úvodní stránka

Latinské citace od T

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ta
 

Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas; ... scripta ferunt annos

Zhoubný zub času hlodá železo i kámen tvrdý, ...napsané slovo však nikdy nezachvátí čas
Ovidius, Listy z Pontu
Tabula gratulatoria Seznam blahopřání

Tabula rasa

Nepopsaná deska
Nepopsaný list
Původně vosková tabulka, z níž se dalo napsané slovo uhlazením odstranit, takže byla znova čistá; stoikové se tak obrazně vyjadřovali o lidské mysli, která je při narození "nepopsaná"

Tabula votiva Votivní deska
Poděkování Bohu nebo bohům za splněné přání
Taceat mulier in ecclesia Ženy mají ve vašich shromážděních mlčeti
Ženy nechť ve shromáždění mlčí
NZ 1 K, 14,34; slova sv. Pavla o pořádku při bohoslužbách
Tacent, satis laudant  Mlčí, tím dostatečně chválí
Terentius, Kleštěnec 
Tacent, consentire videntur Mlčí, zdá se že souhlasí
Tacere numquam, saepe paenituit loqui Nikdy jsi nelitoval, žes mlčel, často tě mrzelo, žes mluvil
Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Tacitaie magis et occultae inimicitiae timendae sunt quam indictae et opertae            Je třeba se více obávat nepřátelství němého a skrytého než vysloveného a otevřeného
Cicero, Řeči proti Verrovi
Tacito consensu S mlčenlivým souhlasem
Tacitum vivit sub pectore vulnus V srdci však zeje mlčenlivá rána
Vergilius, Aeneis; obrazné vyjádření milostného vzplanutí královny Dido k Aeneovi 
Tactu scintillae fit saepe perustio villae Jiskřičku zažehni, a často je statek v ohni 
Taedet animam meam vitae meae Hrozí se má duše života mého
Život mě omrzel
SZ, Jb 10,1
Taedium vitae Omrzelost životem
Římský historik Cornelius Nepos těmito slovy charakterizuje důvod, který vedl dva punské zajatce k spáchání sebevraždy
Talis alteri esto, qualis velles alterum tibi Chovej se k druhému tak, jak chceš, aby se on choval k tobě
Co nechceš sám, nečiň druhému 
Talis effectus, qualis causa Jaká příčina, takový následek
Talis hominibus fuit oratio, qualis vita Lidé mluví tak, jak žili
Seneca mladší, Listy Luciliovi 114,1
Talis qualis Jako takový
Jaký je
Tam credere omnia vitium est quam nil credere Věřit všemu je stejná chyba jako nevěřit ničemu
Tam deest avaro, quod habet, quam quod non habet Lakomci chybí stejně to, co má, i co nemá
Tam mala res nulla, quin sit, quod prosit in illa Žádná věc tak špatná není, aby se vším byla k zahozemí
Všechno zlé je k něčemu dobré 
Tam similis et quam ovo ovum Podobný jako vejce vejci
Seneca
Tamdiu discendum est, quamdiu nescias; si proverbio credimus, quamdiu vivas Je třeba se učit tak dlouho, dokud nevíš; věříme-li přísloví, dokud jsi živ
Seneca mladší, Listy Luciliovi
Tamen (est) laudanda voluntas Snaha si však zaslouží pochvalu
Ovidius
Tamquam agnos inter lupos Jako ovce mezi vlky
NZ, Mt 10,16; Kristus k apoštolům, které vysílá šířit evangelium mezi pohany
Tandem Konečně
Tandem bona causa triumphat Dobrá věc nakonec zvítězí
Tandem felix Konečně šťasten
Nápis na hrobě francouzského fyzika a matematika André Marie Ampéra
Tandem patientia victrix Trpělivost nakonec zvítězí
Tantae molis erat Romanam condere gentem Tolik námahy stálo dát základy římskému kmeni
Vergilius, Aeneis
Tanto brevius omne, quanto felicius tempus Čím je která doba šťastnější, tím je kratší
Plinius Mladší, Dopisy
Tanto nomini nullum par elogium Takovému jménu se žádná chvála nevyrovná
Nápis na památníku italského spisovalete Niccolo Machiavelliho
Tantum devolutum, quantum appellatum Odvolání znamená odklad
Tantum ergo... Tuto tedy svátost...
Začátek liturgického hymnu ke Svátosti oltářní
Tantum iuris habet unusquisque, quantum potentia valet Každý má tolik práva, kolik má moci
Kdo má moc, má i právo
Spinoza, Traktát politický
Tantum ne noceas, cum vis prodesse, memento Pamatuj jen, abys škodu nedělal tam, kde chceš prospět
Ovidius, Žalozpěvy

Tantum est tacere verum quam falsum dicere

Zamlčet pravdu je stejné jako zalhat

Tantum, quantum possum Tolik, kolik mohu
Heslo saského kurfiřta z 15. stol. Friedricha III. Moudrého
Tantum religio potuit suadere malorum K tolika zlému svedlo lidi náboženství
Lucretius
Tantum valet res, quantum vendi potest Věc má takovou cenu, za jakou je možno ji prodat
Tarda fugit pigris, velox operantibus hora Líným čas pomalu plyne, pilným zběsile pádí
Tardum est annosos discere vincla canes Pozdě je staré psy učit řetězům zvykat
Pozdě je učit starého vola tahat
Taurum tollet, qui vitulum sustulerit Jednou zvedne býka, kdo zvedá tele
Petronius o Milónovi z Krotónu, který prý denně zvedal tele, až vyrostlo v býka
Te
 
Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextra tua Kdykoliv ty dáváš almužnu, ať neví tvá levice, co činí tvá pravice
Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví levice, co činí pravice
NZ, Mt 6,3
Te Deum laudamus Bože, chválíme tebe
Slavnostní církevní hymnus, připisovaný sv. Ambrožovi
Te hominem esse memento Pamatuj, že jsi (jen) člověk
Slova, která na císaře při jeho triumfu vykřikl římský úředník
Te ipsum cura, medice Lékaři, uzdrav sám sebe
Temeritas est florentis aetatis, prudentia senectutis Nerozvážnost patří k rozpuku mládí, moudrost ke stáří
Cicero, Cato Starší o stáří
Temperantia est moderatio cupiditatum rationi oboediens Zdrženlivost je ovádání tužeb řízené rozumem
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu 
Tempora heroica Hrdinské časy
Tempora labuntur more fluentis aquae Čas ubíhá jako plynoucí voda
Uběhlo to jako voda
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis / et fugiunt freno non remorante Čas plyne a stárneme mlčenlivými roky, ubíhá, nic jej neudrží na uzdě
Doba plyne a roky mlčky nám sčítají křížky a dny, jež nedrží uzda, úprkem ženou se v dál
Ovidius, Kalendář  
Tempora mutantur et nos mutamur in illis Časy se mění a my se měníme s nimi
Čas změna za změnou stíhá a my se měníme s časem
Sentence připisovaná franckému králi Lotharovi I.
Tempora ne cuĺpes cum sis tibi causa dolorum Neobviňuj časy, když sis své trápení způsobil sám
Cato
Tempora si fuerint nubila, solus eris Až se nad tebou stáhnou mraky, zůstaneš sám, bez přátel
Ovidius
Tempore lenitum est vulnus meum Časem se má rána zahojila
Augustin, Vyznání 
Tempus Čas, doba
Tempus curat omnia Čas všechny rány vyléčí
Tempus divitiae, tempus ager meus  Čas jsou peníze
Tempus dolorem lenit Čas tiší bolesti 
Tempus edax rerum Čas žrout věcí
Zub času
Ovidius Proměny
Tempus flendi et tempus ridenti Čas plakat i čas se smát
Bible, Kaz 3,4
Tempus fugit Čas utíká
Tempus ipsum affert consilium Sám čas přinese radu (v nesnázích)
Tempus omnia fert, sed et aufert omnia tempus Čas ti přináší vše, ale též odejme všechno
Tempus rerum imperator Čas vládce nad věcmi
Tene, quod bene Co je dobré, toho se držte
Dobrého se držte
NZ, 1 Te 5,21
Tene mensuram et respice finem Zachovávej míru a mysli na konec
Heslo německého císaře Maxmiliána I.
Teneas tuis te Hleď si svého
Horatius 
Tenebris nigrescunt omnia circum Ve tmě vše kolem zčerná
Potmě každá kočka černá
Tenere lupum auribus Držet vlka za uši
Chytit býka za rohy
Terentius, Formio; Suetonius, Tiberius; rychle a úspěšně se s něčím vypořádat
Terminus Hranice, mez
Římský bůh mezí, později i přesně vymezený čas nebo pojem, termín
Terminus a quo Termín odkdy
Doba, od které se něco datuje
Terminus ad quem Termín dokdy
Doba, ke které se něco datuje
Terminus ante quem Termín před nímž
Terminus post quem Termín po němž
Terminus technicus Odborný, technický pojem
Terra Australis incognita Neznámá jižní země
Australie
Terra communis mater omnium mortalium est Země je společná matka všech smrtelníků
Livius, Dějiny 1.56.12
Terra firma Pevná země, pevnina
Terra incognita Neznámá země
Častý nápis na starých mapách
Terra nullius Ničí země
Neosídlená země
Terra, quae lacte et melle manabat Země oplývající mlékem a medem
Země Izrael podle Ex 13,5
Terra salutiferas herbas, eademque nocentes / nutrit: et urticae proxima saepe rosa est Země živí léčivé i škodlivé byliny a růže často roste vedle kopřivy
Země dává růst býlí, co léčí, i tomu, co škodí, a vedle kopřivy často růže ke světlu se dere
Ovidius, Léky proti lásce
Territus inge semel post haec puer odit eundem  Vyděsí-li oheň chlapce, navždy se ho bude báti
Terror panicus Panická hrůza
Panický strach
Adjektivum odvozeno od boha Pana, který vyrušen ze spánku reagoval hrozným křikem, jenž naháněl strach
Tertium comparationis Třetí část srovnání
Společná vlastnost dvou srovnávaných předmětů


Tertium non datur

Třetí není dána
Třetí možnost neexistuje
V logice zákon o vyloučení třetího

Tertius gaudet Třetí se raduje
Když se dva perou, třetí se směje 
Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit Závěť je spravedlivé vyjádření naší vůle o tom, co kdo chce, aby se dělo po jeho smrti
Testimonium paupertatis Svědectví, potvrzení o chudobě
Testis falsus non erit impunitus Svědek falešný neujde trestu
Křivý svědek nezůstane bez trestu
SZ, Př 19,5
Testis non est iudicare Svědkovi nepřísluší soudit
Testis unus, testis nullus Jeden svědek, žádný svědek
Theatrum mundi Divadlo světa
Svět jako divadlo
Thesaurum in sepulchro ponit, qui senem heredem facit Poklad do hrobu klade, kdo dědicem učiní starce
Publilius Syrus, Myšlenky
Ti
 
Tibi et igni Tobě a ohni
Přečti a spal
Time Deum, et recede a malo Boj se Boha a varuj se zlého
Boj se Hospodina, od zlého se odvrať
Timendi causa est nescire Příčinou strachu je nevědomost
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Timeo Danaos et dona ferentes Bojím se Řeků, byť nesou dary
Vergilius, Aeneis
Timeo hominem unius libri Bojím se člověka, který přečetl jednu knihu
Výrok Tomáše Akvinského
Timeo lectorem unius libri Bojím se čtenáře jedné knihy
Upravený výrok Tomáše Akvinského
Timidi mater non flet Matka bázlivého nepláče
(Protože se jí z boje vrátí)
Timor Dei initium dilectionis eis (Boháčů, slavenců i chuďasů) chlouba je bohabojnost
Jejich chloubou je bázeň před Hospodinem 
SZ, Sír 10,25 (22)
Timor Domini principium sapientiae Bázeň Boží je počátek moudrosti
Bible, Př 1,7
Timor non est in charitate Bázně není v lásce
Láska nezná strach
NZ, 1 J 4,18
To
 
Toga candida Bílá (čistá) toga
Odznak uchazeče o úřad; odtud slovo kandidát
Toga picta Pomalovaná toga
Purpurová s hvězdami, roucho triumfujícího vojevůdce
Tolle, lege Vezmi a čti!
Augustin, Vyznání; slova, která uslyšel na zahradě svého domu a zároveň spatřil knihu, jež (jeden z listů sv. Pavla) rozhodla o jeho konversi
Tolluntur in altum, / ut lapsu graviore ruant Stoupají k výšinám, aby se o to prudčeji zřítili
Claudianus, Proti Rufinovi
Tot capita, tot sensus Kolik hlav, tolik názorů
Tota erras via Celou cestu (života) bloudíš
Terentius
Tota philosophorum vita commentatio mortis est Celý život filosofů je rozjímáním o smrti
Cicero, Tuskulské hovory
Totam mihi vitam nihil videri aliud quam leve somnium Celý život se mi jeví jen jako lehký sen
Italský renesanční básník Francesco Petrarca
Toto corde Z celého srdce
Totum spiritum suum profert stultus: sapiens differt et reservat in posterum  Blázen vybuchne s veškerou prudkostí svou, moudrý odkládá a schovává na potom
Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne
SZ, Př 29,11
Totus mundus agit histrionem Celý svět hraje divadlo 
Nápis na Shakespearově londýnském divadle Globe
Totus tuus Celý tvůj
Heslo papeže Jana Pavla II., vyjadřující jeho oddanost matce Kristově Panně Marii
Tr
 
Trahit sua quemque  voluptas Každý je ve vleku svých choutek
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Tranquillas etiam naufragus horret aquas Trosečník se bojí i klidných vod
Ovidius, Listy z Pontu 
Tranquillo quilibet gubernator est Na klidném moři je každý lodivodem
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Transeat a me calix iste Ať odejde ode mne tento kalich
Ať mne mine tento kalich
NZ, Mt 26,39; Ježíšova úzkostlivá modlitba k Otci na hoře Olivové (Olivetské)
Transit hora, manent opera Čas míjí, dílo zůstává
Nápis na hodinách
Translatio imperii Přenesení moci
Historická teorie, podle níž se moc (vláda nad říšemi) přesouvá z Východu na Západ
Tres bonae matres pariunt tres malos filios: veritas odium, pax ocium, nimia familiaris contemptum Tři dobré matky zrodily tři špatné děti: Pravda nenávist, mír lenost a přílišná důvěrnost pohrdání
Tres faciunt collegium Tři tvoří společenství
Římská právní a organizační zásada, formulovaná původně Pliniem Mladším  
Tres feminae et tres anseres nundinae sunt Tři ženy a tři husy tvoří trh
Treuga Dei Boží příměří
V raném středověku: od středy do pondělí zakazovala církev boje mezi šlechtici
Tria iuris praecepta: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere Tři právní zásady: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří
Digesta
Tria ex praecepto veteri praestanda sunt ut vitentur: odium, invidia, contemptus Dle starého ponaučení je třeba se vyhýbat zejména těmto třem věcem: nenávisti, závisti a pohrdání
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Tria haec in omni morbo gravia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio voluptatum Tyto tři věci je v každé nemoci těžké snášet: strach ze smrti, tělesnou bolest a půst od rozkoše
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Tristis eris, si solus eris Budeš-li sám, bude ti smutno
Ovidius, Léky proti lásce
Trivium Trojcestí
Ve středověku první stupeň vzdělání, sedmi svobodných umění (gramatika, dialektika, rétorika)
Truditur dies die / novaeque pergunt interire lunae Den zahání den a luna, jež doroste, znovu mizí
Horatius, Ódy
Tu
 
