úvodní stránka

Latinské citace od U

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Ub
 
Ubi alium, ibi Roma Řím je tam, kde je cítit česnek
Česnek byl ve středověku velici oblíbenou potravinou
Ubi amor, ibi dolor Kde je láska, tam je bolest
Ubi bene, ibi patria Kde je dobře, tam je vlast
Cicero, Tuskulské hovory
Ubi deficiunt equi, trotant aselli Kde zklamou koně, vyšplhají osli
Ubi est confessio, ibi est remissio Kde je vyznání, tam je i odpuštění
Kde je zpověď, tam je i rozhřešení
Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?
Bible, 1K 15,55
Ubi factis opus est, non sufficiunt verba Kde je třeba skutků, tam slova nestačí
Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia; ubi autem est humilitas, ibi et sapientia Kde pýcha, tam také zahanbení, ale kde pokora, tam moudrost
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost
SZ, Př 11,2
Ubi iudicat, qui accusat, vis non lex valet Kde je soudcem žalobce, tam platí násilí, ne zákon
Publilius Syrus, Myšlenky
Ubi lex, ibi poena Kde je zákon, je i trest
Ubi mel, ibi fel Kde je med, tam je i žluč
Ubi multa laus, ibi multa fraus Kdo se hodně chválí, tam se hodně šálí

Ubi nihil est, caesar suo iure excidit

Kde nic není, přichází císař o své právo
Kde nic není, ani smrt nebere

Ubi non est pudor / nec cura iuris, sanctitas, pietas, fides, / instabile regnum est Kde není ostych ani úcta k právu, poctivost, spravedlnost, věrnost, tam je trůn vratký
Seneca Mladší, Thyestés
Ubi papa, ibi Roma Kde je papež, tam je Řím
Ubi re vera … (ubi revera …) Kde naopak...
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant Kde dělají pustinu, říkají tomu mír
Tacius, Agricola 30
Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Kde jsou ti, kdo byli na světě před námi?
Kde jsou ti, co před námi světa užívali?
Úryvek ze známé studentské písně Gaudeamus igitur 
Ubi vinci necesse, expedit cedere Je-li porážka nevyhnutelná, je lepší ustoupit
Ul
 
Ultima (hora) latet Poslední (hodina) je skryta
Nápis na hodinách
Ultima racio Poslední argument
Ultima ratio regum Poslední argument králů
Míněny zbraně, eventualně i válka; v 18. století častý nápis na dělech
Ultima Thule Nejzazší Thule
Vergilius, Báseň o rolnictví; v antice pohádková země někde na konci světa
Ultimatum Poslední lhůta
Ultimo Poslední (den v měsíci)
Ultimum refugium Poslední útočiště
Častý nápis nad hřbitovní branou
Ultra posse nemo obligatur Nikdo není povinen udělat víc, než může
Antická právní zásada

Ultorem ulciscitur ultor

Mstitele pomstí mstitel

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis S vlky musíš výt, když chceš s nimi být
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti
Ululare cum lupis Výt s vlky
Ululas Athenas (portare) Nosit sovy do Athén
Kde je jich dost
Aristofanés, Ptáci
Um
 
Umbra et imaginibus utimur Užíváme stínu a obrazů
Umbram suam metuere Bát se vlastního stínu
Umbrarum hic locus est Toto je místo stínů
Používáno ve smyslu: Toto místo (např. v knize) je temné, nejasné
Umquam satis fida poptentia, ubi nimia est Moc nemůže být nikdy dost bezpečná, je-li nadměrná
Tacitus, Dějiny
Un
 
Una domus non alit duos canes Jeden dům neuživí dva psy
Una hirundo non facit ver Jedna vlaštovička jaro nedělá
Una lectio non facit doctorem Jedna lekce nedělá učence
Žádný učený z nebe nespadl
Středověké přísloví
Una manus reliquam lavat Jedna ruka myje druhou
Ruka ruku myje
Una salus victis nullam sperare salutem
Po porážce jedinou spásou je v žádnou nedoufat spásu
Vergilius, Aeneis
Una tua Jedna je tvoje (poslední), na hodinách
Una voce Jedním hlasem
Unguibus et calcibus Nehty a kopyty
Rukama nohama - Zuby nehty
Unguibus et rostro Drápy i zobákem
Zuby nehty
Heslo jihofrancouzského města Avignon
Uni navi ne commitas omnia Nesvěřuj vše jedné lodi
Mít více želízek v ohni
Nesázet na jednu kartu
Unica prava pecus inficit omne pecus Jediná nemocná ovce nakazí celé stádo
Unigenitus Jednorozený
Encyklika papeže Klementa XI., v níž odsuzuje učení francouzských jansenistů
Universitas scholarium Společenství studentů
Studentská obec
Nápis na pečeti Karlovy university

