úvodní stránka

Latinské citace od V

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Vac

 
Vacare culpa maximum est solacium Být bez viny je největší útěchou
Cicero, Dopisy přátelům
Vacat Je prázdný
Vakát; v typografii nepotištěná strana, v administrativě neobsazený úřad
Vacuus Prázdný, volný, neobsazený, opuštěný, nevyplněný
Vad

 
Vade ad formicam, o piger et considera vias eius, et disce sapientiam Zajdi si k mravenci, lenivý člověče, pozoruj jeho cesty a zmoudři
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš
SZ, Př 6,6 
Vade et iam amplius noli peccare Jdi a už nehřeš
NZ, J 8,11; Kristova slitovná slova k cizoložnici
Vade in pace Jdi v pokoji
SZ, Ex 4,18; odpověď Mojžíšova tchána Jetra (Jitra) na Mojžíšovo přání vrátit se k bratrům do Egypta; dnes slova kněze po zpovědi kajícníka a po rozhřešení
Vade retro me, Sathana

Odejdi, satane!
Jdi mi z cesty, satane
NZ, Mt 4,10; Kristova odpověď na třetí pokušení Satanem na hoře

Vademecum (Vade mecum)

Pojď se mnou
Dnes častý název informativních příruček a průvodců všeho druhu, obvykle kapesního formátu; poprvé ho jako názvu použil německý humanistický básník Petrus Lotichius

Vae

 
Vae ei qui multiplicat non sua Běda tomu, kdo hromadí cizí majetek
Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří
SZ, Abk 2,6 
Vae homini illi per quem scandalum venit Běda tomu člověku, skrze něhož pohoršení přichází
Běda tomu, skrze koho přijdou (svody)
NZ, Mt 18,7
Vae qui aedificat civitatem in sanguinibus et praeparat urbem in iniquitate Běda (tomu), kdo staví město krví, kdo upevňuje osadu nepravostí
Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím
SZ, Abk, 2,12
Vae qui contradicit fictori suo Běda tomu, kdo se pře se svým tvůrcem
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem
SZ, Iz 45,9
Vae qui dicit patri: quid generas? Et mulieri: quid parturis? Běda tomu, kdo říká otci: "Co plodíš?" a ženě: "Co rodíš?"
Běda tomu, kdo by řekl otci: "Cos to zplodil?" Nebo ženě: "Cos to porodila?"
SZ, Iz 45,10
Vae soli Běda samotnému
SZ, Kaz 4,10
Vae victis Běda poraženým
Livius, Dějiny; výhružný výrok připisovaný galskému náčelníkovi Brennovi (Brennus), který roku 387 př. Kr. porazil Římany a dobyl Řím s výjimkou hradu na Kapitolu (Capitolium). Odchod svého vojska přitom podmínil velkým výkupným
Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia similes estis sepulcris dealbatis Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, neboť se podobáte obíleným hrobům
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům
NZ, Mt 23,27
Val

 
Vale Sbohem 
Valeas Ať se ti daří
Závěr dopisu
Valere malo quam dives esse Chci být raději zdravý než bohatý
Cicero, O povinnostech
Validiora sunt exempla quam verba Účinnější jsou příklady než slova
Slova vybízejí, příklady táhnou
Van

 
Vana gloria spica ingens sine grano  Planá sláva je jako obrovský klas bez zrna
Všecka sláva polní tráva
Vani sunt omnes homines in quibus non subest scientia Dei Byliť blázni všichni lidé (od přirozenosti), v nichřto nebylo známosti Boha
Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát Boha
SZ, Mdr 13,1
Vanitas vanitatum et omnia vanitas Čirá marnost. Všechno je marnost!
Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí
SZ, Kaz 1,2
Vanitas est vitam longam optare et de bona vita parum curare Marnost je přát si dlouhý život a o dobrý život málo dbát
Tomáš Kempenský, Následování Krista
Var

 
Vare, Vare, redde mihi legiones Vare, vare, vrať mi mé legie
Suetonius, Augustus; slova císaře Augusta, když se dozvěděl, že jeho tři legie, vedené Publiem Quinctiliem Varem, byly v Teutoburském lese na hlavu poraženy Germány
Varia Různé
(zprávy, události atd.)
Varia lectio (v.l.) Odlišné čtení
(např. v jiném rukopise)
Variam semper dant otia mentem Nečinnost vždy vyvolává nestálé myšlenky
Lucanus, Farsalské pole
Variatio delectat Rozmanitost těší
Phaedrus, Ezopské bajky
Varium et mutabile semper femina Žena je tvor nestálý a vrtkavý
Vergilius, Aeneis 
Vas

 
Vasa inania multum strepunt Prázdné nádoby hodně duní
Prázdný sud nejvíc duní
Vasa figuli probat fornax et homines iustos tentatio Nádoby hrnčířské osvědčují se v peci a lidi spravedlivé zkouší utrpení
Pec prověří hrnčířovu nádobu a člověk je vyzkoušen v rozhovoru
SZ, Sír 27,6 (5)
Vasa vacua maxime sonant Prázdné sudy (nádoby) nejvíc duní
Vasa vacua sunt bene sonantia Prázdné nádoby hodně duní
Prázdný sud nejvíc duní
Vat

 
Vaticinatio ex eventu  Předpověď podle výsledku
Vec

 
Vectatio iterque et mutata regio vigorem dabunt Putování, cesta a změna kraje posílí
Seneca Mladší, O klidu duševním
Vectigalia, nervi rei publicae Daně, síla stálu
Cicero, Na obranu zákona Maniliova
Vel

 
Vel iniquissimam pacem iustissimo bello anteferrem Velmi nespravedlivému míru bych asi dal přednost před nadmíru spravedlivou válkou
Cicero, Dopisy přátelům
Vel strangulari pulchro de ligno iuvat I oběsit se těší na krásném stromě
Když do pekla, tak na pěkném koni
Velis nolis Ať chceš nebo nechceš
Chtě nechtě
Velle non discitur Chtění se nelze učit
Vellem nescire litteras Chtěl bych neumět psát
Suetonius, Nero; Seneca Mladší, O dobrotivosti; výrok připisovaný Neronovi, když prý měl v počátcích své vlády podepsat rozsudek smrti
Velocitas iuxta formidinem, cunctatio propior constantiae est Rychlost provází strach, váhavost je bližší neohroženosti
Tacitus, Germanie
Velox Pohyblivý, rychlý, hbitý
Velox consilium sequitur paenitentia Po zbrklém rozhodnutí přichází lítost
Publilius Syrus, Myšlenky
Velum ventis Větrům plachtu
Ven

 
Vendere fumum Prodávat kouř
Marně slibovat - Slibovat hory doly
Martialis, Epigramy
Venedum in auro bibitur Jed se pije ze zlatých číší
Veni, creator spiritus Přijď, Stvořiteli, Duchu...
Svatodušní hymnus
Veni, vidi, fugi Přišel jsem, viděl jsem a utekl jsem
Veni, vidi, vici Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem
Suetonius, Augustus; slova Caesarova poselství do Říma po bleskovém vítězství nad pontským králem Farnakem II. u Zely
Veni, Sancte Spiritus Přijď, ó Duchu přesvatý
Církevní hymnus, zpívaný o svatodušních svátcích
Veni, scripsi, vixi Přišel jsem, napsal jsem, žil jsem
Nápis na hrobě německého hudebního skladatele Josepha Haydna
Venia dignus est humanus error  Lidské pochybení si zaslouží odpuštění 
Venia docenti (legendi) Právo učit (přednášet) na universitě
Venia legendi (docendi) Oprávnění přednášet
Venia sit dicto S odpuštěním
Venienti occurite morbo  Nemoci čelte, už když přichází
Persius, Satiry 
Venit amor gravius, quo serius Čím později láska přicházívá, tím opravdovější bývá
Ovidius, Listy heroin
Venit morbus eques, suevit abire pedes Nemoc přijíždí koňmo a odchází většinou pěšky
Venite adoremus Pojďte se klanět
Vánoční hymnus
Venter caret auribus Žaludek nemá uši
Smysl: žaludek se neřídí rozumem nebo řečí
Venter praecepta non audit Žaludek se neřídí příkazy
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Ventis verba profundere Pouštět slova po větru
Mluvit do větru
Ventum seminebunt et turbinem metent Ježto vítr rozsívají, bouři budou klidit
Zasejí vítr, sklidí bouři
SZ, Oz 8,7 
Ventus aquilo dissipat pluvias et facies tristis linguam detrahentem Vítr od severu rozhání deště a tvář nelíbá jazyk utrhající
Severní vítr přihání déšť a hněvivý obličej pokoutní řeči
SZ, Př 25,23
Venus otia amat Láska miluje zahálku
Ver

 
Ver, autumnus, hiems, aestas dominantur in anno Jaro, podzim, zima, léto vládnou v roce
Ver sacrum Posvátné jaro
Jarní obřad, při němž mladí muži opouštěli domov
Vera causa Pravá příčina
Vera effigies Věrná podoba
Vera redit facies, dissimulata perit Pravá tvář se vrací, předstíraná mizí
Verae amicitiae sempiternae sunt Skutečná přátelství jsou věčná
Cicero, Laelius o přátelství
Verba docent, exempla trahunt Slova poučují, příklady táhnou
Verba et voces (jen) Slova a hlasy
Horatius, Listy 1.1.34
Verba ligant homines, taurorum cornua funes Člověk je vázán slovy, býk je přivázán za rohy
Verba movent, exempla trahunt Slova povzbuzují (vybízejí), příklady táhnou
Verba provisam rem non invita sequentur Máš-li řeč promyšlenou, lehko najdeš slova
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům)
Verba volant, scripta manent Slova uletí, co je psáno, zůstává
Verbatim Doslova
Verbatim et litteratim Do slova a do písmene
Verbis castigare Trestat slovy
Cicero
Verbis parvam rem magnam facere Slovy udělat z malé věci velkou
Dělat z komára velblouda
Verbum caro factum est et habitavit in nobis A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
NZ, J 1,14
Verbum Dei manet in aeternum Slovo Boží zůstává na věky
Bible, Iz 40,8
Verbum dulce quidem tibi multiplicabit amicos Slovo slastné rozmnožuje přátele
Líbezná mluva si získává mnoho přátel
SZ, Sír, 6,5
Verbum laudatur si factum sequatur  Chválu sklidíš slovem, které doprovodíš činem
Verbum sapienti sat est Moudrému stačí slovo
Moudrému napověz, a hloupému dolož
Verbum sat sapienti Moudrému stačí (napovědět) slovo
Terentius
Veritas de terra orta est, et iustitia de caelo prospexit Aby věrnost vyrůstala ze země a spravedlnost vyhlédla z nebe
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost
SZ, Ž 84 (85), 12 
Veritas Dei vincit Pravda Boží vítězí
Husitské heslo
Veritas laborare potest, extingui non potest Pravda může být v nebezpečí, ale nelze ji vymýtit
Livius, Dějiny 
Veritas liberabit vos Pravda nás osvobodí
Pravda nás učiní svobodnými
NZ, J 8,32
Veritas odium parit Pravda plodí nenávist
Terentius, Dívka z Andru

Veritas vincit

Pravda vítězí
Heslo biblického původu, v českých dějinách se objevuje např. v husitství a jako heslo Jiříka z Poděbrad, v nové dodě jako heslo hlavy státu na presidentské vlajce

Veritas visu et mora, falsa festinatione et incertis valescunt Pravda síli poznáním a časem, lež chvatem a nejistotou
Tacitus, Dějiny 
Veritatem dies aperit Den odkryje pravdu
Pravda vychází na světlo (denní)
Seneca Mladší, O hněvu
Veritatis oratio est simplex Řeč pravdy je prostá
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Versus (vs.) Naproti tomu
Oproti
Versutior es quam rota figularis Točíš se víc než hrnčířský kruh
Točit se jako korouhvička ve větru
Plautus , Epidicus
Vertatur Obrať
Vertere seria ludo Obrátit vážnost ve hru
Vertit eo caudam, qua decidit arbore malum Ke stromu, jehož je plodem, vždy obrací jablko stopku
Jablko nepadá daleko od stromu
Verum est quod pro salute fit mendacium Lež, která se pronese pro záchranu života, stává se pravdou
Publilius Syrus, Myšlenky
Verum index sui et falsi Pravda ukazuje samu sebe i nepravdu
Spinoza
Ves

 
Vespere flet crebro, qui risit mane sereno Večer často proplakal, kdo ráno vesele se smál
Nechval dne před večerem
Vespere laudari debet amoena dies Až večer se má chválit hezký den
Nechval dne před večerem
Vestigia premo maiorum Kráčím ve stopách předků
Vestigium Dei Stopa Boží
(Ve stvořeném světě)
Vestis virum reddit Šaty dělají muže
Šaty dělají člověka
Quintilianus, Základy rétoriky
Vestis virum facit Šaty dělají člověka
Vet

 
Vetera novis augere  et perficere Staré věci množit a zdokonalovat novými
Častý nápis na vědeckých ústavech
Veto Zakazuji, zákaz
právo veta: učinit neplatným nějaké rozhodnutí
Právo římských tribunů lidu projevit tímto slovem nesouhlas s rozhodnutím konsulů a senátu. Později uplatňováno i v jiných zemích a řídících orgánech, např, v Polsku nebo dnes v Organizaci spojených národů
Via

 
Vi victa vis Síla přemožená silou
Via crucis

Křížová cesta
Čtrnáctero zastavení na cestě Ježíše Krista na Kalvárii; pobožnost na památku této události

Via crucis, via lucis Cesta kříže, cesta světla
Heslo středověkých teologů
Via dolorosa Bolestná cesta
Jiný název pro křížovou cestu
Via facti Ve skutečnosti
Via hostibus, qui fugiant, munienda Prchajícím nepřátelům se musí nechat cesta
Via lactea Mléčná dráha
Via media Střední cesta
Cesta mezi dvěma extrémy
Viam qui nescit qua deveniat ad mare, eum oportet amnem quaerere comitem sibi Kdo neví, kterou cestou by došel k moři, měl by si najít řeku jako průvodce
Plautus, Karthágiňan
Via trita est tutissima Vyšlapaná cesta je nejjistější
Vias tuas doce me Domine Nauč mne svým cestám, Pane
Bible Iz 2,3
Vic

 
Vice  Změnou
Vice versa Obráceně
Naopak
Victi vicimus (ač) Poraženi vítězíme
Vicisti, Galilaee Zvítězils, Galilejský
Kristu adresovaná poslední slova císaře Iuliana Apostaty, který jako odpadlý křesťan chtěl obnovit pohanství
Victa iacet virtus Ctnost leží poražena
Heslo francouzského básníka André Chéniera, popraveného za Francouzské revoluce
Victis honos Čest poraženým
(Sláva vítězům), čest poraženým
Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni Vítězná věc (strana) se líbila bohům, poražená Catonovi
Lukianos Pharsalia, 1,128
Vid

 
Vide infra (v. i.) Viz níže
Vide supra (v. s.) Viz výše
Videant consules Ať se starají konsulové
Cicero
Videant consules, ne quid detrimentum res publica capiat Ať konsulové dbají, aby stát neutrpěl žádnou škodu
Cicero, Řeči proti Catilinovi
Videbimus et cogitabimus Uvidíme a uvážíme
Oblíbený výrok papeže Hadriana VI. adresovaný všem, kdo se na něho obraceli s nějakou žádostí
Video barbam et pallium, philosophum nondum video Vidím vous a plášť, filosofa ještě nevidím
Gellius, Noci v Attice; platilo o lidech, kteří honosným zevnějškem dávali najevo, že jsou velkými učenci
Video meliora proboque deteriora sequor Vidím a schvaluji lepší, ale řídím se horším
Ovidius
Videre licet (videlicet, viz.) Jak je vidět
Totiž
Videte, patres, ut eradicetis schisma(m) Hussitarum  Hleďte, otcové, abyste vykořenili husitské kacířství
Slova císaře Zikmunda na kostnickém koncilu s pověstnou gramatickou chybou (považoval schisma za podstatné jméno ženského rodu, nikoliv středního)
Vidi - Vidimus Viděl jsem - Viděli jsme
Záznam na dokumentu nebo například na korektuře, že příslušný pracovník obsah četl a schvaluje
Vidisti hominem sapientem sibi videri? Magis illo spem habebit insipiens Viděl jsi člověka, který si myslil, že jest moudrý. Více doufati než on smí blázen
Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on
SZ, Př 26,12
Vig

 
Vigilandum est semper, multae insidiae sunt bonis Vždy je třeba bdít, na čestné číhá mnoho nástrah
Cicero, Na obranu Plancia
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu
NZ, Mt 25,13
Vil

 
Vile est quod licet, et animus errore lentus iniurias diligit To, co je dovoleno, je pro nás bez ceny, a duch náchylný k nepravosti má rád bezpráví
Petronius, Satirikon
Vim

 
Vim vi repellere licet Je dovoleno zahánět násilí násilím
Vin

 
Vina bibant homines, animantia cetera fontes  Člověk ať víno pije, zvíře ať napájí pramen
Vincere aut mori Zvítězit nebo zemřít
Vincere est honestum, opprimere acerbum, pulchrum ignoscere Vítězit je čestné, utlačovat kruté, odpouštět krásné
Publilius Syrus, Myšlenky
Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis Vítězit Hannibale umíš, ale vítězství využít ne
Připisováno kartaginskému veliteli Maharbalovi
Vincis cochleam tarditudine Pomalostí překonáš hlemýždě
Plautus, Karthágiňan
Vincit concordia fratrum Vítězí svornost bratří
Heslo pařížských cechů
Vincit qui patitur Zvítězí ten, kdo vytrvá
Vincit qui se vincit Vítězí ten, kdo překoná sám sebe
Vincula da linguae, vel tibi vincla dabit Jazyk svůj pouty zkroť, než sám tě želízky spoutá
Držet jazyk za zuby
Vineta sua caedere Kácet vlastní vinici
Podřezávat pod sebou větev
Dělat si do vlastního hnízda
Horatius, Listy 
Vinum animi speculum Víno je zrcadlem duše
Vinum bonum laetificat cor hominis Víno, by se veselilo srdce lidí
Dáváš víno pro radost lidskému srdci
SZ, Ž 103 (104), 15
Vinum et adulescentia duplex incendium voluptatis Víno a mládí jsou dvojím ohněm rozkoše
Vinum et muliers apostatare faciunt sapientes Víno a ženy k odpadu vedou moudré
Víno a ženy připraví moudrého o rozum
SZ, Sír 19,2
Vinum et musica laetificant cor: et super utraque dilectio sapientiae Víno a hudba obveselují srdce, ale nad to obojí je láska k moudrosti
SZ, Sír 40,20
Vinum in iucunditatem creatum est, et non in ebrietatem, ab initio  Víno jest od počátku stvořeno k obveselení (a ne k opilství)
SZ, Sír 31,35
Vinum lac senum, iuvenis venenum Víno je mléko starců a jed mladíků
Vinum laetificat cor hominum Víno obveseluje srdce člověka
Žalm 104,15
Vinum novum, amicus novus: veterascet, et cum suavitate bibes illud Víno nové je přítel nový, až zestárne, s chutí je budeš píti
Nový přítel je jako nové víno. Teprve až zestárne, budeš je s požitkem pít
SZ, Sír, 9,13 (10) 
Vip

 
Viperam sub ala nutricare Krmit pod křídlem zmiji
Hřát si hada na prsou
Petronius, Satirikon
Vir

 
Vir bonus dicendi peritus Mravný člověk a zkušený řečník
Quintilianus, Základy rétoriky; definice řečníka 
Vir sapiens qui pauca loquitur Moudrý je ten, kdo málo mluví
Vir vanus in superbiam erigitur, et tamquam pullum onagri se liberum natum putat Pošetilý, kdo se pyšně vzpouzí a mní, že zrozen je k svobodě jak stepní osel
Může tupec dostat rozum? Narodí se hříbě divokého osla jako člověk?
SZ, Jb 11,12 
Virgo formosa etsi oppido pauper, tamen abunde dotata est Hezká dívka má dostatečné věno, i když je sebechudší
Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví
Viribus unitis Spojenými silami
Heslo rakousko-uherského císaře Františka Josefa I.
Virtus est medium vitiorum et utrimque reductum Ctnost je střed mezi dvěma neřestmi, od obou vzdálený
Horatius podle Aristotela
Virtus in astra tendit, in mortem timor Odvaha míří ke hvězdám, strach ke smrti
Seneca Mladší, Herkules na Oitě
Virtus nobilitat hominem Ctnost šlechtí člověka
Virtus ut sol micat Ctnost září jako slunce
Heslo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Virtute decet, non sanguine niti Je třeba opírat se o ctnost, nikoliv o krveprolití
Claudianus, O čtvtém konzulátu Honoria
Virtute duce, comite fortuna S ctností jako vůdcem a se Štěstěnou jako průvodcem 
Cicero, Dopisy přátelům
Virtutem incolumem  odimus, sublatam ex oculis quaerimus invidi Nedotčenou ctnost nenávidíme, když zmizí z očí, závistivě ji hledáme
Horatius, Ódy
Virtutes ita copulatae connexaeque sunt, ut omnes omnium participes sint, nec alia ab alia possit separari          Ctnosti jsou tak připoutané a spojené, že je jedna v druhé obsažena a nelze je od sebe oddělit
Cicero, O nejvyšším dobru a zlu
Virtutes paganorum splendida vitia Ctností pohanů jsou zářivé neřesti
Augustinus
Virtuti et merito Za ctnost (statečnost) a zásluhy
Vyznamenání
Virtuti melius quam fortunae creditur Je lépe důvěřovat statečnosti než štěstí
Publilius Syrus, Myšlenky
Virtutum primam esse puta compescere linguam Za nejdůležitější ctnost považuj schopnost držet jazyk na uzdě
Catonova dvojverší
Virum autem fidelem quis inveniet Člověka spolehlivého kdo najde?
Muže spolehlivého kdo najde?
SZ, Př 20,6
Vis

 
Vis absoluta Absolutní násilí
Když oběť nemůže vůbec nic
Vis compulsiva Přinucující násilí
Vis legis Síla zákona
Vis maior Vyšší moc
Tak jsou označovány události nebo případy, jimž není v lidských silách zabránit
Vis naturae medicatrix Léčivá síla přírody
Visio beatifica Blažené nazírání
(v ráji)
Vit

 
Vita activa / contemplativa Činný / rozjímavý život
Vita brevis est Život je krátký
Sallustius, Spiknutí Catilinovo
Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile  Život je krátký, umění dlouhé, příležitost nečekaná, pokus nebezpečný, rozhodnutí obtížné
Vita carnium sanitas cordis Život těla je srdce zdravé
Mírné srdce je tělu k životu
SZ, Př 14,30
Vita data est utenda Máme užívat života, jenž nám byl dán
Vita humana brevis est Lidský život je krátký
Salustius, Spiknutí Catilinovo
Vita hominum altos recessus magnasque latebras habet Lidský život má hluboké skrýše a velká zákoutí
Plinius Mladší, Dopisy
Vita mortuorum in memoria vivorum est posita Život zemřelých přetrvává v paměti živých
Cicero, Řeči proti Marku Antoniovi (Filipiky)
Vita rosa est: nemo umquam despexit licet spinis obnoxia Život je jako růže, nikdo jím nikdy nepohrdl, byť má trny
Vita sine litteris mors est Život bez vzdělání jest smrtí
Vita somnium breve Život je krásný sen
Vitae, non scholae discimus Učíme se pro život, ne pro školu
Vitam impendere vero Život zasvětit pravdě
Iuvenalis, Satiry; v novověku heslo Jeana Jacquesa Rousseau 
Vitam regit fortuna, non sapientia Životem vládne osud, nikoliv moudrost
Cicero, Tuskulské hovory
Vitia nostra quia amamus, defendimus et malumus excusare illa quam excutere Jelikož máme své chyby rádi, hájíme je a chceme je spíš omlouvat než se jich zbavit
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Vitia nostra regionum mutatione non fugimus Svým chybám neutečeme změnou místa
Vitia sua confiteri sanitatis indicium est Přiznat své chyby je znamením zdravého rozumu
Vitiis nemo sine nascitur Nikdo se nerodí bez chyb
Vitiosum est ubique, quod nimium est Všude škodí to, čeho je příliš
Všeho moc škodí - Nic příliš
Seneca Mladší, O klidu duševním
Vitium fuit, nunc mos est assentatio Lichotit bývala neřest, nyní je to obyčej
Publilius Syrus
Viv

 
Viva vox docet Živé slovo učí
Vivat! Ať žije!
Vivat, crescat, floreat! Ať žije, roste, vzkvétá!
Vivat Slovakia! Ať žije Slovensko!
Předvolební hit HZDS
Vive valeque Žij a buď zdráv
Vivere est cogitare Žít znamená přemýšlet
Cicero, Tuskulské hovory
Vivere militare est Žít znamená bojovat
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
Vivere naturae convenienter oportet Je třeba žít v souladu s přírodou
Horatius, Listy 
Vivere tota vita discendum est Žít znamená celý život se učit
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky přemáhám
Častý nápis na zvonech
Vivum cadever Živá mrtvola
Vix

 
Vix canis mordere suevit, usquequaque qui latrat Sotvakdy kousne pes, který ustavičně štěká
Pes, který štěká, nekouše
Vix depraedatur lupus in quo rure moratur Těžko vlka polapíš v poli, kde má svoji skrýš
Vix ossibus haerent Jsou kost a kůže
Vergilius, Zpěvy pastýřské
Vix placet ambobus, qui vult servire duobus Kdo chce sloužit dvěma pánům, stěží se oběma zalíbí
Dvěma pánům nelze sloužit
Vol

 
Volare necesse est Je nutno létat
Parafráze starého latinského úsloví: Je nutno se plavit. Užil jí Mussolini roku 1923 na závěr konference o aeronautice 
Volens nolens Chtě nechtě
Volentem ducunt fata, nolentem trahunt Svolného osud vede, vzdorného vleče
Seneca
Volenti nihil impossibile Pro toho, kdo chce, není nic nemožné
Volenti non fit iniuria Svolnému se neděje křivda
Právní zásada
Volo non valeo Chci, ale nedokáži
Voluntas superior intellectu Vůle je nadřazena rozumu
Myšlenka Friedricha Nietzsche
Vos

 
Vos autem dixi amicos Nazval jsem vás přáteli
Biskupské heslo Christopha Schönborna
Vos exemplaria Graeca / nocturna versate manu, versate diurna V řeckých knihách čtěte ve dne i v noci
Horatius, O umění básnickém (List Pisonům); básníkova rada, aby Římané čerpali poučení z řeckých autorů
Vox

 
Vox audita perit, littera scripta manet Slyšené slovo pomíjí, napsané trvá
Co je psáno, to je dáno 
Vox clamantis in deserto Hlas volajícího na poušti
SZ, Iz 40,3; tato Izajášova slova pronáší i Jan Křtitel, objevují se u tří evangelistů
Vox cygnea Labutí píseň (zpěv)
Plinius Starší, Přírodověda
Vox et praeterea nihil Hlas a nic víc
Prázdná řeč
Vox faucibus haeret Hlas uvízl v hrdle
Vergilius, Aeneis
Vox humana Lidský hlas
rejstřík u varhan

Vox populi, vox Dei

Hlas lidu, hlas Boží
Citát z dopisu anglosaského mnicha Alkuina císaři Karlu Velikému

Vul

 
Vulgata Latinský překlad bible, který v roce 383-405 pořídil sv. Jeroným 
Vulgo Přezdívka (lidově)
Vulgus vulp decipi, ergo decipiatur Lid chce být klamán, ať je tedy klamán
Vulnera verborum plus laedunt quam gladiorum Rány zasazené slovem zraní víc než bodnutí meče
Vulnerant omnes, ultima necat Zraňují všechny, poslední zabíjí
Častý nápis na hodinách
Vulpes non iterum capitur laqueo Liška se dvakrát do oka nechytí
Vulpes pilum mutat, non mores Liška mění srst, ne zvyky
Suetonius, Vespasianus
Vult et non vult piger Chce a nechce se člověku lenivému
Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne
SZ, Př 13,4
Vultus est index animi Tvář je obrazem duše

Otevřená latinopedie, zde může editovat každý.

Znáte nějakou citaci, která zde chybí? Napište do diskuze, který výraz postrádáte! Editujte, navrhujte, diskutujte, poraďte. Rádi doplníme!

 

«  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  »

Googlepage rank
CMS PRO-WEB