Tu autem Ale ty...
Tu dixisti Ty sám jsi to řekl
NZ, Mt 26,64; Kristova odpověď soudci Kaifášovi na otázku, je-li Kristus syn Boží
Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam Ty jsi Petr (to je skála), a na té skále založím svou církev
Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev
NZ, Mt 16,18; Kristova slova k apoštolu Petrovi, jimiž mu předává vedení církve (v latině i v řečtině petra znamená skála)
Tu felix Austria nube Ty, šťastné Rakousko, se žeň
(Války ať vedou jiní) Ty, Rakousko, v sňatcích se raduj
Druhá část slavného hexametru charakterizujícího sňatkovou politiku rakouské monarchie
Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo Ty mě haj mečem, já tě budu hájit perem
Výrok připisovaný středověkému anglickému filosofovi Wiliamu Ockhamovi, když byl dán papežem do klatby a uchýlil se ke dvoru císaře Ludvíka Bavorského

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito

Neustupuj před zlem, ba tím směleji vstříc mu vyjdi

Tu quoque I ty (můj synu)!
Suetonius, Caesar; výkřik Caesarův, když uviděl Bruta, který ho zradil, jak tasí dýku
Tu quoque fili (Brute)? Ty také, synu?
César k Brutovi, když ho spatřil mezi svými vrahy

Tu regere imperio populos, Romane, memento

Pamatuj Římane, že máš národům vládnout svou mocí
Že budeš národům vládnout, to, Římane, uchovej v mysli 
Slova Aeneova otce Anchísa, který v podsvětí vyjeví svému synovi budoucnost Říma, Vergilius, Aeneis

Tu si hic sis, aliter sentias 

 Kdybys byl zde, soudil bys jinak
Terentius

Tu vivendo bonos, scribendo sequare peritos V životě následuj mravné, když píšeš zkušené
Tua est, o Deus, gloria Tobě, Bože, patří sláva
Tua me ad religionis habitum iusssio, non divina traxit dilectio Z tvého příkazu, ne z lásky k Bohu, jsem se stala jeptiškou
Héloise v dopise svém bývalému milenci Abélardovi
Tua quod nihil refert, ne curas Nestarej se o nic, co se tě netýká
Co tě nepálí, nehas
Plautus, Stichus 
Tua quod nihil refert, percontari desinas Přestaň se pídit po tom, do čeho ti nic není
Terentius, Sebetrapič
Tua res agitur Jde o tvoji věc
Horatius
Tuam nescis Tu svou (hodinu) neznáš
Nevíš, kdy udeří tvá hodina
Tum demum fodit puteum ubi sitis fauces tenet Až tehdy kope studnu, když mu žízeň svírá hrdlo
Plautus, Komedie o strašidle
Tunc ius calcatur, violentia cum dominatur Když vládne násilí, je právo potlačováno 
Tunica propior pallio est Tunika je bližší než plášť
Bližší košile nežli kabát
Plautus, Trojgroš 
Turbari sine ventis non solet aequor Bez větrů se mořská hladina nerozbouří
Turbulentam facere aquam Kalit vodu
Turpe est aluid loqui, aliud sentire Je hanebné jinak mluvit a jinak smýšlet
Turpe est odisse quem laudes Je hanebné nenávidět toho, koho chválíš
Seneca Mladší, O hněvu
Turpe rosas suibus, sanctum dare turpe catellis Hanba házet růže sviním a štěňatům to, co je svaté
Házet perly sviním
Volně podle NZ, Mt 7,6 
Turpis avis, proprium qui foedat stercore nidum Hanba ptáku, který kálí do vlastního hnízda
Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum Co sis nadrobil, to všechno si musíš sníst
Terentius, Formio
Tutus mensa capitur angusta cibus; venenum in auro bibitur Bezpečný je pokrm, který jíš u nuzného stolu, jed se pije ze zlatých číší
Seneca Mladší, Thyestés

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB