Plinius Mladší, Dopisy
Si consilii mei interiorem tunicam consciam esse sensero, continuo eam cremare iubebo Kdybych si myslel, že třeba jen má košile zná můj úmysl, okamžitě bych ji poručil spálit
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky; výrok římského vojevůdce Quinta Caecilia Metella týkající se dobývání města Contrebia v Hispánii r. 142
Si cum Iesu itis, non cum iesuitis Chcete-li jít s Ježíšem, nechoďte s jezuity
Posměšné rčení připisované domonikánům. Jezuité na to odpověděli: Et si cum dominicanis canis, numquam cum Domino canis (A zpíváš-li s dominikány, nikdy nezpíváš s pánem), což je narážka na sborový zpěv dominikánů
Si denuo sic vincendi sunt Romani, peribimus Kdyby měli být takto ještě jednou Římané poraženi, zahyneme
Výrok épeirského krále Pyrrha (Pyrrhos) po vítězné bitvě u Hérakleie, v níž jeho vojsko nicméně utrpělo obrovské ztráty (Pyrrhovo vítězství)
Si despicitis mundum, habebitis cor mundum, et videbitis eum qui fecit mundum Opovrhnete-li světem, budete mít čisté srdce a poznáte toho, kdo svět stvořil
Augustin, Kázání
Si Deus pro nobis, quis contra nos? Je-li Bůh pro nás, kdo proti nám?
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
NZ, Ř 8,31; též heslo francouzského krále Karla VIII.
Si digitum porrexeris, manum invadet Podáš-li mu prst, chytne celou ruku
Si duo concurrunt mala, quae te laedere quaerunt, / elige, quod minimum praestare potest tibi damnum  Dojde-li k tomu, že naráz ti dvě zla uškodit mohou, vyber si to, které může ti nejmenší způsobit škodu
Ze dvou zel je třeba zvolit to menší
Si egregium est hostem abicere, non minus tamen laudabile infelicis scire misereri Je-li znamenité odrazit nepřítele, není méně chválihodné umět se slitovat nad nešťastným člověkem
Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky
Si enim vis impetrare misericordiam Dei, esto misericors Chceš-li dojít Božího milosrdenství, buď sám milosrdný
Augustin, Kázání
Si etiam omnes, ego non I kdyby (se) všichni (nad tebou pohoršili), já nikoliv
I kdyby všichni (odpadli), já ne
NZ, Mk 14,29; Petrův slib Ježíšovi, jehož pak třikrát zapřel 
Si finis bonus est, totum bonum est Je-li konec dobrý, je všechno dobré
Konec dobrý, všechno dobré
Si fore vis sanus, ablue saepe manus Chceě-li být zdravý, myj si často ruce
Chceš-li na světě zdravě žít, hleď si často ruce mýt 
Si foret in terris, rideret Democritus Démokritos by se smál, kdyby byl na světě 
Horatius, Listy 2.1.194
Si fortuna volet, fies de rhetore consul Bude-li osud chtít, staneš se z rétora konsulem
Iuvenalis, Satiry
Si fractus illabitur orbis, impavidum ferient ruinae Ztroskotá-li svět a zřítí se, zasáhnou trosky toho, kdo nezná bázeň
Horatius, Ódy; řeč je o spravedlivém a zásadovém člověku
Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi Budeš-li v Římě, žij po římském způsobu, budeš-li jinde, žij jak se žije tam
Budeš-li prodlévat v Římě, žij tak, jak Říman žije, jinde žít neváhej, jak káže tamní obyčej
Si fueris pauper, quis tibi amicus? Budeš-li chudý, kdo ti bude přítelem?
Si hi tacuerint lapides clamabunt Zmlknou-li tito, kamení bude volat
Budou-li oni mlčet, bude volat kamení
NZ, L 19,40; Ježíšova odpověď farizeům, když ho vybízeli, aby napomenul učedníky, kteří ho jásavě vítali při vjezdu do Jeruzaléma. - Podle středověké legendy volaly kameny "Amen", když slepý anglosaský duchovní Beda Ctihodný (Venerabilis) skončil své kázání na poušti
Si honesta sunt quae facis, omnes sciant, si turpia, quid refert neminem scire, cum tu scias? Je-li čestné to, co děláš, ať to všichni vědí, je-li to hanebné, co záleží na tom, neví-li to nikdo, když to víš ty?
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil Budeš-li mít u své knihovny zahradu, nic ti nebude chybět
Cicero, Dopisy přátelům
Si charta cadit, tota scientia vadit Když papír upadne, veškeré vědění odchází
Když papír upadne, všechno vědění uvadne
Středověké pořekadlo o řečnících, kteří neumějí mluvit bez papíru
Si Christus non resurrexit, vana est fides vestra Nevstal-li Kristus (z mrtvých), bez užitku je vaše víra
Nebyl-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná
NZ, 1 K 15, 17

Si iudicas, cognosce, si regnas, iube

Jsi-li soudcem, posuzuj, jsi-li vládcem, nařizuj
Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj
Seneca Mladší, Médea

Si libet, licet Když chceš, smíš
Si nemo ex me quaerat scio, si quaerenti explicare velim nescio Když po mně nikdo nežádá vysvětlení, dokážu to vyložit, když to chci vysvětlit na požádání, nedokážu to
Augustin, Vyznání; šlo o vysvětlení, co je čas
Si nimium spondes, tibi credere nemo valebit Slibuješ-li příliš, nikdo ti nedokáže věřit
Si paenitet, haud nocet error Chyba, když jí lituješ, nevadí
Prudentius, Zápas o duši 396
Si parva licet componere magnis Pokud se malé smí srovnávat s velikým
Vergilius, O rolnictví 4,176
Si poema loquens pictura est, pictura tacitum poema esse debet Je-li báseň mluvící obraz, měl by být obraz mlčící básní
Rétorika pro Herennia
Si possibile est, transeat a me calix iste, verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu Je-li možno, ať odejde ode mne tento kalich, ale ne jak chci já, nýbrž jak Ty
Je-li možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak chci já, ale jak ty chceš
NZ, Mt 26,39; slova z Kristovy modlitby v Getsemanské zahradě
Si possides amicum, in tentatione posside eum, et ne facile credas ei Získáváš-li si přítele, zjednej si ho zkouškou, a ne lehce věnuj mu důvěru
Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš důvěřovat
SZ, Sír 6,7
Si post fata venit gloria, non propero Přijde-li sláva po smrti, nespěchám
Martialis, Epigramy
Si quaeris peninsulam amoenam, circumspice Pokud hledáte krásný poloostrov, rozhlédněte se kolem
Motto - Michigan
Si quem laudaris, parce laudare memento Chválíš-li někoho, nezapomeň chválou šetřit
Si quis dat mannos, ne quaere in dentibus annos Jestli ti někdo koně chce dát, střez se jim na zubech stáří zkoumat
Darovanému koni na zuby nekoukej
Středověké přísloví
Si quis non vult operari, nec manducet            Kdo nechce pracovat, ať nejí
NZ, 2 Te 3,10; jako přísloví známo už v antice
Si quis praegnantem uxorem reliquit, non videtur sine liberis decessisse Když někdo opustí těhotnou ženu, nemá se za to, že zemře bezdětný
Svod občanského práva 
Si quis suspendi debet, nequit in mare mergi Má-li být někdo pověšen, neutopí se v moři
Kdo má být oběšen, ten se neutopí
Si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram Udeří-li tě někdo v tvé líce pravé, nastav mu i levé
Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou
NZ, Mt5,39; Kristova slova učedníkům
Si quoties homines peccant, sua fulmina mittat Iuppiter, exiguo tempore inermis erit Kdyby Jupiter vrhal blesky, když lidé hřeší, uplyne kratičký čas a zůstane beze zbraně
Ovidius, Žalozpěvy
Si recte memini, sunt causae quinque bibendi: hospitis adventus, praesens sitis atque futura, et vini bonitas et... quaelibet altera causa        Neklame-li mě paměť, je pět důvodů k pití: příchod hosta, okamžitá či budoucí žízeň, lahodnost vína a... jakýkoli jiný důvod
Si tacent, satis dicent Když mlčí, říkají dost
Si tacuisses, philosophus mansisses Kdybys byl mlčel, byl bys zůstal filosofem
Boëthius, Filosofie utěšitelka
Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant haec tria: mens laeta, requies, moderata diaeta Nemáš-li lékaře, tato trojice tě vyhojí: veselá mysl, klid, střídmá strava
Středověké ponaučení lékařské školy ze Salerna
Si tibi serotina noceat potatio, vina hora matutina rebibas et erit medicina Nedělá-li tvému tělu dobře noční popíjení, kuropění sklenkou vína zapij - nad ně léku není
Středověké pijácké pořekadlo
Si vales, bene est, ego valeo (S. V. B. E. E. V.) Máš-li se dobře. je to v pořádku, já se mám dobře
Obvyklý římský pozdrav
Si videris sensatum, evigila ad eum, et gradus ostiorum illius exterat pes tuus Uzříš-li rozumného, pospěš k němu, a stupně dveří jeho schoď tvá noha
Objevíš-li rozumného, přivstaň si a pospěš k němu a tvá noha ať vyšlape práh jeho dveří
SZ, Sír 6,36
Si vincere iram non potes, te illa incipit vincere Nedokážeš-li přemoci hněv, přemůže on tebe
Si vinco et pereo, quid ibi me vincere praestat Zvítězím-li a zemřu, k čemu mi bude, že jsem zvítězil
Isidor Sevillský, Etymologie
Si vis amari, ama Chceš-li být milován, miluj
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Si vis domum tuam puram et immaculatam habere, caveas a columbis Chceš-li svůj dům uchovat čistý a neposkvrněný, chraň se holubů
Si vis pacem, para bellum Chceš-li mír, připravuj válku
Velleius Paterculus, Římské dějiny
Si vivis Romae, Romano vivito more Žiješ-li v Římě, žij po římsku
Si vultis nihil timere, cogitate omnia esse metuenda Nechcete-li se bát, myslete si, že je třeba bát se všeho
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Sibi gratulentur mortales, tale tantumque extitisse humani generis decus Ať si blahopřejí smrtelníci, že existovala tak velká a znamenitá ozdoba lidského rodu
Nápis na náhrobku anglického fyzika Isaca Newtona ve Westminsterském opatství
Sibi servire gravissima est servitus Otročit sám sobě je nejtěžší otroctví
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Sic Právě
Tak
Často jako upozornění na neobvyklé slovo nebo chybu
Sic fuit, est et erit: similis similem sibi quaerit Tak bylo, jest a bude: rovný si vždy rovného najde
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá 
Sic cum inferiore vivas, quemadmodum tecum superiorem velis vivere S člověkem níže postaveným vycházej tak, jak bys chtěl, aby s tebou vycházel ten, kdo stojí výše než ty
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Sic erat in fatis Tak bylo osudem dáno
Obrat z Ovidiova Kalendáře
Sic et non Ano a ne
Pierre Abélard
Sic fac omnia tamquam spectet aliquis Dělej vše tak, jako by se na tebe někdo díval

Sic itur ad astra

Tak cesta ke hvězdám vede
Tak se stoupá ke hvězdám
Apollón chválí první válečný čin Aeneova syna Iula a prorokuje mu skvělý osud, Vergilius, Aeneis

Sic luceat lux vestra... Tak ať svítí vaše světlo
(Mt 5,16)
Sic passim Tak na mnoha místech
Sic semper tyrannis To se vždy stává tyranům
Heslo severoamerického státu Virginia; pronesl je r. 1865 při zavraždění Abrahama Lincolna vrah John Wilkes Booth
Sic transit gloria mundi Tak pomíjí světská sláva
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Sic utere tuo ut alienum non laedas Užívej svoje tak, abys neškodil druhému
Sic vive cum hominibus tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiant        Žij s lidmi tak, jako by se díval bůh, a s bohem rozmlouvej tak, jako by lidé naslouchali
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Sicut aurum ignis, ita etiam amicos tempus iudicat Jako zlato oheň, tak i přátele prověřuje čas
Sicut ascensus arenosus in pedibus veterani, sic mulier linguata homini quieto Jako cesta do kopce  pískem pro nohy starce, tak jest žena štěbetná muži pokojnému
Čím je výstup písčitým svahem pro nohy starce, tím je pro tichého muže povídavá žena
SZ, Sír, 25,27 (20)
Sicut cervus ad fontes Jako (prahne) jelen po bystřinách
Jako laň (dychtí) po bystré vodě
SZ, Ž, 42,2
Sicut leo paratus ad praedam Jako lvíče, které sedí v skrýší
Jak lvíče, které číhá v skrytu
SZ, Ž, 17,12
Sicut mater, ita et filia eius Jaká matka, taková dcera
Jaká metka, taká Katka
SZ, Ez 16,44
Sicut tinea vestimento et vermis ligno, ita tristitia viri nocet cordi Jako mol rouchu a červ dřevu, tak škodí smutek lidskému srdci
SZ, Př 25,20
Sicut umba dies nostri Naše dny jsou jako stín
Sicus vita, finis ita Jaký život, takový konec
Jaké živobytí, taková hodinka smrti
Sicuti enim est aliquando misericordia puniens, ita est crudelitas parcens Jako někdy milosrdenství trestá, tak krutost někdy neubližuje
Augustin, Dopisy
Sidera caelo addis Přidáváš hvězdy na oblohu
Nosit dovy do Athén
Nosit dříví do lesa
Sigillum civium de Budiwoyz Pečeť měšťanů Českých Budějovic
Motto Českých Budějc a Budějovického Budvaru
Signum laudis Znamení slávy
Název vojenského vyznamenání v rakousko - uherské monarchii
Signum salutis Znamení spásy
Silent leges inter arma Mezi zbraněmi zákony mlčí
Silentium videtur confessio Mlčení se považuje za doznání
Seneca Starší, Vzorové formulace
Silva capit quale, dat responsum tibi tale Slova, jež do lesa zalétnou ti, les ozvěnou ti zase vrátí
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 
Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia Opice zůstane opicí, i když nosí zlaté ozdoby
Husa přeletěla moře a byla zase husou
Svině zůstává sviní, i kdyby na sobě zlaté sedlo měla
Simia semper est simia, etiam si purpura vestiatur Opice zůstane opicí, i když se oblékne do purpurového šatu

Simile claudicat

Přirovnání kulhá
Simile gaudet simili Podobné se raduje z podobného
Macrobius, Saturnalia 7.7.12
Similia similibus curantum Podobné se léčí podobným
Zásada homeopatie

Similia similibus solvuntur

Podobné se rozpouští v podobném
Stará poučka alchymistů, kteří si všimli, že látky se rozpouštějí v rozpouštědlech, která jsou jim chemicky příbuzná

 Similis simili gaudet

 Podobné se raduje z podobného

Simul flare sorbereque haud facile est Není snadné zároveň foukat a polykat
Dvěma pánům sloužit nelze
Plautus, Komedie o strašidle
Simulatio amoris peior odio est Předstíraná láska je horší než nenávist
Plinius Mladší, Chvalořeč na Traina
Sine anno (s.a.) Bez letopočtu“, např. roku vydání
Sine dolore non vivitur in amore Bez utrpení milovat možné není
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Sine ira et studio Bez hněvu a úporného úsilí (nezaujatě)
Tacitus, Dějiny
Sine labe originali concepta Bez poskvrny prvotního hříchu počatá
Definice z dogmatu a neposkvrněném početí Panny Marie
Sine labore non tenditur ad requiem, nec sine pugna pervenitur ad victoriam Bez námahy nedojdeš klidu a bez boje nedosáhneš vítězství
Sine loco (s.l.) Bez místa (vydání)
Sine pennis volare haud facile est Létat bez křídel není snadné
Plautus, Karthágiňan
Sine qua non (condicio) (Podmínka) bez které nelze 
Podmínka nutná
Sine sanguinis effusione non fit remissio Bez vylití krve není odpuštění
NZ, Žd 9,22
Sine tempore (s. t.) Bez akademické čtvrthodinky
Sinite parvulos venire ad me Nechte dítky a nebraňte jim přijíti ke mně
Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně
NZ, Mt 19, 14
Sint ut sint, aut non sint Ať jsou, jaké jsou, nebo ať nejsou
Odpověď generála jezuitského řádu Ricciho na žádost, aby byly změněny konstituce řádu
Sis mortuus mundo, vivens iterum Deo Pro svět budeš mrtev, ale budeš znovu žít s Bohem
Ve středověku slova kněze k malomocnému, když jej odváděl do izolace
Sis patiens, si vis esse sapiens Buď trpělivý, chceš-li být moudrý
Siste viator Zastav se, poutníku
Postůj, poutníče
Častý nápis na místech, kde se něco událo nebo kde lze spatřit něco pozoruhodného
Sit autem sermo vester: est, est, non, non; quod autem his abundantius est, a malo est Vaše řeč budiž však: "Ano, ano - ne, ne." Co nad to jest, ze zlého jest
Vaše slovo buď ano, ano - ne, ne; co je nad to je ze zlého
NZ, Mt 5,37; slova z Kristova horského kázání
Sit levis terra Buď (mu) země lehká
Sit medicus senex, tonsor iuvenis Lékař ať je stařec, holič mladík
Sit mihi non doctissima coniunx / sit nox cum somno, sit sine lite dies Ať mám nepříliš vzdělanou ženu, v noci klidné spaní, dny bez hádek
Martialis, Epigramy
Sit nomine digna Ať je hodna svého jména
Heslo Rhodesie
Sit piger ad poenas princeps, ad premia velox Vládce má být pomalý v trestání, rychlý v odměnách
Ovidius
Sit pro ratione voluntas Kéž je místo rozumu vůle
Sit tibi terra levis Budiž ti země lehká
Častý náhrobní nápis
Sit venia verbo Budiž prominuto slovo
Promiňte to slovo
Sl
 
Slavorum apostoli Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj zůstávají v paměti církve...
Název a začátek encykliky Jana Pavla II. z roku 1985 při výročí Metodějova úmrtí
So
 
Societas Iesu (S. J.) Tovaryšstvo Ježíšovo
Jezuitský řád, založený roku 1534 Španělem Ignácem z Loyoly
Societas perfecta Dokonalá společnost
Societatis vinculum est ratio et oratio Poutem společenství je rozum a řeč
Cicero, O povinnostech 1,50
Sol lucet omnibus Slunce svítí všem
Petronius, Satirikon
Sol non occidat super iracundiam vestram Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
NZ, Ef 4,26
Sola avis in cavea melior quam mille volantes Jediný pták v kleci je lepší než tisíc ve vzduchu
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše
Sola fide / gratia / scriptura Pouze vírou / milostí / Písmem“ je člověk ospravedlněn
Luther
Sola fides sufficit Pouhá víra stačí (ke spasení)
Základní idea učení Martina Luthera
Solamen miseris socios habuisse malorum Útěchou nešťastných je, že nejsou v trápení sami
Benedikt (Baruch) Spinoza, Etika
Solem quis dicere falsum audeat? Kdo by se odvážil nazvat slunce lhářem?
Vergilius, Zpěvy rolnické
Solet esse in dubiis pro consilio temeritas Ve chvílích pochybností často unáhlenost nahrazuje rozvahu
Publilius, Syrus, Myšlenky
Solet hora quod multi anni abstulerunt reddere Jediná hodina často vrací to, co bylo dlouhá léta ztraceno
Publilius Syrus, Myšlenky
Solet sequi laus, cum viam fecit labor Sláva často následuje, když úsilí prorazilo cestu
Publilius Syrus, Myšlenky
Soli Deo gloria Jen Bohu patří sláva
Soli hoc sapienti contigit ut nihil faciat invitus Moudrému sluší, aby nic nedělal nerad
Cicero, Paradoxy 5,1
Soli lumen inferre  Přinášet slunci světlo
Nosit dříví do lesa
Nosit sovy do Athén
Solitudo coeli ianua Samota je bránou do nebe
Nápis na klášteře trapistů v alsaském Ölenbergu
Solitudinem faciunt, pacem apellant Dělají pustinu a říkají tomu mír
Tacitus, Agricola 30,4
Sollicitudo rei socialis Starost o sociální situaci
Název a začátek encykliky papeže Jana Pavla II. z roku 1988, pojednávající o tíživé sociální situaci lidstva, zejména národů třetího světa
Solo homini datum est loqui, cum solum sibi neccessarium fuit Jen člověku je dáno mluvit, protože jen on to nutně potřebuje
Dante Alighieri

Solus currens vicit

Jen kdo utíkal, vyhrál (Kdo uteče, vyhraje)

Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím
NZ, J 2,19; Kristova odpověď Židům, kteří nelibě nesli, ža vykázal prodavače a penězoměnce z chrámu
Somnia ne cures, nam fallunt plurima plures Nezabývej se sny, mnohým už hlavu popletly
Somnus est imago mortis Spánek je obrazem smrti
Cicero, Tuskulské hovory
Somnus est frater mortis Spánek je bratrem smrti
Sp
 
Spe gaudentes, in tribulatione patientes V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví
NZ, Ř 12,12
Species mulieris exhilarat faciem viri sui Půvab ženy (pilné) obveseluje muže
Půvab ženy je potěšením pro jejího muže
SZ, Sír 26,16 (13)
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae Na podívanou jdou, aby samy viděny byly
Ovidius, Umění milovat; o ženách, které chtějí vidět veřejná vystoupení, aby byly samy viděny
Spem pretio non emo Naději za peníze nekoupím
Terentius, Bratři
Speremus, quae volumus, sed quae acciderit, feramus Doufejme v to, co si přejeme, ale snášejme to, co se přihodí 
Cicero, Na obranu Sestia
Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor Je naděje na záchranu, když člověka kárá stud
Publilius Syrus, Nyšlenky

Spes non confunditur

Naději nelze zničit

Spinam timet quicumque, non carpet rosam Bojí-li se někdo trnu, neutrhne růži
Spiritus est qui vivificat: caro non prodest umquam Duch je to, který oživuje, tělo samo není ku prospěchu
Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená
NZ, j 6,63
Spiritus flat, ubi vult Duch vane, kam chce
Spiritus promptus est, caro autem infirma Duch je zajisté připraven, ale tělo je slabé
Duch je odhodlán, ale tělo slabé
NZ, Mt 26,41; Kristova slova Petrovi v Getsemanské zahradě
Spiritus rector Vůdčí duch
Spiritus spirat, ubi vult Duch vane kam chce
Janovo evangelium, 3,6
Spiritus ubi vult, spirat Vítr vane kam chce
NZ, J 3,8 
Splendide mendax (Ty) skvělý lháři
Horatius
Spondeo ac polliceor Slibuji a zavazuji se
Slova promočního slibu
Sponte sua Dobrovolně
St
 
Sta, viator Zastav se, poutníku
Často na památnících a nápisech
Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa Stála matka bolestná v slzách pod křížem
Začátek slavného hymnu, jehož autorem je italský básník 12. století Jacopone da Todi; jinak známý námět hudby a výtvarného umění
Stante pede Vestoje
Ihned
Stoje na nohou
Stat crux dum volvitur orbis Kříž bude stát, dokud se země bude točit
Devisa řádu kartesiánů
Stat magni nominis umbra Stojí stín velkého muže
Lucanus, Farsalské pole; míněn je Gnaeus Pompeius, v bitvě na Farsalském poli poražený a později v Egyptě zavražděný
Stat pro ratione numerus Namísto rozumu ja tam číslo 
Místo rozumu rozhoduje počet
Míněny volby; kancléř Bismark takto v Říšském sněmu obměnil výrok Iuvenalův Sit pro ratione voluntas (Kéž je místo rozumu vůle)
Stat sua cuique dies; breve et irreparabile tempus / omnibus est vitae Každý má den smrti dán, náš život proletí v mžiku a zpět nelze jít
Vergilius, Aeneis
Statim (stat) Ihned
Statua salis Solný sloup
SZ, Gn 19,26

Status quo

Současný stav

Status quo ante

Předchozí stav

Status belli Válečný stav
Statutum est hominibus semel mori Jest určeno lidem jednou zemříti
Každý člověk jen jednou umírá
NZ, Ž, 9,27
Stella Maris Hvězda mořská
O Panně Marii
Stercus cuique suum bene olet Každému vlastní výkal voní
Každá liška svůj ocas chválí
Stilus optimus dicendi effector ac magister Pero je nejlepším prostředkem a učitelem toho, jak mluvit
Cicero, O řečníiku
Stilus virum arguit Styl podává svědectví o člověku
Latinská parafráze slavného výroku francouzského přírodovědce a znamenitého stylisty 17. století Georgese Louise Buffona: "Styl je sám člověk."
Stipulam quis in alieno oculo facilius perspicit quam in suo trabem Někdo vidí stéblo v oku druhého lépe než trám v oku vlastním
Tertullianus, Apologeticum
Stipulata manu Rukou dáním

Strabus inter caecos regnat

Šilhavý mezi slepými kraluje
Mezi slepými jednooký králem

Strenua inertia Pilná zahálka
Horátius, Listy
Stulti est se ipsum sapientem putare Hlupák se vždycky pokládá za moudrého

Stultitia est contagiosa

Hloupost je nakažlivá (Walther)

Stultitiam nemo fugit Hlouposti nikdo neuteče
Stultitiam simulare loco sapientia summa est Předstírat na správném místě hloupost je vrchol moudrosti
Cato, Dvojverší 2.18.2)
Stultum est timere, quod vitare non potes Je pošetilé bát se toho, čemu se nemůžeš vyhnout
Stultorum infinitus est numerus Hlupáků je nespočetně
Stultus es, rem actam agis Jsi hlupák, děláš, co už je hotovo
Plautus, Pseudolus
Stupor mundi Úžas světa
vzdělaný císař Fridrich II
Su
 
Sua cuique patria iucundissima Každému je rodná země nejmilejší
Sua sponte Z vlastní vůle
Odtud spontánně
Sua vineta caedere Kácet vlastní vinici
Horatius, Listy; smysl: podřezávat pod sebou větev 
Suadere primum, dein corripere benivoli est Rozvážný člověk se nejdříve poradí a pak se teprve do něčeho pustí
Publilius Syrus, Myšlenky
Suae quisque fortunae faber Každý svého štěstí strůjcem
Sallustius, Dopisy Caesarovi o státě
Suave est ex magno tollere acervo

Je příjemné brát z velké hromady
Horatius, Satiry 

Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis e terra magnum alterius spectare laborem Je příjemné, když na rozbouřeném moři větry vzdouvají hladinu, dívat se ze země na útrapy druhých
Lucretius, O přírodě
Suavis laborum est praeteritorum memoria Je příjemné vzpomínat na utrpení, které pominulo
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Suaviter in modo, fortiter in re Mírně ve způsobu podání, rázně ve věci samé
Devisa Tovaryšstva Ježíšova, jezuitů, doporučující způsob jednání a ústního projevu
Sub auspiciis Pod záštitou
Sub condicione Pod podmínkou
Sub iudice Případ je před soudcem, tj. ještě nerozhodnut
  
Sub laceris crebro virtus latet aurea pannis Pod odraným šatem najdeš často cnost oděnou zlatem
Sub limite (s. l.) Pod hranicí
Nedostatečný
Sub omni canone Pod každou mírou, pod každou kritiku
 
Sub poena Pod (hrozbou) trestu
Sub rosa Pod růží
Důvěrně
Růže byla ve starém Římě symbolem mlčenlivosti. Hovory vedené pod tímto symbolem platily za důvěrné, později bývala růže nad zpovědnicemi
Sub sigillo confessionis Pod (pečetí) zpovědního tajemství
Sub specie aeternitatis Z hlediska věčnosti
Obrat pochází od filosofa Benedikta (Barucha) Spinozy
Sub umbra alarum tuarum absconde me Ve stínu svých křídel uschovej mne
Skryj mě ve stínu svých křídel
SZ, Ž 16 (17), 8; heslo španělské královny Isabely Katolické 
Sub una (utraque) specie Pod jednou (obojí) způsobou
Znamená přijímání svátosti oltářní pod jednou (chleba) nebo pod obojí způsobou, tj. chleba a vína
Sub utraque specie Přijímat pod obojí způsobou
Odtud utrakvisté
Subito in periculo consilium rapidum valet V nenadálém nebezpečí pomůže rychlá rada
Sublata causa tollitur effectus Zmizí-li příčina, mizí i následek
Sablata lucerna omnes mulieres aequales sunt Zhasne-li lampa jsou všechny ženy stejné
Potmě je každá kočka černá
Subtrahe pedem tuum de domo proximi tui nequando satiatus oderit te Zdržuj svou nohu od domu bližního svého, aby jsa syt tebe neměl v nenávisti
Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět
SZ, Př 25,17 
Successorem suum nullus occidit Svého nástupce nikdo nezabije
Výrok připisovaný císaři Traianovi
Sudetia non cantat Na sudetských horách se nezpívá
Pořekadlo z Hané; i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl život místních horalů značně složitější.
Sufficit diei malitia sua Každý den má sám dost své lopoty
Každý den má dost vlastního trápení
NZ, Mt 6,34 
Sui generis Svého druhu
Sui iuris Vlastního práva
Tj. svobodný muž na rozdíl od příslušníků rodiny a domácnosti
Sum quod eris, fui quod es Jsem, co budeš, byl jsem, co jsi
Častý náhrobní nápis
Summa cum laude S největší pochvalou
Summa petit livor: perflant altissima venti Na vrcholy závist se dere, do štítů se opírá vítr
Ovidius, Léky proto lásce
Summa sedes non capit duos Na nejvyšší stolec se dva nevejdou
Summa sumarum (S. S.) Koneckonců
Plautus, Hrubián
Summae opes inopia cupiditatum Největším bohatstvím je nic nežádat
Summum bonum Největší dobro
Summum ius, summa inuria Nejvyšší právo (je) nejvyšší křivda
Cicero, O povinnostech 1.10.33
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, / Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces Jsou beran, býk, blíženci, rak, lev, panna / váhy, štíř, střelec, kozoroh, vodnář, ryby
Mnemotechnická pomůcka ke znamením zvěrokruhu
Sunt certi denique fines Dány jsou jisté meze
Horatius, Satiry
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt Věci mohou plakat a smrtelné věci se dotýkají mysli
Vergilius, Aeneis 1,461
Sunt omnes unum Jsou všichni jedno
Vergilius, Aeneis 1,462)
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant Děti jsou děti, jako děti provádějí dětské věci
Sunt tria damna domus: imber, mala femina, fumus Trojí stačí a s domem je amen: déšť, zlá žena a plamen
Suo tempore Včas
Ve vhodnou chvíli
Super aspidem et basiliscum ambulabis: et conculcabis leonem et draconem Po zmiji a bazilišku chodit, šlapat budeš po lvu, jakož i po draku
Po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka
SZ, Ž 90,16 
Superanda omnis fortuna ferendo est Každý úděl překonáš tím, že jej budeš snášet
Vergilius, Auneis 
Superbus et avarus numquam quiescunt Nadutec a lakomec nemají nikdy klid
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Suprema lex regis voluntas Nejvyšším zákonem vládce je (jeho) vůle
Takto účelově si pruský císař Vilém II. upravil římskou státoprávní zásadu Nejvyšším zákonem je blaho lidu a zapsal ji do pamětní knihy mnichovské radnice
Supremum (aeternum) vale Poslední sbohem
Ovidius, Proměny; poslední slova Eurydiky, než zmizela Orfeovi
Surdas aures fatigare (pulsare) Trápit hluché uši
Házet hrách na stěnu
Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého
Surdo narras fabulam Vyprávíš příběh hluchému
Házet hrách na stěnu
Mluvit slepému o barvách
Terentius, Sebetrapič
Surge et ambula Vstaň a choď
NZ, L 5,23; Kristova slova při uzdravení ochrnutého
Surge, puer, mane, si vis vivere sane Vstaň, chlapče, zrána, chceš-li zdravě žít
Hleď si, chlapče, přivstat, chceš-li zdravý zůstat
Ranní ptáče dál doskáče
Surgentem audit avenam Slyší oves, který klíčí
Slyší trávu růst
Sursum corda Vzhůru srdce
Knězova slova na začátku mešní preface; upravené znění SZ Pl 3,41
Sus magis in caeno gaudet quam fonte sereno Vepř se raději porochní v blátě než v průzračném prameni
Suspectum semper invisumque dominantibus qui proximus destinaretur U vládců je vždy v podezření a nenávisti ten, o kom se soudí, že stojí nejblíž trůnu
Tacitus, Dějiny
Suspice, etiam si decidunt, magna conantes Važ si těch, kdo usilují o velké věci, i když neuspějí
Seneca Mladší, O blaženém životě
Suspicio sibi ipsa rivales parit Podezření si samo vytváří nepřátele
Publilius Syrus, Myšlenky
Sustine et abstine Vytrvej a zdrž se
Zásada stoického folosofa Epiktéta
Susurro et bilinguis maledictus: multos enim turbabit pacem habentes Pomluvač a ramenář buď zlořečený; neboť mnoho v pokoji žijících rozdvojil
Klevetníka a člověka obojetného proklínejte, vždyť způsobil záhubu mnoha pokojným lidem
SZ, Sír 28,15 (13)
Suum cuique Každému, co mu patří
Cicero, O povinnostech
Suum cuique tribue Každému dávej, co mu patří
Ulpianus
Suus rex reginae placet Každý král se své královně líbí
Plautus, Stichus 
Sy
 
Sybaritica (Syrakusana) mensa Sybaritský (hodně bohatý) stůl“

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »Pozdě jsem se do tebe zamiloval
Augustinus, Vyznání 0,27, 38 o křesťanské víře

Googlepage rank
CMS PRO-WEB