úvodní stránka

P etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

p.

pagina – strana

p. a.

per annum – během roku

p. Chr.

post Christum – po Kristu

p. m.

post meridiem – odpoledne (běžně užívané ve vyjádření času v anglofonních zemích)

P. S.

post scriptum – po napsání = Dodatek v dopise

P. T.

pleno titulo – plným označením, plným titulem

palladium, Pa

Palladium……. (řeč) Pallas = bohyně moudrosti

par- , para-

(z řecké předpony a předložky para) = při, nablízku, vedle, roz-

parabola

parabola,ae,f = přirovnání……parabole – para(=vedle) + ballo(=přesahuji, přikazuji, srovnávám) (z řeč.)

parafráze

"opis, volné vyjádření cizí myšlenky, předlohy" ze středověké latiny paraphrasis, řecky parafrasis – vysvětlivka (para- + frasis- věta)

paralela

"něco podobného, obdoba" z řeckého parallélosvedle sebe stojící, souběžný (par- + allélón-navzájem)

parametr

parametrum,i,n = průvodič kuželosečky…..para(=vedle) + metrum

Patricie

lat.pův. patricius = urozený,šlechtický; pater = majícího otce

Pavel/a

lat.pův. paulus = malý,skromný,nepatrný

peri-

(z řecké předpony a předložky peri) = kolem, okolo

perioda

periodus, í, m…….z lat. periodus - obejití,obvod…….složené z peri a hodos(cesta,chůze)

perioda

periodus,i,f = souvětí…periodos = obejití, obvod(z řeč.); peri(=okolo) + hodos(=cesta)

periodizace

"časové členění dějin" z latinského periodus- perioda, řecky periodos (peri- + hodos-cesta, chůze);

peristyl

"sloupový ochoz chrámů v antice, uzavřený dvůr se sloupy" z latinského peristylum, řecky peristylon (peri- + stylos- sloup)

Petra

řec.pův. skála, skálopevná...

platina, Pt

Platinum……. (špaň) platina (del Pinto) = stříbro z říčky Pinty

plutonium, Pu

Plutonium…….podle planety Pluto

pól

polus,i,m = ; poleo = otáčím se……polos = otočení (z řeč.)

politika

z řec. politiké -správa obce, od 17.století má dnešní zúžený význam od řec. polis

polonium, Po

Polonium……. (lat) Polonia, f. = Polsko

poly-

(z řeckého polys, latinského plus) = mnohý

polytematičnost

poly- + tema

potenciál

potentia,ae,f = moc, síla, schopnost výkonu

praseodimium, Pr

Praseodimium……. (řeč) prasios = zelený, didymos = dvojče

pre-

(z latinské předpony prae-) = napřed;

preromantismus

"literární směr, přejímající citovost a subjektivnost romantismu" z latinského prae- + romanus- římský, romanský

presumpce (neviny)

"zásada trestního řízení hledět na obžalovaného do rozsudku jako na nevinného" z latinského praesumptio – ppp. praesumptus, sumere- předpokládat (prae- + sumere);

pro- , prod-

(z latinské předpony a předložky pro) = před(em), místo něčeho;

prognóza

prognosis…….řec. prognosis…….složeno z pro(předem) a gnosi(znalost)

promethium, Pm

Promethium……. (řeč) Prometheus

promoce

"povýšení na doktora, slavnostní udělení vědecké hodnosti" z latinského promotio – ppp. promotus, promovere – postrkovat kupředu (pro- + movere)

proporce

"poměr velikostí jednotlivých částí celku, např. lidského těla" z latinského proportio – úsloví pro portione = v poměru;

protactinium, Pt

Protactinium……. (řeč) prōtos = první + actinium

proto-

(z řecké předpony proto-) = prvo- (od protos – první);

protosecese

"první vlna secese" z řeckého proto- + secese

pseudo-

(z řeckého pseudos) = lež;

pseudonym

"krycí jméno" z řeckého pseudonymos (pseudo- + onoma, onyma – jméno)

Googlepage rank
CMS PRO-WEB