Universus

Veškerý, všeobecný, úplný
Uno saltu duos apros capere Jedním skokem ulovit dva kance
Zabít dvě mouchy jednou ranou
Unum bonum est quod beatae vitae causa et firmamentum est, sibi fidere Je jedno dobro, které je příčinou a zárukou spokojeného života - důvěra v sebe sama
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Unum castigabis, centum emendabis Jednoho pokáráš, sto napravíš
Unum ovile et unus pastor Bude jeden ovčinec a jeden pastýř
Bude jedno stádo a jeden pastýř
NZ, J 10,16; Kristova slova k zástupům 
Unum pro multis (dabitur caput) Jediná (hlava bude vydána) za všechny
Vergilius, Aeneis; míněn Aeneův druh Palinúros, který se utopil v moři
Unus flos non facit ver Jeden květ jaro nedělá
Jedna vlaštovička jaro nedělá
Unus introitus est omnibus ad vitam, et similis exitus Stejný je příchod všech do života a týž odchod
Vstup do života je u všech jeden, stejný je i odchod
SZ, Mdr 7,6
Unus multorum Jeden z mnoha
Horatius, Satiry; smysl: tuctový člověk
Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, una ceres Raconae Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku
Jedinečné pivo z Rakovníka
Heslo rakovnického pivovaru
Unus pro omnibus, omnes pro uno Jeden pro všechny, všichni pro jednoho
Heslo Švýcarska
Unus vestrum me traditurus est Jeden z vás mě zradí
NZ, Mt 26,21; Kristova slova k učedníkům při Poslední večeři s narážkou na Jidášovu zradu
Unusquisque enim onus suum portabit Každý má nésti své břímě
Každý totiž ponese své vlastní břímě
NZ, Ga 6,5
Ur
 
Urbem Romam a principio reges habuere. Libertatem et consulatum L. Brutus instituit Město Řím mělo od začátku krále. Svobodu a konsulát zavedl L. Brutus.
Tacitus, Anály, začátek
Urbem venalem et mature periturum, si emptorem invenerit Prodejné město, zralé k zániku, kdyby našlo kupce
Sallustius o Římě
Urbes constituit aetas, hora dissolvit; momento fit cinis diu silva Věky zbudovaly města, pouhá hodina je zničí; v mžiku promění v popel les, který rostl léta
Seneca Mladší, Otázky přírodní filosofie
Urbi et orbi Městu a světu
Název papežova požehnání Římu a celému světu nejčastěji o velikonoční neděli
Urbs aeterna Věčné město
Tradiční název Říma 
Urbs venalis Prodejné město
Urget diem nox et dies noctem Noc žene den a den noc
Horatius, Epódy 
Urticae proxima saepe rosa est Růže často roste vedle kopřivy
Ovidius, Léky proti lásce 
Us
 
Usque ad aras  Až k oltáři
Usque ad finem Až do konce
Usque ad mortem Až k smrti
Až do smrti
Usu probatum est, partes conscripti, leges egregias, exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni Zkušeností je ověřeno, otcové senátoři, že vynikající zákony a příklady ušlechtilosti poctivých lidí se rodí ze zločinů druhých
Tacitus, Letopisy
Usus Zvyk, obyčej, zkušenost
Usus magister est optimus Cvik je nejlepší učitel
Cicero, Na obranu Rabiria
Usus et experientia dominantur in artibus Cvik a zkušenost vládnou řemeslu
Columella, O zemědělství
Usus magister egregius Zkušenost je vynikající učitelka
Plinius Mladší, Dopisy
Usus tyrannus Zvyk je tyran
Horatius
Ut
 
Ut aliquid fiat Aby se něco stalo
(když si lékař neví rady)
Ut aliquid fieri videatur Aby se zdálo, že se něco udělalo
Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus Jako nemůže sebeúrodnější pole plodit bez obdělání, tak nemůže být duch plodný bez vzdělání
Cicero, Tuskulské hovory
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas I když scházejí síly, přece je třeba pochválit vůli
Ačkoliv sil dost není, snahu je pochválit třeba
Ovidius, Listy z Pontu
Ut enim hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia Jako je ozdobou člověka nadání, tak chloubou samotného nadání je výmluvnost
Cicero, Brutus
Ut flatus venti, sic transit gloria mundi Jako větru závan pomíjí světská sláva
Světská sláva polní tráva 
Ut fragilis glacies interit ira mora Jako křehký led pomíjí s časem hněv
Ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides Jako žlutavé zlato prověří plameny výhně, tak se skutečná věrnost projeví v časech zlých
Ovidius, Žalozpěvy
Ut in corporibus, sic in imperio gravissimus est morbus qui a capite diffunditur Jako v těle je i při vládnutí nejtěžší ta nemoc, která se šíří od hlavy
Plinius Mladší, Dopisy
Ut infra Viz níže
Ut medicina valetudinis, navigationis gubernatio, sic vivendi ars est prudentia Jako je lékařství uměním léčit, kormidlování uměním plavby, tak je moudrost uměním žít
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Ut omnes unum sint Aby všichni byli jedno
Biskupské heslo kardinála Miloslava Vlka
Ut pictura poesis Báseň jako obraz
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); básníkova myšlenka o spřízněnosti poezie a malířství
Ut plures corrigantur, rite pauci eliduntur Náprava mnoha lidí obvykle přináší zhoubu jedinců
Publilius Syrus, Myšlenky
Ut quimus, aiunt, quando ut volumus, non licet Říkají, ať žijeme, jak se dá, když není možno žít, jak bychom chtěli
Terentius, Dívka z Andru
Ut retro Jako na zadní straně, na rubu
Ut sementem feceris, ita metes Jak zaseješ, tak budeš sklízet
Cicero, O řečníku
Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis Abys měl lehkou noc, večeř  skromně
Abys spánek klidný měl, hleď abys skromně večeřel 
Ut sunt humana, nihil est perpetuum Nic lidského není věčné
Plautus, Komedie o skříňce
Ut supra Viz výše
Ut unum sint Aby byli jedno
Bible, J 17,11
Ut videam Ať vidím
Biskupské heslo Jana Baxanta
Utcumque est ventus, exim velum vortitur Plachty je vždy třeba obracet podle větru
Plautus, Karthágiňan
Utendum est aetate, cito pede labitur aetas Využít čas, který rychlou nohou prchá
Uti, non abuti Užít, nikoliv zneužít
Uti possidetis Jak (je) držíte
O dobytém území
Utile (cum) dulci Příjemné s užitečným
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)

Utilis

Užitečný, prospěšný, vhodný

Utiliter servit nemo duobus heris Nikdo nemůže s užitkem sloužit dvěma pánům
Dvěma pánům nelze sloužit
Utiliter emere et care vendere omnes volunt Všichni chtějí výhodně koupit a draze prodat
Právní zásada 
Utilius homini nihil est quam recte loqui Nic není pro člověka užitečnější než mluvit pravdu
Phaedrus, Ezopské bajky
Utinam populus Romanus unam cervicem haberet Kéž by měl římský lid jeden krk
Suetonius, Caligula; Seneca Mladší, O hněvu; výrok Caligulův, svědčící o jeho pověstné krutosti; týkal se davu, který  při dostizích přál jiné straně než císař
Utinam tam facile vera invenire possim quam falsa convincere Kéž bych mohl tak snadno najít pravdu jako usvědčit lež
Cicero, O přirozenosti bohů
Utique secunda expecto, malis paratus sum Jakkoliv očekávám šťastné události, jsem připraven i na nešťastné
Seneca Mladší, Listy Luciliovi 
Utique sunt fures et qui accipit et qui furatur Oba jsou zloději - ten, kdo krade, i ten kdo kradenou věc přijme
Utrumque vitium est et omnibus credere et nulli Obojí je chyba, věřit všem i nevěřit nikomu
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Ux
 
Uxor contenta est, quae bona est, uno viro Dobrá žena se spokojí s jedním mužem
Uxorem ducturus in vicinos respicias Chystáš-li se oženit, podívej se po sousedech
Uxori vir debitum reddat; similiter autem et uxor viro Muž ať plní manželce svou povinnost a podobně i manželka svému muži
Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži
NZ, 1K 7,3

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte. poraďte. Rádi doplníme!

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB