úvodní stránka

s etymologie

 

B  C  D  E  F  G  H     K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

s. 

sequens – následující

s. a .

sine anno – bez roku

s. d.

sine dato – bez data

s. l.

sine loco – bez místa (vydání)

S. P. Q. R.

senatus populusque Romanus – senát a národ římský

s. v.

sub voce – pod heslem

Sabina

lat.pův. = lidé svoji

Sabrina

lat.pův. = z hranice,hraniční čáry

Salvátor

lat.pův. salvus = spasitel

samarium, Sm

Samarium…….na počest Vasilije Evgrafoviče Samarského

scandium, Sc

Scandium……. (lat) Scandia (Scandinavia), f. = Skandinávie

se- , sed-

(z latinské předpony se) = od- , bez- , stranou;

seaborgium, Sg

Seaborgium…….na počest Glenna T. Seaborga

secese

"literární styl, směr" z latinského secessio – ppp. secessus, secedere – odejít stranou, ustoupit (se- + cedere)

sekta

secta…….z lat. secare (sekat, odsekávat)

selen, Se

Selenium……. (řeč) selènè = měsíc

semi-

semi - (z lat.), hemi- (z řeč.) = polo-

Servác

lat.pův. servare = zachráněný/zachránce, osvobozený/osvoboditel, obsloužený

Scholastika

lat.pův. scholasticus = školská, učitelka, zakyne, přítelkyně věd...

signál

signum,i,n = znamení

Silvestr

lat.pův.( Silvie) silva = les

Simona

hebr.pův. simeon = slyšící, naslouchající...

sinus

sinus,us,m = záhyb, oblouk, zakřivení, klín

síra, S

Sulfur……. (lat) sulp(h)ur, uris, n. = síra

sodík, Na

Natrium……. (heb) neter = uhličitan sodný, soda

Stela

lat.pův. sterla = hvězda

stroncium, Sr

Strontium……. (ang) Strontian = vesnice ve Skotsku

stříbro, Ag

Argentum……. (lat) argentum, n. = stříbro

sub(s)- , sus-

(z latinské předpony a předložky sub) = pod, vz- (zdola nahoru), zastupování, nástupnictví;

submise

"podřizování se, ustupování, podrobování se" z latinského summissio – ppp. submissus, mittere- spustit, sklonit (sub- + mittere)

sy- , sym- , syn-

(z řecké předpony a předložky syn) = s, spolu, současně;

syn-

z řeč. spolu, dohromady

synagoga

"židovská modlitebna, ale také náboženská pospolitost Židů ve starověku" z řeckého synagógé – spojení, schůzka (syn- + agein – hnát, vodit);

synekdocha

„záměna příbuzných pojmů“ z řeckého synekdochésyn- + ekdoché – střídání (syn- + ek- + dechesthai)

syntax(skladba)

syntax, is, f…….řec. syntaxis-seřadění

systém

systema,atis,m = soustava…….syn(=spolu,dohromady) + histemi(=stavím)(z řeč.)

šopa

z německého die Shoope 

Štěpán

řec.pův. Stephanos = věnec, ověnčený, věncem korunovaný, vítěz...

Googlepage rank
CMS PRO-WEB